• Nie Znaleziono Wyników

Temat:Kultura starożytnej Grecji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat:Kultura starożytnej Grecji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat:Kultura starożytnej Grecji.

Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa. Czynnikiem integrującym

starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii

Teatr

Powstał w VI w. p.n.e. z obrzędów ku czci boga wina Dionizosa (Wielkich Dionizjów).

Przedstawienia odbywały się w teatrach zbudowanych na otwartej przestrzeni(amfiteatry):

– theatron – półkolista widownia (czasem na wzniesieniu),

– orchestra – okrągły plac, na którym występował chór (komentujący akcję), – proskenion – podwyższenie, na którym występowali aktorzy,

– skene – budynek z garderobami i magazynami dekoracji.

Aktorów było trzech (wyłącznie mężczyźni, w maskach pokazujących charakter postaci,na koturnach).

Dwa główne gatunki sztuk:

– tragedie – historie o bohaterze postawionym w sytuacji bez dobrego rozwiązania, – komedie – wesołe historie z codziennego życia, często wykpiwające ludzkie przywary.

Zachowywano zasadę jedności czasu (maksymalnie jedna doba), miejsca i akcji (jeden wątek).

Najsłynniejszymi autorami sztuk teatralnych byli Sofokles, Ajschylos i Eurypides oraz Arystofanes.

Igrzyska olimpijskie

Charakterystyczna dla kultury Greckiej była pochwała harmonii mądrości, dobra i pięknego, sprawnego ciała (ideał tzw. kalogakatii – od gr. kalos ‘piękny’ i agathos ‘dobry’).

Najsłynniejsze igrzyska – od 776 p.n.e. w Olimpii (na półwyspie Peloponez):

– trwały 5 dni, co 4 lata (okres zw. olimpiadą – według tego mierzono czas), – na czas igrzysk i podróży zawodników zawieszano wojny,

– zawodnicy – wyłącznie Grecy płci męskiej, – widzowie – mężczyźni i niezamężne kobiety,

– dyscypliny – biegi, skok w dal, rzut oszczepem i dyskiem, walka wręcz (pankration – połączenie zapasów z boksem),

– nagrody symboliczne (wieniec laurowy, pomnik i sława w rodzinnej polis).

Organizowanie igrzysk zostało zakazane w 393 n.e. (jako uroczystości pogańskiej).

Filozofia

Tales z Miletu - ojciec filozofii,

Sokrates - uważał, że istnieje bezwzględna prawda i bezwzględne dobro, które można poznać. Był przeciwnikiem demokracji.

Platon - skonstruował całościowy system filozoficzny,uczeń Sokratesa, twórca utopijnej wizji państwa, w której każdy obywatel pełnił funkcję do, której miał predyspozycje. Według jego koncepcji przedmioty otaczające człowieka stanowią odbicie wiecznego, niezmiennego świata idei, postrzeganego jedynie za pomocą umysłu

Arystoteles - wyodrębnił z filozofii wiele dyscyplin naukowych, np. logikę; założył szkołę

filozoficzną w Liceum,uczeń Platona. Zbierał i opracowywał także informacje z dziedziny historii, polityki, zoologii, filozofii i literatury.

Matematyka, fizyka:

Euklides - usystematyzował matematykę w dziele Elementy

Archimedes - podał metody obliczania brył i pól figury; skonstruował czerpadło ślimakowe do wody (dzisiaj używa się go w Egipcie do nawadniania pól)

(2)

Eratostenes - jako pierwszy dokonał pomiaru południka ziemskiego; uzasadniał teoretycznie możliwość opłynięcia kuli ziemskiej

Medycyna:

Hipokrates - ojciec medycyny; wyznawał zasadę nieszkodzenia choremu; opracował kodeks moralny lekarza (do dnia dzisiejszego lekarze składają przysięgę Hipokratesa

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nauczyciel wyświetla na rzutniku zdjęcie teatru starożytnego i opisuje poszczególne jego elementy: orchestrę (centralna część teatru, plac między sceną a widownią, na

Z punktu widzenia dalszych rozważań autora mniej istotny jest problem, który do dziś nurtuje historyków: czy opisy z „Ilia- dy” można uznać za przedstawiający

Podążając dalej tym tokiem rozumowania, Keynes opowiedział się nie tylko za ingerencją państwa w funk- cję produkcji (poprzez aktywne oddziaływanie na poziom prywatnych wydat-

Najstarsi pitagorejczycy z kolei, dla których temat doskonałego państwa był kluczowy, nie tylko tworzyli fi lozofi czne modele doskonałego ustroju poli- tycznego, ale też

Jak pokazywały analizy z jednego z wojewódzkich szpitali, na początku lat siedemdziesiątych sytuacja chorych na raka, zgłaszających się do tej placówki, wciąż nie

Podkreślano, i słusznie, koniecz­ ność ostrożności przy uogólnianiu wniosków wyciąganych ze źródeł o charakterze w yjątkow ym >(np. archiw um Zenona lub

Ci z Państwa, którzy nie dysponują takim podkładem, proszę o kontakt mailowy. Wyślę mailem nazwę domku ze strony www.lipinscy.pl.. Podkład z tej strony trzeba będzie

 zasada decorum – odpowiedniości stylu (tragedia pisana stylem wysokim, bohaterami ludzie pochodzący z królewskich rodów, podejmująca poważne problemy, komedia pisana