• Nie Znaleziono Wyników

Autorzy haseł Wikipedii?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Autorzy haseł Wikipedii?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

MARZEC 2013

27

P

rzez kilka dni było o tym głośno w mediach. Portal Wirtualna Polska obwieścił: „Koniec z pracami licencjac- kimi!”. „Super Express” informował:

„Hasło do Wikipedii zamiast pracy licencjackiej. Szykuje się rewolucja na studiach”. I zapytywał: „Czy na polskich uczelniach dojdzie do prawdziwej re- wolucji?” Portal studentnews.pl zatytu- łował informację z Poznania „Wikipe- dia w rękach polskich studentów”.

Otóż studenci Uniwersytetu Medycz- nego im. Karola Marcinkowskiego mie- liby, zamiast prac licencjackich, opra- cowywać hasła do Wikipedii. W ten sposób, z wielką znajomością rzeczy, mogliby uzupełnić i zaktualizować jej zasoby w kilku dziedzinach. I zaoszczę- dzić wiele czasu.

Pomysłodawcą jest dziekan Wydzia- łu Lekarskiego II, prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Krasiński. Jego zdaniem, wca- le niemała część prac licencjackich ma charakter odtwórczy, a ich fragmenty są kopiowane z innych źródeł, w tym z Wi- kipedii. Hasła miałyby być opraco- wywane pod nadzorem promotora na

wszystkich kierunkach i na obu stopniach Wydziału Lekarskiego II. Prace wyma- gałyby od studentów kreatywności.

Zdania w tej sprawie są podzielone za- równo wśród nauczycieli akademickich, jak i studentów. Są entuzjaści, nie bra- kuje jednak i sceptyków. O losie pomy- słu dziekana w pierwszej kolejności zadecydować mają prawnicy. Gdyby władze uczelni zdecydowały się na to in- nowacyjne rozwiązanie, w Wikipedii wzrosłaby liczba haseł dotyczących m.in. biotechnologii, optometrii, techni- ki dentystycznej i dietetyki.

Paweł Zienowicz, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jak czytamy w „Gazecie Wyborczej”, roz- wiewa studenckie nadzieje, że napisanie hasła jest łatwiejsze od przygotowania rozprawy: „Oprócz promotora ma się ty- siące recenzentów, którzy sprawdzają, czy nie zostały naruszone prawa autor- skie, czy zostały w odpowiedni sposób podane źródła. Jeśli uznają, że temat jest zbyt błahy lub zbyt specjalistyczny, ha- sło w ogóle nie trafi do Wikipedii” – ostrzega.

A.P.

Autorzy haseł Wikipedii?

Cytaty

Powiązane dokumenty

mieszfca w Łodzi, Stanisław Dzianaehowski pseud, *S#kół* zmarł w Olsztynku, kapelan ks ♦Mjr .Czesław Dabulewicz zmarł w parafii Nacza na Ziemi Nowogródzkiej, mój

Pierwszy dotyczy kwestii zagranicznej i międzynarodowej polityki handlowej (od tematów odnoszących się do amerykańskiej polityki handlowej, które zgłębiała w pracach

Podobnie jeśli udowodnimy, że iloraz między następnym a poprzednim wyrazem ciągu jest stały to ciąg jest geometryczny.. Przeanalizuj przykład 2 na

Zarzut wobec szkół zawodowych, że „produkują bezrobotnych”, pojawia się jeszcze pięciokrotnie, 4 razy w artykułach dotyczących re- formy szkolnictwa zawodowego

zarówno pozytywny, jak i negatywny przekaz / both positive and negative information; „1” – neutralny przekaz / neutral information.. Źródło: opracowanie własne /

Gall Anonim Wincenty Kadłubek Janko z Czarnkowa Jan Długosz. Nazwa plemienia

Anna Jagielonka i Stefan Batory Zygmunt III Waza Władysław Waza Jan Kazimierz Waza Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski Fryderyk August II Wettyn. Stanisław

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia. Egipt Ściany