Województwo Śląskie. Podregiony, powiaty, gminy. 2009

437  Download (0)

Pełen tekst

(1)

S , 2 2 0 lat

' i k i 1789-2009

Statystyki Tubliczncj

> ■■'

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

KATOWICE 2009

(2)

STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

WOJEWÓDZTWO 8 łĄ 8 K lli

PODREGIONY POWIATY GMINY

SUBREGIONS POWIATS GMINAS

SLĄSKIŁ

VO IVO U8HIP

KATOWICE 2009

(3)

araWw»!«y

KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO

EDITORIAL BOARD

OF THE STATISTICAL OFFICE

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Edmund Czarski

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO VICE-PRESIDENTS Aurelia Hetmańska

Grażyna Witkowska CZŁONKOWIE

Jolanta Małgorzata Ewa Katarzyna Dorota Dorota Mirosław Cecylia Elżbieta Renata Krystyna Joanna Elżbieta

MEMBERS Sota Góralczyk Szafron Mynarek Gwóźdź Doniec Draszczyk Niesporek Knoska Włodarska Gloger Wieczorek Błaskiewicz

SEKRETARZ SECRETARY

Andrzej Marks

Tłumaczenie na język angielski Translation into English Alicja Pawłowska-Pal

Redakcja merytoryczna i techniczna Zespół pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicacłi

Editors and technical supen/ision Team of the Statistical Office in Katowice

30

u

Projekt okładki Covern design Lidia Motrenko-Makuch

Wykresy Graphs Daniela Ziętek

ISSN 1733-3318

Prosimy o podanie źródła

przy publikowaniu danych US When publishing SO data

please Indicate the source Publikacja dostępna na CD Publication available on CD-ROM

Zam. 168/2009 Format: B5 Nakład - 350 egz.

(4)

Przekazujemy publikację „Województwo Śląskie 2009 - podregiony, powiaty, gminy” zawierającą bogaty zestaw informacji statystycznych prezentujących potencjał społeczno-ekonomiczny województwa w przekroju terytorialnym.

Wydawnictwo stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie „Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego 2009". Kontynuacja poprzednich edycji i niezmieniony układ tematyczny pozwalają na dokonywanie porównań i analizę zachodzących zmian w ujęciu przestrzennym jednostek administracyjnych.

Obszerny zestaw danych wzbogacono prezentacją graficzną w postaci map i wykresów. Obok tradycyjnej wersji książkowej publikacja dostępna jest również na płycie CD.

Wyrażamy nadzieję, że opracowanie okaże się praktycznym i cennym źródłem informacji, pomocnym zarówno w procesie podejmowania decyzji, przygotowywania planów rozwoju i monitorowania zmian na szczeblu regionalnym jak również przybliży statystyczny obraz gmin i powiatów potencjalnemu odbiorcy.

Zachęcamy do korzystania z bogatej oferty informacyjnej statystyki publicznej.

D y r e k t o r

Urzędu Statystycznego w Katowicach

dr EDMUND CZARSKI Katowice, grudzień 2009 r.

(5)

PREFACE

I am pleased to present the publication ''Śląskie Voivodship 2009 - Subregions, Powiats, Gminas

"

containing a rich set o f statistical data characterizing the socio-economic potential o f the voivodship in territorial breakdown.

The publication is a supplement and an expansion o f the ''Statistical Yearbook o f the Śląskie Voivodship 2009”. The continuation o f previous editions and unchangeable thematic arrangement make it possible to compare and analyze occurring changes in particular units o f territorial division. An extensive set o f data has been enriched by a graphic presentation in the form o f maps and diagrams. Apart from traditional version in paper, the publication is available on CD-ROM.

I hope the edition will constitute a practical and valuable source o f information, useful not only in the process o f decision-making but also fo r preparation o f plans o f development and monitoring o f changes on regional level, being at the same time a statistical image o f gminas and powiats fo r the potential user.

I would like to encourage all the interested to profit from a rich information offer o f the public statistics.

D i r e c t o r

o f the Statistical Office in Katowice

EDMUND CZARSKI Ph.D.

Katowice. December 2009

(6)

Przedmowa...

Spis tablic i wykresów ...

Objaśnienia znaiców umownycli. Ważniejsze sitróty . Uwagi ogólne...

Strona Page

P r e fa c e... 3 - 4 List o f tables and g r a p h s... 6 - 9 Symbols. M ajor abbreviations... 10

General n o te s... ... 11 - 34

TABLICE p r ze g l ą d o w e

I. Ważniejsze dane o województwie

(2000, 2002. 2003, 2004, 2005. 2006. 2007, 2008) ...

II. Wybrane dane o podregionach (NTS 3) i powiatach (NTS 4) w 2008 r...

III. Powiaty na tle województwa w 2008 r.

R E V IE W TA B L E S

Major data on the voivodship

(2000. 2002. 2003, 2004, 2005, 2006. 2007. 2008) .. 35 - 64 Selected data by subregions (N TS 3) a n d p o w ia ts

(NTS 4) in 2 0 0 8 ... 5 5 -7 6 Powiats against the background o f the voivodship

in 2 0 0 8... 77 - 79

DZIAŁY

I. Stan i ochrona środowiska ...

II. Radni gmin i powiatów...

III. Bezpieczeństwo publiczne...

IV. Powierzchnia i ludność...

V. Rynek pracy ...

VI. Infrastruktura komunalna. Mieszkania VII. Edukacja i wychowanie ...

VIII. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ..

IX. Kultura. Turystyka. Sport...

X. Leśnictwo ...

XI. Transport. Handel...

XII. Finanse publiczne ...

XIII. Inwestycje i środki tnvale...

XIV. Podmioty gospodarki narodowej...

CHAPTERS

Environm ental p r o te c tio n...8 0 -9 3 Councillors o f gminas and p o w ia ts... .94 - 102 Public s a fe ty...103-106 Area and p o p u la tio n...107-151 Labour m a rk e t... .152 - 177 Municipal infrastructure. D w ellin g s... .178-221 E d u c a tio n... .222 - 269 Health and social w o r k... .270 - 277 Culture. Tourism. S p o r t... .278 - 295 F o re stry...296-307 Transport. Trade... .308 - 314 Public f i n a n c e... .315-365 Investments and fixed assets... .366 - 387 Entities o f the national e c o n o m y... .388 - 422

(7)

SPIS TABLIC I WYKRESÓW

LIST OF TABLES AND GRAPHS

Tabl.

Table Str.

Page

DZIAŁ 1 CHAPTER I

STAN 1 OCHRONA ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL PROTECTION Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej

i ludności w 2008 r

...

Water consumption for needs of the national economy

and population in 2008 ... 1 80 Ścieki przenfiysłowe i komunalne oraz ludność

korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2008 r.

Industrial and municipal waste water and population

using wa^te water treatment plants in 2008 ... 2 82 Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń

powietrza w 2008 r...

Emission and reduction of industrial air pollutants

in 2 0 0 8 ... 3 84 Odpady wytworzone i nagromadzone oraz tereny

ich składowania w 2008 r...

Generated and accumulated wastes and their storage

yards areas in 2 0 0 8 ... 4 86 Ochrona przyrody i krajobrazu w 2008 r... Nature and landscape protection in 2008 ... 5 88 Nakłady na środki trwałe służące ochronie

środowiska i gospodarce wodnej w 2008 r.

(ceny bieżące)

...

Outlays on fix e d assets serving environmental protec­

tion and water management in 2008

(current prices)

...

6 90 Nakłady na środki tnvałe służące ochronie

środowiska według źródeł finansowania w 2008 r...

Outlays on fix e d assets serving environmental protec­

tion by source o f financing in 2 0 0 8

...

7 92

DZIAŁ 11 CHAPTER II

RADNI GMIN 1 POWIATÓW COUNCILLORS OF GMINAS AND POWIATS Radni gmin według płci, wieku i poziomu

wykształcenia w 2008 r...

Councillors ofgm inas by sex, age and educational

level in 2008 ... 1(8) 94 Radni powiatów i miast na prawach powiatu według

płci, wieku i poziomu wykształcenia w 2008 r.

Councillors o f powiats and cities with powiat status by

sex, age and educational level in 2008 ... 2(9) 101

DZIAŁ III CHAPTER III

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PUBLIC SAFETY Przestępstwa stwierdzone w zakończonych po­

stępowaniach przygotowawczych według wy­

branych rodzajów przestępstw w 2008 r...

Ascertained crimes in completed preparatory proceed­

ings by selected type o f crime in 2008 ... 1(10) 103 Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw

stwierdzonych według wybranych rodzajów przestępstw w 2008 r...

Rates o j detectability o f delinquents in ascertained

crimes by selected type o f crime in 2008 ... 2(11) 105

DZIAŁ IV CHAPTER IV

POWIERZCHNIA 1 LUDNOŚĆ AREA AND POPULATION

Powierzchnia i ludność w 2008 r... Area and population in 2008 ... 1(12) 107 Ludność według płci i wieku w 2008 r... Population by sex and age in 2008 ... 2(13) 116 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym

w 2008 r... Working and non-working age population in 2008 3(14) 124 Ruch naturalny ludności w 2008 r... Vital statistics in 2 0 0 8 ... 4(15) 134 Małżeństwa, rozwody, separacje w 2008 r... Marriages, divorces, separations in 2008 .. 5(16) 144 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na

pobyt stały w 2008 r...

Internal and international migrations o f population

for permanent residence in 2008 .. 6(17) 146

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały w 2008 ...

Internal migration o f population for permanent

residence in 2 0 0 8 ... 7(18) 148

(8)

DZIAŁ V RYNEK PRACY

Pracujący w 2008 r...

Pracujący według rodzajów działalności w 2008 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2008 r...

Podstawowe dane o bezrobotnycłi zarejestrowa- nycłi w 2008 r...

Bezrobotni zarejestrowani według wieku i pozio­

mu wykształcenia w 2008 r...

Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozo­

stawania bez pracy w 2008 r...

Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w 2008 r...

Zatrudnieni w warunkach zagrożenia w 2008 r...

DZIAŁ VI

i n f r a s t r u k t u r a k o m u n a l n a, m i e s z k a n i a

Wodociągi i kanalizacja w 2008 r...

Sieć gazowa oraz odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych w 2008 r...

Odbiorcy oraz zużycie energii elektrycznej w go­

spodarstwach domowych w 2008 r...

Zasoby mieszkaniowe w 2008 r...

Budynki oddane do użytkowania w 2008 r...

Mieszkania oddane do użytkowania w 2008 r...

DZIAŁ VII

E DUKACJA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2008/09 ...

Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2008/09 ...

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży w roku szkolnym 2008/09 ...

Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2008/09 ...

Licea profilowane dla młodzieży w roku szkolnym 2008/09 ...

Technika dla młodzieży w roku szkolnym 2008/09 Szkoły policealne w roku szkolnym 2008/09...

Szkoły dla dorosłych w roku szkolnym 2008/09 ....

Wychowanie przedszkolne w 2008 r...

CHAPTER V

LABOUR MARKET

Basic data on registered unemployed persons in 2008 Registered unemployed persons by age and educa­

tional level in 2 0 0 8 ...

Registered unemployed persons by duration o f unem­

ployment in 2008 ...

Registered unemployed persons by work seniority

CHAPTER VI

MUNICIPAL INFRASTRUCTURE, DWELLINGS

G as-line system as well as consumers and consump­

tion o f gas fro m gas-line system in households in 2 0 0 8 ...

Consumers and consumption o f electricity in house-

CHAPTER VII

EDUCATION

Primary schools fo r children and youth in the 2008/09 school y e a r ...

Lower secondary schools fo r children a n d youth in the 2008/09 school y e a r ...

Basic vocational schools fo r youth in the 2008/09 school y e a r ...

General secondary schools fo r youth in the 2008/09 school y e a r ...

Specialized secondary schools fo r youth in the 2008/09 school y e a r ...

Technical secondary schools fo r youth in the 2008/09 school y e a r ...

Post-secondary schools in the 2008/09 school y e a r ...

Schools fo r adults in the 2008/09 school y e a r ...

Pre-primary education in 2 0 0 8 ...

Tabl. Str.

Table Page

■ 1(19) 152

. 2 (20) 162

• 3(21) 164

4(22) 168

• 5(23) 170

• 6(24) 172

• 7(25) 174 . 8(26) 176

• 1 (27) 178

. 2(28) 188

. 3 (29) 190

■ 4(30) 192

• 5(31) 202 . 6(32) 212

• 1(33) 222

• 2(34) 232

. 3(35) 242

4(36) 244

5(37) 246

6(38) 248

. 7(39) 250

• 8(40) 252 . 9(41) 260

(9)

Tabl.

Table Str.

Page

DZIAŁ VIII CHAPTER VIII

OCHRONA ZDROWIA 1 POMOC

SPOŁECZNA HEALTH AND SOCIAL WORK

Szpitale ogólne, ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 apteki w 2008 r...

General hospitals, out-patient health care and phar­

macies in 2008 ... 1(42) 270 Żłobki i zakłady stacjonarne pomocy społecznej

w 2008 r...

Nurseries and social welfare homes and facilities

in 2 0 0 8 ... ... 2(43) 272 Całodobowe placówki opiekuńczo-wycłiowawcze

dla dzieci i młodzieży w 2008 r...

Round-the-clock care and education centres fo r chil­

dren and young people in 2 0 0 8 ... 3(44) 274

DZIAŁ IX CHAPTER IX

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT CULTURE, TOURISM. SPORT

Biblioteki publiczne w 2008 r... Public libraries in 2008 ... 1(45) 278 Muzea w 2008 r... Museums in 2008 ... 2(46) 288 Kina stałe w 2008 r... Fixed cinemas in 2008 ... 3(47) 290 Turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego za­

kwaterowania w 2008 r...

Collective tourist accommodation establishments

in 2 0 0 8 ... 4(48) 292 Kluby sportowe w 2008 r... Sports clubs in 2 0 0 8 ... 5(49) 294

DZIAŁ X CHAPTER X

LEŚNICTWO FORESTRY

Ważniejsze dane o leśnictwie w 2008 r... Major data on forestry in 2008 ... 1(50) 296 Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa

w 2008 r... Forests not owned by the State Treasury in 2 0 0 8 ... 2(51) 306

DZIAŁ XI CHAPTER X I

TRANSPORT. HANDEL TRANSPORT TRADE

Drogi publiczne w 2008 r... Public roads in 2 0 0 8 ... 1(52) 308 Sklepy w 2008 r... Shops in 2008 ... 2(53) 310 Targowiska w 2008 r... Marketplaces in 2 0 0 8 ... 3(54) 312

DZIAŁ XII CHAPTER XII

FINANSE PUBLICZNE PUBLIC FINANCE

Dochody budżetów powiatów i miast na prawach powiatu według rodzajów w 2008 r...

Revenue qfpow iats and cities with powiat status

budgets by type in 2 0 0 8 ... 1 (55) 315 Dochody budżetów powiatów i miast na prawach

powiatu według działów w 2008 r...

Revenue qfpow iats and cities with powiat status

budgets by division in 2 0 0 8 ... 2(56) 318 Dochody budżetów gmin według rodzajów w 2008 r. Revenue ofgm inas budgets by type in 2008 ... 3(57) 322 Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach

powiatu według rodzajów w 2008 r...

Expenditure qfpow iats and cities with pow iat status

4(58) 331

Wydatki budżetów powiatów i miast na prawach powiatu według działów w 2008 r...

Expenditure qf powiats and cities with powiat status

budgets by division in 2 0 0 8 ... 5(59) 334 Wydatki budżetów gmin według rodzajów w 2008 r. Expenditure ofgm inas budgets by type in 2008 ... 6(60) 338 Wydatki budżetów gmin według działów w 2008 r. Expenditure ofgm inas budgets by division in 2008 .... 7(61) 347 Dochody i wydatki budżetów powiatów i miast

na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2008 r.

Revenue and expenditure qfpow iats and cities with

powiat status budgets per capita in 2 0 0 8 ... 8(62) 356 Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 miesz- Revenue and expenditure of gminas budgets per capita

in 2008... 9(63) 358

(10)

DZIAŁ XIII

INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach we­

dług wybranycłi sekcji w 2008 r. (ceny bieżące) Nakłady inwestycyjne w państwowych i samo­

rządowych jednostkach i zakładach budżeto­

wych według wybranych sekcji w 2008 r.

(ceny bieżące)...

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębior­

stwach według wybranych sekcji w 2008 r.

(bieżące ceny ewidencyjne)...

d zia ł XIV

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane

w rejestrze REGON w 2008 r...

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2008 r...

Spółki handlowe według form prawnych w 2008 r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospo­

darczą według wybranych sekcji w 2008 r...

SPIS WYKRESÓW

Podział administracyjny województwa śląskiego w 2008 r...

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2008 r...

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w 2008 r...

Ludność według ekonomicznych grup wieku w 2008 r...

Ruch naturalny na 1000 ludności w 2008 r...

Bezrobotni zarejestrowani w 2008 r...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2008 r...

Pracujący na 1000 ludności w 2008 r...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2008 r...

Mieszkania oddane do użytkowania w 2008 r...

Biblioteki publiczne w 2008 r...

Noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2008 r...

Lesistość w 2008 r...

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorzą­

du terytorialnego na 1 mieszkańca w 2008 r.

Budżety powiatów i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca w 2008 r...

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludno­

ści w 2008 r...

Spółki handlowe w 2008 r...

CHAPTER XIII

INVESTMENTS AND FIXED ASSETS

Investment outlays in enterprises by selected sections

Investment outlays in budgetary state and local self- -government units and entities by selected sections

Gross value o f fixed assets in enterprises by selected sections in 2008 (current book-keeping p r ic e s ) ...

CHAPTER XIV

E N T fflE S OF THE NATIONAL ECONOMY

Entities o f the national economy recorded in the REGON register in 2 0 0 8 ...

Entities o f the national economy recorded in the REGON register by selected sections in 2008 ...

Commercial companies by legal status in 2008 ...

Natural persons conducting economic activity by se­

lected sections in 2008 ...

LIST OF GRAPHS

Administrative division o f the Ślc^kie Voivodship in 2 0 0 8 ...

Water withdrawal fo r needs o f the national economy and population in 2008 ...

Industrial and municipal waste water requiring treat­

ment discharged into waters or into the ground in 2 0 0 8 ...

Population by economical group o f age in 2008 ...

Vital statistics p er ¡000 population in 2008 ...

Registered unemployment persons in 2008 ...

Registered unemployment rate in 2008 ...

Employed persons p er 1000 population in 2008 ...

Average monthly gross wages and salaries in 2 0 0 8 ....

Dwellings completed in 2 0 0 8 ...

Public libraries in 2008 ...

Beds in collective tourist accommodation establish­

ments in 2008 ...

Forestry cover in 2008 ...

Revenue and expenditure o f local self-government entities budgets p er capita in 2008 ...

Budgets o f powiats and cities with pow iat status p er capita in 2008 ...

Entities o f the national economy p er 1000 population in 2 0 0 8 ...

Commercial companies in 2 0 0 8 ...

Tabl. Str.

Table Page

. 1 (64) 366

• 2(66) 372

. 3(66) 382

. 1 (67) 388

2(68) 399

. 3(69) 410 . 4(70) 412

Str.

Page 7 6 - 77 7 6 - 77

7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77 7 6 - 77

(11)

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

S Y M B O L S Kreska (-) Zero: (0)

(0.0)

Kropka (•)

Znak X

Znak A

Znak •

Znak #

„W tym"

„ O f w hich ” Przecinek (,) C om m a

- zjawisko nie wystąpiło.

m agnitude zero.

- zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5;

m agnitude not zero, but less than 0,5 o f a unit;

- zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05.

m a gnitude not zero, but less than 0,05 o f a unit.

- zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych.

data not available or n ot reliable.

- wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

- oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; ich pełne nazwy podano w uwagach ogólnych na str. 13.

categories o f a p p lied classification are p rese n ted in a b b revia ted fo rm ; their f u l l nam es are g iven in the g en era l notes on p a g e 13.

- oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

data revised.

- oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.

data m ay not be p u b lish e d due to the necessity o f m aintaining sta tistica l co n fidentiality in accordance w ith the La w on P ublic Statistics.

- oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

- indicates that not a ll elem ents o f the sum are given.

- oznacza liczby prezentujące liczby dziesiętne.

- u sed in fig u r e s represents the d ecim a l point.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

M A JO R A B B R E V IA T IO N S

tys. = tysiąc dm" = decymetr sześcienny ust. = ustęp

thous. = th o u sa n d cubic decim etre

Dz. U. = Dziennik Ustaw

mln = milion m"* = metr sześcienny

m illion cubic m etre i In. = i inni

zł = złoty dam“* = dekametr sześcienny itp. = 1 tym podobne

zl = zloty cubic decam etre etc. = a n d the like

szt = sztuka hm-* = hektometr sześcienny m.in. = między Innymi

PCS = p iece cubic h ectom etre i. a. = a m o n g others

wol = wolumin kW h = kilowatogodzina np. = na przykład

vol. = volum e kilow att hour eg. - / o r exam ple

k g = kilogram GW h = gigawatogodzina tj. = to jest

kilogram g ig a w a tt hour i.e. = that is

dt = decytona r. = rok PKD = Polska Klasyfikacja Działalności

deciton Polish C lassification o f A ctivities

cd. = ciąg dalszy

t = tona cont. = co ntinued NTS = Nomenklatura Jednostek Tery­

tonne torialnych do Celów Statystycz-

km = kilometr dok. = dokończenie

n y c n

N om enclature o f Territorial U nits

kilom etre cont. = co n tin u ed f o r Statistics

m"" = metr kwadratowy Lp. = liczba porządkowa EKG = Europejska Komisja Gospodar­

sq u a re m etre No. = num ber cza

EC E = Econom ic C om m ission f o r Europe

ha - hektar nr (Nr) = numer

hectare No. - num ber

EUROSTAT = Urząd Statystyczny Wspólnot FurnnAiftkirh

km^ = kilometr kwadratowy poz. = pozycja

l-UI Upt7jOl\IV11

- Statistica l O ffice o f the E uropean

.square kilom etre C om m unities

pkt = punkt

1 = lltr tabl. = tablica

litre table

(12)

1. Dane zamieszczone w publikacji - jeśli nie zaznaczono inaczej - podano w każdorazowym podziale administracyjnym kraju oraz zgodnie z każdorazowym stanem organizacyjnym jedno­

stek gospodarki narodowej.

W tablicach zawierających informacje w podzia­

le na miasta, przez „miasta" rozumie się obszar położony w granicach administracyjnych tych jednostek.

2. Dane prezentowane dla podregionów i powia­

tów odpowiadają poziomowi 3 i 4 Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), opracowanej na podstawie Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązują­

cej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozpo­

rządzeniem (WE) Nr 1059/2003 Parlamentu Euro­

pejskiego i Rady z dnia 26 V 2003 r. (Dz. Urz. UE L 154 z 21 VI 2003 r. ) z późniejszymi zmianami.

Podreglony (poziom 3) grupują jednostki szczebla powiatowego.

3. Prezentowane dane - jeśli nie zaznaczono inaczej - dotyczą całej gospodarki narodowej, tj. wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, bez względu na formy organizacyjne i formy własności.

4. Prezentowane infomriacje przedstawione zostały stosownie do zakresu prowadzonych badań, obejmujących podmioty klasyfikowane według kryterium liczby pracujących i - jeśli nie zazna­

czono inaczej - obejmują podmioty o liczbie pracu­

jących:

- do 9 osób, - od 10 do 49 osób, - powyżej 49 osób.

5. Dane prezentuje się:

1)w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004), opracowanej na podstawie wydaw­

nictwa Urzędu Statystycznego Wspólnot Euro­

pejskich EUROSTAT - „Nomenclature des Acti­

vités de Communauté Européenne - NACE rev.

1.1". PKD 2004 wprowadzona została z dniem 1 V 2004 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 I 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfika­

cji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289). Wpro­

wadzenie tej klasyfikacji w miejsce PKD obowią­

zującej do 30 IV 2004 r. nie wpływa na prezen­

towane w Roczniku dane.

/. Data in the publication, unless otherwise noted, are presented according to the administrative division o f the country in a given period, as well as in accor­

dance with the respective organizational status o f units o f the national economy.

In the tables containing information divided into urban areas, the term urban areas is understood as areas located within the administrative borders o f these units.

2, Data presentedfor subregions and powiats corres­

pond to levels 3 and 4 o f the Nomenclature o f Territori­

al Units fo r Statistical Purposes (NTS), compiled on the basis o f the Nomenclature o f Territorial Units fo r Statistics (NUTS) obligatory in countries o f the Euro­

pean Union according to the decree (EC) No. 1059/2003 o f the European Parliament and Council dated 26 V 2003 (Official Journal o f the European Union L 154 dated 21 V I2003) with later amendments.

Subregions (level 3) group powiat-level units.

3. Presented data, unless otherwise indicated, concern the entire national economy, i.e., all units located on the voivodship territory regardless o f organizational and ownership forms.

4, Information is presented in compliance with the scope o f conducted surveys, including entities classified according to the criterion o f the number o f persons employed, and (unless otherwise indicated) include entities employing:

- not more than 9 persons, - from 10 to 49 persons.

- more than 49 persons.

5. Data are presented:

1) according to the Polish Classification o f Activities (PKD 2004) - compiled on the basis o f the European Community EUROSTAT publication "Nomenclature des Activités de Communauté Européenne - NACE rev. l . r \ PKD 2004 was introduced on I V 2004 by the decree o f the Council o f Ministers regarding the Polish Classification o f Activities, dated 20 I 2004 (Journal o f Laws No. 33, item 289), replacing the former PKD classification obligatory from 1 1 1 998.

Replacement o f the PKD obligatory till 30 IV 2004 with the new PKD does not influence data presented in the Yearbook.

(13)

W stosunku do PKD 2004 dokonano dodat­

kowego grupowania, ujmując pod pojęciem

„Przemysł” sekcje: „Górnictwo", „Przetwórstwo przemysłowe" oraz „Wytwarzanie I zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę".

Dane prezentowane w podziale według ro­

dzajów działalności w;

- usługach rynkowycłi dotyczą sekcji: „Handel hurtowy I detaliczny; naprawa pojazdów sa­

mochodowych, motocykli oraz artykułów użyt­

ku osolilstego I domowego", „Hotele I restaura­

cje", „Transport, gospodarka magazynowa I łącz­

ność", „Pośrednictwo finansowe", „Obsługa nie­

ruchomości, wynajem I usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej",

„Działalność usługowa komunalna, społeczna I indywidualna, pozostała" oraz „Gospodar­

stwa domowe zatrudniające pracowników", -usługach nierynkowych - sekcji: „Admini­

stracja publiczna i obrona narodowa; obo­

wiązkowe ubezpieczenia społeczne I po­

wszechne ubezpieczenie zdrowotne", „Edu­

kacja" oraz „Ochrona zdrowia i pomoc spo­

łeczna";

2) według sektorów własności:

- sektor publiczny - grupujący własność pań­

stwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego oraz „własność mieszaną"

z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sek­

tora publicznego,

- sektor prywatny - grupujący własność pry­

watną krajową (osób fizycznych I pozostałych jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) oraz „własność miesza­

ną" z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora prywatnego I brakiem przewagi sekto­

rowej w kapitale (mieniu) podmiotu.

„Własność mieszana" określona jest głów­

nie dla spółek i wyznaczana na podstawie struktury kapitału (mienia) deklarowanego we wniosku rejestracyjnym spółki.

6. Dane według sekcji PKD oraz w podziale administracyjnym opracowano - Jeśli nie zazna­

czono inaczej - tzw. metodą przedsiębiorstw.

Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) ozna­

cza przyjmowanie całych podmiotów gospodarki narodowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących Ich działalność według poszczególnych poziomów klasyfikacyjnych I po­

działów terytorialnych.

7. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obli­

czono z reguły na podstawie danych bezwzględ­

nych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

8. Przy przeliczeniach na 1 mieszkańca (1000 ludności Itp.) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 XII, a przy przeliczeniach danych charak­

teryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku (np. njch naturalny ludności, produkcja) - według stanu w dniu 30 VI.

In the PKD 2004 an additional grouping was intro­

duced under the item **Industry'*. This item includes sections: "Mining and quarrying", "Manufacturing"

and "Electricity, gas and water supply".

Data presented by kinds o f activities in:

- market services concern sections: "Wholesale and retail trade; repair o f motor vehicles, motorcycles and personal and household goods ", "Hotels and restaurants", "Transport, storage and communi- cation ", "Financial intermediation ", "Real estate, renting and business activities ", "Other communi­

ty, social and personal service activity" and "Pri­

vate households with employed persons",

-non-m arket services concern sections: "Public administration and defence; compulsory social se­

curity", "Education” and "Health and social work".

2) by ownership sectors:

-p u b lic sector - grouping state ownership (of the State Treasury and state legal persons), local self- -government entity ownership, as well as "mixed ownership" with a predominance o f public sector entity capital (property),

- private sector - grouping private domestic owner­

ship (of natural persons and other private entities), foreign ownership (of foreign persons) as well as

"mixed ownership ” with a predominance o f private sector entity capital (property) and lack o f predo­

minance o f public or private sector in the capital (property) o f the entity.

"Mixed ownership " is defined mainly fo r com­

panies and determined on the basis o f the capital (property) structure as declared in a company’s registration application.

6. Data according to PKD sections as well as accor- -ding to administrative division are compiled using the so-called enterprise method, unless otherwise noted.

In the enterprise (entity) method, the entire organiza­

tional unit o f entities in the national economy is the basis fo r grouping all data describing their activity according to individual classification levels and terri­

torial divisions.

7. Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis o f absolute data expressed with higher precision than that presented in the tables.

8. When computing per capita data (1000 popula­

tion, etc,) as o f the end o f a year, the number o f the population was applied as o f 31 XII, whereas data describing the magnitude o f a phenomenon within a year (e.g., vital statistics, production) - as o f SO VI.

(14)

obejmują jednostek budżetowych resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych i admini­

stracji.

10. Wyjaśnienia metodyczne dotyczące pod­

stawowych pojęć i metod opracowania danych liczbowych zamieszczono w uwagach ogólnych do poszczególnych działów. Rozszerzone wyjaśnienia dotyczące poszczególnych dziedzin statystyki znaj­

dzie Czytelnik w publikacjach tematycznych oraz w serii Zeszyty metodyczne i klasyfikacje".

11. Niektóre dane liczbowe zostały podane na podstawie danych nieostatecznych i mogą ulec zmianie w następnych publikacjach Urzędu Staty­

stycznego.

12. Ze względu na elektroniczną technikę prze­

twarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ..ogółem".

13. Informacje statystyczne pochodzące ze źródeł spoza Urzędu Statystycznego opatrzono odpowiednimi notami.

14. W publikacji zastosowano skróty nazw nie­

których poziomów klasyfikacyjnych; zestawienie zastosowanych skrótów I pełnych nazw podaje się poniżej:

budget entities o f the Ministry o f National Defence and the Ministry o f Interior and Administration.

10, Methodological explanations concerning basic definitions and methods o f compiling statistical data are enumerated in the general notes to individual chapters.

More detailed information pertaining to particular fields o f statistics can be found in subject matter publi­

cations as well as in the series "Zeszyty metodyczne i klasyfikacje " (Methodological Papers and Classifica­

tions).

IL Some data are given on the basis o f preliminary data and may be revised in subsequent publications o f the Statistical Office.

12, Due to the electronic method o f data processing, in some cases component totals can differ from the amount given in the item "total”.

13, Statistical information originating from sources other than Statistical Office is indicated in the appro­

priate notes.

14, The names o f some classification levels used in the publication have been abbreviated; the list o f ab­

breviations used and their fu ll names is given below:

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD)

POLISH CLASSIFICATION OF ACTIVITIES (PKD)

skrót pełna nazwa

abbreviation complete name

sekcje sections

Handel i naprawy Trade and repair

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego I domowego

Wholesale and retail trade; repair o f motor vehicles, motorcycles and personal and household goods

Obsługa nieruchomości I firm Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi zwią^ne z prowadzeniem działalności gospodarczej

Real estate, renting and business activities

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz­

kowe ubezpieczenia społeczne I zdrowotne

Administracja publiczna i obrona narodowa; obo­

wiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Public administration and defence; compulsory social security

(15)

Stan i ochrona środowiska

1. Zużycie wody na potrzeby gospodarki naro­

dowej I ludności obejmuje zużycie wody na potrze­

by zakładów przemysłowych), do nawodnień grun­

tów rolnychi i leśnycłi o powierzchni od 20 ha oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych 0 powierzchni od 10 ha, a także eksploatację sieci wodociągowej.

Dane o gospodarce wodno-ściekowej w zakła­

dach przemysłowych dotyczą jednostek wnoszą­

cych opłaty za pobór z ujęć własnych rocznie 5 dam^ i więcej wody podziemnej albo 20 dam^

1 więcej wody powierzchniowej lub za odprowa­

dzanie rocznie 20 dam^ i więcej ścieków.

2. Jako ścieki wymagające oczyszczania przyjęto ścieki odprowadzane siecią kanałów lub rowów otwartych bezpośrednio do wód lub do ziemi, lub do sieci kanalizacyjnej z jednostek pro­

dukcyjnych (łącznie z zanieczyszczonymi wodami chłodniczymi, z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych), z innych jednostek oraz z gospodarstw domowych.

Dane o ściekach oczyszczanych dotyczą ście­

ków oczyszczanych mechanicznie, chemicznie, biologicznie oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów i odprowadzonych do wód lub do ziemi.

Przez ścieki oczyszczane mechanicznie rozumie się ścieki poddane procesowi usuwania jedynie zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, tj. dał stałych i tłuszczów ulegających osadzaniu lub flotacji, przy użyciu krat, sit, piaskowników, od- tłuszczaczy współpracujących z osadnikami Imhoffa.

Chemiczne oczyszczanie ścieków polega na wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych względnie ich neutralizacji metodami chemicznymi, takimi jak koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym itp.

Biologiczne oczyszczanie ścieków następuje w procesie mineralizacji przez drobnoustroje w środowisku wodnym w sposób naturalny (np. poprzez rolnicze wykorzystanie ścieków, zraszanie pól, stawy rybne) lub w urządzeniach sztucznych (złoża biologiczne, osad czynny) i polega na usuwaniu ze ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych i refrak­

cyjnych.

Podwyższone usuwanie biogenów w ście­

kach następuje w oczyszczalniach ścieków 0 wysokoefektywnych technologiach oczyszczania (głównie biologicznych, a także chemicznych) umożliwiających zwiększoną redukcję azotu 1 fosforu.

Dane o ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków podano na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego w oparciu o szacunek liczby ludności korzystającej z oczyszczalni oczyszczających ścieki z miast i wsi.

Environmental protection

/. Water consumption fo r the needs o f national economy and population concerns water consumption

f o r the needs oJ industrial establishments, f o r irrigation oJ agricultural and forest lands o f the area from 20 ha upwards, fo r filling fishponds o f the area from 10 ha upwards as well as fo r exploitation o f water-line net­

work.

Data on water economy and waste water economy in industrial establishments concern entities making payments fo r the annual withdrawal o f 5 dam or more o f underground water, or 20 dam^ or more o f surface water, or discharging 20 dam ^ or more o f waste water annually.

2, fVaste water requiring treatment is understood as water discharged by means o f open channel or ditch systems directly into waters or into the ground, or sewerage systems o f entities engaged in production (including contaminated cooling water and drainage water from mines and constructions), from other entities as well as households.

Data regarding treated waste water concern waste water treated mechanically, chemically, biologically, and with increased biogene removal, discharged into waters or into the ground.

Mechanical treatment o f waste water is understood as the process o f removing only non-soluble pollutants, i.e., solid bodies and fats subject to settlement or floata­

tion, through the use o f grates, filters, grit chambers, grease traps in conjunction with Imhoff tanks.

Chemical treatment o f waste water consists in precipitating certain soluble compounds, or their neutralization through chemical methods, such as coagulation, sorption on active carbon, etc.

Biological treatment o f waste water occurs through mineralization processes caused by microorganisms in the natural water environment (e.g. through agricul­

tural use o f waste water, field irrigation, fishponds) or in artificial facilities (biofliters, activated sludge) and consists in the removal o f organic pollutants or biogenous and refractive compounds from sewage.

Increased biogene removal from sewage occurs in waste water treatment plants with highly efficient treat­

ment technologies (mostly biological, and also chemi­

cal) allowing fo r an increased reduction in nitrogen and phosphorus content.

Data concerning the population using waste water treatment plants are given on the basis o f surveys o f the Central Statistical Office based on estimates of the number o f the population using waste water treatment plants treating urban and rural sewage.

(16)

przemysłowych zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie wyposażenia i efeictach eksploatacji urządzeń do redukcji tych zanieczyszczeń dotyczą jednostek organizacyjnych ustalonych przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanieczyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Mini­

strów z dnia 13 I 1986 r. w sprawie opłat za go­

spodarcze korzystanie ze środowiska i wprowa­

dzanie w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40) z póź­

niejszymi zmianami.

Ustalona zbiorowość badanych jednostek (zakła­

dów) utrzymywana jest corocznie, co zapewnia zachowanie ciągłości i porównywalności wyników badania. Zbiorowość ta może być powiększana jedynie w szczególnych przypadkach, np.

o jednostki nowo uruchomione lub rozbudowane 0 wysokiej skali progowej emisji zanieczyszczeń.

Dane o emisji pyłów dotyczą: pyłów ze spala­

nia paliw, cementowo-wapienniczych i materiałów ogniotrwałych, krzemowych, nawozów sztucznych, węglowo-grafitowych, sadzy oraz innych rodzajów zanieczyszczeń pyłowych.

Dane o emisji gazów dotyczą; dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów oraz innych rodzajów zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla).

Dane o emisji pyłów i gazów obejmują emisję zorganizowaną (z urządzeń technologicznych 1 grzewczych) oraz niezorganizowaną (z hałd, składowisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub lotnych, z hal produkcyjnych itp.).

Wielkość emisji z poszczególnycłi źródeł i poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń ustalona została albo na drodze pomiarów, albo na podstawie obliczeń z bilansu surowcowo- paliwowego w oparciu o wskaźniki emisji zanie­

czyszczeń dla charakterystycznych procesów technologicznych.

4. Infomiacje o odpadach opracowane zostały od 2002 r. zgodnie z katalogiem odpadów opartym 0 Listę Odpadów wprowadzoną do prawodawstwa Unii Europejskiej z dniem 1 I 2002 r., a za rok 2000 - na podstawie klasyfikacji odpadów zgodnej z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Informacje o ilości i rodzajach odpadów doty­

czą zakładów, które wytworzyły w ciągu roku powyżej 1 tys. t odpadów lub nagromadziły 1 min t 1 więcej odpadów (z wyłączeniem odpadów komu­

nalnych).

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określo­

nych w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 27 IV 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.

2007 r. Nr 39, poz. 251), których posiadacz po­

zbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozby­

cia się Jest obowiązany.

industrial atmospheric pollutant emissions as well as the equipment reducing such pollutants and the effects o f its utilisation concerns organizational entities estab­

lished by the Minister o f Environmental Protection and Natural Resources on the basis o f the defined amount o f fees borne in 1986 fo r the annual emission o f sub­

stances polluting the air, according to rates defined in the decree o f the Council o f Ministers, dated IS 1 1986, regarding payments fo r economic use o f the environ­

ment and modifications to it (Journal o f Laws No. 7.

item 40) with later amendments.

The established group o f surveyed entities (establish­

ments) is maintained annually, assuring continuity and comparability o f results o f the survey. This group may be increased only in specific cases e.g., by newly estab­

lished or expanded entities with a high step scale o f pollutant emission.

Data regarding particulate emissions concern:

particulates from the combustion o f fuels, particulates from cement and lime, fire-resistant materials, silicates, artificial fertilizers, carbon and graphite, soot, as well as other types o f particulates.

Data regarding gas emissions concern: sulphur dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrocar­

bons, as well as other types o f gaseous pollutants (ex­

cluding carbon dioxide).

Data regarding particulate and gas emissions include organized and disorganized emissions (emitted by most o f the surveyed entities) estimated solely on the basic o f technological processes.

The emission volumes o f different pollutant types from various sources were estimated through mea­

surements or on the basis o f calculations o f the raw material and fuel balance, based on pollutant emission indicators fo r the characteristic technological processes.

4» Information regarding waste from 2002 was compiled on the basis o f a catalogye o f waste, based on the List o f Waste introduced into legislation o f the European Union I I 2002; fo r 2000 - on the basis o f classification o f waste being in concordance with the European Waste Catalogue.

Information regarding the quantity and type o f waste concerns plants which generated over I thous. t o f waste in the course o f the year or accumulated I mln t o f waste and more (excluding municipal waste).

fVaste shall mean any substance or object in one o f the categories listed in Annex I to the Act o f 27 IV 2001 on Waste (Uniform text Journal o f Laws from 2007, No. 39, item 251), which the holder thereof

discards or intends or is required to discard.

(17)

Przez odzysk odpadów rozumie się wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i icłi wykorzystania.

Unieszkodliwianie odpadów polega na podda­

niu icłi procesom przekształcania biologicznego, fizycznego lub chiemicznego w celu doprowadzenia icłi do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Magazynowanie odpadów to czasowe prze­

trzymywanie lub gromadzenie odpadów przed icłi transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Dane o odpadach dotychczas składowanych (nagromadzonych) dotyczą ilości odpadów zde­

ponowanych! na terenacłi własnychi zakładów w wyniku składowania w roku sprawozdawczym i w latacłi poprzednich).

5. Ochrona przyrody polega na zacłiowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody (m.in.

dziko występujących oraz objętych ochroną gatun­

kową roślin, zwierząt i grzybów, zwierząt prowa­

dzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodni­

czych); formami ochrony przyrody są: parki naro­

dowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska do­

kumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przy­

rodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody.

6. Parki krajobrazowe obejmują obszary chro­

nione ze względu na wartości przyrodnicze, histo­

ryczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

7 Rezerwaty przyrody obejmują wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobra­

zowymi obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedli­

ska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieoży­

wionej.

8. Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, warto­

ściowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

9. Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróż­

niającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Recovery o f waste shall mean any operations which do not endanger human life and health or the environ­

ment, consisting in the use o f waste in whole or in part, or leading to extraction and use o f substances, mate­

rials or energy.

Treatment o f waste shall mean the submission o f waste to the processes o f biological, physical or chemical treatment as a result o f which the nature o f waste does not pose risks to human life and health or the environment. Landfilling o f waste is also a method o f rendering waste harmless.

Waste storage shall mean temporary waste storage or collection prior to its transport, recovery or treat­

ment.

Data regarding landfilled up to now (accumulated) waste concern the quantity o f waste deposited on the grounds o f the plants generating it as a result o f depo­

siting it during the reporting and previous years.

5. Nature protection consists in maintaining, sustaina­

ble utilisation and renovation o f nature re.sources, objects and elements (among others, plants, animals and fungi originally existing in environment as well as subjected to species protection, wandering and migrato­

ry animals, habitats): forms o f nature protection are:

national parks, nature reserves, landscape parks, pro­

tected landscape areas, documentation sites, ecological arable lands, landscape-nature complexes, monuments o f nature.

6. Scenic parks are areas subject to protection due to the outstanding properties o f their natural environment, history as well as the high aesthetic and tourist value oj the landscape in order to preserve and popularize these values under conditions o f balanced development.

7. A nature reserve includes areas maintained in natural or insignificantly altered ecosystems, refuges and natural sites, as well as habitats o f plants, animals, fungi and formations and elements o f inanimate nature, having a significant scientific, natural, cultural or scenic value.

8. Protected landscape areas include areas subject to protection due to the distinguishing landscape characte­

rised by various ecosystem types. These areas are to be valuable because o f their functions satisfying the needs o f tourism and recreation and functions of ecological corridors.

9. Nature monuments are individual natural objects, or their clusters, protected due to their scientific, cul­

tural, historic and commemorative values as well as to their unique landscape characteristics.

(18)

cych ochronie środowiska I gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych prezentuje się zgodnie z Polską Klasyfikacją Statystyczną Dotyczącą Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, wprowadzoną rozporzą­

dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 III 1999 r. (Dz. U.

Nr 25. poz. 216). Klasyfikacja ta opracowana została na podstawie Międzynarodowej Standar­

dowej Statystycznej Klasyfikacji EKG/ONZ doty­

czącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska i Europejskiego Systemu Zbierania Informacji Ekonomicznych dotyczących Ochrony Środowiska (SERIEE) wdrożonego przez Unię Europejską - EUROSTAT.

11. Fundusze ekologiczne (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) są to fundusze tworzo­

ne z : opłat za korzystanie ze środowiska, (tj. kwot pieniężnych pobieranych za emisję zanie­

czyszczeń powietrza, składowanie odpadów, usuwanie drzew lub krzewów oraz za pobór i korzystanie z wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi), kar za przekroczenia dopuszczal­

nych norm ekologicznych; spłat pożyczek udzielo­

nych inwestorom oraz opłat za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, a także innych kwot ustalonych przez terenowe organy administracji rządowej oraz samorządowej.

12. Podziału nakładów inwestycyjnych według podregionów i powiatów dokonano na podstawie faktycznej lokalizacji inwestycji.

Radni gmin I powiatów

1. Kadencja rad gmin, rad miejskich na prawach powiatu i rad powiatów trwa 4 lata. licząc od dnia wyborów.

2. Charakterystykę radnych w Jednostkach sa­

morządu terytorialnego oparto o wyniki sprawoz- dawczości za rok 2006, aktualizujące

nych zawarte w obwieszczeniach komisji wyborczych z

w dniu 12X1 2006 r.

dane o rad- terytorlalnych wyborów samorządowych

Bezpieczeństwo publiczne

1. Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że Jest przestęp­

stwem. Przestępstwo - zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. obowiązującym od 1 IX 1996 r.

(ustawa z dnia 6 V11997 r. Dz. U. Nr 66. poz. 553) z późniejszymi zmianami, jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego objęty oskarżeniem prokuratora, a nadto każdy występek skarbowy, których charakter jako przestępstwa został po­

twierdzony w wyniku postępowania przygoto­

wawczego.

Informacje o przestępstwach stwierdzonych i wskaźnikach wykrywalności sprawców prze­

stępstw opracowano na podstawie statystyki poli­

cyjnej, uzupełnianej informacjami o śledztwach własnych prowadzonych w prokuraturach i o po­

stępowaniach wobec nieletnich w sądach rodzinnych.

tangible effects o f investments in environmental pro­

tection and water management are presented in accor­

dance with the Polish Statistical Classification o f Envi­

ronmental Protection and Facilities, introduced on the basis o f the decree o f the Council o f Ministers, dated 2 HI 1999 (Journal o f Laws No. 25, item 218). This classi­

fication was compiled on the basis o f the ECE/UN Single European Standard Statistical Classification o f Environmental Protection Activities and Facilities as well as with the EUROSTAT manual entitled "European System fo r the Collection o f Economic Information on the Environment (SERIEE)

11, Ecological funds are funds created from income originating from payments fo r the use o f the natural environment and fo r introducing changes to it, i.e.:

payments collected fo r emission o f air pollutants, landfilling waste, the removal o f trees and bushes as well as fo r the abstraction and use o f water and releas­

ing waste water into water or the ground, fines fo r transgression o f acceptable ecological standards, repayments o f loans granted fo r investors, payments fo r designating agricultural land fo r non-agricultural purposes, as well as other payments established by regional divisions o f the state and local self-government administration. These junds are used to finance, in part or in full, activity connected with environmental protec­

tion and water management.

12, The division o f investment expenditures by subre­

gions and powiats is made on the basis o f the actual location o f the investment.

Councillors o f gminas and powiats

1, Term o f gmina councils, city councils in cities with powiat status and powiat councils lasts 4 years, count­

ing from the day o f election.

2, Characteristics o f councillors in local self- -government entities is based on reporting results fo r 2008, updating information concerning councillors included in announcements o f local election commis­

sions from the 12 X I 2006 elections.

Public safety

1, An ascertained crime is an event, which after the completion o f preparatory proceedings was confirmed as a crime. In connection with the Criminal Code o f 1997, coming into force on 1 IX 1998 (the Law dated 6 VI 1997, Journal o f Laws No. 88, item 553, with later amendments) crime is a felony or misdemeanour prose­

cuted upon by public accusation or private accusation by public prosecutor, moreover every revenue-related misdemeanour, the character o f which was confirmed as a crime as a result o f preparatory proceedings.

Information regarding ascertained crimes and rates o f detectability o f delinquents in ascertained crimes has been prepared on the basis o f police statistics, supple­

mented with information on investigations conducted by the public prosecutorsoffices and on juvenile proceed- ifig family courts.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :