Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w województwie katowickim w 1980 roku

Pełen tekst

(1)

H

rV O j E W O D Z K ! U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

P O U F N E Egz. nr

FUNKCJONOW ANIE RYNKU W EW N ĘTRZN EGO W W OJEW ÓDZTW IE KATOWICKIM

W 1980 ROKU

\

ałowice kwiecień

1981

(2)

SPIS TREŚCI s rr.

1. Sola i znaczenie rynku dóbr konsumpcyjnych...1 2. Sytuacja rynkowa ... ...2 2.1. Zaopatrzenie sklepów ... ...3 3. Sprzedaz w przedsiębiorstwach handlu detalicznego 4.

3.1. Siec handlowa... ...g 4. Sprzedaż w gastronomii... ...7 4.1. Sieć gastronomiczna ... ... ...8 4.2. Placówki żywienia przyzakładowego... ' 8 5. Sprzedaz bezpośrednia dla ludności.... ....i.... g 6. Sprzedaż napojów alkoholowych w handlu i gastro­

nomii... ... ...g 7. Dostawy towarów na zaopatrzenie rynku... 11 8. Sprzedaz węgla kamiennego w handlu detalicznym..

9. Zapasy towarów w handiu rynkowym... . 14 10. Podsumowanie i wnioski ... 18

SPIS TABUC

Struktura sprzedazy w uspołecznionych jednostkach

handlu detalicznego rynkowego... 21 Sprzedaż w uspołecznionych jednostkach handlu detali­

cznego rynkowego według organizacji... 22 Sprzedaż alkoholu ** handlu detalicznym i gastronomii

w przeliczeniu na 1 mieszkańca... 24 Sprzedaż wybranych artykułów żywnościowych na zaopa­

trzenie rynku... ... 25 Sprzedaż wybranych artykułów niezywnościowych na

zaopatrzenie rynku... . 25 Zapasy niektórych towarów żywnościowych w przedsię­

biorstwach handlu rynkowego... ... ... 27 Zapasy niektórych towarów n ieźywnoaAowych w przed-

sięoiorstwach handlu rynkowego... 27

WU3 Katowice, um . <04 /•! $ C A£

(3)

1. ROLA I ZNACZENIE RYNKU DtlBR KONSUMPCYJNYCH

BBSBBBBBBBBBCBSSSBSBSSSBSSBBSBBBBSBCBBBBpsSBESrBSB ,

^topień zrównoważenia oraz jakość funkcjonowania rynku wpływa na efektywne rozmiary i subiektywne ocen/ poziomu i jakości życia społefczeństwe. Rynek dóbr konsumpcyjnych jest jednym z ważnych ogniw w działaniu całego mechanizmu regulacyjnego współczesnej gos- potlarki socjalistycznej. Olbrzymia większość konsumpcyjnej częaci pro­

duktu końcowego gospodarki przechodzi do odbiorców za pośrednictwer.

rynku. Od jego sprawności w zasadniczy sposób zależy więc zaspokoje­

nie potrzeb ludności. Tym samym działanie rynku jest jednym z lsto:- nych czynników mających wpływ na ogólną atmosferę społeczno-polityc^- ną,'w jakiej działa gospodarka narodowa.

Opinia społeczeństwa o gospodarce, o jej osiągnięciach i niepowodzeniach, kształtuje się bowiem w znacznej misrze na pod­

stawie doświadczeń zebranych w toku dokonywania zakupów na rynku.

Za pośrednictwem rynku następuje reprodukcja siły roboczej, pod jego też wpływem kształtują się' r e ^ c j e członków społeczeństwa nie tylko jako konsumentów, lecz także jako pracowników.

Faktyczny wpływ działania rynku na proces zmian w całej 'gospodarce jest znaczny.Stopień zrównoważenia rynku wpływa na spo­

łeczno-ekonomiczną efektywność działania jednostek gospodarczych._

Niezrównoważony i żle funkcjonujący rynek ujemnie*wpływa na jakość produkcji i zróżnicowanie jej asortymentu, wyzwala ten­

dencje do ukrytych podwyżek cen, a ponadto jest jedną \ istotnych przyczyn złego funkcjonowania handlu.

Warunkiem prawidłowego, centralnego Kierowania procesami rynkowymi, jak i podejmowania właściwych decyzji i działań przez jednostki gospodarcze jest posiadanie właściwej informacji o zaopa­

trzeniu rynku i pożądar^ch kierunkach jego zmian oraz jasno sformu­

łowana strategia rynkowa. Oczywiście zarówno prognozy, jak i dane planistyczne winny podlegać ciągłoj weryfikacji ,a strategia rynkowa ciągłemu doskonaleniu.

Należy również n as i e n i e , że rynek dóbr konsumpcyjnych jest fym składnikiem całego systemu gospodarczego, który najtrudniej p o d d a j się kontroli organów centralnych, na którym nasilniej i najbardziej swobodnie występują procesy nieformalne.

Oest sprawą niewątpliwą również to, że trudności związó-, ne z utrzymaniem równowagi rynkowej*wynikają w-pfoważnej mierze

(4)

z nacisków na szybki wzrost nakładów tnwestycyjnych, zwłaszcza tych, których efekty, konsumpcyjne ujawniają się stosunkowo późno.

Rolę rzecznika interesów konsumentów powinien spełniać handel, jednakże, przy braku równowagi rynkowej Jest on jednak zainteresowany nie tyle samym konsumentem, co reprezentowaną przez niego siłę nabywczą. Pierwszoplanowym zadaniem handlu b^ła i jest maksymalizacja obrotów.

W efekcie na półki sklepowe trafia niemal wszystko, co można tam skierować. Równocześnie ujawniają się głębokie braki, towarów o podstawowym znaczeniu. Coraz częściej musimy również godzić z gorszą jakością wyrobów.

I 2. SYTUACJA RYNKOWA BsaaąaasBria&aBiiBEas

G. .cny stan rynku i niedobre prognozy w aj podstawowej dziś dla społeczeństwa sprawie budzą ogólny niepokój.

Chodzi przede wszystkim o ogromną lukę towarową, dotkliwą zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, o zmniejszenie się zapa­

sów i przewidywany w związku z tym brak ciągłości sprzedaży wielu artykułów.

W 1981 rok wkroczyliśmy z dużymi społecznymi oczekiwaniami zalęganymi z dokonującą.się socjalistyczną odnową życia kraju.

Czynnikiem warunkującym spełnienie tych oczekiwań jest ustabilizowa­

nie gospodarki, zahamowanie spadkowych tendencji jej wzrostu, a na­

stępnie zapewnienia jej pomyślnego rozwoju. Są to zadania wyjątkowo trudne.

I

Wyniki gospodarcze roku ubiegłego są bardzo niekorzystne.

Produkcja przemysłowa wzrosła w 1980 roku zaledwie o 0,9% w porówna­

niu z 1979 rokiem.

Znacznemu obniżeniu uległo wydobycie i produkcja szeregu

podstawowych dla gospodarki narodowej surowców i materiałów.

Spadek produkcji nastąpił także w przemyśle przetwórczym.

Szczególnie dotkliwe dla społeczeństwa było obniżenie się produkcji szeregu artykułów żywnościowych; między innymi mięsa i jego przetwo­

rów,cukru, ęzokolady i wyrobów czekoladowych.

Kryzys pogłębił jeszcze wzrost dochodów ludności, który spowodował większe zopotrzebowenie zarówno na towary żywnościowe jak i nieżywnoś-;io»/e. *

(5)

P 0owyzki płac od jęły około 12 sin pracowników, po oznacza w skali roku doaatkowt wypłaty na sjir.t 12L mld złotych, z których znaczną część ludzie chcę •.'ydać kufiuj^c potrzebne im wyroby. Ta:;

więc, podwyżki*płac zwię szyły znacznie siłę nabywczą ludności, jednocześnie zaó - zakłócenia w proaukc_i i transporcie /.płynęły na zmniejszenie planowych dostaw towarów do sklepów.

2.1. Zaopatrzenie sklopów

Mimo wszystkich trudności sprzedaż w województwie katowic­

kim w roku 1980 wzrosła do 155,9vtr.ld złotych, tj. o 12,1%, Pomiito stosunkowo wysokiej dynamiki w okresie styczeń-grud«ień, w przeciągi, ostatnich miesięcy ubiegłego roku zaznaczało s^ę stałe obniżanie tempa jej wzrostu.

Tempo wzrostu sprzedaży towarów żywnościowych w roku 198C wyniosło 1 1 1,8>j i było niższe od tempa wzrostu towarów nleżywnoś-

ciowych, które utrzymało się na poziomie 112,7%.

Nizszy był przy tyn wzrost sprzedaży towarów nieżywnościo- wych w handlu wiejskie-.

Znamiennym Jest fakt malejącego udziału towarów żywnościo­

wych w sprzedaży ogółe.r.. W roku 19?9 udział ten wyniósł 51,2%, v»

roku 1980 spadł do 51,0%. Przyczyny niebywałych trudności z zaopa­

trzeniem się*nieomal wszystkie artykuły spożywcze sę daleko szersze.

Dwie główne to - głęboki nieurodzaj najważniejszych ziemiopłodów i wspomniany Juz gwałtowny wzrost zainteresowania zakupami artykułów żywnościowych, spowodowany trudną sytuację społeczno-polityczną w drugiej połowie 1980 roku.

Z miesięca na miesiąc' pogłębiał się deficyt podstawowych artykułów żywnościowych. Z półek sklepowych zniknęły podstawowe, i nie tylko, artykuły spożywcze. Kolejki przed sklepami, a także kupowanie na zapas stało się rodzajem plagi społecznej, co spowodo­

wane było między innymi emocjami wywołanymi strajkami lub ich zapo­

wiedziami. Kolejki, niejednokrotnie bardzo długie, ustawiały się za mięsem/ chlebem, ziemniakami, masłem, mlekiem, ryżem itp. Zakup większości towarów stał się prawdziwą udrękę„

*

.W województwie katowickim, w roku ubiegłym, nie zreali­

zowano w pełni dostaw ziemniaków. Dostawy ziemniaków trafiały głów­

nie na zaopatrzenie załóg do zakładów pracy. Oo sklepów przekazywano każdego dnia około 300 ton ziemniaków, to Jest trzykrotnie mniej w stosunku <jo potrzeb.

(6)

Skuoiulowane braki w zaopatrzeniu w ziemniaki, produkty nabiśło»'*a , owocowo-warzywne, fiię^rte it p > w warunkach wzmożonego popytu 1 “iurmtwpści" r ^ k u - nie pozostały bez wpływu także na sytuację w z a p a t rz e n i u wł chleli. Pest'awiła to przemysł piekarski przed trudnymi zadaniami.

Dp«kliwy był brak chleba w sprzedaży, szczególnie w grudniu 1^80 roku. w wyniku niawywiązywania się zakładów przemysłu zbożowego ze swoich zobowiązań, nastąpiły zmniejszone i nierytmiczne dostawy mąki do piekarń. Udział drobnego pieczywa psze.ino_'0 zmni&jszył się z 3 0 % do 5>j. Sułki kierowane były przede jwszystkim do azpitali, przedszkoli, bufetów zakładowych, do barów mlecznych, a w znikomych ilościach do sieci detalicznej.

« Brak było margaryny i wielu artykułów pierwszej potrzeby.

Dla ochrony rynku wprowadzono sprzedaż reglamentowaną szeregu /"tykułÓ!v. Prowadzono społeczne kontrole zaopatrzenia rynku. Były to jednak tylko półśrodki, niewiele wpływające na poprawę zaopa­

trzenia rynku.

S W U E D A Z W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU DETALICZNEGO

Mimo wysokich obrotów w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicżnftgo^gdzią Warto*ć sprzedaży osiągnęła za okres 12 miesięcy 1980 roku ogółem 133,5 rald żiotych/dynamika 111,9%, udział w sprzedaży krajowej 1 2,lX,/,w tym towarów żywnościowych 66,8 mld zł /dynamika 111,9;®, udział w sprzedaży krajowej l4,2'/C/> braki występo­

wały we wszystkich grupach asortymentowych artykułów żywnościowych, a w szczególności:

w i ^ y k u ł a c h nabiałowych", gdzie brakowało masła, margaryny, świeżych jaj, serów topionych,

- w mięsie i przetworach mięsnych oraż drobiu, - ’J( rybach i przetworach rybnych,

- -w grupie artykułów masowych i importowenych brakowało w ciągłej sprzedamy cukru* ryżu, mąki, kawy, kakao i wielu innyt,,i artykułów,

* w wyrobaqh ęukierrriczych brak czekolady i wyrobów czekoladowych.

Porfino stałego obniżania «ię y* drugiej połowie roku tempa uzroatu sprzedaż/, plan roczny i980 roku zosto-ł prż«kroczony o 6,8^.

’>V poku ł98Ó - Q 7 ,Z/, sprzedamy pspoiscznionycti jednostek handlu detalicznego uzys:.«-i handel Spółdzielczy, nitóraiaat 32,3%

handel państworry. Sprzedaż-w jednostkach handlowych organizacji

(7)

• - \ 5 społecznych nie stanowi w Województwie liczącej się pbźyęji.

glrukłurę sprzedaży w podziale .rta- artykuły żywnościowe ,} • ' i . .nidźiywrrcściowe oraz w pprpvwtBrvibi' r 19>S przedstawia 'c>(a»I;fcę&’

nr 1, natomiast sprae<Jaz w Jeflno$tka‘ch handlu detełfcertego rynkowego według organizacji - t-ebiica nr ~ ' '

• Zjawisko wyltupyw*r>ia towarów próbowano zahamować poprzez w p r o w a d ź c i e 8» ofc.resie przatiewiąte-G-Łr^łn bonów f*e nie-które artyktcły iywWs^itiwe. Br*k jednak konsekwefic-ji w realizacji bonów przez handel zwiększył niepotrzebnie nerwowość «śród kupujących. Do zwiększonego popytu starały się dostosować przedsiębiorstwa handlu detalicznego, oferując na rynku zwiększone dostawy t-owsrów. Były pne jeolnak' daleko mniejsze od potrzeb.W grudniu, na przykład, mimo przekroczenia zadań planowych ogółem w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, łęczny niedobór 7 przedsiębiorstw wyniósł 47,5 min złotych.

Większość przedsiębiorstw sprzedało więcej w roku 1980 niż w roku 1979. Oadnakże, pomimo zamrożenia cen niektórych produktow, nie nelez* zapominać o fakcie oferty przez Jednostki handlowe wielu droższyoh, często importowanych artykułów. Zjawisko to, pod., uszajęc znacznie wartość sprzedazow? przedsiębiorstwa nie daje faktyo-znepa

obrazu zaspokojenia popytu. 4 '

Trzeba przy tym pamiętać i 0 -tym. 2e co rtfku liczba kpnSuraentdw wzrasta o około 1%, ze istnieje naturalna elcłonność de poprawy wyży­

wienia orąz Wiedzieć , że dostawy smalcu i. słoniny -były mnfrej^zŁ w

„lspftćuroku o i również to, żó zaopatrzenie. prtiektóije prdjłukty nie j»yło zadowalające już w roku 1979.

To, że większość przedsiębiorstw handlowych zrealizowała z nadwyżkę * zadania planowe w świetle znanej sytuacji zaopatrzeniom' 1 wej, świadczy o tym, że plany te ustalane s^ raczę., w oparciu o skroir ne możliwości niż potrzaby rynku, w zwięzku ź tyra rozliczanie przed­

siębiorstw handlowych według wskaźnika realizacji planu, uzyskanej dynamiki wartościowej sprzedazy nie daje właśęiwego obrazu sytuacji rynkowej.

W ogólnej sprzedaży przedsiębiorstw handlu rynkowego w roku 1980 najmiększy udział posiadały następujące arganlzacje hanolows:

aY8ZC2£G5UMffeNIt

wyfc?ofK*nj,e Udział w ''

Óynamiks 1S79-10U

r • ■ ogók^t, w

Vafeu 19ÓO W ■%' w oiiienat* 'słprt.ych

CX}Sjk.EI^«

w tym: C 2 S S ”6ppłeo’*

A2e939„3 . 44559,9 - \

,li^X7..E • d09il-4

100.0

■45,6

1PB.&

. 1 11,6

(8)

o

dok.tablicy

.-YSZCZEGbLNIENię

Wykonanie Udział w

Dynami­

ka 1$79

>100

1979 198C ogółem w

* . n milionach złotych w % v.'ojewódzkie Przedsiębior­

stwo Handlu wewnętrznego. 30097,2 33258,9 24,9 110,5 CZS<?"Samopoffoc Chłopska". 20699,9 J. 22618,5 16,9 109,4 RSWPrasa-^siązka-Ruch" 6237., 4 6681,5 5,0 107,1 Centrala Techniczno-Han­

dlowa Motoryzacji

“Polmozby t"... . 2860,8

* 4i99,2

0 3,3 153,7 Przedsiębiorstwo Oomy

Towarowe "Centrum"... 1610,0 1861,0 1,4 115,6 Związek Spółdzielni Inwa­

lidów ... 681,8 728,3 0,5 106,8 PP"Moda Polska".,... 225,0 358,2 0,3 159,1 Centrala Techniczno-Han­

dlowa “Unitra-Serwice’ 197,9 276,4 0 139,6

Centralna Składnica Har-

cerjka... 174,4 196,4 0 ,1 112,6

Zwiększone zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe nic było jedyną przyczyną niebywałych trudności w zaopatrzeniu się w nieomal wszystkie artykuły spożywcze.

Odbiło się to nawet na zmniejszającej się ciągle ilości punktów sprzedaży detalicznej w województwie katowickim.

3.1. Sieć handlowa

Podczas , gdy według stanu w dniu 31 XII 1979 punktów sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego było 16048, to w rok póżfiiej nastąpił spadek o 158 do J5890 punktów A-i dniu 31 XXI 1978 było ich 16070/.

\

Również liczba s k l e p i w samyo tylko handlu detalicznym z ilości 11013 spadła do 10933 w roku 1980 czyli o 80/w 1978 było ' 11084/.

Spadek sieci handlu detalicznego obrazuje następujące zcs cawlenie:

, <

(9)

/

7'

Lata Ooólerc i

W tym

sklepy

punkty sprzedaży droijnodet śli­

cznej

składy i składnice

1978 1 6070 11084 4 34 2 262

197$) t i6ona " 11013 42-87 259

1980 1 5890 1 0 9 33 4207 258

4. S P R Z M k Z W GASTRONOMII

* s airRir xc z cccc».-0 * = oc = = c = k

Sprzedaż w placówkach gac ■. nomicznych ogółem,biorąc pod uwagę' handel państwowy, spółdzielczy U, organizacji społecznych, wyniosła lll59,7 min złotych,co stanowiło wzrost w porównaniu z 1979 rokiem o 1035,6 min złotych, czyli o 10,2%.

Sprzedaż w poszczególnych organizacjach prowadzących flziałalność gastronomiczną przedstawiała się następu jąoo;

WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie Dynaraika

1979=100 w procen*

tach

197£ 1980

Katowickie Restauracje Dworcowe

"WARS"... . 134,2 145,5 108,4 Przedsiębiorstwo Przemy słowo-Handlo-

15,7 18,8 119,7

6230,9 6782.4 108,9 ' WZSR"Samopomoc Chłopska"... 1328,4 1487.2 112,0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-

125,8 125,7 99,6

Związek Bojowników o Wolność i

20,9 22,5 107,7

Centrala Turystyczna"Orbi6" ... 122,0 118,6 97,2

Przedsiębiorstwa gastronomiczne osiągnęły w 1980roku sprzedaż wartości 8433,9 aln złotych,co stanowi wzrost do raku po-

*1 \

przedniego o 9,4%. We wszystkich tych przedsiębiorstwach odnotowani wzrost :

- w Przedsiębiorstwie Wagonów Sypialnych i Restauracji Dworcowych

"Wart*” o 8,4%,

- w Centrali Rybnej o 19,7%, - w CZSS"Społem" o 8,9%,

(10)

- w WJBR-Semopofcac Chłopska" o 12,C i,

przy czym oeeyuvi«cy udzia< w oprzodosy posiadaj* przed* '.nolcjf stwa gastronomiczne nalezą&a cło CZSS"SpołeiV , gdzie_ uaział sięga-8U,4 orąz .v2SR"Saaopomoc Chłopaka1' ).7,u,j. .

4.1s Sioć c|aetrcnomic.-uia

Na stałym poziomie utrzymuje się Ifczóa plącówer.

gastronomicznych ; w końcu grudnia 198u roku było icn w województwie katowickim 2£8E, z tego 2076 stałycn i 212 soronowych. ,V miastach było 2073 placówki, a nu wsi 215. Liczoa miejsc^konsumenckich zmniejszyła się za 137289 w roku 1979 do 137115 w roku 1900.

Vf roku 1980 na 1 zakład przypadało 60 miejsc konsumenckich w ty* w restauracjach 121 miejsc,w jadłodajniach 86,w barach 49.

Sprzedaż na 1 miejsce konsumenckie w ciągu 1980 roku wyniosłe 63,3 tys.złotych.

Utrzymująca się na stałym poziomie sieć wybranych"

zakładów gastronomicznych typu żywieniowego w ostatnich czterech latach przedstawia zestawienie:

8

WYSZCZEGÓLNIENIE 1977 1978 19/9 1980

Uspołecznione zakłady gastrononi-

2087 2251

* • 2291 2288

334 ^334 * 323 321

13 10 14 14

bary/bez mlecznych,kawowych,

owocowych i cukierniczych/. 101 1J1 © 8 3 / 679

39 43* 44 45

kawiarnie, cukiernie i bary

icawołse 205 * 390 401 392

W województwie katowickim na 1 restaurację pr^>yadało w roku 1980 11,5 tys.osób, na jadłodajnie 264,5 tys.oecj^, na bar mleczny 82,3 j:ys.ósób.

4.2. Placówki Eywienia przyzakładowego

Wartość żywienia przyzakładowego >v województwie katowickim u roku 1980 zamknęła się kwotą 2807,0 aln złotych/wzrost o 15,6%

do roku poprzednie go/, w tym wpłaty od konsuaentów wyniosły 1łj8,5 sin złotych, stanowiąc 50,*. udziału w ogólnej wartdaci»tJa/tyidenie prowadzone we własnym zakresie przez zfik^aciv pracy przypada 649,3

oln złotych. . »

I

t / ' ,

(11)

Największy udział w żywieniu przyzakładowym ir.a resort górniot- . wa, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz energetyki i energii atomo­

wej,

W ostatnim dniu grudnia na terśnie województwa katowickiego działało 1130 placówek żywienia p rzyzakładowego, w tym 642 stołówek i 437 bufetów.

IV kraju, w utjiegłej 5-latce liczba stołówek i bufetów pracow­

niczych wzrosła o prawie 20,ó, natomiast w województwie katowicki®

zlikwidowano około 6iitego typu placówek żywieniowych.

/

5. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA DLA LUDNOŚCI

■ S88BKEB*BSBa»BS*BCS = SBSEXae»SS=srsB

Sprzedaż bezpośrednia wprost z przedsiębiorstw z' pominięcieis.

handlu obejmująca sprzedaż konsumentom indywidifelnya, sprzedaż do prywatnego rzemiosła i handlu oraz sprzedaż przez organizacje społoc;

ne i inne organizacje w roku 1980 wzrosła o 16,4^ i wyniosła 1 1 ,2 i?ld złotych/w roku 1979 - 9 , 6 reld złotych/.

Nieco niższą, choć również wysoką dynamiką charakteryzuje się sprze­

daż towarów żywnościowych, która wzrosłe o 15,2!rj,

Wpływ na właśnie takie wskaźniki miała głównie sprzedaż konsumentom indywidualnym, gdzie np. towarów żywnościowych sprzedano na kwotę dwa razy większą niż w roku 1979. 3edynie prywatne rzemiosło i handel uzyskało połowę swojej wartości w stosunku do roku 1979.

6. SPRZEOAŹ NAP03&W ALKOHOLOWYCH W HANDLU I GASTRONOMII

Spożycie napojów alkoholowych w społeczeństwie określane ijest wartością sprzedaży 1 wielkością dostaw przeznaczonych na zaopa­

trzenie rynku.

Dla zilustrowania faktycznych rozmiarów sprzedaży napojów konieczne

alkoholowych w województwie katowickinTjest przedstawienie kilku danych X zakresu ogólnych ourotów handlu i gastronomii, zrealizowa­

nych w roku 1980.

Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18° wyniosła w ty* dkresie ponad 15 raleł złotych( tj. o 1,3 mld zi więcej niż f* roku 1979.

88,2% wymienionej kwoty, to znaczy 13,4 mld złotych,uzyskały _ przedsiębiorstwa handlu detalicznego, pozostałe II,8% przypada na przedsiębiorstwa gastronomiczne.

f

(12)

10 * -

Wartość sprzadazy. napojów alkoholowych powyżej 18 przy­

padająca na atatystyc^nego mieszkańca województwa katowickiego /tablica nr 3/ wyniosła w roku 1980 4117 złotych, tj. o 298 złotych więcej / 7 ,8,/ nit v» roku 1979.

Z wymienionej kwoty 3630 zl pozostawiono w przedsiębior­

stwach handlowych, a tylko 487 w gastronomii.

Statystyczny mieszkaniec wsi wojewódfccws katowickiego pładi roćznie w handlu za alkohol 5099złt a w gasironomii 100 zi, natomiast mieszkaniec miasta 3417 zł pozostania w przedsiębiorstwie handlowym, a 413 zł w gastronomii. «i

' Najwię szy udział w sprzodazy wysokoprocentowych napojów alkoholowych w województwie katowickim, zarówno w handlu,Jak 1 ga­

stronomii, miały następujące przedsiębiorstwa: k - WSS"SfiOłem“ 12203,2 min złotych - 80,0%

- WZSR“Samopomoc Chłopska" 2854,4 min złotych - 18,7%

Dedną z przyczyn rosnącej dynamiki sprzedaży alkoholu była niewątpliwie powszechna dostępność napojów alkoholowych.

W województwie katowickim istniały w roku 1980 / 164 sklepy monopolOYje.Oprócz nich sprzedoz alkoholu prowadziły również duze samoobsługowe sklepy ogólnospożyyłcze około óOO/. Dlatego tez ze społecznego punktu widzenia, słuszna i potrzebna była decyzja ministra handlu wowńętrznego i usłag zlikwidowania z dniem 1 XII ubiegłego roku jednej trzeciej liczby punktów handlowych sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładów pracy, terenów budów,^szkół i placówęk oświatowych, dwor­

ców, szpitali i prźy traktach komunikacyjnych.

IV dekadzie lat siedemdziesiątych sprzedaż alkoholu nzroała o 60;,. Opracowywany obecnie nowy projekt ustawy przaclwalko- holov<eJ przewiduje zakaz podawania alkoholi na wszystkich imprezach urządzanych przez organizacje społeczne i organizacje państwowa, ograniczenie dostępności alkoholu poprzez racjonalną politykę cen, ograniczenie czasu sprzedaży, walki:*- nielegalnym handlem, wyklu­

czenie możliwości Jakiegokolwiek uzależnienia wynagrodzenia pracow­

ników handlu x gastronomii od obrotu alkoholan, wprowadzenie znian w obecnym systemie lecznictwa odwykowego, zwiększanie rangi i upraw­

nień komisji do walki z alkoholizmam.

(13)

7. DOSTAWY TOiYĄR&W NA ZAOPATRZENIE RYNKU B a a S R B U B a B8H B B S t a * g8i a B B B U8I B a e B M B I B

Nacisk klientów na rynek spożywczy wzrasta odwrotnie propor­

cjonalnie do jego zaopatrzenia. Im większo niedostatki, tya bardzie;

zdaj* się wzrastać potrzeby. Apetyt nie rośnie wprawftzie tak gwał­

townie, ale konsumenci kierując się przezorności® próbuję zaopatrzyć się na zapas. Tylko obfity, ustabilizowany rynek może te postawy zmienić.

Rzucanie towarów na rynek, na które to z kolei co by to nie było - rzucająaię ludzie, stało się zjawiskiem typowym i powszechnym.

Pogłębiły się dysporporcje między przychodami ludności a zaopatrzeniem rynku, nastąpił wzrost can oraz pogłębiła się nie­

równowaga na rynku. ,

Nastąpił znaczny wzrost kosztów utrzymania,jak również pogorszenie warunków bytowych.

W ubiegłym roku dostawy towarów na zaopatrzenie rynku (wojewó­

dztwa katowickiego z przemysłu uspołecznionego osiągnęły kwotę 92530,8 min złotych, tj.o 13,8% wyższa niż w roku poprzednim gdzie dostawy utrzymały się na pojioraie 81307,5 min złotych,

V • «

W dostawach na zaopatrzenie rynku przemysł państwowy partycy­

pował w 68,1%', przemysł spółdzielczy w 30,9% oraz organizacje społecz­

ne w 1,0%.

Znaczny spadek dostaw na rynek /około 30,0%/ w porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił w takich przedsiębiorstwach .jak:

Huta"Bobrek" w Bytomiu, Huta "Łabędy” w Gliwicach, Zakłady Metali Nieżelaznych "Szopienice” w Katowicach, Huta"Katowice” w Dąbrowie Górniczej, Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach i wielu innych.

Zaopatrzenie województwa .katowickiego na przestrzeni czterech

■kwartałów ubiegłego roku było bardzo ^różnicowane.

Nawet tego, co w okresie I półrocza było w nadmiarze, na co wybrzydzaliśmy, co nawet było pięknie reklamowane - brakło w okresie II pójłrocza.

1 Chodziliśmy^ więc / i chodzimy nadal/ z pełną kieszenią patrząc gdzie by co kupić, óomyślasy się, ze pogłębiła się dysproporcja po­

między tym co produkujemy a ^ym co zarabiamy, nerwy ponoszą, przygnę­

bienie się panoszy, bo warunki życia a zwłaszcza jego uciążliwości kojarzą się już ze stanem co najmniej nienormalnym-.

(14)

Zaopatrzenie województwa katowickiego w roku 1930 /na tle roku poprzedniego/w poszczególne towary było bardzo różne.

W b ra n ży artykułów żywnościowych dynamika wartościowa we wszystkich przypadkach przewyższała dynamik? iloiciowę,co świadczy o wzroście cen tych artykułów. Jedynie wzrost cen^ ryb i przetworów rybnych został zahamowany.

Na stałym poziomie /co do ilości/, w stosunku do roku 1979 utrzymała się sprzedaż mięsa/101,4$o/, mjędlin / 1 04 ,0%/, tłu8zczy/104,15;v ry£ /105,6>V» mleka spożywczego /X02.Ć%/, m asła /101,1%/-, cukru/lQ3,GA^

dostawy były jednak zbyt małe w stosunku do potszeb rynku.

Cięgła wchłanianie towarów przez rynek świadczy, żt, nie raa mowy o oilansie potrzeb i możliwości. Mo£l.iwości produkcyjne 3$ zreszti ograniczone nie tylko przez bariery surowcowe, ale i zdolności produk­

cyjne. ,

. Dostawy niektórych artykułów były w roku 1980 dużo wyższe niz w 1979. Tak hyło njf. z mięsem cielęcym, konserwami z ryb, serami topionymi i smażonymi, z makaronem, ryżem oraz wyrobami spirytusowy­

mi. Dostawy artykułów spożywczych według grup towarowych załącznika nn 2 do Uchwały R?dy Ministrów nr 118/80 z dnia 17 listopada 1980 roku przedstawia tablica nr 4.

W roku 1980 dostarczono do sklepów województwa katowickiego 308,2 tys.ton mięsa, podrobów i przetworów mięsnych. Stanowi to 17,8/i dostaw kiijowych.

Cednak plan roczny wykonano jedynie w 97,8%, uzyskując , wzrost o 1,9',i. w stosunku do roku 1979.Poniższe* zestawienie przedsta­

wia dostawy mięsa i przetworów mięsnych na zaopatrzenie rynku w 1980 roku.

12

1 • 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE

i plan wykona­

nie

procent wykona­

nia pla­

nu

1979=100 w tonach

Mięso,podroby i przetwory

315031,5 308192,9 97,8 101,9 153505,3 147386,3 96,0 100,8 w tym ąięso surowe wieprzowe.. 80637,0 77444,6 96,0 93,2

■..yroóy garmażeryjne z mrożonkami

9304,0 6817,1 73,3

m 113,2 w tym wyroby gsrmazeryJne »ro-

2904,0 2223*1 76.6 97,7

(15)

dok.tablicy/

3 T 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE * pian | wykonanie procent wykona­

nia pla nu

1979

»10£t w tonach

Wędliny ogółem... 1 --- 119850,0 1 117744,0

9880,0 I 7777,0

103,0 Wędliny podrobowe... 96,0

98,2

^ 0 , 7

W grupie towarów nieżywnościowych prawie we wszystkich grupach towarów nes.fpił znaczny wzrost dostaw /tabl.nr 5 Dostawy artykułów nieżywnościowych według grup towarowych załęcznika nr 2 do Uchwały RM nr 118/80 z dnia 17 listopada l9B0r. o małej reformie

goŁpodarczej/. -

Jedynie mniej niż w roku 1979 było odkurzaczy elektrycz­

nych, aparatów fotograficznych, motorowerów, szkła stołowego i galan­

teryjnego.Podobnie Jak w branży artykułów spożywczych następił wzrost cen we wszystkich badanych artykułach.

Wobec wszystkich tych zjawisk tym bardziej niepokoi zmniejszenie potencjalnych możliwości zakupów, spowodpwane nie tylko brakami towaru, ale także niedowładem organizacyjnym.

Chaos w zaopatrzeniu rynku w towary, pogłębia chaos organizacyjny, a ten z kolei rozwiera lukę pomiędzy podążę i pgpytem.

Nie tylko małe ilości towaru, wzmożony wykup, ale również nienależyta organizacja dostaw powoduje trudności.

Równie ważnym działaniem podjętym w celu poprawy zaopatrzę nia rynku Jest decyzja o rozbudowie przemysłu drobnego. Realizacja powinna odbywać się głównie przez poprawę efektywności wykorzystania ogniw gospodarowania. Przemysł drobny mógłby wówczas szybko reagować na luki w zaopatrzeniu rynku.

8. SPRZEDAZ WęGLA KAMIENNEGO W HANDLU DETALICZNYM

■ BBSB3CBaaBSBBBaBBEaBnBBCESaiSEBOS3SBBaSarSct;SBCCE

Sprzedaz węnla kamiennego na terenie województwa katowic­

kiego w handlu detalicznym w 1980 roku wyniosła 1299 tys.ton, tj.

była o 5.3,-j wyższa aniżeli w roku 1979. jednakże sprzedaż węgla kamiennego na wsi była nizsza o 1,5‘; i wyniosła 390 tys.ton. •

(16)

W końcu grudnia 1980r w składach opałowych znajdowało się tylko 2 tys.ton węgla kai.-.ionnago, całość w skłaaacl-.^jjki latclch. Gtan taki daje spadek aż o 6C.8', w st osiłku do roku 1979. Województwo katowickie, spośród wszystkich 49 województw wykazało największy spadek, u Innych województwach iTości węgla znajdującego się w skła­

dach opałowych wzrosły y*. porównaniu z grudniem roku poprzodniego nacie t 5-krotnie

' Tak więc potentat węglowy* jakim jest nasze województwo, znalazł się na szarysa końcu w zapasach węgl^i kamiennego.

Uzupełnienie zapasów pozostaje więc rtadal pilnym i ważnym zaoanien dla naszego regionu. Jednocześnie niizbędne jest przyjęcie zasady elastycznego korygowania i dost osoviyviania przydziałów węgla dla energetyki, aby pod koniec 1981 roku dysponowała ona zapasami /w skali kraju/3 aln ton. Pozwoli to wejść w przyszły szczyt j3sienno-, z m o w y z wystarczającymi zapasami paliwa.

1*

9. ZAPASY TOWAR&W W HANDLU RYNKOWYM

Zaopatrzeniu rynku i niedobre prognozy w tej podstawowej dziś dla" społeczeństwa sprawie, budzę ogólny niepokój. Chodzi przede sszystkia o ogromnę lukę towarową, dotkliwę zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, o zmniejszenie zapasów i przewidywany w związ­

ku z ty* brak ciągłości sprzedaży wielu artykułów.

Zmniejszone dostawy, a także wykupywanie niektórych arty­

kułów żywnościowych spowodowały zmniejszenie zapasów towarów w handlu w porównaniu z rokiem ubiegłym. *

Stan zapasów towarów w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego w dniu 31 XII 1980r osięgnęł wartość 25933,7 min zł., U porównaniu ze stanem w końcu grudnia poprzedniego roku zapasy towa- rófi zmniejszyły się o 4,6%, tzn. o 1251,5 aia złoCyółl.

r ’ *

Spadek zapasów wystąpił jedynie vi towarach żywnościowych.

J b i począwszy od aiesięca lipca ubiegłego roku, obserwowaliśmy maleję Ce zapasy żywności. Na koniec roku 1980 zapasy artykułów żywnościo­

wych ukształtowały się na poziomie 3490 »ln złotych, co ętanowi spa­

dek do roftu 1979 o 37,6^, przy Jednoczesnym wzroście zapasów artyku­

łów nieżywnościojpych o 3,9%, czyli o 1052,4 min złotych.

(17)

Ro3nęce zapasy towarów przemysłowych w magazynach - ,N oraz zalegajęće półki 3kIepo:/e stcsy towarów trudnozbywalnych

świadczą, żo struktura i jokoać produkcji daleka jest od po:rzeo społecznych, od gustów i upodobań klienta.

Jt Z organizacji handlowych działających na terenie woje­

wództwa katowickiego największy udział w globalnej wartoici zapasów maję: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu .iewnęt rzneno 4 1 ,4..;/jadynie artykuły niezywnoaciowo/, OZSS"Społem" 18,l;ś /w zapasach artykułó.j 2y-,. jóciowych 72,4/;/, CZSR"Samopomoc Chłopska" 15,3;i /artykuły żyw­

nościowe 24,5;V. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia Farmaceu­

tycznego "Cefarm” 7,3%/jedynie artykuły niezywnościowe/, Centrala Techniczno-Handlowa f^otoryzacji "Polmozbyt" 5,65Vtylko artykuły

nieżywnościowe/. e

Natomiast takie jednostki jak: Przedsiębiorstwo Obrotu Częściami Zamiennymi “Ardom” , Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" czy Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy maję znikoay udział w zapasach województwa.

Żadna organizacja handlowa nie odnotowała wzrostu zapa­

sów żywności. W niektórych, spaoek zapasów artykułów żywnościowych był znaczny, sięgający połowy stanu z roku poprzedniego, przedstawia

to tabela. a

Zapasy artykułów żywnościowych w latach 1979 i,1980 według organizacji handlowych /w il -'oęych/

,15

Star. ./ J 31 XII

Dynamika

*1001979

'll(;ział zapasów w global nej -war­

tości w 1980r.

PRZEDSięBIORSTWO

1979 1980

OGÓŁEM... 5593,9 3490,0 62,4 100,0 Przedsiębiorstwo. Gastronomi­

czno-Handlowe "Konsuray"... 7,5

*

4,4 58,9 0 ,1

Przedsiębiorstwo Domy Towa-

<*.8 .7 ,a 79*, 2 0 .2 76.3 ,* 75,8 99,3 2 ,2

4188,3 2526,2 60,3 72,4

CZSR-SCH"... 1272,4 855,6 67 ,2 24,5 Robotnicza Spółdzielnia Wyda

nicza "Prasa-Ksiązk^-Ruch"..

N

19.3 . 9,7 50,2 0.3

Z.iązok Spółdzielni Inv<ali-

20,2 10,4 51.7 0.3

(18)

W wielu organizacjach odnotowano wzrost zapasów towarów nieżyurnościQivych.

Centrala T-ichniczno-Handlowa"Polmozbyt" zwiększyła zapasy o 48,5.... Centralne Składnica Harcerska o 39,5%, Przedsiębiorstwo Ooray Towarowe "Centrum" o 14,4%, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia , Farmaceutycznego "C e f a r i r o 11,2%.

Spadły również zapasy nadmierne, globalnie o 10,0%, przy czyn towary o cenach relatywnie za wysokich zmalały o 38,8%.

f

“VVypłu'.;anie" handlu z zapasów i przemieszczeniem wielu artykułów ze sklepów do spiżarni domowych,spowodowało bardzo istotne zmiany asortyraentowe w strukturze zapasów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego.

I tak, w grupie artykułów żywnościowych znacznie zmalały, zarówno do stanu 31 XXI 1979roku,Jak i 31 XII 1978 roku/dane przed­

stawiono w tablicy nr 6/ zapasy konserw mięsnych /ilościowo;o 58,1%

w stosunku do roku 1979/, ryżu łuszczonego /o 36,3% /, makaronu /p 54,0%/, cukru /o 1'0,5%/, kawy naturalnej /o 7 7 ,5%/f Jak również wyrobów spirytusowych czystych /wartościowo o 72,4% w stosunku clo

roku 1979/, wódek gatunkowych/ o 76,9%/. win i miodów pitnych/o 43,2%,.

konserw .z ryb trwałych / o 48,7%/.

W grupie toj Wzrosły Jedynie zapasy męki pszennej /iloś­

ciowo o'49,6%/, kasz /o 6,3%/, herbaty /o 43,9%/ i Boli Jadalnej /wartościowo o 13,5', V •

W grupie towarów nieżywnościowych zaznaczył się spadek ilościowy tkanin i dzianin bawełnianych i bawełnopodobnych /o 24,5%/, pralek i wirówek elektrycznych /o 55,1%/, chłodziarek i zamrażarek domowych / o 65,4%/. odbiorników radiofonicznych/ o 7,7%/,odbiorni­

ków telewizyjnych /o 50,8%/ , proszków do prania / o 56,0%/ i rayuła toaletowego /o 35,8%/.

Zapasy przeważającej większości pozostałych artykułów nieżywnościowych uległy zwiększeniu - i to nieraz znacznemu. I tak przykładowo nastąpił wzrost naczyń kuchennych i gospodarczych emalię wanych z blachy stalowej.o 36.5%, naczyń kuchennych i gospodarczych aluminiowych o 43,8, naczyń do nycta a 12,4%, wyrobów dziewiarskich o 7.8/0, cagnetofonów o 5,5%,

Zapasy artykułów żywnościowych w retrospekcji trzech ostatnich lat przedstawia tablicy nr 6, a artykułów nieżywnościowych- tablica nr 7.

16 -

(19)

Zwraca uwagę fakt, iż na 34 badane przez ’.VUS grupy towa­

rów; iy których obliczana Jsat cena jednostkowego wyrobu, aż w 20 przypadkach wystąpił wzrost średniej cany y* zapbsach /ilustrują to Wymienione tablice nr 6 i nr 7/.

Stąd też, we wszystkich t-ych grupach tonerów dynamika (aftościowa wyprzedza, czasem znacznie, dynamikę w ujęciu ilościowym.

Spadek średniej cen^ dotyczy Jedynie takich towarów jak:

makaron, naczynia kuchenne 1 emaliowane z blachy stalowej, naczynia _ kuchenne i gospodarcze aluminiowe, odkurzacze elektryczne, froterki,

odbiorniki radiofoniczne, magnetofony, motocykle, rowery, aparaty fotograficzne.

Spadek śrertniaj ceny tych artykułów v» zapasach spowodowany 1 Jeet nie tylko obniżką cen detalicznych^ ale również faktem, ze w

^odniesieniu do niektórych towarów magazynowane są asortymenty tańsze, nie cieszące się popularnością wśród konsumentów/dotyczy to np. aparatów fotograficznych/. /

Zmniejszające ąię zapasy artykułów żywnościowych w handlu rynkowyu obejmujące zapasy w magazynach o raz w punktach sprzedaży detalicznej utwierdzają w przekonaniu, że obecnie wieś ze swą produk­

cją żywności zależy od postępu techniki w stopniu daleko większym ' niż nam 9ię wydaje. Puste lady sklepów spożywczych świadczą o tym,

że polityka rolna obciążona była w przeszłości szczególnie ciężkir.i błędami. Ponadto, gdy na stoły coraz rzadziej trafia żywnoSć w stanie nie przetworzonym, istotnego znaczenia nabiera doinwestowanie całej 3iecl skupu, przechowalnictwo i przetwórstwa płodów rolnych. Opóźnie­

nia inwestycyjne w tej dziedzinie dotkliwie uszczuplają możliwości zaopatrzenia rynku. Dotyczy to zarówno sieci chłodni składowych, przechowalni owoców, warzyw czy ziemniaków Jak i zakładów nleczar- skich, zbożowo-młynarskich i lnnyeh,których Wyroby trafjąą juz bez­

pośrednio na rynek. /

Inwestowanie w rolnictwie i przemysły pracujące na jego potrzeby mogłoby nam dziś oszczędzić miliardów złotych dewizowych wydatków.

17 *

1

(20)

10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

B ; = t c s = t c « : : s = = : = = s a c = B S = s r s

Niezadowolenie społeczeństwa z obecnej sytuacji rynkowej, które ostatnio występuje w szczególnie ostrej postaci, jest w znacz­

nym stopniu rezultatom nieuchronnej konfrontacji rozbudowanych nadziei z rzeczynistpścię. Sferę poszukiwań przyczyn niepowodzenia i środków zaradczych jest w głównej mierze system zarzędzania.

Poszukiwanie dróg wyjścia z trudnej sytuacji polega, naj­

ogólniej mówięc, na wyszukiwaniu i eliminowaniu przyczyn, które ję

spowodowały. ,

Nie należy oczekiwać, że postęp dokona się w wyniku wyjętkowo skutecznych rozwięzań, natomiast należy dężyć do lepszego wykorzysta­

nia elementów znanych. Równowago rynkowa nie noże być celem gospodaro­

wania.

Znaczenie handlu rośnie w kompleksie polityki gospodarczej.

Konsumenci wymagaję coraz y/yzszego poziomu obsługi handlowej , pełnej oferty w dogodnym miejscu i czasie.

i Nieunikniony staje si-ę wzrost kosztów handlu. Tendencja ta przy istniejącej zasadzie, że handel, aby działał sprawnie i efektyw­

nie musi być hiinuiŁia . rentownyo, prowadzi do oałego szeregu dalszych przemian w zakresie organizacji i zarzędzania handlem, wysunięcia nowych koncepcji lokalizacyjnych, obserwowanych dość powszechnie procesów integracji. W naszych warunkach gospodarowania można przy tym stwierdzić, że pewien dość wyraźnie rysujęcy się kierunek ewolucyjnego rozwoju handlu, szczególnie handlu wiejskiego, ulega daleko idęcemu wypaczeniu przez d ług o t rwałe .permanentnie utrzymujące się braki w zaopatrzeniu, szczególnie drastyczne w handlu wiejskim.

Problemem samym w sobie jest sprawa artykułów żywnościowych, a więc decydujące o tym zagadnienie rolnictwa i gospodarki żywnościo-'

•ej. Skala trudności została spotęgowana rezultatami roku ubiegłego, a zwłaszcza wynikami uzyskanymi w jego ostatnich miesięcach.Wyniki rolnictwa cofnęły rę dziadzinę gospodarki o kilka lat.

W takiej sytuacji kluczowa rola przypada rolnictwu, całej sferze produkcji żywności. Dlatego rozwojowi rolnictwa i gospodarki żywnościowej należy poświęcić największę uwagę.

Chodzi o to, aby zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i państwowe gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjno, miały oaptbiednie możliwości rozwoju 1 właściwy klimat zachęcajęcy do

(21)

cu 'szeyo gospodarowania, aby efaktywnie wykorzystywały zieeiię' 1 środki produkcyjne, aby ssogły w pełni zaspokoić potrzeby wsi-

i miast. -• s

Nie ulega wątpliwości, za prztiwza jące częśc przyczyn niepo­

myślnego ukształtowania 3lę wyników roku minionego bętizio oddziały-

4

wała również w roku 198ls

- Katastrofalnie niskie ztfiory w 1980 roku oęoą rzutowały na zaopa­

trzenie przemysłu spożywczego i na wielkość dostaw żywności.

i \ 1

- Duży wzrost siły nabywczej w wśrunkaon braku możliwości wydatnego wzrostu produkcji rynkowej ukazuje złozoność sytuacji, z jaką r.amy tlo czynienia na rynku w bieżącym roku.Kok 1931 Jest rokler, wyjąc-

.owym w sensie trudności 1 niekorzystnych uwarunkowań w gospodarce narodowej kraju.

- Dochody pieniężne ludności wzrosną prav*ie-o 18%, a wartość fiostaw x usług tylko o 2,8%.

*

- Zapobieganie i ograniczenie towarzyszących nierównowadze rynkof/fcj negatywnych zjawisk społecznych,będzie wymagało dyscypliny społecz nej i społecznego nadzoru nad funkcjonowanie.' rynku.

w

- Sytuacja pienlęzno-rynkowa jast w spęłecznym odbiorze najbardziej odczuwalnym probierzem zmniejszania się. lub zwiększania nierównowa gi gospodarczej.

- W celu łagodzenia niedob or ów w p ro wa dz a 3i<? rac jonowanie mięsa, i innych artykułów żywnościowych, zmniejszenie przydziału cukru, wprowadza się przedpłaty na sacochódy i inne artykuły orsz z:.;nitj-

■ sza nadwyżki pieniądza na ryn^u przez różne formy oszczędzania.

Tak więc, na skutek reglamentacji niektórych artykułów spożywczych może nastąpić pewna zmiana struktury spożycia.

- Dla zapewnienia rozwoju gospodarki żywnościowej niezbędne są takie pilne działania Jak:

1. Poprawienie zaopatrzenia w środki produkcji oraz ich teryto­

rialnego usprawnienia. »

2. Z/ilększenie wpiywu na dostosowanie struktury gospodarki rolniczej do potrzeb przemysłu i rynku żywnościowego poprzez rozwój systemu wieloletniej kontraktacji.

3. Lepsze wykorzystania produktów rolnych, obniżenie str3t i ubytków w skupia, obrocie, przechowalnictwie towarów i prze­

twórstwie .

(22)

4. W oparciu o ocenę trudności, jakie Wystąpiły w realizacji ubiegłorocznego planu, zaktywizowanie działania w tych dziedzinach gospodarki, które decyduję o zaopatrzeniu ' ludności i przywracaniu równowagi ekonomicznej , Dotyczy to szczególnie produkcji orjykułów rynkowych i podaży usług, zwłaszcza o charakterze bytowym.

5. Podtrzymanie priorytetu dostaw surowców i materiałów dla rozwijania produkcji -rynkowej i eksportowąj.

politykę

6. Poprzeż^kredytową sprzyjanie rozwojowi usług i drobnej' wytwórczości. Otwarcie perspaktywy dla drobnej wytwórczości ■ bęczie miało ogromne znaczenie, bo poprawi zarówno sferę usług, handlu, produkcji, a Jednocześnie zmniejszy poważnie "

nacisk iitflacyjny.

* -** /

IV obecnej, bardzo trudnej sytuacji, nie me ważniejszego zadania niż poprawa zaopatrzenia rynku, zwłaszcza w żywność.

Zakup większości towarów stał się prawdziwą udręką, mięso i tłuszcze trzeba dzielić przy pomocy kartek, rynek jest znerwicowany, roztrzęsiony, nieobliczalny.podobnie zresztą jak nasz budżet rodzinny.

Trudno zaplanować wydatki, bo nie wiadomo czy zamiast kupić rzecz na>

potrzebniejszą - nie nabędziemy innej, które przypadkiefc wpadła nam w ręce, a być ooże jutro okaże się trudna do zdobycia.Jedyna rada to mądra i szybko wprowadzona reforma gospodarki.Reforma, która przyniesie zmiany strukturalne i jakościowe w systemie planowania i zarządzania.

\

Katowice,dnia 15 IV I981r.

Opracowała mgr Danuta SMOLORZ

(23)

TaBl .1 $?3UKTURA 3P:?ZnDAZY .7 UGPCŁECZMJCNYCH 33D.N03TKASH W ACLU

k Lj2T.M_ICZf.CGC SYMKCMGGO - >

.

.TSZCZHOÓLNICfiE

1979 1980 .

..

ogó- ijm

.

;ov ary

OC3-Łen

■ / *

towary 1 i • - *-

__________

.

żyvmo-s

ściowa | nt*żyw-

1 nościowe żywno— niaz.yv.- ściona jnoiciowe bilionach złotych/ceny bieżące/

,;Ć)ŁHH...

jAND£L PAfJo7W0WY ą tym:

Centrala Pań- atwowegi Han­

dlu V;ew nętrz- n - ■ o o ••••«•••»

Ministerstwo ' Handlu wouinę-

t rznęgc i

HAMDSL' 3PÓŁ0ZIEL O Z Y

... ...

,v tyra •

CZ' 3poiem"

CZX' 'j^nopo- ooc Chłopska" , IANOcL OPGANIZA- i3I SPOLKCo-

|YCH... ....

i GÓŁuM ...

NAUO£L PAflHT..V.iy,

;V tym :

Centrala Pań­

stwowego Hon-

Ministerstwo Handlu .swnę- trznego i U s ł u g ...

landel GPÓŁOZIEL

»;z y... .

* tym :

CZJ3 "Społem"

CZ3f? "2aacpcnoc Chłop s; j“ ....

HANDEL urGANIZA- C3I SPOŁECZNYCH 0GÓŁ2M ., HfcMOSL f

122939,3 598 33,3 63101,0 136431,3 67141,0 4C010 k7

8e*,9y 39128,3 4-4672,4 1178,2

32123 ,0 242 ,0 31881,0' 35692,5 270,7

322,4 128,8 193,6 354,8

/

147,6 82813,2 53956,4 23856,8 917f£,8 65962,3 54539,9 48001,3 6533,6 60911,4 53704,5 20669 ,9 10413,9 f0256 ,0 22619 ,5

l

11705,5

115,4 i 115 ,4 42,1 -

m odsetkach

1C0.0 48.0 52,0 100,0 49,2

100,0 2,2 97,8 100,0 2,6

100,0 0,7 99,3 100,0 0,7

100,0 39,9 60,1 100,0 41,6

100,0 71,1 . 28,9 100, Ot 71,9

100,0 38,0 12.0 100,0 133,1

100,0 50.3 49,7 100,0 51,7

100,0 -- 100,0 ICC ,0 -

69.79C, 4 3 4 9 4 ,

35421 ,8

207,2 25754,0 7206,9 1C913 ,C

42,1 50,8 9 7 , 4

; , 99,5

3e .4

28,1 11,9 48,3 1C0 ,0 dynamika /rok poprzedni*10C/

110,0 110 ,0 111 ,0 110 ,0 112,0 1C9 ,C teTWO./Y 112,4 114,3 112,4 1 11,6 133,!: - * 1, —

łs> U4 ’

(24)

Tsbl.l STRUKTURA'SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH 3EDN0STKACH HANDUJ DETALICZNEGO RYNKOWEGO /dofc./

£2 J

WYSZCZEGÓLNIENIE

\ • l ^

1979

1980

ogółem

tov*sry ogó­

łem

towary żywno- nieżyw-

ściowe nościowe

Żywno- nieżyw- sciowe 'nościowe dynamiJ--e /r ok poprzedni«.1-QO/ dok./

w tym :

Centrala Państwo wegc Hendlu Wew­

nętrznego ... w.

Ministerstwo Handlu W e wn ęt rz­

nę gc i Usług h a n d e l s p ó ł d z i e l C Z Y ...

w ty nu:

CZ^S "Społem"

CZSR "ŚCH*....

HANDEL OR GANIZA CDI SPOŁECZNYCH

Ta bl .2 SPRZEDAJ, W US PO Ł E C Z N I O N Y C H DEfINOSTKACH HANDLU OE TA LI CZ NE GO RYNK OW EG O WE DŁ UG ORGANIZACJI

• *

111,0 109,8 111,0 111,1 111,8 1 1 1 ,1

106,4 102,5 109,2 110,0 114,6 106,9

110,2 110,5 109,5 110,7 111.8 .107,9 111,1

108,3

110.7

109.7 113,8

107,0 111,0

109,4 111,0

112,4 ,110,0 106,4

160,2 - 160 ,*2 36,5 - 36,5

1979 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogó łem

konsumen tom indy widual­

nym

Jednostkom gospodarki uspołecznionej

\

*

w min zł

bieżące/ /ceny I-XII 1979 -100

w milionach złotych

sprze dąży ogółem GGÓLłi.

PRZEDSIĘBIORSTWA HAI.JLU DETALICZ­

NEGO... ... ..

122939.3

119282.4

136431,3

133532,7

110,0

111,0

131023.3

128234.3

5408,0

5298,4 3.9

--- • 3.9 i:iNICTERŚT.JO HAN­

DLU .TE. /N jTRŻNE GO

I US Ł U G ... 322,4 354,8 110,0 344,4 10,4 3,0 CENTRALA PAfjSJ.JO-

..EGO’ HANDLU

tJjTRZf. G O ... 32123,0 35692,5 111,1 34359,6 1332,9 3,7

yi tyr :

..ojowódz':ie Przed siębiorstwo Handli

.ewnętrznego. t.. 30097.2 33258,9 110,5 32004,2 1254,7 3,8 Przedsiębiorstwo

Dory Tov.'sro>vc

“Cent rur * 1509,6 \ ' 1860,9

#

115,6 1859,4 1,5

0,1

(25)

*3

* ~g bl .2 s p r z e d a ż . u-'CŁ.:cz?:ic;iYCH j e j-c j t;-./.'::-! " .l u uiTALi^z;;iCO RYNKO,.JCO : . ,g/.;:i z a c;i/ 0ć./

- 1979 1980

.YSZCZEGÓLNTENIE

ogółem

kon3u^isn tom indy widual- nym

jerfnaot':

poda r!-. i 12 cznion

-30

.

w min zł/ceny.

bieżęce/ I-XII

1979

= 100

w nilioaach złotych

jprzo - - — / o Centralna

Sk ładnica

Harcerska.. 174,3 196,4 112,6 s

122,4 74,0 37,7

"Moda Polska"

Przedsiębior­

stwo Państwo­

we ;... 225,1 358,2 159,1 358,2 Przedsiębior­

stwo Obrotu Częściami „Za­

miennymi

"Aroom".... 16,6 18,1 108,4 15,4 2,7 15,1

•t-ilNMTE.JSTl'® KUL­

TURY I SZTUKI 901,3 984,4 109 , 693,6 290,8 29 ,5 Zjednoczenie

Księgarstwa Przedsiębiorą stwo Państwowa Dzieła Sztuki i A nt y k i....

Desa *.««•..

777,9

44,7

848,0

49,1

109,0

109,7

592,7

45,3

255,3

^ 3,8

30,1

7,-E Zjednoczenie

Przemysłu Mu­

zycznego. ...

MINISTERSTWO HANDLU ZAGRANICZ

n e g o i g o s p o d a r k: MORSKIEJ "Centra­

la R ybna" ...

78,7

376,3

87,3

-431,6

110,9

s 114,6

55,6

431,6

31,7

4

36,2

MINISTERST.A3 PRZ!

HYSŁU KAS2YNO.VEG( 3058,8 4675,6 152,3 4547,1 128,5 - 2.7 Centrala Toch-

niczno-Handlo- wa Motoryzacji

“Polmozbyt" 2e60,8 4399,2 153,7 4i30,4 63,8 1 f- * *

U

Centrala Tech- niczfio-Handlo wa Elektroniki

“Unitra-Sarwici 198* 0 276,4 139,5 216,7 5® ,7

*

(26)

Tcbl.2 SPRZEDAŻ USPOŁECZNIONYCH DEDNOSTKACH HANDLU 0ETALICZNEGO- ' RY^KO./eOO l.SDŁUG QRGANIZAC3I/dok ./

1979 1980

;-,VSZCZ EGÓL MIENIE /

ogółem

konsu­

mentom indywi dual­

nym

. jednostkom gospodarki uspołecznionej

%

w nln zł /ceny cicięce/

I-XII 1979 alOO

w milionach złotych

Z sprze cgó.Łomdaiy f 'I NISTcRST>'JO PRŹE-

fiYSŁU CHEMICZNEGO 41,6 33,5 8,1 19,5

Centrala Handlowa Przenysłu Cheraicz-

nego "Chemia-OHR" - 41,6 - . 33,5 8,1 19,5 CZSS "Społem".... 54539,9 60911,4 111,6 59554,2 1357,2 2,2 CZSR "SCH"... 20669,9 22618,5 109,4 20794,3 1824,2 e,i RŁ30TKICZA SPÓŁ­

DZIELNIA WYDAWNI­

CZA " P R A S A - K SI ^ -

KA-RUCH’... 6237,4 6681,5 107,1 6458,6 222,9 f , 3 ,3 CEKT.7At.NY Z..IAZEK

SP&ŁDZIZLCZGjCI

P?.AC¥... 371,6 4X2,5 110,0 .383,2 29j3

• 2,VIAZEK SPÓŁDZIEL­ 7,1

CA iN.VALI0Ó'.7.. . . 681,8 728,3 106,8 634,2 94,1 12,9 TOJBAIIIZAOOE SPOŁECZ

115,4 42,2 36,5 29,9 12,3 29,2

POZOSTAŁE DEDNOSTKI 3541,5 2856,4 B O, 6 2759,1 97,3 3,4 W t y ń :

Ministerstwo

% Przenysłu Lekkiegc 882,8 1041,6 117,9 1032,2 . 9.

4

0,-9

Ministerstwo L e ż­

nie twa 4 Przemyśli

Drzewnego... 716,6 732,5 102,2 732,5 - -

Tabl.3 SPRZEDAZ ALKOHOLU W HANDLU DETALICZNYM I GASTRONOMII VI

* PRZELICZENIU Na 0EDN5GC MIESZKAŃCA

.VYS£C2E0ClLNIENIE

Sprzedaż alkąfriolu w oln zł

Sprzedaż ęlkOholu na jednego mieszkańca

złotych _

1979 1980 1979 1980 dynamikę

1979*100 OS&fcEI-... 13920,8 15247,4 3819 4117 107,8

vi handlu detilicznyr 12101*3 13442,5 3320 3630 109,3 rlejskir. 10022,9 11057,1 3151 3417 108 ,4

wiejskie 2078,4 2385,4 4473 5099 114,0

r. gestronor.il... 1819,5 ieo4,9 499 487 97,7

1363,1 1335,9 429 413 96,4

wiejskiej... 456,4 469,0 98 lOO 102,1

t

(27)

25

T a b l . 4 ' S P R 2 5 D A 2 W Y B R A N Y C H ARTYKUŁÓ.7 ZYiYNOaCIC.TYCH ‘1A Z A O P A T S Z ś -

« M I S «?YNKU

G R U P Y TC.W.O.Y Jaćn03t- 1979 j 1 9 S 0

■ka

niary w liczbć,c

nych, !l bazyizględ 1979

= 1ĆC

Mięso podroby i przetwory Drób' bity 4

Ryby i-przetwory rybha

t tya.zł

t tys .zł

t tys.zł

2 9 6 5 4 2 1 4 1 5 9 7 1 9

4 2 3 2 5 2 2 1 2 9 6 4 2 3 6 8 3 1 1 C 3 7 1 0

3 C 0 7 C 4 1 6 C 9 9 9 7 3 4 7 7 3 2 2 3 2 9 7 9 6 *

3 C 2 9 5 . 1 1 9 3 6 7 9 *

■101,4 1 1 9 , 1 1 1 2 . 3 1 14.3 105 ,6 1 0 7 , 8 Mleko spożywcze..»... tys. 1

tys.zł 3 3 3 5 5 6

1015668 3 4 5 2 6 3

1035304 1 0 2 , 0102,0 Sery dojrzewające pod- t

tys.zł SG35

535544 10863

6C8603 112,1 113,6 t

tys.zł

’ 13527 283972

16280 341360

119,5 113,3 t

tys.zł

35757

2546019 36146

3036264 10 1,1 114,7 tys.azt

tys.zł

452432 1533439

485860 . 1797632

107,4 115,9 r

tys.zł .

72827

462075 79591

5409-55 1C9 ,3 117,1 t

tys.zł

31130

224074 34359

234660 110,4 127,0 t

tys.zł

7563 67965

9321 '86900

123,2 127,9,

t 107153 110358 103,0

tys.zł 1 1 0 4 2 * 5 2052388 177,1 Tłuszcze roślinne jadalna t 21074 22313 105.9

tys.zł 629638 692838 110,0

Herbata naturalna... t 1997 2509 125,6

\ > / tys.z ł 531400 713335 135,2

Kowa naturalna palona... t tys.zł

5445*

3239024

60lS 3540912

110,4 109,6 TabŁ. 5 SPRZEDAŻ .7Y3RANYCH ARTYKUŁjł'.',' NIEŻYWNOŚCIOWYCH HA D O P A ­

TRZENIE RYNKU

GRUPY TO.'JARÓ.'/

'dadnoat- :<a n a r y

1979 19 GO

v» ilczfcoch bezrrzgię dnych

1979

= 100

■'iaęzynja kuchenna i gospo­

darczo ehaliO',vana z blachy stołowa j ... ...

Moczynia kuchenna i ~03p0- darcze alutiimo-./d.... .

tys.3it tya.zł tV3.32t t y s.zł

1685724941 303 5SSS3

2253923143 31533C92

104,1 133 ,5 111,1 133 ,5

(28)

26

■ .YCH ;:i^ y,v m g5c i o-.,y c h ?ja z a ć p a- TrlZclilS ^Y;::cu /dok./

jednost isłę 1 9 0

G~.LT-. TC . .

v \

i

, _

r.iiry v: liczbŁt dnych

r, beZY.arl. ■; 1979

= 100 Frclki i tvirć. ki. elcktryccr.e ‘ £2t 1253:1 150150 119,8 732122 996385 136,4 Chłodziarki i z: r.rcżsrki szt 75379 101236 '134,3 tys.zł sciese 814563 140,0 .uc -'ie ;:aovfc 2 piekernikieir. szt 22765 24736 108,7 tys.zł 73117 8314/. 113 ,7

£ szyny dc szyci; cior.or.e... • szt 31995 38430 120,1

1

tys -zł 155820 230028 147,6

szt 123257 ■ 138342 112 >2 tys.zł 245830 288101 117,2 Cc: iorni:.- r.-.diof oniczne.... szt 25241/ 305137 120,9 tys.zł 539063 705158 130,8

szt 112930 151341 134,0 • tys.zł 1455088 1929059 135,7 . : -riotofony i dyktafony pov<- szt 82770 95145 115,0 c~sc~,n3ęo u żytku... ty.s.zł 354770 432009 121,8 Zęctc-r.y !:orbinov:one posvszech- szt 33086 X X r;rc użytku /radiomagnetofony/ tys.zł 155211 X X tys.zł 209398 268100 128,0 Proszki i granulki do prania t 25337 28951 114,3 tys.zł 905391 1001306 110,6 : ydło toaletowe i specjalne t 5692 6713 11^,9 tys.zł 440312 508438 115,5

Opony do pojazdów samochodo­ tys.szt 164 X X

wych osobowych... tys.zł 204532 X X

Obunie guaov:e, tekstylno-gumo- tys.par 1836 1862 101,4

tys.zł 137399 165500 120,5

i-zkłc stołowe i galanteryjne tyś.zł 374009 163744 43,8 forcelena stołowe i galanterii

tys .zł 342102 426850 124,8 colt z drevme i wikliny oraz

z er ciov.yr zsstogłwaniaci

tys.zł 4486461 4898804 109,2

■/roty dziewiarskie... t y s.zł 4437346 4597362 103,6

T k s n i n y . i dzianiny bawełnia­ tys.n 22949 22127 96,4

ne i osYC-inopodosne... tys.zł 1113961 1185119 105,9

r i n y i ózisr.iny wełniane tys.r 5162 5299 102,7

tys.zł 1573307 1705427 108,4

• r.ir: i dzirr.iny Jedv.-s.bnc tys.r. 7735 7556 97,7

. j-ss -bnop&oobne... tys.zł 615824 646103 104,9

.•rcb. nc..czoczr,icze... tys>.zł 1067158 1251196 115,4 z cc,ols .!:ę skórzs.nę i tys.per 6954 6952 100,0-

E t.'irzy.. rztucznyc.’... ty■_ .zł 2592817 2721416 105\0

(29)

T a bl .6 ZA PA SY NI EK TÓ RY CH T O W A R Ó W fYWNOS CI OW YC H W PRZEOSIgSIOR- ST WA CH HA ND LU RYNK0.7EG0

g r u p y t o w a r&w Oedn.

Stan zapasów w

31 XII dniu 1980

miary

1978 1979 . 1980 1978

»100 1979-100

Konserwy mięsne, szynki 1 łopatki w puszkach

tona tys.zł zł/kg

808,6 50904,0 62,95

484,3 28761,0

59,39

203,0 13327 ,0 62,65

?5.1 26,2 104,3

41 ,S 46,3 110,5 t ona 3608,1 6186,7 9255,1 236,5 149,6 191,9 128,3 1?ys.zł

zł/kg

26866,0 7.45

44182,0 7 ,14

64786.0

9.16 315,6 123.0 tona 2794,2 3961,4 4210.2 150,7 106,3 tys.zł

zł/kg

21137,0 7,56

31343,0 8,04

38998,0

9,26 184.5

122.5 122,5 115,2 t ona 1200,3 2414,5 1537,7 128,1 63,7 tys.zł

zł/kg

11864,0 9,88

22277,0 9,23

14448,0 ł 9,40 12 1,8

95,1

64,9 101,8 i tona 1273,8 1627,1 748,2 58,7 46.0

tye.zi zł/kg

25179,0 9,77

37,312,0 22,93

13675,0

18,28 54,3 92,5

/36,7 79,7

Cukier. tona 11643,5 10666,0 9550,8

250406 ,C 26,22

32,0 89.5 4l

tys.zł

zł/kg 134423,0 11,54

12Q285,0

11,28 166,3

227,2 203,2 232,4 Wyroby spirytusowe

czyste*««•«...«•

tys.zł 567120,0 4 5 q 4 4 5 .0 124245,0 21,9 27.6 Wódki gatunkowe... tys.zł 739556,0 68q07O,C 224983,0 30,4

t 33 ,1 V/lna i miody plt-

tys.zł tys.zł

415961,0 415,482,0 9^839,0

235952,C 56,7 56,3 Konserwy z ryb

t rwałe... 99981,0 51257,u 51,3 51,j

Kawfl naturalna.... tona tys.zł zł/kg

3 6 6 ,7 2 1 6 7 5 5 ,0 591,10

604,8 371,709.0 G14.6C

135,7 81928,0 603,74

37,c 37.8, 102,1

22,4 22,C 98,2 tona 305,6 356..1 512,3 167,6 143.9 tys.zł

*ł/kgt tys.zł

7 4 0 6 8 ,0 2 4 2 ,3 7

91,918.0 258 ,*2

'155914,0

•304,34 12 1 0 .5

! 1 2 5 ,6

1 fi9, ć 117,9

‘ 5 5 4 8 ,0 5 4 3 7 ,0 ; 6 1 6 9 ,0 i 1 1 1 ,2 i 113*5

T a b l.7 ZAPAS! NIEKTÓRYCH TWAR&S NI2Ż YSNOŚĆICT.’YC'd&/1l PRZEDSIĘ­

BIORSTW AGH H AND Iii RYNKCKBGO -■ n

GRUPY T0WAR&.7 Jedn.

miary

Stan zapasów w dni u 31 XII 193i*

1978 1979 \ 1980 1975 i 1S79

=*1GC’ - = 1C >- . : i ... . Tkaniny i dzianiny

bawełniane i baweł- nopodobne

tya.m ’ tys.zł zł/R .

.7299 , l J32C | 5227 4Ci>055 { 43^29/ } 3c’. 81v

5 5 , | 65,26 « 70 „jo

7i,u .3,-:

90 * £ \ 33,9 L2Ć.8 ’ i-i,2

(30)

Taili.7 Z A P A S >' NIEKT&KYCH TOWARd'.; NIEZYIYNOSCIOWYCH W P R ZE DS IĘ­

BIORSTWACH H A N D L U 'RY NK OW EG O /co.,

GRUPY TOWARÓW

Sten zapasów w dniu 31X11 198t u&un •

r.iary 197B 1

1979 198 0 . 1978

= 100 1979

= 100

■ ...

i icaniny wełniane i wcinopoi-obne

t y 8 . rr.

tys.zł

* V a

2041 805952 394.88

2060 855p89 413,09

2054 84/207 412,46

100,6 105,1 104,5

' 99,7 99,1 99,4 TKaniny jec;.abno

i }eowaonopodobne tys.ro tys.zł zi/m

3672 349868 95,28

3501 344.770 98,48

3234 ' 364434 112,68

88,1 104.2 118.3

92,4 105,7 114,4 nyrooy dziewiarskie tys.zł L822002 1764<t95 1902756 104,4 107,8 i,-, rooy pończoszni-

tys.zł tys.p tys.zł zł/pa-

ra

tys.zł

571941 376p08 1942,0 873,015 448,51

36Cy)26

360280 63,0 95,8 C^uwie z chblewkę

skórzana i z tworzyw sztucznych oraz syn- : e :ycznych

:>c_le z drewna .wikli- n ■ oraz r.eble z częś- cio....“ E3s:oso-vanieir.

innyc.i r.ateriałów. , .

1762,9 790010 448,13

585811

1972,5 942613 477,88

• 357686

111,9 119,3 106,6

• 61,1

101,6 108,2 106,5

99,4 N u c z y n u kuchenne i

ę.o;pooarcze e.T.alio- ..sne z oiachy sta- iO..Cj

tys.szt tys.zł zł/szt

29812641 46,51

• 997 5318 53,35

1361 60590

‘ 44,52

212,3

*203,2 95,7

136,5 113,9 83,4

‘.aczynia kuchenne Itys.

i ^ospocarcze alur,i-j szt-

nio.-.e ;tys.zł

i zł/ 6Zt

285 18036

■ 63.28

409 32p48 78,36

588 41926 71,30

206,3 232,5 112,7

143.8 130.8

91,0 :.ucnnie gazowe z

piecarnikier. szt tys.zl zł/szt

175656509 2698,57

11668 41^49 3552,37

10356 '41094 3968,13

159,1 234.0 147.0

88,8 99,1 111,7 Pral*i i wirówki

eiskt ryczne szt

tys.zł Jł/szt

12685 42896 5381,63

9980 44£i5 4470,44

4'481 28566 6374,92

35,3 66,6 188,5

44,964,0 142,6 CniouZiarKi i za-

rit,rki oor.owe szt*

tys.zł l/szr

33482 236543 7064,78

21708 154083 7097,98

7518 52831 7027,27

22.5 22,3 99.5

34,6 34,3 99,0 .".; Siyn*/ do szycia

do*owe ^

\ ,

' % szttys.zł zł/szt

94492088

*525,38

• 2024 1Ą321 5099,31

2275 35327 15528,35

109.0 373,!

343.1

112.4 342,3 304.5 O-oio r.iki radiofo-

nię;nc/agr zestawów r .iio*j nu;ofono- czt

: y s. zł zł/szt

Z3393 217386 29fcl,94

95693 2ó3f33 2754,99

, 88357 195267 2209,98

120,4 89,8 74,6

92,3 74.1 80.2

..

<

4

(31)

29

GRUPY t o v«*r{5v;

....

ir.iary 1973 1979 19S0 !978 1 j / "3

= 100 Odbiorniki tele­

wizyjne ... szt tys.ił zł/ sz:

16557 164403 9929,52

35395 350404 993 0 ,74

17652 2C1715 11427,32

l O o , 0 122,7 115,1

49 ,2 1 1 5 I

Magnetofony i dy­

ktafony powszech- nego użytku .... szt

ty^ .'zł zt/szt

17453 82162 4/07,61

26636 123747 4645,36

.28110 119449 4249,34

161,1 145,4 90,3

105 ,5 96.5 91.5

Szkło stołowe

i galanteryjne.. tys.zł 124897 205^17 232761 186,4 113,0

Porcelana sto­

łowa i galanteria

Porcelanowa ty3.zł 88357 137,152 152210 172,3 1 1 1 ,0

Proszki i gra­

nulki do pra-

tona t ys .

zł . zł/kg

3248.4 109452 33,69

5266,1 18Ć£3C 35,44

2273,4 84C61 36,93

70,0 76,8 109,8

43,2 45,0 104, .S

Mydło toaleto­

we i specjal­

ne w kawał-

tona tys.

zł ' zł/ kg

2095,4 137703

&5,72

2178,9 20^093 94,56

1399,8 156477 111,79

66,8 113.6 170.1

64.2 75,9 118,2

: a/Zgodnie z liatą towarów niażym ościonych według załącznika

nr 2 do uchwały nr 118/80 HJ1 z dnia 17 XI 1980 roiu obaj—

aującej to.vary, których dostawy na zaopatrzenia rynku po­

winny być ustalone w zadaniach NPSG pa 1981 role.

\

(32)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :