• Nie Znaleziono Wyników

15188/18 aga/gt 1 ECOMP.1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "15188/18 aga/gt 1 ECOMP.1"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

15188/18 aga/gt 1

ECOMP.1

PL

Rada

Unii Europejskiej

Bruksela, 18 grudnia 2018 r.

(OR. en) 15188/18 PV CONS 68 ECOFIN 1171

PROJEKT PROTOKOŁU RADA UNII EUROPEJSKIEJ (Sprawy gospodarcze i finansowe)

4 grudnia 2018 r.

(2)

15188/18 aga/gt 2

ECOMP.1

PL

SPIS TREŚCI

Strona

1. Przyjęcie porządku obrad ... 3 2. Zatwierdzenie punktów A ... 3

a) Punkty nieustawodawcze b) Punkty ustawodawcze

Obrady ustawodawcze

3. Podatek od usług cyfrowych ... 4 4. Wzmocnienie unii bankowej ... 4

a) Pakiet bankowy

b) Europejski system gwarantowania depozytów

5. Sprawy różne ... 4 Bieżące wnioski ustawodawcze w dziedzinie usług finansowych

Działania o charakterze nieustawodawczym

6. Decyzje/zalecenia Rady co do stosowania paktu stabilności i wzrostu ... 5 7. Europejski semestr 2019 ... 5

Roczna analiza wzrostu gospodarczego 2019, sprawozdanie mechanizmu ostrzegania 2019 i zalecenie co do polityki gospodarczej w strefie euro

8. Realizacja planu działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w Europie .. 5 9. Sprawy różne ... 5

Działania następcze po wyroku w sprawie Achmea

*

* *

(3)

15188/18 aga/gt 3

ECOMP.1

PL

1. Przyjęcie porządku obrad 14740/18

Rada przyjęła porządek obrad przedstawiony w dok. 14740/18.

2. Zatwierdzenie punktów A a) Punkty nieustawodawcze

14742/1/18 REV 1 Rada przyjęła punkty A wymienione w dok. 14742/1/18 REV 1, wraz z dokumentami COR i REV przedstawionymi do przyjęcia.

b) Punkty ustawodawcze (obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej)

14743/18

Rada przyjęła punkt A wymieniony w dok. 14743/18.

Sprawy gospodarcze i finansowe

„Rozwiązania przejściowe” w zakresie VAT a) Dyrektywa w odniesieniu do harmonizacji i

uproszczenia niektórych przepisów w systemie VAT oraz opodatkowania handlu między państwami członkowskimi

b) Rozporządzenie w odniesieniu do wymiany informacji w celu monitorowania stosowania procedury magazynu typu call-off stock

c) Rozporządzenie w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi Przyjęcie

Punkt zatwierdzony przez Coreper (część II) w dniu 28 listopada 2018 r.

13020/18

12848/1/18 REV 1 12850/18

12849/18 FISC

Rada przyjęła te akty przedstawione w dok. 12848/1/18 REV 1, 12850/18 i 12849/18.

(4)

15188/18 aga/gt 4

ECOMP.1

PL

Obrady ustawodawcze

(Obrady otwarte dla publiczności zgodnie z art. 16 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej)

3. Dyrektywa o podatku od usług cyfrowych

Podejście ogólne 14885/18

14886/18 Rada przeprowadziła debatę orientacyjną i uzgodniła, że ponownie omówi dyrektywę na jednym z przyszłych posiedzeń po dalszych dyskusjach na szczeblu technicznym.

4. Wzmocnienie unii bankowej a) Pakiet bankowy

Rozporządzenie o wymogach kapitałowych Dyrektywa o wymogach kapitałowych

Dyrektywa restrukturyzacyjno-likwidacyjna

Rozporządzenie o mechanizmie restrukturyzacyjno- likwidacyjnym

Ogólne zatwierdzenie wyników rozmów trójstronnych b) Europejski system gwarantowania depozytów

Sprawozdanie z postępu prac

14448/18

14452/18 + COR 1 + COR 2 + COR 3 14644/18 + COR 1 Rada zatwierdziła wyniki rozmów trójstronnych dotyczących kluczowych kwestii pakietu bankowego i innych kwestii przedstawionych w sekcjach II i III dok. 14448/18. Rada zapoznała się też ze sprawozdaniem prezydencji z postępu prac w wersji przedstawionej w dok. 14452/18 i COR 1 dotyczącym europejskiego systemu gwarantowania depozytów.

5. Sprawy różne

Bieżące wnioski ustawodawcze w dziedzinie usług finansowych

Informacje przekazane przez prezydencję

14537/18

Rada zapoznała się ze stanem wdrożenia przepisów dotyczących usług finansowych.

(5)

15188/18 aga/gt 5

ECOMP.1

PL

Działania o charakterze nieustawodawczym

Rada zajęła się następującymi punktami do dyskusji dotyczącymi działań o charakterze nieustawodawczym (punkty 6–9).

6. Decyzje/zalecenia Rady co do stosowania paktu stabilności i wzrostu

Przyjęcie

14683/18 14684/18 14685/18 14686/18 7. Europejski semestr 2019

Roczna analiza wzrostu gospodarczego 2019, sprawozdanie mechanizmu ostrzegania 2019 i zalecenie co do polityki gospodarczej w strefie euro

Prezentacja przygotowana przez Komisję Wymiana poglądów

14443/18 14444/18 14445/18

8. Realizacja planu działania na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w Europie

Prezentacja przygotowana przez Komisję Wymiana poglądów

14651/18

+ ADD 1 REV 1

9. Sprawy różne

Działania następcze po wyroku w sprawie Achmea Informacje przekazane przez Komisję

11509/18

Pierwsze czytanie

Specjalna procedura ustawodawcza Punkt dotyczący wniosku Komisji

Cytaty

Powiązane dokumenty

Radny Napiórkowski powiedział, że gdyby było absolutorium dla pana Starosty byłby „za” skoro jest dla Zarządu będzie „przeciw”. Ponadto zwrócił uwagę nt.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Knyszyn do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”... Podjęcie uchwały

Dyskusji nad powyższym zagadnieniem nie było. Rada Miejska w obecności 17 radnych – przy 17 głosach ,,za” podjęła uchwałę, w sprawie udzielenia Burmistrzowi

23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 4 , Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego z wnioskiem o dokonanie przeglądu oraz

w sprawie krajowego programu reform Zjednoczonego Królestwa na 2020 r., zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo programu konwergencji.. na

konieczne będą znaczące dodatkowe działania, aby spełnić wymogi paktu stabilności i wzrostu, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 14 czerwca 2019 r., i w celu skorygowania odnotowanego

Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2016.--- 9. Powzięcie uchwał w sprawie

Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego).. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu