• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1985; Skład Osobowy UMK 1985 - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1985; Skład Osobowy UMK 1985 - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa"

Copied!
284
0
0

Pełen tekst

(1)

S K Ł A D

O S O B O W Y

UNIWERSYTETU

MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

1985

(2)
(3)

W TORUNIU

ERRATA

Str. Wiersz: Jest Winno być 20 119 13-415 J 13-415: 277-95

20 12g 13-415 273-67

22 n g W. 120 { w. 110

31 lig j Sam.ref.: Maria specjalista: mgr Maria i Krystyna Płusa ! Płusa tal. 13-442

43 l5g j tal. 260-37 w. 14

44 H g jdr Mirosław i mgr Mirosław i Dembiński ! Dembiński 43 9g J prof.zwycz. j prof.nadzw.

48 I5g jspecj.chemicy i specjalista

48 14d - i chemik

49 23g J Mieczysław Kowal

49 7d 1 - i /urlop bezpłatny/

17d | /urlop bezpłatny/

19d - • /urlop bezpłatny/

50 14g i st.technik - ! chemik - mgr Anna 1 Anna Grabowska ! Grabowska

51 2e | Gniecewicz- j Gnicewicz-Wfsieska j Wiesiewska 1

51 5g ' Łaszczak i Łaszczak

51 16g 1 /urlop bezpłatny/

54 13a/b! } dodać: st.asystent 11 i mgr Romuald Bobkowski 56 14g { st.asystent - 1

J mgr Romuald Bob- 11 i kowski

58 ld J członek z głosem ‘ przedstawiciel PZPR:

j doradczym: 1

59 29 g i Meutzen ! Mentzen 63 3g j Drgań j Dragun

74 ld i mgr Elżbieta i mgr Elwira Panasiuk

■ Raczkowska 1

75 2d ' mgr Mariusz j mgr Jan Gembal j Wrzecionkowski 1

84 lid i Zytniewicz ! Żytniewska 86 15g [ Pawłowska j Powałowska 89 8g i st.kustosz i st.kusto6Z dypl.

89 15g 13-402 13-403

97 8d j Jankowski { Janowski 98 4g i wykładowca i st.wykładowca 138 12d j prac.prod.poligr .} prac.wydawn.

160 14d J prac.adm. j prac.wydawn.

175 2d i prac.adm. i prac.wydawn.

189 lig j prac.adm. j prac.wydawn.

202 l7g J prac.adm. i prac.wydawn.

211 12d i prac.adm. i prac.wydawn.

237 179 j prac.adm. | prac.wydawn.

250 ig i prac.adm. i prac.wydawn.

(4)

h —

(5)

W TORUNIU

S K Ł A D O SO B O W Y U M K

LUTY 1985

(6)

r

Opracował:

Dział Organizacji

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Opracowanie graficzne:

Lech Tadeusz Karczewski

£><$ 9 -Z A - Z

I

3 - J L i

ZP U M K , zam . 317/85, H-13, n ak l. 825 egz.

k<»v / i ^

(7)

I i. Roktor, Prorektorzy, Dyrektor Administra­

cyjny, Kwestor...

2. Senat ... ...

II Stale Komisje Senackie i Dyscyplinarne...

1. Stało Komisje Senackie... . i/ Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uni­

wersytetu ...

2/ Komisja ds. nadań Naukowych i Współ­

pracy z Zagranicą ...

3/ Komisja ds. Budżetu i Finansów ...

V Komisja ds. Planów Studiów i Programów Nauczania ...

5/ Komisja ds. S t u d e n t ó w ... . 6/ Komisja ds. Nauczycieli Akademickich..

7/ Komisja ds. Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi...

8/ Komisja Wydawnicza ... .

2. Komisjo Dyscyplinarne ...

1/ Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich... ...

2/ Komisja Dyscyplinarna dla Studentów...

3/ Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów ... .

III Komisje i Zespoły Opiniodawczo-Doradcze Rektora i Prorektorów ... .

1. Kolegium Rektorskie...

2. Komisje i Zespoły Rektorskie ...

1/ Komisja ds. Kredytów Mieszkaniowych dla studontów ...

1 1

3 3

3

i*

i)

tt 5 3

6 6

7

4

7 8

8 8 8 8

(8)

9 3/ Komisja Wynalazczości i Ochrony Paten­

towej ... ...

2/ Komisja ds. Aparatury Naukowej...

h/ Komisja ds. Świadczeń Socjalnych... 9 5/ Komiśja ds. Dodatków za Pracę Wykonywa­

ną w Warunkach Szkodliwych dla Zdrowia lub U c i ą ż l i w y c h ... 10 6/ Zespól Konsultacyjny ds. Oceny Działal­

ności Naukowej ... ... ... jo 7/ Zespól Opiniodawczy ds. Umownej Dzia­

łalności Badawczej ... ... 10 8/ Zespól ds. Kontaktów z Zagranicznymi

Ośrodkami Naukowymi ... 1 -j 9/ Komisja ds. Rolniczego Zakładu Doświad­

czalnego ...

XV Doktorzy Honoris Causa UMK ...

V Wydziały:

1. Wydział Humanistyczny ...

1/ Dziekan, Prodziekani, Dziekanat ...

2/ Rada Wydziału ... . 3/ Emerytowani profesorowie i docenci Wy­

działu ...

h/ Studia dla Pracujących ...

5/ Instytut Historii i Archiwistyki ...

6/ Instytut Filologii Polskiej...

7/ Instytut Archeologii i Etnografii ....

8/ Instytut Pedagogiki i Psychologii ...

9/ Instytut Nauk Społecznych ... . 10/ Katedra Filologii Klasycznej ... . 1 1/ Katedra Filologii Germańskiej ...

12/ Katedra Logiki ...

13/ Katedra Socjologii ... . 14/ Zakład Filologii Angielskiej ...

12

1*t 14 15 16

17 21 23 25 27 29 29 30 30 30

(9)

1/ Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 31

2/ Rada W y d z i a ł u ... ... 31

3/ Emerytowani profesorowie i docenci Wy­ działu ... ... 32

h/ Studia dla P r a o u j ą c y c h ... ... 32

5/ Instytut Biologii ... 32

6/ Instytut Geografii ... ... bO 7/ Muzeum Przyrodnicze ... hZ 3. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii .... *t3 1/ Dziekan, Prodziekani, Dziekanat ... *»3

2/ Rada Wydziału ... ^3

3/ Emerytowani profesorowie i docenci Wy­ działu ... W k/ Studia dla P r a c u j ą c y c h ... 5/ Instytut Astronomii ... **5

6/ Instytut Chemii ... -6 7/ Instytut Fizyki ... 53

8/ Instytut Matematyki ... 58

9/ Katedra Radioastronomii ... 61

h. Wydział Prawa i Administracji ... 62

1/ Dziekan, Prodziekani, Dziekanat .... 62

2/ Rada Wydziału ... 62

3/ Emerytowani profesorowie i docenci Wy­ działu ... 63

k/ Studia dla P r a c u j ą c y c h ... 63

5/ Instytut Administracji i Zarządzania. 63 6/ Instytut Nauk Prawno-Ustrojowych .... 6h 7/ Instytut Prawa Cywilnego ... 65

8/ Instytut Prawa K a m o g o ... 67

9/ Instytut Ilistoryezno-Prawny... 68

5. Wydział Nauk E k o nomicznych ... . 70

1/ Dziekan, Prodziekani, Dziekanat .... 70

2/ Rada Wydziału ... 70

3/ Emerytowani profesorowie i docenci Wy­ działu ... 71

(10)

4/ Studia dla P r a c u j ą c y c h ... . 71

5/ Katedra Ekonomii Politycznej i Polity­ ki Społeczno-Gospodarczej... . 71

6/ Katedra Ekonomiki Przemysłu, Organiza­ cji i Zarządzania ... 72

7/ Katedra Ekonomiki Inwestycji i Budow­ nictwa ... ... 73

8/ Katodra Ekonometrii i Statystyki .... 73

9/ Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Produk­ cji Żywności ... 73

6. Wydział Sztuk P i ę k n y c h ... . 75

i/ Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 75

2/ Rada Wydziału ... 75

3/ Emerytowani profesorowie i docenci Wy­ działu ... 76

4/ Studia dla P r a c u j ą c y c h ... . 76

5/ Instytut Artystyczno-Pedagogiczny... 76

6/ Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwa­ torstwa ... 79

VI Pozawydziałowe i Międzywydziałowe jednostki organizacyjne ... 84

1. Biblioteka Uniwersytecka... 84

2. Archiwum ... qi, 3. Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy.••• 94 4. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 97 5. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu... 00

6. Studium Wojskowo ... 100

7. Studium Doskonalenia Pedagogicznego ... 101

8. Międzywydziałowa Pracownia Toksykologiczna 101 VII Władze Uniwersytetu w latach 1982-1984... 102

VIII Administranja Uniwersytetu: 1. Dyrektor Administracyjny... 107

2. Zastępcy Dyrektora Administracyjnego .... 107

3. Biuro Rektora ... 107

4. Dział Ilydaktyki ... 107 3« Dział Nauki ... -jq7

(11)

7. Zespół Wynalazczośol 1 Ochrony Patento­

wej ... 108

8. Dział W y d a w n i c t w ... 1°®

9« Dział. Spraw Praoowniozyoh... 109

10. DzieJt ... 1°9 11. Inspektorat BHP i Ochrony P.posk... 110

12. Dział Organizacji ... 11°

13. Dział Spraw O b r o n n y c h ... 110

14. Radca P r a w n y ... ... 11°

15. Sam.St.Pracy ds. Rewizji Gospodarozej ... 110

16. Dział Remontów, Energetyki i Inwestyoji.. 110

17. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materia­ łowej ... 11®

18. Dział Administracyjno-Gospodarczy ... 113

1 9. Dział Zbiorowego Żywienia ... 113

20. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asys­ tenckich 11*1 21. Uczelniany Ośrodek luformaoji Społeczno- Politycznej ... *... 116

22. Samodzielna Sekoja Inwentaryzacji .... 116

23. Samodzielna Sekcja Transportu ... 11<> 24. Sekretariat O g ó l n y ... 117

25. K w e s t u r a ... 117

26. Biuro Kasy Zapomogowo-Pożyozkowej ... 119

27. Akademioka Przychodnia Lekarska ... 119

28. Zakład Poligrafii... 121

29. Rolniozy Zakład Doświa d c z a l n y ... 122

IX Pełnomocnik Ministra Praoy, Płac i Spraw Soojalnyoh ds. Zatrudnienia Absolwentów Szkół Wyiszyoh przy UMK ... 122

X Organizaoje Społeczno-Polityczne: 1. Komitet Uczelniany P Z P R ... . 123

2. Komitet Uczelniany PZPR w latach 1982-84.. 125

3« ZJednoozone Stronnictwo Ludowe ... 126 4. Komitet Uozelniany Stronnictwa Demokra­

tycznego ... 1®8

(12)

5» Związek Nauczycielstwa Polskiego... 126

6. Rada Co u l n i a i u ZSP U M K ... 127

7. Zarząd Uczelniany ZSMP U M K ... 127

8. Związek Młodzieży Wiejakiej ... 127

9« Akademicki Związek Sportowy ... 128

«0. Kolo PTTK Hr 2 przy U M K ... t28 11. Ch6r kameralny UMK w T o r u n i u ... . . 129

XI Zmarli pracownicy w lataoh 1 9 8 2 - 1 9 8 4 .... 130

XII Indeks nazwisk ... 132

(13)

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR

prof.dr hab. Stanislaw Łęgowski tel. 13-242

" 226-9**

PROREKTORZY Prorektor ds. Ogólnyoh

prof.dr hab. Eugeniusz Ochondowski Prorektor ds. Nauki

doc.dr hab. Włodzimierz Wincławski

tel.13-230

" 233-05

tel.1 3 - 2 2 8

" 246-02 Prorektor ds. Nauczania

doo.dr hab. Gabriel Wójcik tel.13-230

" 233-05 DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

dr Włodzimierz Karaszewski tel.13-232

" 2**3-Ol

mgr Henryk Ileldt

KWESTOR

tel.1 3 - 2 1 8

SENAT UMK

PRZEWODNICZMY SENATU

JM Rektor prof.dr hab. Stanisław Łęgowski

CZŁONKOWIE SENATU

Prorektorzy: prof.dr hab. Eugeniusz Ochendowski doc.dr hab. Włodzimierz Winoławski doc.dr hab. Gabriel Wójcik

Dziekani

Wydziałów: doc.dr hab. Marian Rojewski doc.dr hab. Kazimierz Wajda doc.dr Karol Karpiński

(14)

prof.dr hab. Zygmunt Zieliński prof.dr hab. Mirosław Nesterowicz doc.dr hab. Stefan Kościolecki Przedstawiciele

profesorów, do­

centów i dr ha­

bilitowanych: doc.dr hab. Sławomir Kalembka doc.dr hab. Witold Wróblewski prof.dr hab. Jan Kopcewicz

prof.dr hab. Władysław Niewiarowski prof.dr hab. Lucjan Borowiecki doc.dr hab. Daniel Simson prof.dr hab. Stanisław Sudoł prof.dr hab. Jerzy Tomala prof.dr hab. Jan Głuchowski doc.dr hab. Alicja Grześkowiak doc.dr Jerzy Frycz

doc.dr hab. Zygmunt Waźbiński Przeds tawiciele

pozostałych nauczycieli aka­

demickich: dr Koman iiytkowicz

dr Kazimierz Maliszewski dr Jarosław Zaremba dr Bohdan Godziszcwski dr Adam Czarnota mgr Leoh Brusewicz Przedstawiciele

studentów: Piotr Bolcota

Grzegorz Chojnacki Jolem ta Jeżewska Arkadiusz Mas talerz Leszek Sobański Paweł S typulsk i 2

(15)

Przedstawiciele pracowników nie będących nau­

czycielami aka­

demickimi: dr Bronisław Żurawski mgr inż. Hieronim Czubak Wiesław Minoer

Przedstawiciele delegowani przez organy partii i stronnictw po­

litycznych:

Kierownik Studium Wojskowego :

doc.dr Władysław Lewandowski - PZPR dr Stanisław Krażewski - SD

dr Adam Szczęsny - ZSL

płk dypl. Włodzimierz Rudziński Uczestnicy Senatu

z głosem doradczym: dr Bohdan Ryszewski - Dyrektor Bi­

blioteki Uniwersyteckiej

dr Włodzimierz Karaszowski - Dyrek­

tor Administracyjny

mgr Henryk Iieldt - Kwestor

mgr Edward Cichy - Prezes Zarząd'';

Uczelnianego ZNP

STALE KOMISJE SENACKIE

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Przewodniczący: prof.dr hab. Stanisław Lęgowski Z-ca przewodni­

czącego: nrof.dr hab. Eugeniusz Ochendjwski Członkowie : prof*dr hab• Jan Głuchowski

in#r i tcliryk l le ld t

dr Włodzimierz Karaszowski doc.dr Karol Karpiński proi•dr hab. Jan Kopcowioz doc.dr Stofoji Koóciołooki

prof•dr hab • Mirosław Kos torowi cz doc.dr hab. Marian ńejewski

dr Jerzy Świątek

»dr hab. Jerzy Tomala doc.dr hab. Kazimierz Wajda prof.dr hab. Zygmunt Zieliński

(16)

Sekretarz: mgr Maria Kiejdo

Komisja ds. Badań Naukowych i Wsgółpracy_z_Zagranicą Przewodniczący: doo.dr hab. Włodzimierz Wincławski Członkowie: doo.dr hab. Andrzej Bielski

dr Marian Bybluk

mgr inż. Hieronim Czubak

doc. dr hab. Tadeusz Kisielewski doo.dr Stefan Itośoielecki

prof.dr hab. Mirosław Nesterowicz doo.dr hab. Marian Rejewski

dr Bohdan Ryszewski dr Wojciech Streich

doo.dr hab. Iiazimierz Wajda Sekretarz: mgr Elżbieta Wiśniewska

Komisja ds. Budżetu i Finansów Przewodniczący: prof.dr hab. Stanisław Sudoł Członkowie :

Sekretarz:

mgr Stefan Czaja

prof.dr hab. Jan Głuchowski mgr Henryk Ile ld t

doc.dr hab. Sławomir Kalembka prof.dr hab. Jan Kopcewicz dr Włodzimierz Karaśzewski doc.dr hab. Daniel Simson dr Adam Szczęsny

doc.dr hab. Zygmunt Waźbiński dr Bronisław Żurawski

mgr Ewa Ciżowska

Komisja ds. Planów Studiów i_Programów_Nauozania Przewodniczący: doo.dr hab. Gabriel Wójcik

Z-ca przewodni­

czącego: doc.dr hab. Alicja Grześkowiak Członkowie: dr hab. Andrzej Borodo

doc.dr hab. Wojcioch Dondorski doc.dr Jerzy Frycz

doc.dr hab. Waldemar Goettig dr Stanisław Krażewski

doc.dr hab. Krystyna Przeworna—Armon doc.dr hab. Michał Rozwadowski

prof.dr hab. Władysław Niewiarowski mgr Eugeniusz Zaborski

(17)

5 przedstawicieli studentów:

Sekretarz:

Przewodniczący:

Z-ca przewodni­

czącego : Członkowie:

Przeds tawicielo studentów w Sena­

cie :

Sekretarz:

Komisja Przewodniczący:

Z-ca przewodni­

czącego : Członkowie:

Piotr Bokota Grzegorz Chojnaoki Joanna Dybowska Krzysztof Dydo Arkadiusz Mastalerz Zofia Filipkowska

tomisja ds. Studentów

doc.dr hab. Gabriel Wójcik doo.dr hab. Ryszard Kaszowski doc.dr Andrzej Borodo

dr Jerzy Ciabach

doc.dr hab. Waldemar Goettig Helena Kłosińska

doc.dr hab. Janusz Kryszak mgr Adam Marszałek

Urszula Nehring

doc.dr hab. Michał Rozwadowski płk.dypl. Włodzimierz Rudziński lek.med. Lesław Wełker

doc.dr hab. Edward Wiśniewski mgr Roman Suchocki

Jolanta Jażewska Marian Pańkowieo Piotr Pinezewski Loszek Sobański Paweł Stypulski mgr Irena Giiyńska

Nauczycieli Akademickich prof.dr hab. Stanisław Łęgowski Prof.dr hab. Eugeniusz Ocliendowski mgr Lech Brusewicz

dr Marian Bybluk mgr Edward Cichy dr Adam Czarnota dr Bogdan Godziszewski doc.dr Karol Karpiński doc.dr Stefan Kośoieleoki

(18)

6

sekretarz:

mgr Adela Kozłowska dr Kazimierz Maliszewski

prof.dr hab. Mirosław Nosterowicz doc.dr hab. Marian Rejowski

dr Bohdan Ryszewski mgr Roman Suchocki dr Jorzy Świątek

doc.dr hab. Kazimierz Wajda dr Jarosław Zaremba

prof.dr hab. Zygmunt Zieliński dr Roman Żytkowicz

mgr Anna Tomkowiez

Komisja ds. Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Oohondowski Z-ca przewodu,,:dr Włodzimierz Karaszewski

Członkowie: dr Maria Bartko

prof.dr hab. Lucjan Borowiecki mgr Edward Cichy

mgr Stefan Czaja

mgr inż. Hieronim Czubak doc.dr hab. Wojciech Kądziela Wiesław Mincor

dr Wacław Orzoszko dr Sławomir Skibiński dr Bronisław Żurawski Sekre tarz: mgr Adela Kozłowska

Komisja Wydawnicza

Px*zewodnicząey: doc.dr hab. Włodzimierz Winoławski Członkowie: doc.dr liub. Marian Arszyński

Sekretarz:

prof.dr hab. Ryszard Bólu*

dr Stefan Cackowski doc.dr Janusz Czarne!:

di' hab. Tadeusz Jasudowicz prof.dr iiab. Alicja Rodzińska dr Bohdan Ryszewski

doc.dr hab. Witold Wróblewski mgr ioliksa Kwiecińska Naczelna Redakcja Wydawnicza Redak tor

Naczelny: prof.dr hab. Ryszard Uohr Z-ca Redaktora:dr Bohdan Ryszewski

Z-ca Redaktora:doc.dr hab. Witold Wróblewski

(19)

KOMISJE DYSCYPLINARNE

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący; prof.dr hab. Andrzej Marok Z-ca przewodni

czącego: doc.dr hab. Janusz Justyński Członkowie s dr Andrzej Adamski

dr Włodzimierz Doński

prof.dr liab. Andrzej Kossakowski doc.dr hab. Janusz Małłek

prof.dr hab. Władysław Niewiarowski doc.dr liab. Ryszard Paozaski

dr Andrzej Stoff

prof.dr ab. Edmund Strzelczyk dr Zbigniew Witkowski

mer Teresa Zbijewska Protokolanci s dr Dożona Gronowska

dr Mikołaj Świecki

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Przowodn i cząoyi dr Kazimierz Jackowski Z-ca przewodni­

czącego s dr Jan Piątkowski

Członkowie: dr Sławomira Ciesielska dr Wojciech Czerwiński doc.dr Jerzy Frycz mgr Armond Kasprowicz dr Czesław Kosakowski dr Zbigniew Myszka

dr Andrzej Prewysz-Kwinto dr Gerard Rychlicki dr Jan Stachowski dr Zenon Wiśniewski Przods tawiciolo

studentów: Przemysław Diłozor Wojciech Dembiński Dariusz Hulewicz Stefan Mieleszkiowicz Przemysław Nowacki Jarosław Pośpieszny Magdalena Tejwan Ilona Wąsik

Protokólanci: ngr Zbigniew Kozłowski mgr Krzysztof Noskowicz

i

(20)

8

Odwoławcza Komisja_Dyscyplinarna_dla_Studontów_

Przewodniczący:

Z-ca przewodni­

czącego : Członkowie:

doc.dr hab. Marian Filar di Danuta Gajdus

dr Jerzy Ciabach dr Krystyna Osmańska dr Janina Wojtczak dr Maria Willte Przedstawiciele

studentów:

OPINIODAWCZO-

Cezary Jędrzejewski Andrzej Lewandowski Jarosław Przepióra Elżbieta Stelmach KOMISJE I ZESPOŁY

DORADCZE REKTORA I PROREKTORÓW KOLEGIUM REKTORSKIE

JM Rektor Prorektor d s . Ogólnych

prof.dr hab. Stanisław Lęgowski prof.dr hab. Eugeniusz Ochendowslci Prorektor ds.

Nauki doc.dr hab. Włodzimierz Winoławski Prorektor ds.

Nauczania doc.dr hab. Gabriel Wójcik Dyrektor

Administracyjny dr Włodzimierz ICaraszewski Kwestor

I Sekr.KU PZPR

mgr Henryk Ileldt

doc.dr Władysław Lewandowski KOMISJE REKTORSKIE

Komisja ds^ Kredytów Mieszkaniowych dla Studentów Przewodniczący:

Członkowie:

dr Andrzej Anszperger dr Bogumił Brzeziński dr Wanda Gugnacka—Fiedor ingr Ewa Hoffmann

dr Barbara Ostrowska—Gumkowska mgr Piotr Potrykowski

mgr Mieczysław Ziomek

(21)

Przedstawiciele

studentów: Grażyna Leśnikowska Lidia Młyńska Maciej Szumski Sekretarz: Alicja Wilczewska

Komisja ds. Aparatury Naukowej Przewodniczący:

Z-ca przewodni­

czącego :

prof.dr hab. Stanisław Łęgowski doc.dr hab. Wojciech Kądziela Członkowie: doc.dr hab. Stanisław Kamiński

dr Edmund Lisicki

mgr inż. Jerzy Żenkiewicz mgr inż. Hieronim Czubak mgr Krzysztof Lankauf

Komisja Wynalazczości i Oclirony Patentowej Przewodniczący:

Członkowie:

doc.dr hab. Włodzimierz Wincławski mgr inż. Hieronim Czubak

doc.dr hab. Wojciech Kądziela prof.dr hab. Henryk Koneezny mgr inż. Piotr Kowalski dr Bernard Krygier

doc.dr hab. Franciszek Hozpłoch Barbara Tetzlaff

dr Sławomir Skibiński dr Wojciech Streich Sekretarz: mgr Sławomir Ilino

/przedstawiciel uczelnianego koła SIMP/

Komisja ds^ świadczeń Socjalnych Przewodniczący:

Członkowie:

dr Błażej Wierzbowski mgr Anna Bogłowslca

mgr inż. Włodzimierz Gołębiewski mgr Małgorzata Grudzińska

mgr Maria Iięsy-Lewandowska mgr inż. Piotr Kowalski Urszula Nehring

dr Ryszard Niowczas dr Andrzej Noryśkiewicz dr Jarosław Wenta

mgr Mariusz Wrzecionkowski Selcre tarz: Bora Murawska

fi

(22)

10

Komisja ds . Dodatków za Praog Wylconywaną_w_Warunkach Szkodliwych dla Zdrowia lub Uciążliwych

Przewodniczący:

Członkowie :

vacat

doo.dr hab. Marek Zeidlewicz dr Vacław Dała

dr Antoni Leźnicki

/lub Elżbieta Wasilewska/

mgr Jadwiga Łukaszewicz dr Zygfryd Kroll

mgr Konrad Kalinowski Lek. zakładowy: lek.mod. Adam Madarasz Spoi. Inspektor

Pracy: dr Bernard Krygier

Sekretarz: D o r a M u r a w s k a

Zespól Konsultacyjny ds. Oceny Działalności Naukowej Uczelni

Przewodniczący:

Członkowie :

doc.dr hab. Włodzimierz Winoławski doo.dr hab. Sławomir Kalembka prof.dr hab. Jan Kopcewicz doo.dr hab. Daniel Simson doo.dr hab. Marek Zaidlewicz Sekretarz: dr Wojoieoh Streioh

Zespól Oginiodawozy d s . Umowne^ Działalnośoi_Badawczej Przewodniczący:

Z-ca przewodni­

czącego :

prof.dr hab. Andrzej Bączyński prof.dr hab. Jerzy Tomaszewski Członkowie: dr Jerzy Ciabach

mgr inż. Hieronim Czubak

prof.dr hab. Leszek Janiszewski mgr inż. Piotr Kowalski

dr Marek Jacek Stankiewicz dr Wojciech Streich

mgr inż. Jerzy Żenkiewicz Sekretarz: Krystyna Kamińska

(23)

NaukowjTal Przewodniczący:

Członkowie :

Sekre tarz :

Komisja ds.

Przewodniczący:

Członkowie :

prof.dr bab. Stanisław Dembiński doc.dr hab. Marian Arszyński doc.dr hab. Alicja Grześkowiak doc.dr hab. Zenon II. Nowak prof.dr hab. Stanisław Sudoł

doc.dr hab. Mieczysław WojOlechowski prof.dr hab.Andrzej Woszozyk

mgr Elżbieta Wiśniewska

Rolniczego_Zakładu Doświadczalnego dr inż. Zbigniew Seredyn

prof.dr Melityna Gromadska doc.dr hab. Wojciech Kądziela Helena Kłosińska

mgr Zofia Lisicka Mieczysław Malinowski

(24)

12

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK

1. Prof.dr Bertil Lindblaol - astronom, Szwecja

- 10 VI 1959r._______________________________________

2. Prof.dr Władysław Dziewulski - astronom, Polska - 29 IV I96lr._______________________________________

3. Prof.dr Zygmunt Grodzicki - zoolog, Polska

- 11 V H 1962r.______________________________________

k. Prof.dr Raluca Rlpan - ohemik, Rumunia - 29 X I963r.

5. Prof.dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia

- 16 V 196frr.________________________________________

6. Prof.dr Dymitr Sergejewicz Liohaczew - slawista, ZSRR - 2h III 1965r.

7. Prof.dr Wiktor Amazaspowioz Ambaroumian - astrofizyk, ZSRR - 7 IX 1973r-

8. Prof.dr Georgij Nikolajewioz Duboszin - astrofizyk, ZSRR - 7 IX 1973r.

9. Prof.dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wielka Brytania - 7 IX 1973r.

10. Prof.dr Marian I . Smith - astronom, USA - 7 IX 1973*”•

|l1. Prof .dr Pol Swinga - astrofizyk, Belgia - 7 IX 1973rj 12. Prof.dr Kenneth 0. Wright - astronom, Kanada

- 7 IX 1973*”.

13« Prof.dr Antoni Zygmunt - matematyk, USA - 7 IX 1973r*

lU. Prof.dr Vittorio Carassiti- ohemik, Italia - 2 X 19731”.

15. Prof.dr Peter Colotka - prawnik, Czechosłowacja - 2 X 1973r.

1 6. Prof.dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska - 2 X 1973r.__________________________________________

17. Prof.dr Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska - 2 X 1973r♦__________________________________

1 8. Prof.dr Alfons Klafkowski - prawnik, Polska - 2 X 1973r.

19. Prof.dr Jan Hendzik Oort - astronom, Holandia - 2 X 1973r.

20. Prof.dr Daniel Veigt - chemik, Francja - 2 X 1973r.

21. Prof.dr hab. Karol Górski - historyk, Polska

- Zk IV 1979r.________________________________________

22. Prof.dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska - 21 IX 1 979r•____________ __________________________

(25)

23. Prof.dr Olavi Grand - geograf, Finlandia- 23 X 1979r 2k. Prof.dr hab. Antoni Basiński - ohemik, Polska

- 20 V 1980r.

25» Witold Lutosławski - kompozytor, Polska- 20 V 1980r.

26. Prof.dr Konrad Górski - filologia polska, Polska - 5 V 198lr.

27. Prof.dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska - 31 V I983r.

28. Prof.dr Viotor Gutmann - ohemik, Austria- 31 V 1983r 29« Prof.dr Luojan Krause - fizyk, Kanada - 31 V 1983r.

30. Prof.dr B J d m G. Berglund - biolog, Szweoja - 3 X 1983r.

31. Dr Giulio Andreotti- prawnik, Minister Spraw Zagra­

ni cznyoh Republiki Włoskiej - 21 XXX 198iłr.

32. Prof.dr Franco Sartorii - historyk, Republika Włoska - 19 II 1985r.

33« Prof.dr hab. Henryk Szarskl - biolog, Polska, - 19 U 1985r.

(26)
(27)

W YDZIAŁ

H U M A N ISTYCZN Y

(28)

1*ł

1 • Í I 5 21 £2 _ itoijan í § 1 '! 2 2111

Collegium I-íaius, ul. Fosa Staromiejska 3 tel.260-21 do 26 DZIEKAN

doc.dr hab. Kazimierz Wajda tel.w. 105 PRODZIEKANI

doc.dr hab. Krystyna Przewo¿na-Armon tel.w. 156 doc.dx- hab. Janusz Kryszak

D y r e k t o r

Wydziału ds. Techniczno-Gospodarczych

mgr Jan Piasecki tel.w. 105

Kierownik:

sam.referenci:

st.referent:

sam.ref erent:

st.referenci:

DZIEKANAT

Hanna Sadowska tel.w. 1 1 6 Lucyna Chmielewska

Jadwiga Machóle Zofia Nolka Jadwiga Świderska

t e l . w . 111

" w. 11 1

" w . 116

" w . 11 1 mgr Jolanta Nikandrow w. 1 1 1 mgr Alicja Tomaszewska /ZSHiA/ 273-95 Gi’ażyna Kotłowska /ZSFP/ 1/2 et.w. 129 Marta Parylak /ZSP/ tel.w.118

RADA WYDZIAŁU

Przewodniczący: doc.dr hab. Kazimierz Wajda Samodzielni pracownicy nauki:

prof.dr hab. Zofia Abramowiezówna, doc.dr hab.

Tadeusz Alek-Kowalski, doc.dr hab. Antonina Barto­

szewicz, prof.dr hab. Janusz Bieniak, doc.di' liab.

Jadwiga Chudziak, prof.dr hab. Antoni Czacharows' i. prof.dr hab. Jerzy Danielewicz, doc.dr hab.

Zdzisław Dąbrowski, doc.dr hab. Teresa Friedelównn doc.dr hab. Maciej Grochowski, prof.dr Tadeusz Grudziński, prof.dr hab. Karol Grtlnborg, prof.dr' hab. Leon Gumański, prof.dr Artur Ilutnikiowicz, prof.dr hab. Maria Jaczynowska, doc.di' hab.

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas, doc.dr hab. Teresa Karwicka, doc.dr hab.

Jan Mirosław Kasjan, doc.dr hab. Ryszard Kozłowski

(29)

doc.dr hab. Aleksandra ICrupianka, doc.dr bab.

Janusz Kryszak, doc.dr bab. Anna Krzewińska, doo.

dr Władysław Lewandowski, doc.dr Jerzy Maciejewski, doc.dr bab. Janusz Małłek, doc.dr Czesław Niedziel­

ski, doc.dr bab. Zenon Hubert Nowak, doc.dr Jerzy Olczak, doc.dr bab. Jan Papiór, doc.dr hab.Józef Pawlak, doc.dr hab. Franciszek Pepłowski, prof.dr bab. Bolesław Pleśniarski, coc.dr bab. Krystyna Przewoźna-Armon, doc.dr hab. Janusz Rulka, doc.dr bab. Karol Sauerland, doo.dr Jerzy Serczyk, doo.

dr Stanisław Soldenhoff, doc.dr hab. Jerzy Spoina, prof.dr bab. Jacek Staszewski, doc.dr hab. Marian Szarmach, doc.dr hab. Maria Szupryczyńska, prof.

dr hab. Andrzej Tomczak, prof.dr bab. Zbigniew Wierzbicki, doc.dr hab. Włodzimierz Wincławski, doc.dr hab. Mieczysław Wojciechowski, prof.dr hab, Jorzy Wojtowicz, doc.dr hab. Witold Wróblewski, doc.dr hab. Ryszard Borowicz, doc.dr hab. Andrzej Wojtas.

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Maria Adamiak, mgr Adam Bednarek, dr Henryk Gasiul, dr Stanisław Itatafias, dr Czesław Kosa­

kowski , dr Jan Lachowicz, dr Ryszard Michalski, dr Zofia Mocarska-Tyo, mgr Jan Wachowiak, dr Ja­

rosław Wenta, dr Gerard Wilke, dr Bronisława Wozniczka-Paruzel, mgr Sławomir Wyszomirski.

Przedstawiciele studentów wydziału:

Przemysław Biłozor, Piotr Bokota, Marok Cieszkowski, Przemysław Dorenda, Sławomir Filipowicz, Mirosława Januszewska, Leszek Kucharski, Wacław Lewandowski, Ewa Liminowicz, Juliusz Petrykowski, Bożena Rut­

kowska, Dorota Staszyńska, Anna Tatarzycka.

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI WYDZIAŁU:

Prof.nadzw.dr hab. Zofia Abramowiczówna - filologia klasyczna

Prof.zwycz.dr hab. Karol Górski — historia powszechna średniowiecza

Prof.zwycz.dr hab. Konrad Górski - historia literatury polskiej

Doc.dr hab. Irona Janosz—Biskupowa — historia średnio—

tłiecza i archiwistyka

Doc.dr hab. Barbara Józefowiczowa - filologia klasyczna Prof.zwyoz.dr Bronisław Nadolski — historia literatury polskiej

Doc.dr hab. Bożena Osmólska-Piskorska - historia litera­

tury polskiej

(30)

16

Prof.nadzw.dr Hab. Bolesław Pleśniarski — pedagogika Doc.dr hab. Leon Witkowski - filologia klasyozna Doc.dr hab. Elżbieta Zawadzka - pedagogika

Prof.nadzw.dr Maria Znamierowska-Prufferowa - archeo­

logia polski

Prof.nadzw.dr Kazimierz Żurowski -archeologia polski

STUDIA DLA PRACUJĄCYCH Zaoczne Studium Historii

Kierownik: dr Urszula Wencel-Kaiembkowa tel.273-95 Zaoczne Studium Filologii Polskiej

Kierownik: dr Ewa Owozarz tel.260-21 w. 129

Zaoczne Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierownik: dr Janusz Tondel tel.13-i»80 Zaoczne Studium Pedagogiki tel.260-21 Kierownik: dr Stanisław Nalaskowski w. 1 1 8 Podyplomowe Studium Archiwistyki tel.273-95 Kierownik: prof .dr hab. Andrzej Tomczatc

Podyplomowe Studium Etnografii tel.20^-92 Kierownik: doc.dr hab. Teresa Karwicka

Podyplomowe Studium Etyki

Kierownik: dr Ryszard Jadczak

tel.26 0-2 1 w. 125 Podyplomowe Studium Filologii Polskiej tel.260-21 Kierownik: doc.dr hab. Maciej Grochowski w .1 12 Podyplomowe Studium Historii

Kierownik: dr Marian Pawlak

tel.273-95

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych Kierownik: dr Bogusław Podszucki

tel.26 0-2 1 w. 1k5 Podyplomowe Studium Socjologii Wsi

Kierownik: dr Andrzej Kaleta

tel.26 0-2 1 tel.w. 1 23

(31)

INSTYTUT HISTORII I ARCHIWISTYKI

Collegium Novum, PI. Armii Czerwonej 2 tel.273-31 D y r e k t o r

doc.dr hab. Mieczysław Wojciechowski tel.2 73 -9 5 Z a s t ę p c y D * r r e k t o r a

prof.dr hab. Andrzej Tomczak prof.dr hab. Janusz Bieniak

S o k r e t a r i a t

sam.referent: Ewa Lech tel.273-95

RADA INSTYTUTU

Przewodniczący: prof.dr hab. Jerzy Wojtowicz Samodzielni pracownicy nauki:

prof.dr hab. Janusz Bieniak, prof.dr hab. Antoni Czacharowski, prof.dr hab. Tadeusz Grudziński, prof.dr hab. Karol Grflnberg, prof.dr hab. Maria Jaczynowska, prof. dr Kazimierz Jasiński, prof.dr hab. Jacek Staszewski, prof.dr hab. Andrzej

Tomczak, doc.dr hab. Sławomir Iialembka, doc.dr hab. Ryszard Kozłowski, doc.dr Władysław Lewandow­

ski, doc.dr hab. Janusz Hałłek, doc.dr hab. Zenon Hubert Nowak, doc.dr hab. Janusz Rulka, doc.dr Jerzy Sorczyk, doc.dr hab. Kazimierz Wajda, doc.

dr hab. Mieczysław Wojciechowski, dr hab. Stefan Cackowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Jacek Hertel, dr Kazimierz Maliszewski, dr Ryszard Sudziński, dr Kariusz Ziółkowski

Przedstawiciele studontów instytutu:

Piotr Bokota, Artur Dryliynycz, Artur Krajewski, Bożena Rutkowska

Przedstawiciel OOP PZPR: dr Zbicniow Górski Przedstawiciele z głosem doradczym:

Emerytowani profesorowie i docenci: prof.dr hab.

Karol Górski, doc.dr bab. Irena Janosz—Biskuoowa

(32)

18

Pozostali uczestnicy: dr Witold Armon, dr Marian Pawlak, dr Janusz Tondel, dr Urszula Wencel-Ka- lerabkowa

Kierownik:

adiunkoi:

st.asystent:

asystent-staż

Zakład Historii Starożytnej

prof.zwyo z .dr hab. Maria Danu t a

Jaozynowska tel.27^-67

dr Józef Zająo " "

dr Mariusz Ziółkowski " "

mgr Danuta Teresa Musiał " "

.: mgr Marek Stępień " "

Zakład Historii Średniowiecznej Kierownik: prof.nadzw.dr bab. Antoni

Czaobarowski tel.27^-67

profesor: prof.zwycz.dr Tadeusz

Grudziński tel.226-97

docent: dr bab. Zenon Hubert Nowak " "

adiunkoi: dr Teresa Borawslta tel. 27^-67 dr Ireneusz Czareiński " "

dr Jaoek Hertel " 226-97 dr Stefan Franoiszok Kwiatkowski "

asystent: mgr Wiesław Sieradzan tel.226-97 asystent-staż.: mgr Roman Czaja " "

Zakład Historii Powszeohnej i Polski XVI-XVIIIw.

Kierownik:

profesor:

dooent:

adiunkci:

asystent:

prof.zwyoz.dr hab. Jerzy

Wojtowioz tel.273-67

prof.nadzw.dr h a b . Jacek

Staszewski " "

dr hab. Janusz Małłek " "

dr hab. Stefan Cackowski " "

dr Kazimierz Maliszewski " "

dr Marian Pawlak " "

dr Jarosław Marek Poraziński "

dr Henryk Rietz " "

mgr Krzysztof Mikulski " "

(33)

Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX-XXw.

Kierownik:

docent:

adiunkci:

at.asystent:

prof.nadzw.dr hab. Karol Grflnberg

tel.277-95 dr hab. Kazimierz Wajda "

dr Teresa Gilas "

dr Wojoieoh Kotowski "

dr Leszek Andrzej Kuk "

dr Zofia Waszkiewicz "

dr Urszula Wenoel-Kalembkowa "

mgr Magdalena Niedzielska "

Kierownik:

st.asystent:

Zakład His torii ZSRR

doc.dr hab. Mieczysław Wojciechowski tel.2*12- 82 mgr Zbigniew Karpus " "

Zakład Nauk Pomocniczyoh Historii Kierownik: prof.zwycz.dr Kazimierz Jasiński

tel.273-82 profesor: prof.nadzw.dr hab.Janusz Bieniak "

adiunkci: dr Krystyna Melkowska " "

dr Jem Pakulski " "

dr Jarosław Wenta " "

asystent: mgr Jan Wroniszewski " "

Kierownik;

adiunkci:

st.asystent:

asystent:

Zakład Archiwistyki

prof.zwyc z .dr hab. Andrzej Tomozak tel.2 7 3 - 8 2 dr Maciej Gołembiowskl

dr Zbigniew Górski dr Halina Robótka mgr Witold Szczuczko mgr Alina Kopiczyńska

27*1-67 (f 273-82

Zakład Metodyki Nauczania Historii

Kierownik: doc.dr hab. Janusz Rulka tel.269-13 adiunkt: dr Małgorzata Chen-Wincławska " "

st.asystent: mgr Krystyna Polacka "

i

(34)

20

Zakład Historii Wojskowej

Kierownik: doo.dr Władysław Lewandowski teł.2^2-88 adiunkt: dr Waldemar fiezmer " "

Zakład Historii Polski Ludowej

Kierownik: doo.dr hab. Ryszard Kozłowski tel.2^8-20 adiunkci: dr Ryszard Sudziński "

dr Jan Sziling " "

st.asystent: mgr Leszek Bełzyt "

Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersyteoka, ul. Gagarina 13» tel.l3_*ł80 Kierownik: doo.dr bab. Sławomir Kalembka " 13—^15 docenci: doo.dr Jerzy Serozyk " "

adiunkci: dr Witold Armon " 13-^80 dr Zofia Mołodoówna - 1/2 et.

dr Janusz Tondel

dr Bronisława Woźniozka-Paruzel współpraoująoy

z zakładem: dr Henryk Baranowski dr Bohdan Ryszewski

st.asystent: mgr Grażyna Gzella tel.13—^80 asystenci: mgr Ewa Głowacka

mgr Iwona Imańska

mgr Jolanta Teresa Stachowska asystent-staż.:mgr Ewa Beata Wielgosz

sam.referent: mgr Halina Zgorzelska - 1/U et." "

Biblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki Kierownik-

kustosz:

st.bibliot.:

biblio tekarz:

technik:

mgr Adam Makowiecki Gabriela Nowakowska Iwona Didkowska Anna Krzyżelewska

Pracownia Kserograficzna Edward Sułek

tel.226-97

(35)

i n s t y t u t f i l o l o g i i p o l s k i e j

Collegium Malus, ul. Fosa Staromiejska tel.centr 2 6 0- 2 1 do 26

D y r e k t o r

prof.zwyoz.dr Artur Hutnikiewicz tel.w. 120

" w . 138 Z a s t ę p c a D y r e k t o r a

doc.dr hab. Teresa Friedel tel.w. 1 1 0

" w. 12 0 S e k r e t a r i a t

sam.referent: mgr Maria Zielińska tel.w. 120

RADA INSTYTUTU

Przewodniczący: doc.dr hab. Frańciszek Pepłowski Samodzielni pracownicy nauki:

prof.dr Artur Hutnikiewicz, doc.dr hab. Antonina Bartoszewicz, doo.dr hab. Teresa Friedelówna, doc.

dr hab. Maciej Grochowski, doc.dr hab. Krystyna Jakowska, doc.dr hab. Krystyna ICallas, doo.dr hab.

Jan Mirosław Kasjan, doc.dr hab. Aleksandra Kru­

pi anka , doc.dr hab. Anna Krzewińska, doc.dr hab.

Jerzy Speina, doc.dr hab. Maria Szupryczyńska, doc.dr hab. Janusz Kryszak, doc.dr Jerzy Maciejew­

ski, doo.dr Czesław Niedzielski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademiokich:

dr Andrzej Stoff, dr Lucja Szewczyk, mgr Bogdan

n i i ł i r ł f r - l n 4 °

Przedstawiciele studentów instytutu:

Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Liminowicz, Elżbieta Nowaczewska

Przedstawiciel PZPR: dr Edmund Oberlan Burdziej

Kierownik:

docenci:

Zakład Języka Polskiego tel.26 0-2 1 do 26 doc.dr Jerzy Maciejewski

dr hab. ICrystyna Kallas » w. 139 dr hab. Aleksandra Krupianka " w. 1 1 0 dr hab. Frańciszek Pepłowski " w .1^0 dr hab. Maria Szupryczyńska " w. 163

(36)

22

adiunkci:

st.asystent:

asystent:

Kierownik:

adiunkt:

Zali Kierownik:

docenci:

adiunkci:

st.asystenci

asystenci:

Kierownik:

docenci:

adiunkci:

dr Maria Frankowska dr Teresa Minikowska dr Edmund Oberlan dr Łucja Szewczyk dr Adam Wróbel

dr Mirosława Wronkowska mgr Marian Józef Domaradzki mgr Marek Wiśniewski

Zakład Języków Słowiańskich doc.dr hab. Teresa Friedel dr Czesław Łapioz

tol­w. 139

l t w.1 1 0

tt M m 1 1 0

11 • w . liłO

n w#10

i i w . 1*t0

11 M m 110

tt M m 139

tel • w - 1 1 0 u w., 1 2 0

:ład Historii Literatury Polskiej

dr hab. Antonina Bartoszewicz dr hab. Krystyna Jakowska dr hab. Janusz Kryszak dr hab. Anna Krzewińska dr Irena Burzacka Branaeh dr Zygmun t D o k u m o

dr Wojciech Gutowski dr Jerzy Kasprzyk

dr Jerzy Zbigniew Maciejewski dr Stefan Melkowski

dr Zofia Mocarska-Tyc dr Janusz Skuczyński mgr Bogdan Burdzioj

mgr Grażyna Halkiewicz-Sojak mgr Danuta Künstler

mgr Krzysztof Obremski mgr Tomasz Sądecki mgr Maria Kalinowska

Zakład Teorii Literatury doc.dr Czesław Niedzielski dr hab. Mirosław Kasjan dr hab. Jerzy Spoina dr Jan Bełkot

dr Barbara Domańska-Siemiar dr Maria Jakitowicz

dr Wiesław Krzysztoszok dr Andrzej Stoff

mgr Aleksander lladyda

t e l . w . 138 11 w . 181 11 w . 138

II w . 133

11 w . 139

II w . 133

tt w . 139 11 w . 133

II w . 139 11 w . 1 3 8

11 w . 139

II w . 129

II w. 139 11 w . 129

II W. 1 3 8 II w . 1 39 11 w . 139

II W. 133

II w . 129

t e l . 2 6 0 - 2 ' d o 2 6

t e l . w .150

t o l . W . 1 5 0 u W. 1 0 6 r s k a w . 1 0 6

II

II w . 106

II w . 1 0 6 II w . 106 st.asystenci:

(37)

mgr Jerzy Smulski tel.w.106 mgr Maria Zeio-Piskorska " w . 106 Zakład Językoznawstwa Ogólnego

docent: dr hab. Maciej Grochowski / 1 / 2 et./

st.asystent: mgr Adam Bednarek

tel.2t>0 - 2 1 do 26 tel.w.139

" w . 139 Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Jęz.

Kierownik: dr Władysław Sawrycki adiunkt: dr Ewa Owczarz

st.wykładowca: mgr Bożena Dokurno

Polskiego tel.26 0-2 1 do 26

tel.w.109

" w . 109

" w. 109

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej Kierownik-

kustosz: mgr Iwona Płukis tel.w. 107 st.bibliot.: mgr Jadwiga Kwiecińska

mł.bibliot.: Jolanta Mroczkowska mgr Lucyna Strączała

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOGRAFII

ul. Okrężna 56, tel.204-92

D y r e k t o r doc.dr hab. Jadwiga Chudziak

S e k r e t a r i a t

sam.referent: mgr Wanda Godziątkowska tel.204—92

RADA INSTYTUTU

Przewodniczący: doc.dr hab. Jadwiga Chudziak Samodzielni pracownicy nauki:

doc.dr hab. Teresa ICarwicka, doc.dr Jerzy Olozak, doc.dr hab. Krystyna Przewo&na-Armon

Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Gerard Wilke

Przedstawiciel pracowników nie będących naucz.akad.:

mgr Wiesława Matuszowska-Kola

Cytaty

Powiązane dokumenty

Lawniczak-Jablonska, et al., Understanding chloroquine action at the molecular level in antimalarial therapy - X-Ray absorption studies in dimethyl sulfoxide solution,

Lipp-

Andrzej Giziński, prof nadzw.. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof

Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

z dn. Janina Gronowska otrzymała z dn. Juliusz Narębski otrzymał z dn. Stanisław Salmonowicz otrzymał z dn. Zbigniew Wierzbicki otrzymał z dn. Stanisław

Włodzimierz Wincławski, doc.dr Dózef Pawlak, dr Edmund Heza, dr Wacław Kubik, dr Bogdan Lewandowski, dr Bogusław Podszucki, dr Marian Urbański, dr Włodzimierz Tyburski,

Przedstawiciel organizacji partyjnej PZPR Przedstawiciel organizacji związkowej ZNP Przedstawiciel organizacji młodzieżowej SZSP.. PROFESOROWIE I DOCENCI EMERYTOWANI