• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy UMK 1993 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy UMK 1993 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
334
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka Główna UMK Toruń

• t& Ś tim - .fljfeęi .¿Ifa, ¿ci«).

(2)
(3)

O W ZM /W i OddUal katoiy'S^

Jidootalcua. - cAoj co st^

U N IW E R S Y T E T M IK O Ł A J A K O P E R N IK A

87-100 Toruń, u). Gagarina 11

teł. cenłr.: 14-010, telex 0552412, fax 48 56/212-24, 246-02

SKŁAD O SO BO W Y UMK

stan z 01.09.1993 r.

(4)

Zdjęcie na okładce

Pałac Dąmbskich z końca XVII wieku.

Obecnie siedziba części Wydziału Sztuk Pięknych UMK fot. Tadeusz Krawiec

Opracował Dział Organizacji

przy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i Działu Spraw Pracowniczych

Mapki wykonali:

mgr Krystyna Czetwertyńska mgr Krzysztof Lankauf

Wydruk komputerowy mgr Krzysztof Wiśniewski

ZP UMK, zam. 419/93, nakł. 520 egz.

j

(5)

Spis treści

Władze Uniwersytetu

W ŁA D ZE R E K T O R S K IE ... 9

W ŁA D ZE A D M IN ISTR A C Y JN E ... 9

W ŁADZE D ZIEKAŃSKIE ... 10

S E N A T U N IW ER SY TETU ... 12

D O K T O R Z Y H O N O R IS C A U SA UMK ... 14

R E K T O R Z Y UMK W LATACH 19 4 5 - 1 9 9 3 ... 16

BYLI I O B EC N I P R O F E S O R O W IE UMK - C Z ŁO N K O W IE PAU I PAN ... 17

Wydziały WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI ... 19

Dziekan, Prodziekani i Dziekanat ... 19

Rada Wydziału ... 19

Emerytowani Profesorowie i Docenci ... 20

Studia Zaoczne, Podyplomowe i D oktoranckie... 21

Instytut liiologii ... o'» Instytut Geografii ... 29

Muzeum Przyrodnicze ... 30

WYDZIAŁ CHEMII ... 33

Dziekan, Prodziekani i Dziekanat ... 33

Rada Wydziału ... 33

Emerytowani Profesorowie i Docenci ... 34

Studia Zaoczne i D oktoranckie... 34

Zakład Chemii Analitycznej ... 35

Zakład Chemii Fizycznej ... 35

(6)

Zakład Chemii Ogólnej ... 36

Zakład Chemii Organicznej ... 36

Zakład Chemii Nieorganicznej ... 37

Zakład Chemii Środowiska ... 37

Zakład Podstaw Chemii ... 37

Zakład Technologii Chemicznej Organicznej ... 38

Zakład Technologii Chemicznej Ogólnej i Nieorganicznej ... 38

Pracownia Metodyki Nauczania Chemii ... -’8

Pracownia Mineralogii i Krystalografii ... 38

Pracownia Analiz Instrumentalnych ... 39

Pracownia Toksykologiczna ... 39

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Chemii i Fizyki ... 40

WYDZIAŁ FIZYKI I A STR O N O M II ... 41

Dziekan, Prodziekan i Dziekanat ... 41

Rada Wydziału ... 41

Emerytowani Profesorow ie i Docenci ... 42

Studia Zaoczne, Podyplomowe i D oktoranckie... 43

Studium Doktoranckie Fizyki i Astronomii ... 43

Instytut Astronomii ... 44

Instytut Fizyki ... 46

K atedra Metod Komputerowych ... 52

K atedra Radioastronomii ... 53

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Fizyki i Matematyki ... 53

WYDZIAŁ HUM ANISTYCZNY ... 55

Dziekan, Prodziekani i Dziekanat ... 55

Rada Wydziału ... 55

Emerytowani Profesorów ie i Docenci ... 57

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie ... 57

Instytut Filologii Polskiej ... 59

Instytut Filologii Słowiańskiej ... 62

Instytut Filozofii ... 63

Instytut Pedagogiki ... 65

(7)

K atedra Filologii Angielskiej ... 68

K atedra Filologii Germańskiej ... 68

K atedra Filologii Klasycznej ... 69

K atedra Filologii Romańskiej ... 69

K atedra Filologii Rosyjskiej ... 70

K atedra Logiki ... 70

K atedra Psychologii ... 70

K atedra Socjologii ... 71

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie ... 71

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 73 Dziekan, Prodziekani i Dziekanat ... 73

Rada Wydziału ... 73

Studia Zaoczne i Podyplomowe ... 74

Zakład Algebry i Topologii ... 75

Zakład Algebry Uniwersalnej i Informatyki ... 75

Zakład Analizy Matematycznej ... 75

Zakład Logiki i Podstaw Geometrii ... 76

Zakład Matematycznych Podstaw Informatyki ... 76

Zakład Teorii Ergodyczncj i Układów Dynamicznych ... 76

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa ... 76

Pracownia Metodyki Nauczania Matematyki ... 77

Zespól Systemu Komputerowego ... 77

WYDZIAŁ NAUK EKONOM ICZNYCH I ZARZĄDZANIA ... 79

Dziekan, Prodziekan i Dziekanat ... 79

Rada Wydziału ... 79

Emerytowani Profesorowie i Docenci ... 80

Studia Zaoczne i Podyplomowe ... 81

K atedra Ekonometrii i Statystyki ... 81

K atedra Gospodarowania Zasobami Pracy ... 82

K atedra Ogólnych Problemów Zarządzania ... 82

K atedra Polityki Agrarnej i Zarządzania Jednostkami Gospodarki Żywnościowej ... 82

K atedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego ... 82

K atedra Teorii Ekonomii ... 83

(8)

83 84 85 85 85 86 87 88 90 95 95 96 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 101 K atedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno - Innowacyjnymi i

Przedsiębiorstwem Budowlanym ...

K atedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej ...

W Y D Z IA Ł N A UK H IS T O R Y C Z N Y C H ...

Dziekan, Prodziekan i Dziekanat ...

Rada Wydziału ...

Emerytowani Profesorowie i Docenci ...

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie ...

Instytut Archeologii i Etnografii ...

Instytut Historii i Archiwistyki ...

W Y D Z IA Ł PR A W A I A D M IN IS T R A C J I ...

Dziekan, Prodziekani i Dziekanat ...

Rada Wydziału ...

Emerytowani Profesorowie i Docenci ...

Studia Zaoczne i Podyplomowe ...

K atedra Administracyjnego Praw a Gospodarczego ...

K atedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych ...

K atedra Historii Państwa i Prawa Polskiego ...

K atedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce ...

K atedra Kryminalistyki ...

K atedra Postępowania Cywilnego ...

K atedra Postępowania Karnego ...

K atedra Powszechnej Historii Państwa i Praw a ...

K atedra Praw Człowieka ...

K atedra Prawa Administracyjnego ...

K atedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego K atedra Praw a Cywilnego i Spółdzielczego ...

K atedra Prawa Finansów Publicznych ...

K atedra Praw a Handlowego ...

K atedra Praw a Kanonicznego ...

K atedra Praw a Karnego i Kryminologii ...

K atedra Praw a Karnego i Polityki Kryminalnej ...

(9)

K atedra Praw a Konstytucyjnego ... 101

K atedra Praw a Międzynarodowego ... 101

K atedra Prawa Ochrony Środowiska ... 101

K atedra Prawa Pracy ... 101

K atedra Prawa Rolnego ... 101

K atedra Praw a Rzymskiego ... 101

K atedra Teorii Praw a i Państwa ... 102

WYDZIAŁ SZ T U K PIĘKNYCH ... 103

Dziekan, Prodziekan i D ziek an at... 103

Rada Wydziału ... 103

Emerytowani Profesorowie i Docenci ... 104

Studia Zaoczne ... 104

Instytut Artystyczno - Pedagogiczny ... 105

Instytut Zabytkoznawslwa i Konserwatorstwa ... 108

Jednostki Ogólnouczelniane Archiwum UMK ... 113

Biblioteka Uniwersytecka ... 113

Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy ... 120

Jednostki Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ... 123

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ... 123

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ... 125

Centrauniwersyteckieiinnejednostki O R G A N IZ A C Y JN E Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożylności ... 127

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudcra ... 127

Interdyscyplinarny Zespól Metod Datowania Bezwzględnego ... 128

Interdyscyplinarny Zespól Ochrony i Kształtowania Środowiska ... 129

(10)

Biblioteka Brytyjska UMK ... 129

Administarcja Uniwersytetu Dyrektor Administracyjny, Zastępcy Dyrektora Administracyjnego . . . 130

Biuro Rektora ... 130

Radca P ra w n y ... 130

Dział Dydaktyki ... 130

Dział Nauki ... 131

Dział W spółpracy z Zagranicą ... 131

Dział Spraw Pracowniczych ... 131

Dział Organizacji ... 132

Dział Spraw Obronnych ... 132

Dział Socjalno-Bytowy ... 132

Inspektorat Bhp i Ochrony Ppoż... 132

Dział Zaopatrzenia i Transportu ... 132

Dział Remontów, Energetyki i Inwestycji ... 133

Dział Administracyjno-Gospodarczy ... 133

Sekretariat Ogólny ... 134

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Komputeryzacji Administracji 134 Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli W ewnętrznej ... 134

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Szkolenia i Instrukcji Bhp i Ppoż 134 Samodzielne Stanowisko Pracy ds. W ynalazczości i Promocji Osiągnięć Technicznych UMK ... 134

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji UMK ... 134

Dział Domów Studenckich 1 Hoteli Asystenckich ... 135

Dział Zbiorowego Żywienia ... 136

Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji ... 137

Samodzielna Sekcja ds. Auli i Klubów Studenckich ... 137

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK ... 137

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa ... 137

K W E S T U R A 138 Dział Księgowości ... 138

Dział Finansowy ... 139

(11)

Jednostki Usługowei Doświadczalne

Dział Wydawnictw ... 140

Zakład Poligrafii ... 140

Zespól Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uniwersytetu ... 141

Rolniczy Zakład Doświadczalny ... 141

Akademicka Przychodnia Lekarska ... 142

Organizacje Związkowe Zarząd ZNP ... 144

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" ... 145

Portiernie - numerytelefonów 146 Informacjedodatkowe Umowy i porozumienia o współpracy naukowej z uczelniami i instytucjami zagranicznymi ... 150

Profesorowie i docenci zmarli w latach 1990- 1993 ... 152 Pracownicy UMK zmarli w roku akademickim 1992/1993 153

Indeksnazwisk 155

(12)

.

(13)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

WŁADZE UNIWERSYTETU

W ŁADZE REKTORSKIE

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski 226-94 14-242

PROREKTORZY

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

prof. dr hab. Michał Rozwadowski 246-02 14-228 PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

prof. dr hab. Czesław Lapicz 233-53 14-230 K ierow nik Biura Rektora

A systent Rektora: 226-94

mgr Justyna Morzy 14-240

W ŁADZE ADM INISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTARCYJNY 243-01

dr Stefan Nielek 14-232

Z-CA DYR. ADM. - KWESTOR 224-86

mgr Henryk Ileldt

Z-CA DYR. ADM. D/S EKON. - SOCJ. 14-232 mgr Henryk Panka

Z-CA DYR. ADM. D/S TECH. 14-233

mgr Jan Kachniarz

(14)

W ŁADZE DZIEKAŃSKIE

DZIEKANI

Wydział Biologii i N auk o Ziemi

prof. dr hab. W ojciech K ąd ziela 14-441

Wydział Chemii

prof. dr hab. M a re k Z aidlcw icz 14-302

Wydział Fizyki i Astronom ii

prof. dr hab. J ó z e f S. K w iatk o w sk i 210-65,223-67, w.281 Wydział H um anistyczny

prof. dr hab. Lech W itk o w sk i 260-21(26), w.105 Wydział M atem atyki i Inform atyki

prof. dr hab. D aniel Sim son 260-17(18,19,37,84), w.55 Wydział N auk Ekonom icznych i Zarządzania

prof. dr hab. M a re k J . S tankiew icz 204-93,14-608 Wydział N auk H istorycznych

prof dr hab. J a n u s z M a llc k 262-03

Wydział Prawa i A dm inistracji

prof. dr hab. R y szard L aszcw ski 244-09 Wydział Sztuk Pięknych

prof. dr hab. inż. arch. J a n T a jc h m a n 259-71,270-51(52), w. 15

(15)

Władze uniwersytetu 11

PRODZIEKANI

Wydział Biologii i N auk o Ziemi

prof. drluub. H e n ry k R ochnow ski dr hab. T ad eu sz P aw likow ski Wydział Chemii

prof. dr hab. Jó z e f C cynow a prof. dr hab. L udw ik K re ja Wydział Fizyki i Astronom ii

dr hab. K rzy szto f S tefański Wydział H um anistyczny

prof. dr hab. T e re sa F ricd cl prof. dr hab. M a ria n B y b lu k Wydział M atem atyki i Inform atyki

dr hab. A dam Ja k u b o w sk i dr hab. G rzeg o rz J a rz c m b s k i Wydział N auk Ekonomicznych i Zarządzania

dr Z enon W iśniew ski dr Z dzisław M ark u szcw sk i Wydział N auk Historycznych

prof dr hab. A n d rz e j N ow akow ski Wydział Prawa i A dm inistracji

prof. dr hab. Bogumił B rzeziń sk i prof dr hab. K ry sty n a K a m iń sk a Wydział Sztuk Pięknych

mgr P io tr G ojowy

14-442 14-442

14-427 14-427

210-65, 223-67, w.281

260-21(26) w. 156 260-21(26) w. 156

220-92 220-92

14-609 14-614

277-95

247-76 260-20(28,29)

259-71

(16)

SENAT UNIWERSYTETU

PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR prof. drhab. Andrzej Jamiołkowski CZŁONKOWIE SENATU

Prorektorzy:

prof. drhab. Michał Rozwadowski prof. dr hab. Czesław Lapicz Dziekani Wydziałów:

prof. drhab. Wojciech Kądziela prof dr hab. M arek Zaidlcwicz prof. dr hab. Józef S. Kwiatkowski prof dr hab. Lech Witkowski prof dr hab. Daniel Simson prof dr hab. Jacek M. Stankiewicz prof dr hab. Janusz Mallek prof. dr hab. Ryszard Raszewski prof drhab. inż. arch. Jan Tajchman

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

prof. dr hab. Zygmunt Churski prof. dr hab. Wojciech Dondcrski prof dr hab. Anna Narębska prof dr hab. Zbigniew Wojtczak prof. drhab. Andrzej Drożyner prof dr hab. Józef Szudy prof. dr hab. Adam Bczwińsld prof. drhab. Maciej Grochowski prof dr hab. Lech Górniewicz dr hab. Adam Jakubowski prof dr hab. Jan Głuchowski prof dr hab. Stanisław Sudoł prof. drhab. Jadwiga Chudziak prof dr. hab. Kazimierz W ajda prof dr. hab. Grzegorz Goździewicz prof. dr hab. Janusz Justyński

prof art. mai. Bronisław Pictruszkicwicz prof. art. graf Bogdan Przybyliński

(17)

Władze uniwersytetu 13

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego do­

ktora habilitowanego:

mgr A tul r/.ej Rozkosz dr Jerzy Romański dr Andrzej Radzimiński dr Henryk Nowicki dr Lech T. Bruscwicz

mgr Włodzimiera Kozicrkiewicz

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Ryszard Kruk Wojciech Jaworowicz Alicja Lipińska Cezary Kępski Paweł Hanus A rtur Maślanka Tomasz Różcwicki Janusz Rojek Zbigniew Urbalewicz

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Jerzy Ludwichowski mgr Teresa Szymorowska Wojciech Piątkowski

Dyrektor Administracyjny: dr Stefan Nielek Dyrektor Biblioteki Uniw.: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

dr Anna Goc dr M arian Kuik dr Jacek Kobus dr Jolanta Żelazna

Kwestor:

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność":

Przedstawiciel ZNP:

mgr Henryk Ilcldt dr Stanisław Riniak dr Bernard Krygier

(18)

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK

1. Prof, dr Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwala Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa niezatwier- dzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

2. Prof, dr Berlil Lindblad - astronom, Szwecja 10.06.1959 r.

3. Prof dr Władysław Dziewulski - astronom, Polska 29.04.1961 r.

4. Prof, dr Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska 11.07.1962 r.

5. Prof dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia 29.10.1963 r.

6. Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia 16.05.1964 r.

7. Prof, dr Dymitr Scrgicjcwicz Lichaczew - slawista, WNP 24.03.1965 r.

8. Prof, dr W iktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, WNP 7.09.1973 r.

9. Prof, dr Georgij Nikołajowie/ Duboszin - astrofizyk, WNP 7.09.1973 r.

10. Prof, dr Sir M artin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania 7.09.1973 r.

11. Prof dr H arlan J. Smith - astronom, USA 7.09.1973 r.

12. Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia 7.09.1973 r.

13. Prof, dr Kenneth O. W right - astronom, Kanada 7.09.1973 r.

14. Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA 7.09.1973 r.

15. Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Wiochy 2.10.1973 r.

16. Prof, dr P eter Cololka - prawnik, Słowacja 2.10.1973 r.

17. Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska 2.10.1973 r.

18. Prof, dr Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska 2.10.1973 r.

19. Prof, dr Jan Hendrik Oort - astronom, Holandia 2.10.1973 r.

20. Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja 2.10.1973 r.

21. Prof dr Alfons Klafkowski - prawnik, Polska 25.06.1974 r.

22. Prof dr hab. Karol Górski - historyk, Polska 24.04.1979 r.

23. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżow ski - filozof, Polska 2.10.1979 r.

(19)

15

24. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska 2.10.1980 r.

25. Prof. dr O lari Grano - geograf, Finlandia 2.10.1980 r.

26. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska 2.10.1980 r.

27. Prof dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, Polska 5.05.1981 r.

28. Prof. dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska 31.05.1983 r.

29. Prof. dr Victor Gutmann - chemik, Austria 31.05.1983 r.

30. Prof dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada 31.05.1983 r.

31. Prof. dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja 3.10.1983 r.

32. Dr Giulio Andreolli - historyk, prawnik, Minister Spraw' Zagranicznych Republiki Włoskiej 21.12.1984 r.

33. Prof. dr Franco Sartori - historyk, Wiochy 19.02.1985 r.

34. Prof. dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska 19.02.1985 r.

35. Prof. dr Robert Bandurski - biolog, USA 13.10 1987 r.

36. Prof dr Wieńczysław W agner - prawnik, USA 27.02.1990 r.

37. Prof. dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA 29.06.1990 r.

38. Lech Wałęsa - Przewodu. KKW NSZZ "Solidarność", Polska 1.10.1990 r.

39. Prof. dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska 19.02.1991 40. Dr Marion grafin Dönhoff - publicystka, Niemcy 21.06.1991 r.

41. Prof. dr William O. Morris - prawnik, USA 19.02.1992 r.

42. Prof. dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska 21.05.1992 r.

43. Prof. dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja 19.02.1993 r.

44. Prof. dr hab. G erard Labuda - historyk, Polska 19.02.1993 r.

45. Prof. dr Richard Wiclebiński - radioastronom, Niemcy 19.02.1993 46. Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael 7.06.1993 r.

47. Prof. dr Giovanni Spadolini - historyk, Wiochy 18.06.1993 r.

(20)

1 9 4 5 - 1 9 9 3

prof. dr hab. Ludwik Kohmkowski - 1945-1948 prof. dr hab. Karol Koranyi - 1948-1951

prof. dr Leon Kurowski - 1951-1952

prof. dr hab. Antoni Basiński - 1952-1956 prof. dr hab Henryk Szarski - 1956-1959 prof. dr Stanislaw Jaśkowski - 1959-1962 prof. dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski - 1962-1965 prof. dr dr h.c. Witold Łukaszewicz - 1965-1975 prof. dr hab. Wiesław Woźnicki - 1975-1978 prof. dr hab. Ryszard Bohr - 1978-1981 prof. dr hab. Stanislaw Dembiński - 1981-1982 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1982-1984 prof dr hab. Stanisław Lęgowski - 1984-1987 prof. dr hab. Jan Kopcewicz - 1987-1990 prof dr hab. Sławomir Kalembka - 1990-1993

(21)

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE UMK - CZŁONKOWIE PAU I PAN

1. Prof. Antoni Basiński -

2. Prof. M arian Biskup -

3. Prof. Władysław Dziewulski -

4. Prof. Rajmund Galon -

5. Prof. Władysław Gorczyński - 6. Prof Karol Górski -

7. Prof Konrad Górski -

8. Prof Kazimierz Ilartleb - 9. Prof. Janina Ilurynowicz - 10. Prof Wilhelmina Iwanowska -

11. Prof. Aleksander Jabłoński -

12. Prof. Kazimierz Jasiński - 13. Prof Ludwik Kolankowski -

14. Prof. M arian Kryszewski - Kucharski -

czl. koresp. PAN (1967,Wydz.III) czl. rzecz. PAN (1977, Wydz. ID) prac. UMK (1945-1976), zm. 1990 czl. czynny PAU (1991,Wydz. U) czl. koresp. PAN (1991,Wydz. I) prac. UMK (1957- 1962) czl. koresp. PAU (1932) czl. tytularny PAN (1952) czl. rzecz. PAN (1957,Wydz.HI) prac. UMK (1945-1960), zm. 1962 czl. koresp. PAN (1969,Wvdz.ni) czl. rzecz. PAN (1980,Wydz. ID) prac. UMK (1946-1976), zm. 1986 czl. koresp. PAU (1923)

prac. UMK (1947-1953), zm. 1953 czl. koresp. PAU (1950)

prac. UMK (1945-1973), zm. 1988 czl. koresp. PAU (1947)

czl. rzecz. PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945-1970), zm. 1990 czl. koresp. PAU (1951)

prac. UMK (1945-1951), zm. 1951 czl. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1945-1965), zm. 1967 czl. koresp. PAN (1956,Wydz.ID) czl. rzecz. PAN (1976,Wydz. Ul) prac. UMK (1945- 1976) czi. koresp. PAU (1951)

czl. koresp. PAN (1956,Wydz.ni) czl. rzecz. PAN (1961,Wydz. HI) prac. UMK (1946-1968), zm. 1980 czl. koresp. PAU (1993, Wydz. II) prac. UMK (1947-1991)

czl. tytularny PAU (1934) czl. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945-1955), zm. 1956 czl. koresp. PAN (1976,Wydz. 111) prac. UMK (1946 - 1958)' czl. koresp. PAU (1927)

prac. UMK (1946-1952), zm. 1952 15. Prof. Eugeniusz

» [ « 11 O T e K A UNIWERSYTECKA

TORUNIU

(22)

16. Prof. Jer/.y Loś -

17. Prof. M arian Michniewicz -

18. Prof. Edward Passendorfer - 19. Prof. Jan Rzewuski -

20. Prof. Stanisław Salmonowicz - 21. Prof. Irena Sławińska - 22. Prof Henryk Szarski -

23. Prof. Andrzej Tomczak - 24. Prof. Bronisław Włodarski - 25. Prof. Franciszek Wokroj -

czl. koresp. PAN (1964,Wydz.HI) prac. UMK (1952 - 1961) czl. koresp. PAN ( 1971,Wydz. II) czl. rzecz. PAN (1986,Wydz. II) prac. UMK (1953-1993)' czl. koresp. PAN (1960,Wydz.III) prac. UMK (1945-1952), zm. 1984 czl. koresp. PAN (1965, Wydz. Ol) czl. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948- 1952) czl. koresp. PAU (1992,Wydz. U) prac. UMK (od 1966)

czl. koresp. PAU (1951) prac. UMK (1945 - 1949) czl. koresp. PAN (1965,Wydz. II) czl. rzecz. PAN (1971, Wydz. II) prac. UMK (1948 - 1967) czl. koresp. PAU (1991,Wydz. II) prac. UMK (1946-1950,1957-1992)

czl. koresp. PAU (1949)

prac. UMK (1945-1966), zm. 1974 czl. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1955 - 1961)

(23)

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

ul. Gagarina 9 centr.: 14

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat DZIEKAN

prof.nadzw.: dr hab. Wojciech Kądziela w.441

PRODZIEKANI

prof.nadzw.: dr hab. Henryk Rochnowski adiunkt: dr hab. Tadeusz Pawlikowski

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w.441

Specjalista: mgr Maria Wroniecka w. 444

Sani. referenci: Aleksandra Ulanowska, Ewa Wolska w.442

Referent: Mirella Wilento w.444

w.442 w. 442

RADA WYDZIAŁU

DZIEKAN

PRZEWODNICZĄCY prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kądziela

PRODZIEKANI

CZŁONKOWIE prof. nadzw. dr hab. Henryk Rochnowski dr hab. Tadeusz Pawlikowski

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profe­

sora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale:

prof. nadzw. dr hab. Zofia Bargiel, prof. nadzw. dr hab. Michał Caputa, prof. nad­

zw. dr hab. Mirosława Ceynowa - Gieldon, prof. nadzw. dr hab. Zygmunt

(24)

Churski, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Donderski, prof. nadzw. dr hab. Arnold Drozdowski, prof. nadzw. dr hab. Jan Falkowski, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Giziński, prof nadzw. dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof nadzw. dr hab.

Alicja Górska -Brylass, prof nadzw. dr. hab. Lech Jacuński, prof. zw. dr hab.

Leszek Janiszewski, prof zw. dr hab. Jan Kopcewicz, prof. nadzw. dr hab. Guido Kriescl, prof nadzw. dr luib. Wiesław Maik, prof zw. dr hab. Władysław Niewiarowski, prof. nadzw. dr hab. Czesław Pietrucicń, prof nadzw. dr hab. Wi­

told Plichta, prof. zw. dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz, prof. nadzw. dr hab.

Andrzej Przystalski, prof nadzw. dr hab. M arian Rejewski, prof nadzw. dr hab.

Andrzej Sadurski, prof zw. dr hab. Kdniund Strzelczyk, prof nadzw.dr hab. Jan Tkocz, prof. nadzw'. dr hab. Gabriel Wójcik, prof nadzw. dr hab. Edward Wiś­

niewski, dr hab. Renata Bednarek, dr hab. Elżbieta Bednarska, dr hab. Jarosław Buszko, dr hab. B arbara Wiesława Chwirot, dr hab. Adam Czarnecki, dr hab.

Ilelena Dziadowiec, dr hab. Daniela Szymańska, dr hab. Eugenia Tęgowska, dr hab. Andrzej Trctyn

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna Goc, dr Edmund K artanas, mgr Krzysztof Kasprzyk Przedstawiciel pracowników' nic będących nauczycielami akademickimi:

mgr Anna Kozłowska Przedstawiciele studentów:

Bożena Burnicka, Ireneusz Galant, Kamila Orzeł, Mikołaj Troczyński Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedstaw iciele związków' zawodowych:

NSZZ "Solidarność" dr Krystyna IIcr/.og-Kricscl

ZNP dr hab. Eugenia Tęgowska

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI

prof nadzw. dr Melityna Gromadska prof. zw. dr hab. Klemens Kępczyński prof. zw'. dr hab. P iotr Masłow ski prof. zw. dr M arian Michniewicz prof zw. dr Izabella Mikulska

prof. nadzw. dr hab. Jadw iga Wilkoń-Michalska doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Leszek Michalski doc. dr Władysław Mrózek doc. dr Ludmiła Roszko doc. dr hab. Sabina Wąsowska

(25)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 21

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE

Kierownik:

ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGU

adiunkt: dr Sławomira Ciesielska 14-444

Kierownik:

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII

prof. nadzw.: dr hab. Czesław Pictrucień 14-444

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGU

prof. nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Donderski 14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Kierownik: prof nadzw.: prof dr hab. Wojciech Donderski 14-444

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFU

prof. nadzw.: dr hab. Czesław Pictrucień 14-444

Kierownik:

STUDIUM DOKTORANCKIE BIOLOGU prof. nadzw.: dr hab. Michał Caputa

(26)

INSTYTUT BIOLOGII

ul. Gagarina 9 contr.: 14

DYREKTOR

prof. nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Dondcrski w.443 Zastępca Dyrektora

prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski w.457 Z-ca Dyr. Inst.ds. Adm. -Tech.:

mgr Aldona Kalińska-Pudlo w.460

Sekretariat

Sam. referent: Małgorzata Sobczak w.443

ZAKŁAD ANTROPOLOGII "'.466

Kierownik. prof nadzw.: prof dr hab. Guido Kriescl w.448 Adiunkci: dr Wiesław Buchwald

dr Andrzej Florkowski Asystent: mgr Wiesław Kozłowski St. wykładowca: dr Gizela Sobczak Prac. inż. -tech.: Krystyna Jaworska

ZAKŁAD BIOCHEMII w. 520

ul. Gagarina 7

Kierownik: prof nadzw.:dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka w. 501

Adiunkci: dr Anna Jakubowska w. 54 2

dr Michał Komoszyński w. 520

dr Stanisław Kowalczyk w. 542

dr Antoni Lcźnicki w. 540

Asystent: dr Barbara Wojczuk Prac. inż. -tech.: mgr Maria Różańska

Iwona Dolata Hanna Pater Anna Slot

(27)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 23

ZAKŁAD BIOFIZYKI ul. Gagarina 9

Kierownik:

Adiunkt:

Asystent:

Prac. inż. -tech.:

prof. nadzw.:drhab. Wojciech Kądziela dr Maria Stankiewicz

mgr Andrzej Zienkiewicz Roman Tomaszew ski

ZAKŁAD FIZJOLOGII I M ORFOGENEZY ROŚLIN Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopccwicz Adiunkci: dr Sławomira Ciesielska

dr Joanna Czapiewska dr Elżbieta Galoch dr Krystyna Iierzog-Kriesel dr Jadwiga Stopińska Asystenci: mgr Hanna Lukasiewicz

mgr Marlena Nizioł

mgr Maciej Paw lak (url.bezpl.) mgr Alina Trejgell

Prac. nauk. -tech.: mgr Elżbieta Burkacka-Łaukajtys mgr Barbara Rożej

mgr Teresa Szczęśniak Prac. inż. -tecli.: mgr Grażyna Załuska

Edward Orczykowski (1/2 et.) Wanda Skrzydlewska

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopccwicz Adiunkci: dr Mariusz Cymerski

dr Halina Kuiikowska-Gulewska Asystent: mgr Jacek Kęsy

ZAKŁAD CYTOLOGII I EMBRIOLOGII ROŚLIN

Kierownik: prof. nadzw.: prof dr hab. Alicja Górska-Brylass Adiunkci: dr liab. Elżbieta Bednarska

dr hab. Barbara Wiesława Chwirot (url.bezpl.) dr Bogdan Wróbel

Asystenci: mgr Rafał Butowi mgr Dariusz Smoliński Prac. inż. -tech.: mgr Maria Lewandowska

w.451 w.464

w.456 w.431 w.438

w'.431

w.454 w'.467

(28)

mgr Agnieszka Narbutt Iwona lachowska

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY P.o. kierownika: prof. nadzw.: drhab. M arian Rejewski Adiunkci: dr Adam Barcikowski

dr Andrzej Nienartowicz Asystenci: dr Anna Filbrandt-Czaja

mgr Agnieszka Piernik

Prac. inż. -teclt.: mgr Jolanta Janiszewska (url.wyeh.) Lucja Okryńska

w.453 w.437

STACJA EKOLOGII ROŚLIN W OLKU

Olek, 87-148 Łysomice tcl.: 78-33-85

ZAKŁAD EKOLOGII ZW IERZĄT ul Gagarina 9

Kierownik:

Adiunkci:

Asystent:

Prac. inż. -teclt.:

adiunkt: drhab. Jarosław Buszko dr bab. Adam Czarnecki

dr hab. Tadeusz Pawlikowski dr Tadeusz Witkowski dr Edmund Kartanas mgr Ewa Jurkiewicz mgr Anna Kozłowska

ccntr.: 14 w.449 w.469

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZW IERZĄT w'.451

Kierownik: prof. zw.: prof. drhab. Leszek Janiszewski w.463 Prof. nadzw.: prof. dr hab. Zofia Bargiel

dr hab. Michał Caputa w.383

Adiunkci: dr hab. Eugenia Tęgowska dr Barbara Grajpel dr Maria Katkowska dr Jadwiga Szymczak dr Elżbieta Święcka Asystenci: mgr Karol Dokładny

mgr Przemysław Grodzicki Prac. nauk. -teclt..• dr inż. Elżbieta Wasilew ska Prac. inż. -teclt.: dr Marek Tyczyński

mgr Beata Beszczyńska

mgr Sylwia Sadowska (url.wyeh.) Danuta Dworznikowska

(29)

Wydziel Biologii i Nauk o Ziemii 25

ZAKŁAD GLEBOZNAW STW A centr.: 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w.8,12

Kierownic prof. zw.: prof. drhab. Zbigniew Prusinkiewicz 232-43 P rof nadzw.: dr lutb. Witold Plichta

Adiunkci: dr hab. Renata Bednarek dr hab. Helena Dziadowiec dr Kazimierz Biały dr Urszula Pokojska Prac. nauk. -tecli.: dr Aleksandra Kwiatkowska Prac. inż. -tecli.: mgr Jadwiga Józetkowicz-Kotlarz

Marianna Amroziewicz Liliana Magiera

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII ul. Gagarina 9

Kierownik:

Adiunkci:

Asystent:

Prac. inż. -tecli.:

prof. nadzw.: prof. drhab. Andrzej Giziński dr Leszek Olędzki

dr Andrzej Kentzer dr Roman Żytkowicz mgr Janusz Zbikowski dr Barbara Głogowska mgr Tomasz Mieszczankin Jan Mielczarek

Izabela Oczki

centr.: 14 w. 300 w.450

STACJA LIMNOLOGICZNA W IŁAWIE

ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława tel.: 18-25-57

Prac: nauk. -tecli.: dr Wojciech Zawiślak

ZAKŁAD M IKROBIOLOGII

ul Gagarina 9 centr.: 14

w. 447 Kierownik: prof. zw.: prof drhab. Edmund Strzelczyk w.436 Adiunkci: dr Hanna Dalun

dr Maria Kampert

dr Aleksandra Pokojska-Burdziej dr Henryk Różycki

Prac. inż. -tecli.: mgr Lucja Lewicka

(30)

mgr Ewa Raczkowska-Blach

ZAKŁAD M IKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII w.433

Kierownik: prof. nadzw.: prof. drhab. Wojciech Dondcrski w.571 Asystenci: mgr Małgorzata Głuchowska

mgr Michał Kunicki mgr Elżbieta Lalkę Prac. inż.-tech.: mgr Barbara Nowacka

Aiuta Janisz Specjalista: mgr Sławomir Hinc

ZAKŁAD TAKSONOM II I GEOGRAFII ROŚLIN w.453

Kierownik: prof. nadzw.: drhab. M arian Rejcwski w.458 Prof. nadzw.:

Adiunkci:

dr hab. Mirosława Ceynowa-Gieldon w.519 dr Wanda Gugnacka-Fiedor

dr Marta Luścińska St. wykładowca:

Prac. inż. -tecli.:

dr Andrzej Zielski dr Urszula Boińska mgr Elżbieta Cymerska mgr Ewa Kaźmierczak

Bogumiła Foksińska (url.bczpl.) Wojciech Kniat

PRACOWNIA GEOBOTANIKI w.453

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. M arian Rejcwski w.458 Adiunkci: dr Marian Boiński

dr Lucjan Rutkowski dr Tomasz Załuski Asystent: dr Wiesław Cyzman

ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOW CÓW w.452

Kierownik: prof. nadzw.: prof. drhab. Arnold Drozdowski w.468 Prof. nadzw.:

Adiunkci:

dr hab. Lech Jacuński w.472

dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski Asystenci: mgr Julita Templin

mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska St. wykładowca: dr Barbara Grygon-Franckiewicz

(31)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 27

Prac. inż. -tecli.: mgr Adam Adamski mgr Krystyna Jacuńska Barbara Kobak

ZAKŁAD ZOOLOGII KRĘGOW CÓW Kierownik:

Adiunkci:

Asystenci:

St. wykładowca:

Prac. inż. -tecli.:

prof. nadzw.: drhab. Andrzej Przystalski dr Alicja Francois-Krassowska

dr Bogdana Wilczyńska dr Krzysztof' Wołk mgr Anna Demicka mgr Krzysztof Kasprzyk dr Henryk Andrzejewski mgr Joanna Kujawska

PRACOW NIA DYDAKTYKI BIOLOGII Kierownik:

Asystent:

Wykładowca:

st. wykładowca: dr Andrzej Noryśkiew icz mgr Bożena Kmiecik

dr Danuta Bronisz-Wolnomiejska

PRACOW NIA GENETYKI

Kierownik: adiunkt: dr Anna Goc Asystent: mgr Anna Zgierun St. wykładowca: dr Barbara Piątkowska Prac. inż. -tecli.: mgr Grażyna Dąbrowska

PRACOW NIA IZOTOPOW A I ANALIZY INSTRUM ENTALNEJ Kierownik: adiunkt: drhab. Andrzej Tretyn (url.bezpl.)

Prac. inż. -tecli.: mgr Krystyna Kuik mgr Paweł Zieliński Barbara Jcziemy-Gosik Irena Klimowicz

w.465 w.457

w. 572

w. 576

w.455 w'. 559

(32)

PRACOW NIA M IKROSKOPII ELEKRONOW EJ w.555 Kierownik: prof. nadzw.: drhab. Andrzej Przyslalsld w.457 Prac. inż. -tecli.: Maria Kowalczyk

Piotr Lewandowski

OŚRODEK BADAW CZY BIOLOGII STOSOW ANEJ W KONICZYNCE

Koniczynka, 87-148 Łysomice 48-48-33

Kierownik: adiunkt: dr hab. Adam Czarnecki w.469

OGRÓD BOTANICZNY centr.: 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w. 50

Kierownik: adiunkt: dr Lucjan Rutkowski Si. rzem.: Józef Nackowski

w.453

DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ul. Gagarina 9 centr.: 14

Kierownik, Z-ca. Dyr. Instytutu ils. Adm.-Tech.:

mgr Aldona Kalińska-Pudlo w.460

Specjalista: mgr Alina Dauksza-Wiśniewska w.452

Sam. referenci: Włodzimierz Piątkowski w.445

Krystyna Wiorowska Włodzimierz Żuk (url.bezpl.)

w.445 Prac. inż. -tecli.: Andrzej Karlewski (1/2 et.) w. 566

Jacek Trzeciak w. 566

W ARSZTATY w.470

Mistrz: Marek Karkowski

St. rzem.: Stanisław Lemański Jerzy Milanowski (1/3 et.), Edmund Ossowski

BIBLIOTEKA INSTYTUTU BIOLOGII

ul. Gagarina 9 centr.: 14

Kierownik: kustosz: mgr B arbara M. Zaidlcwicz w.434 Kustosz: mgr Elżbieta Pawlikowska

St. bibliotekarz: mgr Maria Blędzka (url.bezpl.)

(33)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 29

ul. Fredry 6/8

INSTYTUT GEOGRAFII

centr.: 273-07(08)

DYREKTOR w. 17

p ro f. n a d z w : p ro f. d r h a b . Z y g m u n t C h u rsk i 239-36 Z-ca Dyr. Inst. ds. Tech. -Gosp.:

mgr Krzysztof Lankauf Sekretariat

Specjalista: mgr Grażyna Krężelewska

w. 5 5

w. 12 239-36 ZAKŁAD GEOGRAFII EKONOM ICZNEJ

ul. Danielewskiego 6

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Jan Falkowski Prof. nadzw.: dr hab. Henryk Rochnowski Asystenci: mgr Wiesława Gierańczyk

mgr Mieczysław Kluba Adiunkt: dr Roman Rudnicki

centr.: 243-05, 275-11 w. 15 w.22 w.35 w. 3 3 w.21

ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ I PALEOGEOGRAFII CZWARTORZĘDU

ul. Fredry 6/8 centr.: 273-07(08)

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Władysław Niewiarowski w. 16

Adiunkci: dr Zenon Kozieł w. 52

dr Michał Pasierbski w. 19

Asystent: dr Wojciech Wysota w.36

St. wykładowca: mgr Tadeusz Celrner w.34

PRACOWNIA TELEDETEKCJI W. 57

Adiunkt: dr Mieczysław Sinkiewicz w. 13

PRACOWNIA PALINOLOGICZNA

Prac. nauk. -tech.: dr Bożena Noryśkiewicz w.35

Prac. inż. -tecli.: Krystyna Krysiak w.35

(34)

PRACOWNIA SEDYMENTOLOGIII DATOWANIA TERMOLUMINESCENCYJNEGO

Prac. nauk. -teclt.: mgr Krzysztof Lankauf w.55

mgr Jacek Szmańda w. 54

Iwona Skowrońska (1/2 et.) w.58

ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNEJ ul. Danielewskiego 6

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Wiesław Maik ProJ'. nadzw.: dr hab. Jan Tkocz

Adiunkt: dr hab. Daniela Szymańska Asystent: mgr Dariusz Sokołowski Prac. inż. -tech.: mgr Leszek Kozłowski

ccntr.:243-05, 275-11 w. 18 w. 34 w. 14 w. 16 w. 30

ZAKŁAD GEOLOGII

ul. Sienkiewicza 4 ccntr.: 243-04

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Sadurski Asystenci: mgr Tomasz Bolanowski

mgr Barbara Tomaszewicz mgr Małgorzata Ziółkowska

ZAKŁAD GEOM ORFOLOGII

ul. Fredry 6/8 centr.: 273-07(08)

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Edward Wiśniewski w.30

Adiunkci: dr Leon Andrzejewski w. 14

dr Antoni Olszewski w. 18

dr Zdzisław Preisner w. 15

Asystent: mgr Paweł Molewski w.22

ZAKŁAD HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Kierownik: prof nadzw.: prof dr hab. Zygmunt Churski w. 17

Prof. nadzw.: dr hab. Czesław Pictrucień w.33

Adiunkci: dr Włodzimierz Marszelewski w.21

dr Zbigniew Rayzacher w. 31

Asystent: mgr Halina Pomianowska w. 37

Prac. nauk. -tecli.: mgr Rajmund Skowron w.31

(35)

Wydział Biologii i Nauk o Ziemii 31

PRACOWNIA HYDROCHEMICZNA

Prac. iuż. -tech.: mgr Elżbieta Pilccka-Clunurzyńska w. 56 ZAKŁAD KLIM ATOLOGII

ul. Danielewskiego 6 ccntr.: 243-05, 275-11

Kierownik: prof. nadzw.: prof. drhab. Gabriel Wójcik w. 17

Adiunkt: dr Rajmund Przybylak w.31

Asystent: mgr Marek Kejna w.33

Sr. wykładowca: dr Kazimierz Marciniak w. 12

Prac. inż. -tech.: mgr Zsuzsaima Vizi-Borkowska vv.32

PRACOW NIA DYDAKTYKI GEOGRAFII

ul. Danielewskiego 6 ccntr.: 243-05, 275-11

Kierownik: st. wykładowca: dr Edward Świtalski w. 13

Wykładowca: mgr Zbigniew Podgórski w. 13

ZESPÓL TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ul.Fredry 6/8 ccntr.: 273-07(08)

Kierownik. Z-ca Dyr. Instytutu ds. Tech. -Gosp.:

mgr Krzysztof Lanka uf w.55

Prac. inż. -tecli.: Andrzej Breński w.39

Iwona Skowrońska (1/2 et.) w.58

KREŚLARNIAI

Prac. inż.-tech.: mgr Krystyna Czetwertyńska w.51

KREŚLARNIA II ul. Danielewskiego 6

Prac. inż. -tech.: mgr Anna Rochnowska

ccntr.: 243-05, 275-11 w. 19

g a b in e tm a p

ul.Fredry 6/8

Prac. inż. -tech.: mgr Lucyna Pietruszewska

ccntr.: 273-07(08) w. 53

PRACOWNIA REPROGRAFICZNA

Prac. inż. -tecli.: Jerzy Przytarski w. 50

(36)

BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOGRAFII

Kierownik: st. bibliotekarz: mgr Małgorzata Kozieł Bibliotekarz: Daria Cichocka

M U Z E U M P R Z Y R O D N IC Z E ul. Gagarina 9

Kierownik: st. sp. nauk. -tech.: dr Wiesław Kokociński Prac. inż. -tech.: mgr Edyta Adamska

mgr Roman Pawlak

w.38

centr.: 14 w.432

(37)

WYDZIAŁ CHEMII

ul. Gagarina 7 centr.: 14

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat

DZIEKAN

prof. nadzw.: prof. dr hab. Marek Zaidłowicz w.302 PRODZIEKANI

prof. nadzw.: dr hab. Józef Ceynowa w.427

prof. nadzw.: dr hab. Ludwik K rcja w.427

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Małgorzata Grudzińska w .577,287-20

Sani. referenci: mgr Krystyna Osińska-Piszczek w. 327

Wiesława Beszczyńska w.302,577

Alicja Welniak w. 303

Barbara Wieneck (1 /2 etatu) w.327

Sl. maszynistka: Elżbieta Chachowska

RADA WYDZIAŁU

DZIEKAN

PRZEWODNICZĄCY prof nadzw. dr hab. M arek Zaidlewicz

CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

prof nadzw. dr hab. Józef Ceynowa prof nadzw. dr hab. Ludwik K rcja

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub pro­

fesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień nauko­

wy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale:

(38)

prof. zw. dr hab. Lucjan Borowiecki, prof. nadzw. dr luib. Brunon Dembiński, prol. nadzw. dr hab. Antoni Grodzicki, prof. nadzw. dr hab. Lesław Iluppcnthnl, prol. nadzw. dr hab. Alina Kamińsku, prof. nadzw. dr hab. Przemyślały Kita, prof.

zw. dr hab. Henryk Koneczny, prof. zw. dr hab. Tadeusz Lesiuk, prof. zw. dr hab.

Alicja Lodzińska, prof zw. dr hab. Anna Narębska, prof zw. dr hab. Michał Rozwadowski, prof. nadzw. dr hab. G erard Rychlicki, prof zw. dr hab. Janusz Sie- dlewski, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Szymański, prof. nadzw. dr hab. Jerzy To­

maszewski, prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Trypuć, prof zw. dr hab. Arkadiusz Uzarcwicz, prol. nadzw. dr hab. Zbigniew Wojtczak, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawadzki, dr hab. Eleonora Danilcz.uk, dr hab. Wiesław Dzierżą, dr hab. Roman Wojsz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Ryszard Sojecki, dr Edward Szlyk, dr Andrzej Wojtczak

Przedstawiciel pracowników nic będących nauczycielami akademickimi:

mgr Włodzimierz Gołębiewski Przedstawiciele studentów:

Anna Bcrcznowska, Tomasz Dobroński, Rafał Wiciun

Uczestniczący w posiedzeniach rady wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ "Solidarność” dr Roman Buczkow ski

ZNP dr hab. Wiesław Dzierżą

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI:

prof. zw. dr hab. Janina Gronowska prof. dr hab. M arian Czerniawski

STUDIA ZAOCZNE I DOKTORANCKIE

ZAOCZNE STUDIUM CHEMII centr.: 14 w. 579 Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Ludwik Kreja

STUDIUM DOKTOIiANCKIE CHEMII

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Lesław Iluppenthal w.314

(39)

Wydział Chemii 35

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ

ul. Gagarina 7 centr.: 14

KietodnikzZ prof. nadzw.: drhab. Brunon Dembiński w. 541 Adiunkci: dr Aleksandra Charaszkiewicz-Rozploch

dr Ryszard Mikulski w.317

Asystenci: mgr inż. Zdzisław Głowacki mgr Joanna Zielińska (url.wych.)

Prac. inż. -tecli.: Tomasz Czubachowski w.553

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ w.525

Kierownik: prof. zw.: prof dr hab. Anna Narębska w . 306

Prof. nadzw.: dr hab. Ludwik Krcja w .5 7 9

dr hab. Józef Ceynowa w .5 1 7

Adiunkci: dr Wojciech Czerwiński dr Stanislaw Koler

w .5 1 8

dr Marian Kuik w'. 524

dr Wojciech Kujawski

dr Jadwiga Ostrowska-Czubenko dr Barbara Ostrowska-Giunkowska

W.315

dr Romuald Wódzki w. 307

Asystenci: dr Andrzej Warszaw ski mgr Piotr Adamczak mgr Izabela Koter mgr Zbigniew Samsel mgr Grzegorz Sionkowski mgr Marek Waczyński

w ',315

Prac. nauk. -tecli.: dr Anna Czerniak mgr Stefan Kowalski

w. 307 Prac. inż. -tecli.: mgr Barbara Bering

Izabela Dobrzyńska

w. 527

ZAKŁAD CHEMII JĄDROWEJ

kierownik: prof. nadzw.: prof. drhab. Wojciech Szymański w.523

Adiunkt: dr Stanisław Truszkowski w.529

Prac. inż. -tecli.: mgr inż. Mieczysław Kowal w.528

Cytaty

Powiązane dokumenty

Edward Jasiński (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - przewodniczący Izabela Symonowicz (Wydział Humanistyczny) - wiceprzewodniczący C złonkow ie:. Monika

Wiśniewski prof dr hab Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof.. Ryszard Łaszewski Członkowie stali:

Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof.. Ryszard Łaszewski Członkowie stali:

prof. Zygmunt Churski prof. Ryszard Paczuski prof. Jerzy Tomaszewski dr Andrzej Kentzer. dr hab. Leon Andrzejewski mgr Wiesław Tomaszewski mgr Jolanta

kiedy nastąpił podział Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.. zostały utworzone

prof. Zygmunt Churski prof. dr hab Wojciech Donderski prof. Anna Narębska prof dr hab Zbigniew Wojtczak prof dr hab Andrzej Drożyner prof. Józef Szudy prof. dr hab Adam

Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ