• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1989; Skład Osobowy UMK 1989 - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1989; Skład Osobowy UMK 1989 - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa"

Copied!
382
0
0

Pełen tekst

(1)

SKŁAD OSOBOWY

UNIWERSYTETU

MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

1989

I

't

(2)
(3)

U N IW E R S Y T E T M IK O Ł A J A K O P E R N IK A W T O R U N IU

SKŁAD OSOBOWY UMK

1988/1989

(4)

Przygotowanie DZIAŁ ORGANIZACJI

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Opracowanie graficzne LECH TADEUSZ KARCZEWSKI

PL ISBN 83-231-0205-8

ZP UMK, zam. 157/89, E-15, nakl. 1000 egz.

(5)

UZUPEŁNIENIE DO SK ŁA D U OSOBOWEGO 1. Prorektor ds. nauczania doc. dr hab. Ryszard Łaszewski otrzymał

z dn. 1 lipca 1989 r. tytuł profesora nadzwyczajnego; s. 5, 6, 14, 108, 117, 118

2. Prof. nadzw. dr hab. Janina Gronowska otrzymała z dn. 3 lipca 1989 r. tytuł profesora zwyczajnego; s. 76, 82, 85

3. Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Narębski otrzymał z dn. 1 lipca 1989 r.

tytuł profesora zwyczajnego; s. 56, 58, 60

4. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Salmonowicz otrzymał z dn. 30 mar­

ca 1989 r. tytuł profesora zwyczajnego; s. 108, 117, 118

5. Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wierzbicki otrzymał z dn. 1 lipca 1989 r. tytuł profesora zwyczajnego; s. 26, 49

6. Doc. dr hab. Stanisław Alexandrowicz otrzymał z dn. 26 czerwca 1989 r. tytuł profesora nadzwyczajnego; s. 26, 30, 32

7. Doc. dr hab. Jan M. Kasjan otrzymał z dn. 20 marca 1989 r. tytuł profesora nadzwyczajnego; s. 26, 35, 37

8. Dcc. art. graf. Ryszard Krzywka otrzymał z dn. 26 czerwca 1989 r.

tytuł profesora nadzwyczajnego; s. 132, 134, 135

9. Dr hab. Brunon Dembiński otrzymał z dn. 22 marca 1989 r. tytuł docenta; s. 84

10. Dr hab. Andrzej Kaleta otrzymał z dn. 30 czerwca 1989 r. tytuł do­

centa; s. 26, 49

11. Dr hab. Jacek Krełowski otrzymał z dn. 22 marca 1989 r. tytuł do­

centa; s. 80

12. Dr hab. Adam Makowski otrzymał z dn. 22 marca 1989 r. tytuł do­

centa; s. 97

13. Art. mai. Józef Szczypka otrzymał z dn. 8 czerwca 1989 r. tytuł docenta; s. 141

14. W Instytucie Chemii z dn. 1 lipca 1989 r. powołano na stanowiska:

dyrektora Instytutu — doc. dra hab. Marka Zaidlewicza, z-cę dyrektora — doc. dra hab. Józefa Ceynowę,

z

-

cq

dyrektora — doc. dra hab. Antoniego Grodzickiego;

s. 81

15. Przekształcono z dn. 28 maja 1989 r. Zakład Filologii Rosyjskiej w Instytut Filologii Słowiańskiej; s. 48

16. Utworzono z dn. 25 kwietnia 1989 r. Międzywydziałowy Zakład Prawnych i Organizacyjnych Problemów Ochrony Zabytków jako międzywydziałową jednostkę organizacyjną UMK; s. 151

17. Powołano z dn. 27 maja 1989 r. Podyplomowe Studium Prawa Po­

datkowego jako jednostkę organizacyjną Wydziału Prawa i Admi­

nistracji; s. 109

18. Powołano, z dn. 5 lipca 1989 r. Podyplomowe Studium Konserwa­

torstwa Archeologicznego jako jednostkę organizacyjną Wydziału

(6)
(7)

SPIS TREŚCI

I. 1. JM Rektor, Prorektorzy, Dyrektor Administracyjny,

K w e s t o r ... 5

2. S e n a t ... 6

II. Rada Społeczna U M K ... 10

III. 1. Stałe Komisje Senackie: ... 12

— Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu . . . 12

— Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 12 — Komisja Budżetu i Finansów... 13

— Komisja Dydaktyki i Wychowania ...14

— Komisja Rozwoju Kadr Naukowych . . . . . 1 5 — Komisja W ydawnicza...15

2. Komisje dyscyplinarne: . 16

— Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich 16 — Komisja Dyscyplinarna dla Studentów . . . . . 17

— Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 18 IV. Doktorzy Honoris Causa U M K ... 19

V. Zmarli profesorowie i d o cen ci... 22

VI. Wydziały: 1. Wydział Humanistyczny... 25

1) Dziekan, Prodziekani, Dziekanat...25

2) Rada W y d z ia łu ...25

3) Emerytowani profesorowie i docenci . . . . . 27

4) Studia zaoczne i podyplomowe... 28

5) Instytut Historii i Archiwistyki...29

6) Instytut Filologii P o l s k i e j ... 24

7) Instytut Archeologii i E tn o g r a fii... 38

8) Instytut Pedagogiki i P s y c h o lo g ii... 41

9) Instytut Nauk Społecznych... 45

10) Katedra L o g i k i ...48

11) Katedra S o c j o l o g ii ... 48

12) Katedra Filologii Klasycznej...40

13) Katedra Filologii Germ ańskiej...49

(8)

14) Katedra Filologii A n g ie ls k ie j...51

15) Zakład Filologii R osyjsk iej...51

2. Wydział Biologii i Nauk o Z ie m i... 55

1) Dziekan, Prodziekani, Dziekanat...55

2) Rada W ydziału... 55

3) Emerytowani profesorowie i docenci... 57

4) Studia zaoczne i podyplom owe... 57

5) Instytut B i o l o g i i ...57

6) Instytut Geografii . . . . . 08

7) Muzeum Przyrodnicze...72

3. Wydział Matematyki, Fizyki i C hem ii... 75

1) Dziekan, Prodziekani, D z ie k a n a t ... 75

2) Rada W y d z ia łu ... . . . . 75

3) Emerytowani profesorowie i docenci . . . . 77

4) Studia zaoczne i podyplomowe . . . . . . 77

5) Instytut A stron om ii... . . . 79

6) Instytut C h e m ii...81

7) Instytut F i z y k i ...91

8) Instytut Matematyki . 99 9) Katedra Radioastronomii...103

10) Zakad Informatyki Stosow anej... 104

11) Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie . . . 104

4. Wydział Prawa i Administracji . . . . . . 107

1) Dziekan, Prodziekani, Dziekanat . . . . . . 107

2) Rada W ydziału... I 97 3) Emerytowani profesorowie i docenci . . 103

4) Studia zaoczne i podyplomowe . . . . . . 109

5) Instytut Administracji i Zarządzania... 109

6) Instytut Nauk Prawno-Ustrojowych . . . . . 111

7) Instytut Prawa C y w iln e g o ... 113

8) Instytut Prawa Karnego i Kryminologii... 115

9) Instytut Historyczno-Prawny . . . . . . . 116

5. Wydział Nauk Ekonomicznych... 121

1) Dziekan, Prodziekani, Dziekanat . . 121

2) Rada W y d z ia łu ... . . . 121

3) Emerytowani profesorowie i d o c e n c i ... 122

4) Studia zaoczne i podyplomowe... 122

5) Katedra Ekonomii Politycznej i Polityki Społeczno- Gospodarczej ...124

6) Katedra Ekonomiki Przemysłu, Organizacji i Zarzą­

dzania ... 125

7) Katedra Ekonomiki Inwestycji i Budownictwa . 126

(9)

8) Katedra Ekonometrii i S tatystyk i... 126

9) Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Produkcji Żywności 127 10) Zakład Finansów i Rachunkowości...127

6. Wydział Sztuk P ięk n ych ...131

1) Dziekan, Prodziekan, D z ie k a n a t...131

2) Rada W ydziału...131

3) Emerytowani profesorowie i docenci...132

4) Studia zaoczne i podyplom owe... 133

5) Instytut Artystyczno-Pedagogiczny...133

6) Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa . . 138

VII. Jednostki międzywydziałowe... 145

1. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych . . . . 145

2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu... 148

3. Studium W o j s k o w e ... 150

4. Studium Doskonalenia Pedagogicznego... 151

VIII. Jednostki ogólnouczelniane... 153

1. Biblioteka U n iw e r sy te c k a ... 153

2. Ogólnouczelniany Ośrodek O bliczeniow y... 167

IX. Administracja U n iw e r s y te tu ...170

1. Dyrektor Administracyjny, Zastępcy Dyrektora Admi­ nistracyjnego ...171

2. Biuro R e k to r a ... 171

3. Dział D yd ak tyki... 172

4. Dział Badań N a u k o w y c h ...172

5. Dział Aparatury N aukow ej...172

6. Dział Współpracy z Zagranicą... 173

7. Zespół Wynalazczości i Ochrony Patentowej . . 173

8. Dział Spraw P ra c o w n ic zy ch ... 173

9. Dział Socjalno-B ytow y... 174

10. Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż... 175

11. Dział O r g a n iz a c j i... 175

12. Dział Spraw Obronnych... 175

13. Radca P r a w n y ... 176

14. Sam. Stanowisko pracy ds. Kontroli Wewnętrznej . . 176

15. Dział Remontów, Energetyki i Inw estycji... 176

16. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej . . 178

17. Dział Administracyjno-Gospodarczy...178

18. Kierownik administracyjny A u l i ... 179

19. Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich . . .179

20. Dział Zbiorowego Żyw ienia...181

21. Samodzielna Sekcja Inw entaryzacji... 182

22. Samodzielna Sekcja T ran sportu ... 182

(10)

23. Uczelniany Ośrodek Informacji Społeczno-Politycznej 183

24. Sekretariat Ogólny ...183

25. K w e s t o r ... 185

26. Dział K się g o w o śc i...185

27. Dział F in a n so w y ...186

28. Przystań Sportów W o d n y c h ... 188

29. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa... 188

30. Biuro KU P Z P R ... 188

31. Biuro ZU Z N P ... 188

32. A P L ... 188

X. Jednostki usługowe i doświadczalne związane z działalnością podstawową: 1. Archiwum U M K ... 193

2. Zespół Sieci K om p uterow ych ... 193

3. Dział W y d a w n ic tw ... 194

4. Zakład P o lig ra fii... 194

5. Rolniczy Zakład Doświadczalny... 195

XI. Pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ds. zatrud­ nienia absolwentów szkół wyższych przy UMK . . . . 196

XII. Organizacje Społeczno-Polityczne: 1. Komitet Uczelniany P Z P R ... 197

2. Uczelniany Komitet ZSL ... 198

3. Uczelniany Komitet S D ...200

4. Zarząd Uczelniany Z N P ...200

5. Tymczasowa Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” 201 6. Rada Uczelniana Z S P ...201

7. Zarząd Uczelniany Z S M P ...202

8. Okręgowa Rada Akademicka Z M W ... 203

9. Studencki Krąg Instruktorski Z H P ...203

10. AZS — Klub Uniwersytetu w T oru n iu ...204

11. Oddział Uniwersytecki P T T K ... 204

12. Oddział Akademicki P T T K ... 205

13. Chór Kameralny UMK w Toruniu...205

14. Studencki Zespół Folklorystyczny UMK w Toruniu . 206 15. Koła N a u k o w e ... 206

XIII. Indeks n a z w i s k ...211

XIV. Portiernie — numery t e le f o n ó w ... 359

(11)

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR

prof, d r hab. J a n Kopcewicz 14-242

226-94

PRO REK TO RZY

PROREKTOR DS. OGÓLNYCH prof, d r hab. J a n G łuchow ski

PROREKTOR DS. NAUKI

doc. d r hab. A ndrzej Jam iołkow ski

PROREKTOR DS. NAUCZANIA doc. d r hab. R y szard Raszewski

14-230 233-53

14-228 246-02

14-230 233-53 DYREKTOR AD M IN ISTRA CY JN Y

d r S te fa n N ielek 14-232

243-01 KW ESTOR

m g r H e n ry k H eldt 14-218

224-86

5

(12)

SENAT UMK

PRZEW ODNICZĄCY SEN ATU

JM R e k to r prof. d r hab. J a n Kopcewicz CZŁONKOW IE SENATU

P r o r e k to r z y : prof. d r hab. J a n G łuchow ski doc. d r hab. A ndrzej Jam iołkow ski doc. d r hab. R y szard Raszewski D ziekani

W ydzia łów :

doc. d r K arol K arpiński doc. d r hab. A ndrzej W ojtas doc. d r hab. W ojciech D onderski prof. d r hab. M arian F ilar doc. d r S te fa n K ościelecki doc. d r hab. W aldem ar G oettig P rzedstaw iciele

profesorów i docentów :

prof. d r hab. S tan isław G orgolew ski prof. d r hab. Józef S. K w iatkow ski prof. d r hab. A licja Rodzińska prof. d r hab. A nna N arębska prof. d r hab. A lek san d er Szw edek prof. d r hab. K azim ierz W ajda doc. d r hab. W łodzim ierz W incław ski prof. d r hab. M ieczysław W ojciechow ski doc. d r hab. Z y g m u n t C hurski

doc. d r hab. W ojciech K ądziela

prof. d r hab. W ładysław N iew iarow ski

(13)

prof. d r hab. Ja d w ig a W ilkoń-M ichalska prof. d r hab . Ja n u sz J u s ty ń sk i

prof. d r hab. K rzysztof K olasiński prof. d r hab. A ndrzej M arek

prof. d r hab. E ugeniusz O chendow ski doc. d r Ja n u sz C zarnek

prof. d r hab . S tan isław Sudoł prof. d r hab. J e rz y Tom ala prof. d r h ab. Z y g m u n t Z ieliński doc. d r M aria R oznerska doc. a rt. graf. Jó zef Słobosz prof. d r hab. Z y gm unt W aźbiński doc. art. m ai. M ieczysław Ziom ek P rzedstaw iciele

p ozostałych na uczycieli akadem ickich:

d r R om an B acker d r B ogum iła K lem p P rzedstaw iciel

KU P ZP R : d r M arian U rbań sk i P rzedstaw iciel

UK SD: dr S ta n isław K ra że w sk i P rzedstaw iciel

UK Z S L : dr A d a m S zc zę sn y K ie ro w n ik S tu d iu m

W ojskow ego: p łk dypl. W łodzim ierz R udziński D y re k to r B ib lio teki

U n iw e r s y te c k ie j: m gr S te fa n Czaja P rzedstaw iciel

Z U ZN P : m gr E d w ard Cichy

(14)

P rzedstaw iciel

K U A Z S : prof. d r hab. S tan isław Łęgowski P rzedstaw iciel

RU Z SP : P io tr Berkowski

P rzedstaw iciel

Z U Z SM P : D ariusz Ł yjak P rzedstaw iciel

ZU Z M W : M ariusz Ja k u b ik P rzedstaw iciel

S K I ZH P: A gnieszka W ściubiak

P rzedstaw iciel Sam orządu

S tu d e n c k ie g o : R afał M aszkow ski CZŁONKOWIE SENATU Z GŁOSEM-DORADCZYM D yrekto r

A d m in is tr a c y jn y : d r S te fa n N ielek K w esto r: m g r H e n ry k H eldt POZOSTAŁE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SENATU

P rzedstaw iciel UM K w R adzie G łów n ej S zk o ln ic tw a

W yższego prof, d r hab. Leszek Jan iszew sk i P rzedstaw iciel

p ra cow n ików in ży n ie ry jn o -

tech n iczn ych : m g r W ald em ar M arciniak

(15)

P rzedstaw iciel B a d y Kol

N a u ko w ych : Ja ro sław P ieczątkiew icz R ze c zn ik prasow y

U n iw e rsy te tu : Bolesław O tręb a

(16)

RADA SPOŁECZNA

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

PRZEW ODNICZĄCY

S tan isław R akow icz — w ojew oda to ru ń sk i ZASTĘPCA PRZEW ODNICZĄCEGO

Zenon Teliżyn — T oru ńskie Przedsiębiorstw o B udow nictw a P rzem ysło­

wego SEK RETA RZ

M arian K ozielecki — W ydz. Z atru d n ien ia, U rząd W ojewódzki, T oruń CZŁONKOW IE

Z bigniew B anaszczuk R om uald B ester R om an Brzózek K arola Ciesielska J e rz y C w alin E d w ard Dzięgiel Tom asz G liw a S te fa n Gogulski A ndrzej Gross

— „TOW IM OR” , T oruń

— p re z y d e n t m iasta T oru nia

— URSUS, Chełm no

— działacz k u ltu ry

— S ąd R ejonow y, Iław a

— działacz ZMW

— w icew ojew oda bydgoski

— WSzW, T oruń

— W K ZSL

(17)

Lidia Kozicka A rtu r K u jaw a Józef M arszow ski E d w ard M urdzia Czesław Pachow icz M ariusz Pankow iec P io tr Pec

G raży n a Pobłocka Józef P ro sto jan ek J a n P rz y b y la k A ndrzej Sobieraj ski J a n S zupryczyński Józef Szym ański J a n Tęgowski S te fa n U rbański

— K u ra to riu m O św iaty i W ychow ania, G rudziądz

— Sąd W ojew ódzki, T oruń

— „STO M IL” , G rudziądz

— K u ra to riu m O św iaty i W ychow ania, Elbląg

— U rząd W ojew ódzki, Piła

— ZW ZSM P

— b y ły w icew ojew oda toruń sk i (em eryt)

— P rzem ysłow y S pecjalis­

ty czn y ZOZ, T oruń

— „ELA N A ” , Toruń

— „M ER IN O TEX ” , T oru ń

— „ P K P ” , T oru ń

— P olska A kadem ia N auk

— KW PZ P R

— Stow arzyszenie PA X

— N aczelna O rganizacja

T echniczna, T oruń

(18)

STAŁE KOMISJE SENACKIE

K O M ISJA O R G A N IZA C JI I RO ZW OJU UNIW ERSYTETU P rze w o d n iczą c y : prof. d r hab. J a n Kopcew icz

C zło n k o w ie : m gr E d w ard Cichy

doc. d r hab. W ojciech D onderski prof. d r hab. M arian F ilar prof. d r hab. J a n G łuchow ski doc. d r hab. W aldem ar G oettig m gr H e » ry k H eld t

prof. d r hab. Ja n u sz Ju sty ń sk i doc. d r K arol K arp iń sk i

doc. d r hab. W ojciech K ądziela d r B ogum iła K lem p

doc. d r S te fa n K ościelecki d r S ta n isław K rażew ski

prof. d r hab. Józef S. K w iatkow ski d r S te fa n N ielek

doc. d r M aria R oznerska d r A dam Szczęsny

prof. d r hab. J e rz y Tom ala d r M arian U rb ań ski

doc. d r hab. W łodzim ierz W incław ski doc. d r hab. A ndrzej W ojtas

S e k re ta rz m g r M aria K iejdo

K O M ISJA BADAN NAUKOW YCH I W SPÓ ŁPRA CY Z ZAGRANICĄ

P rze w o d n iczą c y : doc. d r hab. A ndrzej Jam iołkow ski C zło n k o w ie : doc. d r hab. S tefan Cackowski

m g r S te fa n C zaja

doc. d r Ja n u sz C zarnek

(19)

S e k re ta rz:

d r A dam C zarnota

doc. d r hab. W ojciech D onderski prof, d r hab. M arian F ilar

prof, d r hab. S tan isław G orgolew ski doc. d r S te fa n Kościelecki

prof, d r hab. S tan isław Łęgowski prof, d r hab. A ndrzej M arek

prof, d r hab. W ładysław N iew iarow ski doc. d r hab. F ran ciszek Rozpłoch doc. art. graf. Józef Slobosz d r W ojciech S treich

prof, d r hab. M ieczysław W ojciechow ski prof, d r hab. Z y g m u n t Z ieliński

m gr E lżbieta W iśniew ska

K O M ISJA BUDŻETU I FINANSÓW P rze w o d n iczą c y :

C zło n k o w ie :

prof. d r hab. J a n G łuchow ski doc. d r hab. Z ygm unt C hurski m gr S te fa n Czaja

doc. d r hab. W ojciech D onderski prof. d r hab. M arian F ilar d r B o hdan Godziszew ski doc. d r hab. W aldem ar G oettig m gr H e n ry k H eldt

doc. d r K arol K arp iń sk i doc. d r S te fa n Kościelecki prof. d r hab. A licja Rodzińska d r S te fa n N ielek

prof. d r hab. E ugeniusz O chendow ski doc. d r M aria R oznerska

prof. d r hab. S ta n isław Sudoł d r A dam Szczęsny

prof. d r hab. K azim ierz W ajda

doc. d r hab. A ndrzej W ojtas

(20)

S e k re ta rz spoza

s k ła d u : vacat

K O M ISJA DY DA KTY KI I W YCHOW ANIA

P rze w o d n iczą c y : doc. d r hab. R yszard Daszewski C zło n k o w ie : doc. d r Ja n u sz C zarnek

doc. d r hab. Lech Jacu ń sk i doc. d r hab. C zesław K osakow ski d r S tan isław K rażew ski

prof. d r hab. S ta n isław Łęgowski prof. d r hab. A ndrzej M arek d r Z dzisław M arkuszew ski prof. d r hab. A nna N arębsk a U rszula N ehrin g

prof. d r hab. W ładysław N iew iarow ski doc. a rt. graf. M irosław P iotrow ski d r A ndrzej P rew y sz-K w in to prof. d r hab. M ichał Rozw adow ski płk dypl. W łodzim ierz R udziński d r C zesław Sim

m gr R om an Suchocki d r A dam Szczęsny

prof. d r hab. A lek san d er Szw edek doc. d r hab. Błażej W ierzbow ski doc. a rt. m ai. M ieczysław Ziom ek lek. m ed. W ald em ar B ata

D ariusz Ł yjak

M ariusz Ja k u b ik

P io tr S erkow ski

A gnieszka W ściubiak

S e k re ta rz: m gr Ire n a G iżyńska

(21)

K O M ISJA RO ZW OJU KA D R NAUKOW YCH P rzew o d n iczą cy: prof, d r hab . J a n KopceWicz C zło n k o w ie : d r R om an B acker

m g r E d w ard Cichy m g r S te fa n Czaja

doc. d r hab . W ojciech D onderski prof, d r hab. M arian F ila r prof, d r h ab. J a n G łuchow ski doc. d r hab. W ald em ar G oettig doc. d r K arol K arp iń sk i d r B ogum iła K lem p

prof, d r h ab. K rzy szto f K olasiński doc. d r S te fa n K ościelecki

m g r A dela K ozłow ska d r S ta n isław K rażew ski prof, d r hab. A n n a N aręb ska d r A dam Szczęsny

prof, d r h ab. Ja d w ig a W ilkoń-M ichalska doc. d r h ab. W łodzim ierz W incław ski doc. d r h ab. A ndrzej W ojtas

d r M a ria n U rb ań sk i

prof, d r hab. Z y g m u n t W aźbiński prof, d r hab . Z y g m u n t Zieliński S e k re ta rz: m g r A n n a Tom kow icz

K O M ISJA W YDAW NICZA

P rzew o d n iczą cy: doc. d r h ab . A n d rzej Jam iołkow ski C zło n k o w ie : doc. d r M arian A rszyński

d r R om an B ack er

doc. d r h ab. A ndrzej B ulsiew icz

m g r inż. Ja ro sła w B oryk

m gr S te fa n C zaja

(22)

S e k re ta rz:

doc. d r Ja n u sz C zarnek

prof. d r hab . S tan isław D em biński prof. d r hab. A licja Rodzińska

prof. d r hab. W ładysław N iew iarow ski prof. d r h ab. K azim ierz W ajda

m g r F elik sa K w iecińska RADA W YDAW NICZA

P rzew o d n iczą cy: prof. d r hab. S tan isław D em biński C zło n k o w ie : doc. d r hab . Ja n u sz K ry szak

doc. d r h ab. B ohdan R yszew ski doc. d r hab . A n d rzej G iziński

KOMISJE DYSCYPLINARNE

K O M ISJA DY SCY PLIN A RN A DLA NAUCZYCIELI AK AD EM ICKICH

P rze w o d n iczą c y : prof. d r h ab. Ja n u sz J u s ty ń sk i Z -ca p rzew o d n i­

czącego: prof. d r hab. Ja n u sz M ałłek C zło n k o w ie : d r A n drzej A dam ski

d r W łodzim ierz B eński

prof. d r h ab. Leszek Jan iszew sk i pro f. d r h ab. A nd rzej K ossakow ski doc. d r h ab . K azim ierz L ubiński prof. d r h ab . W ładysław N iew iarow ski doc. d r h ab. R y szard P aczuski

d r A nd rzej S toff

d r Z bigniew W itkow ski

m g r T eresa Z b ijew ska

(23)

Protokolanci: d r Bożena G ronow ska d r M ikołaj Sw ięcki R zeczn icy

d y sc y p lin a r n i: prof. d r hab. W iesław Lang doc. d r hab. A ndrzej Bulsiew icz

K O M ISJA D Y SCY PLINA RN A DLA STUDENTÓW P rze w o d n iczą c y : d r K azim ierz Jaśkow ski

Z-ca p rzew o d n i­

czącego : d r J a n P iątko w sk i C zło n k o w ie : d r S ław om ira C iesielska

d r W ojciech C zerw iński m gr A rm an d K asprow icz doc. d r hab. W ojciech K ądziela doc. d r hab. Czesław K osakow ski d r Z bigniew M yszka

d r A ndrzej P rew y sz-K w in to doc. d r hab. G e ra rd Rychlicki d r J a n Stachow ski

d r Zenon W iśniew ski Lidia C uber

A rtu r K ołodziejski W ojciech K w iek W łodzim ierz M adziar M irosław M aniszew ski S ław om ir Flanz

Ja ce k W itkowicz A gnieszka W ściubiak Protokolanci: m gr K rzysztof Noskowicz

m gr A ndrzej W estphal R zeczn icy

d y s c y p lin a r n i: d r A ndrzej A dam ski

(24)

d r J a n G als te r d r D a n u ta Osow ska

ODWOŁAWCZA K O M ISJA DYSCY PLINA RN A DLA STUDENTÓW

P rze w o d n iczą c y : d r D an u ta G ajdus Z-ca p rzew o d n i­

czącego : d r M aria W ilke

C zło n k o w ie : d r K azim ierz B iliński d r J e rz y C iabach d r E w a K u stra

d r K ry sty n a O sm ańska D ariusz Ł yjak

L idia C uber

M irosław M aniszew ski

D an u ta K ołpak

(25)

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK

1. Pi of. d r B ertil L indblad — astronom , Szw ecja — 10 VI 1959 r.

2. Prof, d r W ładysław D ziew ulski — astronom , Pol- ska — 29 IV 1961 r.

3. P rof, d r Z y g m u n t Grodzicki — zoolog, Polska — 11 V II 1962 r.

4. P rof, d r R aluca R ipan — chem ik, R u m unia — 29 X 1963 r.

5. P rof, d r J a n P ie te r B ak k er — geograf, H olandia — 16 V 1964 r.

6. Prof. d r D y m itr Sergejew icz Lichaczew — slaw ista ZSRR — 24 III 1965 r.

7. Prof. d r W iktor A m azaspow icz A m bareum ian — astrofizyk, ZSRR — 7 IX 1973 r.

8. Prof. d r G eorgij N ikołajew icz D uboszin — astrofizyk ZSSR — 7 IX 1973 r.

9. Prof. d r S ir M artin R yle — radioastronom , W ielka B ry ta n ia — 7 IX 1973 r.

10. Prof. d r M arian I. S m ith — astronom , USA — 7 IX 1973 r.

11. P rof. d r Pol Sw ings — astrofizyk, Belgia — 7 IX 1973 r.

12. Prof. d r K en n eth O. W rig h t — astronom , K anada — 7 IX 1973 r.

13. P rof. d r A ntoni Z y g m u n t — m atem aty k , USA — 7 IX 1973 r.

14. Prof, d r V ittorio C arassiti — chem ik, Ita lia — 2 X 1973 r.

15. Prof. d r P e te r Colotka — p raw n ik, Czechosłow acja —

2 X 1973 r.

(26)

astronom . 16. P rof, d r hab. W ilhelm ina Iw anow ska —

Polska — 2 X 1973 r. ____

17. P rof, d r A leksan d er Jab ło ń sk i — fizyk, Polska — 2 X 1973 r. ________________________________

18. P rof, d r A lfons K lafkow ski — p raw nik, Polska — 2 X 1973 r.

19. P rof, d r J a n H endzik O ort — astronom , H olandia — 2 X 1973 r.

20. Prof, d r D aniel V eigt — chem ik, F ra n c ja — 2 X

1973 r. _______

21. Prof.- d r hab. K arol G órski — h istoryk, Polska — 24 IV 1979 r. _________________________

22. Prof, d r hab. T adeusz Czeżowski — filozof, Polska — 21 IX 1979 r. ___________________ __________________

23. Prof, d r O lavi G rand — geograf, F in lan d ia — 23 X 1979 r.

24. Prof, d r hab. A ntoni B asiński — chem ik, Polska —

20 V 1980 r. _

25. W itold L utosław ski — kom pozytor, Polska — 20 V 1980 r.

26. Prof, d r K o n rad G órski — filologia polska, Polska —

5 V 1981 r. ____________

27. Prof, d r hab. R a jm u n d G alon — geograf, Polska — 31 V 1983 r . __________________________________

28. P rof, d r V ictor G u tm an n — chem ik, A u stria — 31 V 1983 r.

29. Prof, d r L u cjan K rau se — fizyk, K a n a d a — 31 V 1983 r.

30. Prof, d r B jö rn G. B erg lu n d — biolog. Szw ecja — 3 X 1983 r.

31. D r G iulio A n d reo tti — p raw n ik , m in iste r sp raw za­

g ran icznych R epubliki W łoskiej — 21 X II 1984 r.

32. Prof, d r F ran co S a rto ri — h isto ryk, R epublika W ło­

ska — 19 II 1985 r.

(27)

33. P rof. d r hab. H e n ry k Szarski — biolog, Polska — 19 II 1985 r.

34. Prof. d r R o b ert S. B an d u rsk i — biolog, USA — 13 X

1987 r.

(28)

ZMARLI PROFESOROWIE I DOCENCI 1985— 1988

1985 r.

P rof. d r inż. A ntoni S w in arsk i — I n s ty tu t Chem ii

Doc. d r J e rz y Frycz — In s ty tu t Z ab ytk oznaw stw a i K o n ser­

w a to rstw a

Doc. d r hab. M aria Lipow ska — In s ty tu t Pedagogiki i P sych o ­ logii

1986 r.

P rof. d r hab. R ajm u n d G alon — In s ty tu t G eografii Doc. d r S tan isław K am iński — I n s ty tu t Chem ii

r 1987 r.

P rof. d r hab. R yszard B ohr — In s ty tu t Biologii P rof. d r Zenon C zerw iński — In s ty tu t Chem ii P rof. d r Ju liu sz Czopek — I n s ty tu t Biologii

P rof. d r B ronisław N adolski — I n s ty tu t Filologii Polskiej P rof. d r hab. Bolesław P le śn ia rsk i — In s ty tu t Pedagogiki i Psychologii

Prof. d r hab. A ndrzej R em bieliński — In s ty tu t P ra w a C yw il­

nego

Prof. d r K azim ierz Ż urow ski — In s ty tu t A rcheologii i E tn o­

grafii 1988 r.

P rof. d r Zofia A bram ow icz — K a te d ra Filologii K lasycznej Prof. d r S tan isław B orysow ski — I n s ty tu t A rty sty c z n o -P e d a - gogiczny

P rof. d r hab. K arol G órski — In s ty tu t H istorii i A rchiw istyki Prof. d r K azim ierz Sokołow ski — W ydział N auk Ekonom icz­

n ych

Doc. a rt. m ai. B a rb a ra S te y e r — I n s ty tu t A rty styczno-P ed ago - giczny

Doc. d r A ndrzej W ilczyński — I n s ty tu t G eografii

(29)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

t

i

(30)
(31)

W Y D Z I A Ł

H U M A N I S T Y C Z N Y

(32)
(33)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Coli. M aius, Fosa S taro m iejsk a 3 centr. 260-21— 26 245-53, 242-55, 244-09, 242-70

DZIEKAN

doc. d r hab. A ndrzej W ojtas (266-59) w. 105 PR O D ZIEK A N I

doc. d r hab. S te fa n Cackowski w. 156

doc. d r hab. C zesław K osakow ski doc. d r J e rz y M aciejew ski

D ZIEK AN AT w. 115, 123

K ie ro w n ik: Zofia N olka w. 123

Specjalista: m gr A licja S. T om aszew ska ZSH iA (273-95)

Sam . referenci: K ry sty n a Bartoszew icz, L ucyna w. 120 C hm ielew ska, Ja d w ig a M acholc,

S tan isław a P iotrow ska, Czesław a K ołecka, K ry sty n a U laszew ska,

G raży n a K otłow ska (ZSFP) (V 2 et.) w. 120 M arta A. P a ry la k (ZSPP) 273-51 w. 3 K ie ro w n ik o b iektó w

d y d a k ty c zn y c h : m g r N o rb e rt M aćkow ski Prac. inż. techn.

(prac. kserograf.): Józef Lidoński w. 162

RADA W YDZIAŁU PRZEWODNICZĄCY

d z i e k a n:

doc. d r hab. A ndrzej W ojtas

(34)

CZŁONKOWIE

P R O D Z I E K A N I

doc. d r hab. S tefan Cackowski doc. d r hab. C zesław K osakow ski doc. d r J e rz y M aciejew ski

P R O F E S O R O W IE I D O C E N C I

prof. d r hab. Ja n u sz B ieniak, prof. d r hab. A ntoni C zacharow - ski, prof. d r hab. J e rz y D anielew icz, prof. d r hab. M aciej G ro­

chowski, prof. d r hab. K arol G ru n b erg, prof. d r hab Leon G um ański, prof. d r hab. A rtu r H utnikiew icz, prof. d r hab M aria D. Jaczynow ska, prof. d r K azim ierz Jasiń sk i prof d r hab. S ław om ir K alem bka, prof. d r hab. R yszard Kozłowski prof. d r hab. Ja n u sz M ałłek, prof. d r hab. Ja ce k Staszewski,’

prof. d r hab. A lek san d er Szwedek, prof. d r hab. A ndrzej Tom ­ czak, prof. d r hab. K azim ierz W ajda, prof. d r hab. Z bigniew W ierzbicki, prof. d r hab. M ieczysław W ojciechow ski, prof. dr hab. J e rz y W ojtowicz, doc. d r hab. S tan isław A lexandrow icz, doc. d r hab. A nto nin a Bartoszew icz, doc. d r hab. A dam Bez- w iński, doc. d r hab. R yszard Borowicz, doc. d r K arola Ciesiel­

ska, doc. d r hab. Ja d w ig a Chudziak, doc. d r hab. Zdzisław D ąbrow ski, doc. d r hab. T eresa Friedel, doc. d r hab. Teresa Gilas, doc. d r hab. K ry sty n a Jakow ska, doc. d r hab. W eronika Jaw o rsk a, doc. d r hab. K ry sty n a K allas, doc. d r hab. T eresa K arw icka, doc. d r hab. J a n M. K asjan, doc. d r hab. A lek san d ra K rupa, doc. d r hab. Ja n u sz K ryszak, doc. d r hab. A nna K rze­

w ińska, doc. art. muz. J a n Lach, doc. d r hab. R yszard Lipczuk, doc. d r W ładysław Lew andow ski, doc. d r hab. C zesław Łapicz, doc. d r S tan isław N alaskow ski, doc. d r C zesław N iedzielski, doc. d r hab. Zenon H. Nowak, doc. d r hab. A ndrzej N ow akow ­ ski, doc. d r J e rz y Olczak, doc. d r hab. A ndrzej O lubiński, doc.

d r hab. Józef Paw lak, doc. d r K ry sty n a Podlaszew ska, doc. dr

hab. K ry sty n a P rzew oźna-A rm on, doc. d r hab. Ja n u sz Rulka,

doc. d r hab. B ohdan Ryszew ski, doc. d r J e rz y Serczyk, doc. d r

S tan isław Soldenhoff, doc. d r hab. J e rz y Speina, doc. d r hab.

(35)

M arian S zarm ach, doc. d r hab. M aria Szupryczyńska, doc. d r hab. T adeusz Szyszko, doc. d r W acław a S w iętek, doc. d r hab.

J a n W aw rzyńczyk, doc. d r hab. W łodzim ierz W incław ski, doc.

d r hab. M aria W iszniow ska-M ajchrzyk, doc. d r hab. W itold W róblew ski

P R Z E D S T A W I C IE L S T U D I U M W O J S K O W E G O

ppłk m gr Z bigniew Łuczak

P R Z E D S T A W IC I E L E P O Z O S T A Ł Y C H N A U C Z Y C I E L I A K A D E M IC K I C H

d r A dam W róbel, d r Sław om ir W yszom irski

P R Z E D S T A W IC IE L O O P P Z P R

d r S tan isław J. W łodowski

P R Z E D S T A W I C I E L Z S L

d r M ieczysław G ałaś

P R Z E D S T A W IC IE L Z N P

m gr A ndrzej W achow iak

P R Z E D S T A W IC IE L S T U D E N T Ó W

A ndrzej M ika

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI prof. zw. d r hab. K o n rad G órski

prof. d r hab. T adeusz G rudziński prof. zw. d r A rtu r H utnikiew icz doc. d r hab. Ire n a Jano sz-B isk u p ow a doc. d r hab. B a rb a ra Józefow iczów na doc. d r W ładysław L ew andow ski

doc. d r hab. B ożena O sm ólska-Piskorska doc. d r hab. Leon W itkow ski

doc. d r hab. E lżbieta Zaw acka

(36)

STU DIA ZAOCZNE I PODYPLOM OW E ZAOCZNE STUDIUM ARCHIWISTYKI

K iero w n ik: d r U rszula W encel-K alem bkow a ZAOCZNE STUDIUM BIBLIOTEKOZNAWSTWA

I INFORMACJI NAUKOWEJ

K iero w n ik: d r G raży n a Gzella ZAOCZNE STUDIUM HISTORII

K iero w n ik: d r U rszula W encel-K alem bkow a ZAOCZNE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ 2l K iero w n ik: d r M aria K alinow ska

ZAOCZNE STUDIUM PEDAGOGIKI

K iero w n ik: doc. d r S tan isław N alaskow ski d r J a n M alinow ski

PODYPLOMOWE STUDIUM ARCHIWISTYKI

K ie ro w n ik: prof. d r hab. A nd rzej Tom czak PODYPLOMOWE STUDIUM HISTORII

K ie ro w n ik: d r M arian P aw lak PODYPLOMOWE STUDIUM ETNOGRAFII

K iero w n ik: doc. d r hab. T eresa K. K arw icka

PODYPLOMOWE STUDIUM NAUK POLITYCZNYCH 2(

K ie ro w n ik: d r K rzysztof M akow ski

273-95

273-95

273-95

-21— 26 w. 120 w. 139

273-51 w. 3

273-82

273-95

257-70 257-20

w. 6

■21— 26

w. 145

(37)

PODYPLOMOWE STUDIUM SOCJOLOGII WSI

K ie ro w n ik: d r hab. A ndrzej K aleta 14-550 PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ 260-21— 26 K ie ro w n ik: prof. d r M aciej G rochow ski w 120

IN STY TU T H ISTO R II I A RCH IW ISTYK I

Coll. N ovum , PI. A rm ii C zerw onej 2a 273-31 DYREKTOR

doc. d r hab. Zenon H. N ow ak 273-95

ZASTĘPCY DYREKTORA

doc. d r hab. B ohdan R yszew ski 273-82

doc. d r hab. T eresa G ilas 277-95

doc. d r K ry s ty n a Podlaszew ska 14-480

S e k r e t a r i a t

Sam . re fe re n t: A licja Z iegler-M rózek 273-95 RADA INSTYTUTU

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y

D y re k to r doc. d r hab. Z enon H. Now ak

C Z Ł O N K O W IE

Z astępcy d yrektora doc. d r hab. T eresa Gilas doc. d r K ry sty n a Podlaszew ska doc. d r hab. B ohdan R yszew ski Profesorow ie i docenci

prof. d r hab. Ja n u sz B ieniak, prof. d r hab. A ntoni Czacho­

row ski, prof. d r hab. K arol G ru nb erg, prof. d r hab. M aria J a -

(38)

czynow ska, prof. d r K azim ierz Jasiń sk i, prof. d r hab. Sław o­

m ir K alem bka, prof. d r hab. R y szard Kozłowski, prof. d r hab.

Ja n u sz M ałłek, prof. d r hab. Ja ce k Staszew ski, prof. d r hab.

A ndrzej Tom czak, prof. d r hab. K azim ierz W ajda, prof. d r hab.

M ieczysław W ojciechow ski, prof. d r hab. J e rz y W ojtowicz, doc. d r hab. S tan isław A lexandrow icz, doc. d r hab. S te fa n Cac­

kowski, doc. d r K aro la C iesielska, doc. d r W ładysław L ew an­

dowski, doc. d r hab. Ja n u sz R ulka, doc. d r J e rz y Serczyk P rzedstaw iciel p ozostałych n auczycieli akadem ickich d r H en ry k Rietz

P rzedstaw iciel OOP P ZP R d r Iren eusz C zarciński

ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ

K ie ro w n ik: prof. zw. d r hab. M aria D.

Jaczy n o w ska 274-67

A d iu n k ci: d r Jó zef Z ając

d r M ariusz Ziółkowski St. asysten ci: m gr D an u ta T. M usiał

m gr M arek S tęp ień ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ K iero w n ik:

D ocent:

A d iu n k ci:

St. a systenci:

prof. nadzw . d r hab. A ntoni B. C zacharow ski

d r hab. Zenon H. N ow ak d r T eresa B oraw ska d r Iren eu sz C zarciński d r S tefan F. K w iatkow ski m gr Rom an Czaja

m gr W iesław S ieradzan

274-67

226-97

(39)

ZAKŁAD HISTORII POWSZECHNEJ I POLSKI XVI—XVIII W.

K ie ro w n ik: prof. zw. d r hab. J e rz y W ojtowicz 273-67 Profesorow ie

n a d z w .:

d r hab. Jacek Staszew ski d r hab. Ja n u sz M ałłek D o cen t: d r hab. S te fa n Cackow ski A d iu n k c i: d r K azim ierz M aliszew ski

d r M arian P aw lak

d r Ja ro sław M. P oraziński d r H e n ry k Rietz

St. a systenci: m gr K rzysztof M ikulski m gr W ojciech Polak ZAKŁAD HISTORII ZIEM POLSKICH I HISTORII POWSZECHNEJ 1795—1918

K ie ro w n ik: prof. nadzw . d r hab. K azim ierz W ajda 277-95

D ocent: d r hab. T eresa Gilas

A d iu n k c i: d r Leszek A. K uk

S t. w ykła do w ca : d r U rszula W encel-K alem bkow a St. a sy ste n t: m g r M agdalena N iedzielska ZAKŁAD HISTORII POLSKI I HISTORII POWSZECHNEJ 1918—1944/1945

K iero w n ik: prof. nadzw . d r hab. M ieczysław

W ojciechow ski 242-88

P rofesor zw .: d r hab. K arol G riinberg A d iu n k ci: d r W ojciech K otow ski

d r Zofia W aszkiew icz

(40)

Z A K Ł A D H I S T O R I I Z S R R

K ie ro w n ik:

A d iu n k t:

doc. d r hab. S tan isław A lexandrow icz 242-88 d r Z bigniew K a rp u s

ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII

K ie ro w n ik: prof. nadzw . d r hab. Ja n u sz B ieniak

Profesor zw .: d r K azim ierz Ja siń sk i

D ocent: d r K arola Ciesielska

A d iu n k c i:

\

St. a systen t:

d r K ry s ty n a M elkow ska d r J a n P ak u lsk i

d r A ndrzej R adzim iński d r Ja ro sław W enta m g r J a n W roniszew ski

273-82

ZAKŁAD ARCHIWISTYKI

K ie ro w n ik: prof. zw. d r hab. A ndrzej Tom czak Docent:

A d iu n k c i:

S t. a sy ste n t:

d r hab. B ohdan R yszew ski d r M aciej F. G ołem biow ski d r H alin a R obótka

d r W itold Szczuczko m gr A lina K opiczyńska

273-82

ZAKŁAD METODYKI NAUCZANIA HISTORII

K ie ro w n ik: doc. d r hab. Ja n u sz R ulka (Va et.) 269-13 A d iu n k t: d r M ałgorzata C hen-W incław ska

St. w ykłado w ca : m gr K ry sty n a Polacka

32

(41)

Z A K Ł A D H I S T O R I I W O J S K O W E J

242-88 K ie r o w n ik :

Docent:

A d iu n k t:

v acat

d r W ładysław L ew andow ski (V 2 et.) d r W aldem ar R ezm er

ZAKŁAD HISTORII POLSKI LUDOWEJ

K iero w n ik: prof. nadzw . d r hab. R yszard Kozłowski

A d iu n k ci: d r R yszard M. Sudziński d r J a n Sziling

ZAKŁAD BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

ul. G ag arin a 13 (B iblioteka U niw ersytecka) K ie r o w n ik :

D ocenci:

A d iu n k c i:

S t. w ykła do w ca : S t. a systenci:

A s y s te n t:

Sam . re fe re n t:

prof. nadzw . d r hab. Sław om ir K alem bka

d r K ry sty n a F. Podlaszew ska d r J e rz y Serczyk

d r W itold A rm on

d r J a ro m ir M. D urczew ski d r G rażyn a Gzella

d r Ja n u sz Tondel

d r B ro nisław a W oźniczka-Paruzel d r Zofia M ołodcówna

m gr Ew a G łow acka m gr Iw ona Im ańska m gr Ew a B. N ieuw ażny m gr A ndrzej N ieuw ażny m gr H alin a Zgorzelska

242-20

14-480

14-415

14-480

(42)

BIBLIOTEKA INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI K ie ro w n ik

ku stosz: m gr A dam A. M akow iecki 226-97

S t. bibl.: Iw ona J. D idkow ska E lżbieta G alińska

G ab riela Z. N ow akow ska B iblio tekarz: m gr H an n a K orzeniow ska PRACOWNIA KSEROGRAFICZNA

Prac. in ż.-tech .: E d w ard Sułek 269-13

IN STY TU T FILO LO G II PO L SK IE J Coli. M aius, Fosa S taro m iejsk a 3

DYREKTOR

doc. d r hab. J e rz y S peina ZASTĘPCA DYREKTORA doc. d r hab. Ja n u sz K ry szak S e k r e t a r i a t

Specjalista: m g r M aria W. Zielińska RADA INSTYTUTU

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y

D y re k to r

doc. d r hab. J e rz y Speina

C Z Ł O N K O W IE

Zastępca d yrekto ra

doc. d r hab. Ja n u sz K ry szak

cen tr.: 260-21— 26 w. 120

w. 120

(43)

P rofesorow ie i docenci

prof. d r hab. M aciej G rochow ski, doc. d r hab. A n to n in a B ar­

toszewicz, doc. d r hab. T eresa F riedel, prof. d r A rtu r H u tn i- kiewicz, doc. d r hab. K ry sty n a Jakow ska, doc. d r hab. K ry s ty ­ n a K allas, doc. d r hab. J a n M. K asjan, doc. d r hab. A leksan d ra K ru pa, doc. d r hab. A nna K rzew ińska, doc. d r J e rz y M acie­

jew ski, doc. d r Czesław N iedzielski, doc. d r hab. M aria S zu p ry - czyńska

P rzedstaw iciel p ozostałych n auczycieli akadem ickich d r G rażyn a H alkiew icz-Sojak

P rzedstaw iciel OOP P ZP R d r A dam W róbel

ZAKŁAD JĘZYKA POLSKIEGO

K iero w n ik:

D ocenci:

A d iu n k ci

St. asysten ci:

doc. d r J e rz y M aciejew ski d r hab. K ry sty n a K allas d r hab. A lek san d ra K ru p a d r hab. M aria S zu pryczyńska d r M aria F ran k ow ska

d r T eresa M inikow ska d r E dm und O berlan d r Ł ucja Szew czyk d r A dam W róbel

m gr M arian J. D om aradzki m gr M arek W iśniew ski

w. 173, 174, 175, 110

w. 140

ZAKŁAD JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH

K ie ro w n ik: doc. d r hab. T eresa F riedel

w. 163

w. 176

A d iu n k t: d r M irosław a W ronkow ska-D im itrow a

(44)

ZAKŁAD LITERATURY STAROPOLSKIEJ I OŚWIECENIA

K ie ro w n ik:

w. 129 doc. d r hab. A n na K rzew iń ska w. 182 P rofesor zw .: d r A rtu r H utnikiew icz (V ż et.)

A d iu n k c i: d r J e rz y K asp rzy k d r K rzysztof O brem ski

S t. a systen t: m gr D an u ta K iin stler-L an g n e r

ZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

W. 139 K iero w n ik: doc. d r hab. A n to nin a B artoszew icz

w. 178 A d iu n k c i: d r M aria K alinow ska

d r Zofia M ocarska-T yc d r Ja n u sz Skuczyński

d r G raży n a H alkiew icz-Sojak St. a systen t: m gr B ogdan B urdziej

A s y s te n t: m gr M irosław Strzyżew ski ZAKŁAD LITERATURY MŁODEJ POLSKI

I DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

w. 170, 172 K ie r o w n ik :

D o c S it:

doc. d r hab. Ja n u sz K ry szak w. 138 d r hab. K ry s ty n a Jakow sk a

A d iu n k c i: d r Ire n a B u rzack a-B ran ach

d r W ojciech G utow ski

d r J e rz y Z. M aciejew ski

A s y s te n t: m g r K rzysztof Ć w ikliński

(45)

ZAKŁAD POLSKIEJ LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ

K iero w n ik: doc. d r hab. J e rz y S peina w. 132 A d iu n k t: d r S tefan M elkow ski

ZAKŁAD TEORII LITERATURY

K ie ro w n ik:

w. 179, 106 doc. d r C zesław N iedzielski w. 150 D ocent: d r hab. J a n M. K asjan

I

A d iu n k c i: d r J a n B ełkot

d r B a rb a ra D om ańska-S iem ianow ska d r M aria Jakitow icz

d r J e rz y Sm ulski d r A ndrzej Stoff

d r M aria Z eic-P iskorska St. a systen t: m gr A lek sand er M adyda ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO

K iero w n ik: prof. nadzw . d r hab. M aciej G rochow ski

(V 2 et.) w. 181

A d iu n k t: d r A dam B edn arek ZAKŁAD METODYKI NAUCZANIA LITERATURY

I JĘZYKA POLSKIEGO W. 109

K iero w n ik: doc. d r hab. A lek san d ra K ru p a w. 109 A d iu n k c i: d r Ew a O w czarz

d r W ładysław S aw rycki St. w ykłado w ca : m g r Bożena D okurno (l/2 et.)

A s y s te n t staż.: m gr Ew a Siczek

(46)

BIBLIOTEKA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ

W .

184 K ie ro w n ik

ku stosz: m g r Iw ona M. P łu k is w. 107

K ustosz: m gr

Ml. bibl.: m gr

m gr

Ja d w ig a K. K w iecińska Bożena B ednarek-M ichalska L ucy n a S trączała

IN STY TU T ARCHEOLOGII I ETN O G RA FII

ul. P o d m u rn a 9/11 c e n tr.: 257-20

257-70 DYREKTOR

doc. d r hab. Ja d w ig a C hudziak w. 2

S e k r e t a r i a t w. 1

Sam . referenci: M agdalena J. B ełkow ska

m g r W anda G odziątkow ska (urlop wych.) RADA INSTYTUTU

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y

D y re k to r doc. d r hab. Ja d w ig a C hudziak

C Z Ł O N K O W IE

P roferosow ie i docenci

doc. d r hab. T eresa K arw icka, doc. d r hab. A ndrzej N ow akow ­ ski, doc. d r J e rz y Olczak, doc. d r hab. K ry sty n a P rzew oźna- A rm on, doc. d r hab. A ndrzej Ja k u b ik

P rzedstaw iciel p ozostałych na uczycieli akadem ickich

m gr S tan isław K uk aw k a

(47)

ZAKŁAD ARCHEOLOGII ARCHITEKTURY

w. 22 K iero w n ik: doc. d r hab. Ja d w ig a C hudziak w. 2, 4 S t. asystenci: m gr J e rz y D u b ik ajtis

m gr G rażyn a S u lkow ska-T uszyńska A s y s te n t: m g r Jo la n ta I. D u b ik ajtis

ZAKŁAD PRAHISTORII

W .

25, 12 K iero w n ik: doc. d r hab. K ry s ty n a M. P rz e ­

w oźna-A rm on w. 5

St. asystenci: m gr A ndrzej Z. Bokiniec m gr S tan isław M. K u k aw ka m gr Jo la n ta M ałecka-K ukaw ka m gr D ariusz Poliński (wojsko) ZAKŁAD ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA

I CZASÓW NOWOŻYTNYCH

W .

4, 10

K ie ro w n ik: doc. d r J e rz y Olczak w. 3

D o c e n t: d r hab. A ndrzej N ow akow ski (V 2 et.)

S t. a systen t: m gr W ojciech C hudziak A s y s te n t staż.: m g r A ndrzej K ow alski Prac. in ż.-tech .: m gr P aw eł G urtow ski PRACOWNIA ARCHEOLOGII PODWODNEJ

W .

7, 13, 20 K ie ro w n ik: doc. d r hab. Ja d w ig a C hudziak

(p.o.) w. 2, 4

(48)

A d iu n k t: d r A ndrzej H. Kola

S t. a sy ste n t: m gr Czesław P ietrzykow ski Prac. in ż.-tech .: m gr Ja ce k G ackow ski ZAKŁAD ETNOGRAFII

K iero w n ik: doc. d r hab. T eresa K. K arw icka w. 6 S t. asystenci: m g r W ojciech O lszew ski

m g r inż. K rzysztof P iątkow ski

w. 18 w. 25 PRACOWNIA DZIEJÓW SZKŁA

w. 8

K ie r o w n ik : doc. d r J e rz y Olczak w. 3

St. a systen t: m gr M arek R ubnikow icz Prac. in ż.-tech.: m gr M ałgorzata M arkiew icz PRACOWNIA DENDROCHRONOLOGICZNA

A d iu n k t: d r A ndrzej P. Zielski w. 11

PRACOWNIA REKONSTRUKCJI ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

W .

15 A d iu n k t: d r Z bigniew Jabłoński

PRACOWNIA DOKUMENTACJI I KONSERWACJI

W .

9, 17 Prac. in ż.-tech .: m gr W iesław a Z. M atuszew ska-

K ola w. 27

m gr M ałgorzata G ru p a N auczyciel

zaw o d u: m gr A ndrzej Grochocki

(49)

BIBLIOTEKA ZAKŁADÓW ARCHEOLOGII

K ie ro w n ik

ku sto sz: m gr G enow efa P taszy k

w. 19

IN STY TU T PED A G O G IK I I PSYCHOLOGII ul. G ag arin a 5

DYREKTOR

doc. d r hab. Zdzisław D ąbrow ski ZASTĘPCY DYREKTORA

doc. d r S tan isław N alaskow ski doc. d r hab. A ndrzej O lubiński S e k r e t a r i a t

K ie ro w n ik o b iek ­

tó w d y d a k ty c z.: W anda E sd en-T em pska

cen tr.: 273-51

w. 1

w. 1

w. 3

RADA INSTYTUTU

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y

D yrekto r doc. d r hab. Zdzisław D ąbrow ski

C Z Ł O N K O W IE

Z a stęp cy d yrekto ra

doc. d r S tan isław N alaskow ski doc. d r hab. A ndrzej O lubiński

Profesorow ie, docenci i kiero w n icy zakładów

prof. d r hab. J e rz y D anielew icz, doc. d r hab. Czesław K osakow ­ ski, doc. a rt. m uz. J a n Lach, doc. d r W acław a Sw iętek, d r H en­

ry k G asiul

(50)

P rzedstaw iciel pozostałych na u czycieli akadem ickich m gr P io tr P etry k o w sk i

P rzedstaw iciel OOP P ZP R d r J a n M alinow ski

P rzedstaw iciel Z N P m gr W itold K uch arsk i P rzedstaw iciel stu d e n tó w K rzysztof R ubacha

ZAKŁAD TEORII WYCHOWANIA

ul. G ag arin a 5 c e n tr.: 273-51

K iero w n ik:

A d iu n k c i:

St. a systenci:

A s y s te n t staż.:

doc. d r hab. Zdzisław D ąbrow ski w. 1 d r Jó zef H. G órniew icz w. 13 d r Leszek K ożuchow ski

m g r P io tr P. P etry k o w sk i m gr Iren eu sz P y rz y k (204-92) K rzysztof R ubacha

ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I DYDAKTYKI

ul. G ag arin a 5 cen tr.: 273-51

w. 6, 8 K iero w n ik:

D ocenci:

A d iu n k t:

W ykładow ca:

S t. a sy ste n t:

v acat

d r S ta n isław N alaskow ski

d r hab. M irosław a Ż u raw ska (V* et.) d r H alin a Żuchowicz

m gr M aria Szczerbiak m gr G raży n a B udzyń

m gr B e rn a d eta B innebesel (urlop wych.)

(51)

A sy ste n c i: m gr M ałgorzata Pogorzały A s y s te n t staż.: m g r A n n a Szekalska-H ejnow icz ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

ul. G ag arin a 5 cen tr.: 273-51

K ie ro w n ik:

w. 11, 13, 14 doc. d r hab. A ndrzej O lubiński w. 15

D o cen t: d r hab. C zesław K osakow ski w. 11

A d iu n k ci: d r M ieczysław G ałaś d r J a n Lachowicz d r J a n M alinow ski

d r A lek san d er N alaskow ski d r M arta M. U rlińska S t. w ykła dow ca : d r R y szard P arzęcki (V 2 et.) S t. a systen t: m g r M ichał W ojtczak A sy ste n c i: m gr Tom asz B ie rn a t m g r H an n a K iedew icz ZAKŁAD PSYCHOLOGII

ul. O krężna 56 204-92

K ie ro w n ik: d r H e n ry k G asiul D o cen t: d r hab. A ndrzej Ja k u b ik A d iu n k c i: d r T adeusz K luż

d r Zofia W łodow ska d r hab. K rzysztof W olak

S t. w y k ła d o w c y : m gr B a rb a ra Ja n as-S taw ik o w sk a d r U rszu la S zutkow ska

W ykładow ca: m gr Jo la n ta N eu b a u e r (urlop wych.)

S t. a systenci: m gr Róża B anaśkiew icz-B azińska

(52)

A s y s te n t:

m gr A n n a G asiul m gr M aria Ja n u s m gr Tom asz K u ch arski m g r M aria Tom czyk m gr A n n a G. T urow ska m gr M aria W ilińska

ZAKŁAD NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO

ul. G ag arin a 5 cen tr.: 273-51

w. 7, 9 K iero w n ik: doc. d r W acław a S w iętek (V 2 et). w. 7 D ocent: a rt. m uz. J a n Lach

A d iu n k c i: d r Ja d w ig a Ja strz ą b d r B a rb a ra K am ińska

d r M ałgorzata K ow alik-O lubińska d r A ndrzej W ojciechow ski

St. w y k ła d o w c y: m gr S tefan ia G ąsicka d r M aria G órniew icz m gr M arek K luch m g r W itold K u ch arski

m gr K le m e n ty n a M arcinkiew icz m gr B a rb a ra Rojko

d r J e rz y B. Ś w iątek m gr L eo nard a Tom asik m gr N arcyz A. W ierzbicki W yk ła d o w c y : m gr B a rb a ra Now icka

m gr Jo a n n a Strzelecka m gr M arta Ż yw iczyńska A s y s te n t: m gr Jo la n ta K lasińska

m gr M ałgorzata M uszyńska

A s y s te n t staż.: m g r M arzena Sobczak

(53)

Z A K Ł A D H I S T O R I I O Ś W I A T Y I W Y C H O W A N I A

cen tr.: 273-51 w. 2 ul. G ag arin a 5

K ie ro w n ik: prof. nadzw . d r hab. J e rz y D anielew icz (V 2 et.)

A d iu n k ci: d r J a n Kłosowski d r E ugeniusz P a ru ze l d r T eresa W róblew ska

PRACOWNIA TECHNICZNYCH SRODKOW NAUCZANIA

ul. G ag arin a 5 cen tr.: 273-51

S t. w ykła d o w ca : inż. S te fa n C iechanow ski w. 12 Prac. inż.-tech .: P io tr P ru saczy k

BIBLIOTEKA INSTYTUTU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

ul. G ag arin a 5 cen tr.: 273-51

K ie ro w n ik

ku sto sz: m gr R e n a ta Ja rz e m b sk a w. 10 Prac. sl. bibl.: A n eta G użyńska

IN STY TU T NAUK SPOŁECZNYCH

Coli. M aius, Fosa S taro m iejsk a 3 cen tr.: 260-21— 26 245-53 242-55 244-09 242-70 DYREKTOR

doc. d r S tan isław Soldenhoff w. 145

(54)

\

ZASTĘPCA DYREKTORA doc. d r hab. Jó zef P aw lak S e k r e t a r i a t

Specjalista: m gr H an n a K ow alczyk w. 145

RADA INSTYTUTU

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y

D yrekto r

doc. d r S tan isław Soldenhoff

C Z Ł O N K O W IE

Zastępca d yrektora doc. d r hab. Józef P aw lak P rofesorow ie i docenci doc. d r hab. A ndrzej W ojtas

P rzedstaw iciele pozostałych nauczycieli akadem ickich d r W łodzim ierz T yburski, d r Józef C zarkow ski

P rzedstaw iciel OOP P ZP R d r S tan isław J. W łodowski

P rzedstaw iciel Z N P -i

m gr A ndrzej W achow iak ZAKŁAD NAUK POLITYCZNYCH

w. 103, 166 K ie ro w n ik: doc. d r hab. A ndrzej W ojtas w. 114 A d iu n k c i: d r R om an B acker

d r Em ilia D ankiew icz-Szczapaniak

d r Ja ce k J. G zella

(55)

St. w ykłado w ca : S t. asystenci:

A s y s te n t:

A s y s te n t staż.:

d r B ogdan Lew andow ski d r K rzysztof M akow ski d r P io tr M arciniak d r A dam M arszałek d r R y szard P. M ichalski d r K rzysztof P ią te k d r M arian U rb ański d r S tan isław J. W łodowski d r W itold W ojdyło

d r Z bigniew W alczak

m g r A nn a K arp iń sk a-P lask acz m g r E lżbieta G aca

m gr J a n W askan m gr L u cjan Broniew icz m g r M ichał Strzelecki BIBLIOTEKA ZAKŁADU NAUK POLITYCZNYCH K ie ro w n ik

ku stosz: m gr G raży na C. M akow iecka w. 128

ZAKŁAD FILOZOFII

K iero w n ik: doc. d r hab. Józef P aw lak A d iu n k c i:

S t. w ykła do w ca :

d r Józef Czarkow ski d r Leszek K rzyżanow ski d r Lech W itkow ski d r A ndrzej Z ybertow icz m gr J e rz y Paw łow ski A s y s te n t: m gr A ndrzej Szahaj A s y s te n t staż.: m gr M ałgorzata Derc

w. 127

(56)

Z A K Ł A D E T Y K I

W. 125 K iero w n ik: doc. d r S tan isław Soldenhoff

A d iu n k ci: d r M irosław a G ry g ier d r R y szard Jad czak d r A ndrzej M asłowski d r K ry sty n a O sm ańska d r W łodzim ierz T y b u rsk i d r R y szard W iśniew ski d r J o la n ta Ż elazna d r M irosław Ż elazny St. w y k ła d o w c y: d r Jó zef B uniak

m g r A ndrzej W achow iak BIBLIOTEKA ZAKŁADÓW FILOZOFII I ETYKI K ie ro w n ik —

st. k u sto sz d yp l.: m g r J a n in a G ryckiew icz w. 165 KATEDRA LO GIKI

Coli. Maius, Fosa S taro m iejsk a 3 _ cen tr.: 260-21—26 w. 133 K iero w n ik: prof. zw. d r hab. Leon G um ański w. 193 A d iu n k t: d r W acław K ubik

S t. asystenci: m gr C ezary G orzka

m gr Tom asz K om endziński m gr A ndrzej P ietru szczak A s y s te n t staż.: m gr A ndrzej K aczorow ski KA TDERA SO CJOLO GII

ul. G ag arin a 9 14-550

K ie ro w n ik: doc. d r hab. W łodzim ierz W incław ski

w. 114

(57)

P rofesor nadzw .: d r hab . Z bigniew T. W ierzbicki D ocent: d r hab. R y szard Borowicz A d iu n k c i: d r hab. A ndrzej K aleta

d r A n n a Ś liw ińska S t. a systen t: m gr G rzegorz Zabłocki A s y s te n t: m gr A ndrzej H ałasiew icz S e k r e t a r i a t

K a t e d r L o g i k i i S o c j o l o g i i

Specjalista: m gr H an n a K ow alczyk w. 145

K A TED RA FILO LO G II K LA SY CZN EJ

Coli. M aius, Fosa S taro m iejsk a 3 260-21— 26 w. 158 K iero w n ik: doc. d r hab. W itold W róblew ski w. 131 D ocent: d r hab. M arian Szarm ach

A d iu n k c i: d r W łodzim ierz A ppel d r T eresa Czypicka d r Iren eu sz M ikołajczyk d r Sław om ir W yszom irski S t. asystenci: d r Józef B aliński

m g r M agdalena B ereza m g r A licja Ł atk a Sam . ref. —

bibliotekarz: m gr Lech Z asław ski w. 112

KATEDRA FILO LO G II G ER M A Ń SK IEJ

Coli. M aius, Fosa S taro m iejsk a 3 cen tr.: 260-21— 26 w. 141, 164,

195, 196

Cytaty

Powiązane dokumenty

Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof.. Ryszard Łaszewski Członkowie stali:

prof. Zygmunt Churski prof. Ryszard Paczuski prof. Jerzy Tomaszewski dr Andrzej Kentzer. dr hab. Leon Andrzejewski mgr Wiesław Tomaszewski mgr Jolanta

kiedy nastąpił podział Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.. zostały utworzone

prof. Zygmunt Churski prof. dr hab Wojciech Donderski prof. Anna Narębska prof dr hab Zbigniew Wojtczak prof dr hab Andrzej Drożyner prof. Józef Szudy prof. dr hab Adam

Andrzej Giziński, prof nadzw.. Jadwiga Gniot-Szulżycka, prof

Lech Jacuński dr Maryla Szczepanik dr Ryszard Wiśniewski mgr Leszek Stępka mgr Julita Templin mgr Leszek Wasielewski mgr Elżbieta Zbikowska dr Barbara Grygoń :mgr

PODYPLOMOWE STUDIUM FILOLOGII POLSKIEJ

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,