• Nie Znaleziono Wyników

Wykaż, że jeśli X0 jest domkniętą podprzestrzenią przestrzeni unormowanej X oraz x ∈ X\X0to istnieje funkcjonał ϕ ∈ X∗ zerujący się na X0 taki, że ϕ(x

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaż, że jeśli X0 jest domkniętą podprzestrzenią przestrzeni unormowanej X oraz x ∈ X\X0to istnieje funkcjonał ϕ ∈ X∗ zerujący się na X0 taki, że ϕ(x"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Seria 8. Funkcjonaly liniowe

1. Wykaż, że przestrzeń unormowana X jest ośrodkowa wtedy i tylko wtedy gdy ma przeliczalny podzbiór liniowo gęsty.

2. Wykaż, że jeśli X0 jest domkniętą podprzestrzenią przestrzeni unormowanej X oraz x ∈ X\X0to istnieje funkcjonał ϕ ∈ X zerujący się na X0 taki, że ϕ(x) = 1.

3. Niech F będzie podprzestrzenią przestrzeni Banacha X. Wykaż, że dla dowolnego x ∈ X, dist(x, F ) = sup{|x(x)| : x∈ X, kxk 6 1, x|F = 0}.

4. Wykaż, że ośrodkowość przestrzeni X implikuje ośrodkowość przestrzeni X. Czy odwrotna im- plikacja jest prawdziwa?

5. Niech A i B będą rozłącznymi niepustymi wypukłymi podzbiorami rzeczywistej przestrzeni Ba- nacha X takimi, że A jest domknięty, a B jest zwarty. Wykaż, że istnieje funkcjonał ϕ ∈ X taki, że supx∈Aϕ(x) < infx∈Bϕ(x).

6. Niech X będzie przestrzenią Bancha oraz x ∈ X będzie wektorem o normie 1. Udowodnij, że 4(x) := {x∈ X: x= 1 = kxk} jest niepustym, domkniętym zbiorem wypukłym.

7. Podaj przykłady x ∈ l1 takie, że 4(x) jest jednopunktowe, n-wymiarowe, nieskończenie wymia- rowe.

8. Opisz wszystkie x ∈ c0 takie, że 4(x) jest jednopuntkowe.

9. Przestrzeń C[0, 1] mozna traktować jako domkniętą podprzestrzeń L[0, 1] Funkcjonał δx(f ) = f (x) jest ciągłym funkcjonałem o normie 1 na C[0, 1], zatem z twierdzenia Hahna-Banacha można go rozszerzyć do funkcjonału ϕxna L[0, 1] o normie 1. Wykaż, że nie istnieje funkcja g ∈ L1[0, 1]

ϕx(f ) =R1

0 f (s)g(s)ds. Udowodnij, że jeśli f ∈ L[0, 1] jest taka, że f = 0 na zbiorze (x − ε, x + ε), to ϕx(f ) = 0.

10. Jaka jest norma funkcjonału ϕ(f ) =R1

0 exf (x)dx na Lp(0, 2), 1 6 p 6 ∞?

11. Dla jakich p z przedziału [1, ∞] wzór ϕ(x) =P

n=1n−1/3xn zadaje ciągły funkjconał na lp?

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

Udowodnij, że funkcja pochodna funkcji nieparzystej (parzystej) jest parzysta (nieparzysta), a funkcja pochodna funkcji okresowej jest okresowa z tym samym

Niech X (H n ) oznacza algebrę Liego lewostronnie niezmienniczych pól wektoro- wych na grupie Heisenberga.. Niech G będzie

Przeanalizuj twierdzenie o caªkowaniu przez podstawienie dla caªek nieoznaczonych i u»ycie ró»niczek.. Powy»sze równanie mo»na zapisa¢

Dane są dodatnio (prawostronnie) asymetryczne wtedy i tylko wtedy gdy ich funkcja symetrii jest niemalejąca.. Wykres dowolnej funkcji symetrii leży w pewnym

Dwa koła nie są istotnie różne jeśli jedno przechodzi na drugie

Dla M będącego odpowiednio czworościanem, sześcianem, ośmiościanem oblicz na ile sposobów można po- malować ściany tego wielościanu n kolorami, jeżeli dwa pomalowane

Oblicz przy±pieszenie punktu w chwili, w której jego pr¦dko±¢ jest równa

3) wyznacz asymptoty (pionowe, poziome, uko±ne) oraz oblicz granice na kra«cach przedziaªu okre±lono±ci i w otoczeniu punktów nieci¡gªo±ci (granice jednostronne),.. 4)

Wytrzymaªo±¢ belki o przekroju prostok¡tnym jest proporcjonalna do dªugo±ci podstawy tego przekroju i proporcjonalna do kwadratu wysoko±ci. Policzy¢ najwi¦ksza obj¦to±¢

Wytrzymałość belki o przekroju prostokątnym jest proporcjonalna do długości podstawy tego przekroju i proporcjonalna do kwadratu wysokości.. Znajdź największa objętość stożka

Wykaż, że wtedy L jest operatorem identycznościowym, tzn... Czy stała n 2n

Otrzymujemy tym samym sprzeczność, a więc nie istnieją takie wartości parametrów a, b, c i d, dla których funkcja S(x) byłaby funkcją sklejaną stopnia trzeciego.... W

Uzasadnić, że przestrzeń liniowa wszystkich wielomianów (rzeczywistych bądź ze- spolonych) nie jest przestrzenią Banacha w żadnej

Odwzorowanie liniowe przestrzeni z normą jest ograniczone wtedy i tylko wtedy, gdy obraz każdego zbioru ograniczonego jest ograniczony..

Pokaż, że jeśli LCM(F,G) na R n spełnia warunke kontolowalności oraz Γ jest niesingularny wzglę- dem miary Lebsegue’a to n-szkielet tego procesu jest T -łańcuchem..

Niech A będzie gwiaździstym względem zera, pochłaniającym podzbiorem przestrzeni liniowej X, którego przecięcia z każdą prostą są domknięte2. Wykaż, że jeśli zbiór A

Wykaż, że każda skończenie wymiarowa podprzestrzeń przestrzeni unormowanej jest domknięta.. Czy jest to

Załóżmy, że T jest operatorem liniowym między przestrzeniami Banacha Xi Y.. Niech X będzie

W konsekwencji przyjmuje ona na całym rozwa- żanym przedziale [10, 50] największą (a zarazem najmniejszą) wartość π/4 (niewymierną, bo π

Pokazać, że wtedy całą przestrzeń można zapisać w postaci sumy mnogościowej dwu rozłącznych, gęstych i wypukłych

Pokazać, że również w wyjściowym prostokącie długość jednego z boków musi być liczbą całkowitą.. Wyrazić współczynniki Fouriera funkcji h za pomocą

Udowodnić, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa n+1 r