• Nie Znaleziono Wyników

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkurs matematyczno sportowy „Asy z IV klasy”

12 stycznia 2010 roku uczniowie klas IV naszej szkoły wzięli udział w konkursie matematyczno sportowym "Asy z IV klasy”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie.

Udział w rywalizacji wzięły reprezentacje czwartoklasistów z czterech szkół: Zespołu Szkół w Mścicach, Szkoły Podstawowej w Mielnie, SP 17 oraz gospodarza, czyli SP 10. Startujący w zawodach uczniowie musieli wykazać się sprawnością fizyczną, a takŜe umiejętnością liczenia, kojarzenia, myślenia. DruŜyna z naszej szkoły dzielnie walczyła we wszystkich

konkurencjach i zajęła drugie miejsce.

Skład naszej reprezentacji:

IVa Kacper Stefanowski Weronika Kowalczyk IVb Oliwier Salamon

IVc Przemysław Szymczyk Jakub Kret

IVd Magdalena Wojciechowska Karolina Twardoń

Karolina Szcześniak

IVe Jakub Świrski Katarzyna Dogoda IVf BłaŜej Gawęcki

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną

pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. O ustalonych dla ucznia

ur. , niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w III Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim oraz przetwarzanie danych osobowych, w

Odwołanie członka Rady Oddziałowej może nastąpić w czasie każdego zebrania rodziców uczniów oddziału na pisemny wniosek ¼ liczny rodziców uczniów oddziału

Prawidłowo wykonuje zagrywkę sposobem dolnym przez siatkę z odległości 5 metrów. Przyjmowanie prawidłowej postawy przy odbiciach sposobem górnym w dwójkach przez

8) uwzględnienia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w klasowym planie pracy wychowawczej. Wychowawca organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji

2) II etap edukacyjny, obejmuje klasy IV-VIII, jest to nauczanie przedmiotowe 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. W szkole, która liczy co najmniej

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie