• Nie Znaleziono Wyników

ab P =a · b 1.2.Pola figur płaskich – równoległobok, trójkąt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ab P =a · b 1.2.Pola figur płaskich – równoległobok, trójkąt"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1.

2. Pola figur płaskich – równoległobok, trójkąt

1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń zna:

• podstawowe figury geometryczne,

• sposób obliczenia pola prostokąta i kwadratu

• wzór na obliczenie pola prostokąta i kwadratu,

• wzór na obliczenie pola trójkąta i równoległoboku.

ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• wymienić podstawowe figury płaskie,

• narysować oraz podać cech charakterystyczne dla danej figury,

• obliczyć pole prostokąta i kwadratu,

• obliczyć pole trójkąta i równoległoboku.

2. Metoda i forma pracy

Ćwiczenie, praca z całą klasą, praca indywidualna, dyskusja tematyczna.

3. Środki dydaktyczne

Figury geometryczne przygotowane z kolorowego papieru (5 prostokątów, 1 kwadrat).

4. Przebieg lekcji

i. a) Faza przygotowawcza

1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wymienili znane im figury geometryczne i krótko scharakteryzowali je.

2. Uczniowie zapisują w zeszytach temat lekcji oraz treść zadań:

• Oblicz pole prostokąta o wymiarach 4cm 7× cm oraz 11cm 3× cm.

Oblicz pole kwadratu o boku 3 cm i 7cm.

3. Uczniowie pod rozwiązaniami w/w zadań przyklejają prostokąt oraz podają wzór ogólny na obliczenie pola prostokąta.

a b

P =a × b

(2)

4. Poniżej uczniowie przyklejają kwadrat oraz podają wzór ogólny na obliczenie pola kwadratu.

ii. b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie w zeszycie wklejają prostokąt i rysują na nim odcinek jak na rysunku.

Uczniowie na następnym prostokącie rysują taki sam odcinek i rozcinają prostokąt wzdłuż narysowanej linii. Odcięty kawałek (trójkąt prostokątny) przyklejają – nie odwracając go – bokiem a do boku a (kątem prostym do kąta prostego).

2. Po dyskusji z nauczycielem mającej na celu uświadomienie uczniom, że kształt figury wyjściowej się zmienił, ale pole nie, uczniowie podają wzór na obliczanie pola

równoległoboku.

3. Nauczyciel podaje uczniom, że odcinek a w powyższym równoległoboku, to jego wysokość. A wysokość oznaczamy najczęściej literką h. Natomiast odcinek b, to podstawa równoległoboku - tę oznaczamy najczęściej literką a.

4. Uczniowie w zeszycie rysują równoległobok oraz zapisują wzór na obliczanie jego pola:

a

a

P = a × a = a

2

a b

b a

P =a × b

P =a × h

a

h

(3)

5. Uczniowie w zeszycie wklejają następny prostokąt i rysują na nim odcinek jak na rysunku.

Uczniowie na następnym prostokącie rysują taki sam odcinek i rozcinają prostokąt wzdłuż narysowanej linii. Rozmawiają z nauczycielem o tym, jakie figury otrzymali po rozcięciu prostokąta oraz jak można obliczyć pole jednej z nich.

6. Uczniowie z zeszytach rysują trójkąt i wprowadzają oznaczenia a i h. Następnie zapisują wzór ogólny na obliczanie pola trójkąta.

iii.

iv.

v. c) Faza podsumowująca

1. Uczniowie powtarzają i utrwalają poznane na lekcji wzory na obliczanie pól danych figur.

2. Nauczyciel ocenia aktywność i pracę uczniów.

3. Uczniowie z zeszycie zapisują zadanie domowe.

5. Bibliografia

brak

a – długość podstawy h – długość wysokości

a b

a

b

P = b × a

a

h P =

21

a × h

a – długość podstawy

h – długość wysokości

(4)

6. Załączniki

i. a) Zadanie domowe

zad.1. Oblicz pole równoległoboku wiedząc, że długość podstawy wynosi 8 cm, a długość wysokości 4 cm.

zad.2. Oblicz pole trójkąta jeżeli długość podstawy wynosi 10 cm, a długość wysokości 7 cm

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Zadania dotyczące pól prostokąta i kwadratu uważa się za rozwiązane jeżeli uczeń: narysuje rysunek, wypisze dane i niewiadome, wykona stosowne obliczenia i napisze odpowiedź.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz pole trapezu, jeżeli kat zawarty między krótsza przekątną i dłuższym ramieniem wynosi 120°.. Trapez wpisano w okrąg o promieniu 5 cm w taki sposób, że dłuższa

Następnie nauczyciel rozdaje każdej grupie plansze pokoju (załącznik 3) oraz schematy rysunków mebli (załącznik 4) – materiały dla każdej grupy

Drogi Uczniu, czytaj uważnie treść zadań i wykonuj polecenia zgodnie z instrukcją. Nie spiesz się, wykonaj wszystkie potrzebne obliczenia i rysunki. Marek bardzo lubi spieczony

Matematyka kl.5 (piątek) 22.05.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości - pola figur.. Przypominam, że we wtorek o 9.00 Sprawdzian z Pól

nienia, temperatury zaś dmuchu przy wypływie nagrzewnioy jako temperatury przy wypływie wypełnienia powoduje, że obliczone pole powierzchni grzejnej wypełnienia jest nieco większe

W teście znajdują się zadania jednokrotnego wyboru oraz wielokrotnego (poprawna jest większa ilość odpowiedzi) wyboru.. W zadaniach otwartych należy zapisywać wszystkie

O ile dowody niezależności aksjomatów sumy, jedności czy przystawania są w miarę łatwe, okazuje się, że bardzo trudno jest udowodnić niezależność aksjomatu monotoniczności,

Oblicz wysokość tego trapezu, jeśli wiadomo, że jest ona równa sumie długości

Otrzymanie dwóch wyników (240 cm 2 i 2,4 dm 2 ) umożliwi obserwację, że jednostki pola zamienia się inaczej niż jednostki długości. 2, 3, 6 i 7 w karcie pracy

Oblicz, jaka jest długość drugiego boku prostokąta, wiedząc, że pole każdego z nich wynosi 72 cm

Prąd indukowany płynie w takim kierunku, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia pola.. magnetycznego, która ten

a) Narysuj trzy różne figury takie, aby pole każdej z nich było dwa razy więk­. sze niż pole

W paragrafie 25.4 opisywaliśmy, jak znaleźć potencjał w punkcie końcowym, jeśli znamy natężenie pola elektrycznego wzdłuż toru od punktu odniesienia do punktu końc.. W

Eulera, b edzie on bardzo podobny do , dowodu małego tw. Załóżmy, że n

W obliczeniach uwzględniono zmienny rozkładu ładunku wzdłuż przewodów dla natężenia pola elektrycznego, natomiast dla natężenia pola magnetycz- nego uwzględniono wpływ

Polimorfizm - w informatyce pojęcie dla określenia różnych sposobów zachowania się metody o tej samej nazwie w zależności od obiektu, na którym jest wykonywana.. Polimorfizm

Oblicz pole prostokąta o wymiarach 3,4cm na 5cm.. Dziś sprawdzisz

Drodzy uczniowie, przypominam o teście 11 maja.. Sprawdzian

Teraz przypomnij sobie wzory na pola figur płaskich, o których już rozmawialiśmy na lekcjach. Zrób rysunek pomocniczy figury, a obok zapisz wzór/wzory na jej

Narysuj prostokąt o polu równym polu narysowanego obok

Potencjały i pola źródeł zmiennych w czasie.

Kastę flOflatapt Mgflae 3dosa, Kopps KapTOfJura, imyKE 6tifl.ua, Haecpt no- flaTKÓBB, KTÓpa COJITECB OflHOCH flO Kaccti... nae iconiTOBajH BnracTKe iirryKH

Prusak z ducha i ze sposobu myśle­ nia, feldmarszałek Moltke, pogromca Francji w 1871 r., pisząc dzieło o Pol­ sce (cytuję za rękopisem Wincentego