PROJEKT. stałej organizacji ruchu drogowego

Pełen tekst

(1)

Urząd Miejski

Środa Wielkopolska

PROJEKT

stałej organizacji ruchu drogowego

Zmiana przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu w obrębie skrzyżowania ulic: Kórnickiej i Paderewskiego

w Środzie Wielkopolskiej

Zawartość opracowania 1. Opis techniczny.

2. Plan orientacyjny.

3. Szczegóły oznakowania miejsca robót.

4. Rysunki znaków.

(2)

KARTA UZGODNIEŃ

do Projektu stałej organizacji ruchu drogowego. Zmiana przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu w obrębie skrzyżowania ulic : Kórnickiej

z Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej

(3)

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie wykonawcy – Urząd Miejski Środa Wlkp.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U.

Nr 19 poz. 115 z 2007 roku

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z póź. zm.) - Robocza inwentaryzacja istniejącego oznakowania na ul. Kórnickiej.

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy części ulicy i chodników ulicy Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej

2. Rodzaj planowanych robót

Zgodnie z inwestycją Urzędu Miejskiego w Środzie w roku 2011 będzie wykonywany remont instalacji kanalizacyjnej w ulicy Kórnickiej.

Projekt budowlany przewiduje odtworzenie nawierzchni na całej szerokości, wraz z wymianą krawężnika, przebudową istniejących chodników, budową ścieżki rowerowej.

Z uwagi na nie wystarczającą ilość środków finansowych w roku bieżącym będą wykonane tylko prace bitumiczne oraz ułożenie krawężnika.

(4)

- 2 –

W ramach tych prac na zlecenie inwestora zostanie zmieniony układ komunikacyjny na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Paderewskiego, dlatego wymagana jest zmiana organizacji ruchu drogowego.

Na pozostałym odcinku ulicy Kórnickiej oznakowanie pozostanie bez zmian.

Ustalono z inwestorem zakres prac :

a/ ul. Kórnicka – droga główna, dwukierunkowa

b/ przejścia dla pieszych – w obrębie skrzyżowania z ul. Sienkiewicza c/ pełne oznakowanie pionowe i poziome skrzyżowania

d/ zmiana układu komunikacyjnego – tylko w korytarzu pasa drogowego.

3. Opis istniejącej sytuacji drogowej

Ulica Kórnicka w obrębie prowadzonych robót posiada nawierzchnię bitumiczną, o zmiennej szerokości od 7,0 – 7,5 m, przekrój drogowy, z częściowym

chodnikiem z płytek betonowych.

Stan techniczny średni. W obrębie skrzyżowania z ul. Paderewskiego – ulica podporządkowana- jednokierunkowa.

Ulica Paderewskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Kórnicka – bitumiczna, stan techniczny – średni, przekrój uliczny.

4. Projektowana organizacja ruchu drogowego

Mając na uwadze ustalenia z Inwestorem ujęte w punkcie 2 zaprojektowano : - ulica Kórnicka dwukierunkowa z pierwszeństwem przejazdu ( po uprzedniej

likwidacji wyspy ziemnej )

- ulica Paderewskiego dwukierunkowa podporządkowana ulicy Kórnickiej - ulica Sienkiewicza dwukierunkowa podporządkowana ulicy Kórnickiej Szczegółowe rozmieszczenie znaków pionowych i poziomych pokazano na Rys. Nr 2

Na okres przejściowy np. 3 miesięcy należy na ulicach Kórnickiej i Paderewskiego ustawić oznakowanie informujące o zmianie organizacji ruchu drogowego

ustawiając stosowne tablice z lampami pulsacyjnymi.. Okres ustawienia można wydłużyć w zależności od decyzji Inwestora.

(5)

- 4 - 1. Oznakowanie pionowe

Znaki zaleca się wykonać na blasze ocynkowanej wielkości małej , pokryte folią lub malowane.

Oznakowanie należy wykonać w specjalistycznej firmie, tak aby nie odbiegały standardowi od istniejącego oznakowania ustawionego na drogach ościennych, zgodnie z obowiązującą instrukcją o znakach pionowych.

Ustawienie znaków na drodze wykonać zgodnie z cytowaną powyżej Instrukcją.

Wysokość ustawienia znaków ( patrz załącznik )

2. Oznakowanie poziome

Znaki należy wymalować na jezdni stosując farby rozpuszczalnikowe koloru białego, zgodnie z Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U zał. do nr 220 poz. 2184 )

Można również zastosować oznakowanie tzw. grubowarstwowe termo lub chemo utwardzalne. Decyzja zależy od Inwestora.

5. Uwagi końcowe

Zaprojektowana organizacja ruchu drogowa zostanie wprowadzona po wykonaniu robót kanalizacyjnych oraz wykonaniu robót drogowych ( roboty nawierzchniowe oraz krawężnik )

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji - III kwartał 2011 roku.

Inwestor przed wprowadzeniem oznakowania winien zawiadomić społeczeństwo o planowanej zmianie organizacji ( lokalna prasa itp. ).

Wykonawca robót oznakowania pionowego i pionowego winien zwrócić się do projektanta celem dokładnego wskazania lokalizacji poszczególnych znaków .

Środa Wlkp - marzec 2011 r.

(6)
(7)

Poznañ 11

zn Po

11

P-4 P-1e P-1e

P-10 P-10

P-14

P-1e

P-4 P-4 P-13

P-14 P-14 P-12

D-4a znak projektowany D-4a znak projektowany

LEGENDA

P-10 znak projektowany P-10 znak projektowany

Wykona³ Nr uprawnieñ Podpis SKALA

Rys. Nr 2 Œroda Wlkp., marzec 2011 r.

1: 500

Ryszard Waligóra 85/94

PLAN SYTUACYJNY

ZMIANA PRZEBIEGU DROGI Z PIERWSZEÑSTWEM PRZEJAZDU SKRZY¯OWANIE UL. KÓRNICKIEJ Z UL. PADEREWSKIEGO

PROJEKT STA£EJ ORGANIZACJI RUCHU

BRAN¯A DROGOWA

UWAGAzmianaorganizacji ruchu UWAGA zmiana organizacji ruchu

UWAGA zm iana

organizacji ruchu

R6 R6

P-2 1a P-2

1a

R8 R7R7 R8

P-7 b

P-4 P-1e

P-1e P-3b P-4

P-4 P-1e P-1e P-3b

3 m 3 m

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :