Niemcy Przegląd gospodarki UE Październik Biuro Analiz PFR S.A.:

94  Download (0)

Full text

(1)

Niemcy

Przegląd gospodarki UE

Październik 2022

Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl

andrzej.kochman@pfr.pl

michal.kolasa@pfr.pl

(2)

Streszczenie

1. Niemcy w 63,7% były krajem uzależnionym od importu energii (dane za rok 2020). Największym odbiorcą gazu w UE w ujęciu ilościowym z Rosji były Niemcy (2020 r.). Udział importu gazu z Rosji w imporcie gazu ogółem w 2020 r. przez Niemcy wynosił 65,2%. Aktualnie Niemcy nie mają aktywnego terminala LNG – zaplanowane są do uruchomienia terminale o przepustowości 32 mld m3/rok. Zgodnie z opiniami ekspertów istnieje poważne zagrożenie wystąpienia braków w podaży gazu w ciągu okresu zimowego 2023/2024. W Niemczech ceny elektryczności dla przemysłu - były trzecie najwyższe w UE. We wrześniu br., w porównaniu do sierpnia 2022 r., średnie ceny hurtowe w Polsce spadły o 37,5%, w Niemczech spadek wyniósł 30,0%. W ujęciu rocznym ceny nadal pozostają dużo wyższe – w Polsce o 66% rdr., w Niemczech o 157% rdr. Rząd przewiduje znaczące wsparcie dla odbiorców energii w Niemczech.

2. Ostatni odczyt PMI przemysłu 47,8 pkt (spadek z 49,1 pkt). Usługi odnotowały spadek - ostatni odczyt – 45 pkt (spadek z 47,7 pkt). Wartości poniżej 50 pkt.

świadczą o pogorszeniu sytuacji.

3. W przemyśle samochodowym – poprawa po okresie załamania po inwazji Rosji na Ukrainę. Przy jednoczesnym spadku ilości produkcji samochodów ogółem następuje wzrost (odbicie po napaści Rosji na Ukrainie) w ilości produkowanych samochodów elektrycznych.

4. Upadłości przedsiębiorstw w Niemczech na niskim poziomie.

5. Saldo niemieckiego HZ odnotowuje wyraźny spadek od typowego poziomu.

6. PKB Niemiec w 2 kwartale 2022 r-d-r wzrosło o 1,7%. Ujemna dynamika inwestycji -1,7% rdr. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2023 r. prognozuje w Niemczech recesję na poziomie -0,3%.

7. Poziom bezrobocia utrzymuje się od początku pandemii na relatywnie stabilnym – niskim poziomie – w sierpniu 2022 3,0%.

8. Inflacja w Niemczech nieco szybsza niż w strefie Euro. Czynnikiem, który podbija inflację są ceny energii oraz żywności.

9.

(3)

Streszczenie

2. Udział produkcji samochodów elektrycznych odbudował się po wiosennym załamaniu.

1. Wskaźnik koniunktury IFO odnośnie oczekiwań biznesowych pogorszył się. Jest gorszy niż w 2008 r.

3. Stopa oszczędności gospodarstw domowych uległa znaczącemu obniżeniu.

4. Obecny poziom zapełnienia niemieckich magazynów to ok. 25% rocznej konsumpcji gazu w tym kraju.

91,9

80,0 75,6 84,3

87,3

77,4

79,4

94,5

97,2

79,2 71,9 75,2

ifo Business Climate Germany

Business Climate 2008 Business Situation Business Expectations 2020 2022 2005

1,39% 3,10%

5,40%

2,76%

12,34%

7,85%

17,37%

16,17%

23,66%

lu t.13 lip .1 3 gru .1 3 maj .14 p aź .14 mar .15 sie.15 st y. 16 cz e.1 6 lis. 16 kw i.17 w rz .17 lu t.18 lip .1 8 gru .1 8 maj .19 p aź .19 mar .20 sie.20 st y. 21 cz e.2 1 lis. 21 kw i.22

Udział produkcji samochodów elektrycznych w ogóle produkcji samochodów elektrycznych, ostatnie dane 07.2022

11,2 11,2

11,4

11,4 11 10,3

10,7 11,2

13,2 19,9

15,3

19 16,1

12,3

13,1 11,2

8

9,8

13 18 23

1.2 01 8 4.2 01 8 7.2 01 8 0.2 01 8 1.2 01 9 4.2 01 9 7.2 01 9 0.2 01 9 1.2 02 0 4.2 02 0 7.2 02 0 0.2 02 0 1.2 02 1 4.2 02 1 7.2 02 1 0.2 02 1 1.2 02 2 4.2 02 2

Stopa oszczędności gospodarstw domowych – ostatnie

dane za 6.2022

100,0% 100,0% 98,1% 97,5% 95,8% 95,3% 92,9% 92,5% 92,3% 92,3% 91,4% 90,5% 89,6% 88,6% 87,2% 86,5% 81,0% 76,8% 74,3% 52,9%

4,8% 6,6% 15,4% 30,0% 1,2% 38,0% 0,7% 25,1% 15,6% 36,6% 24,4% 9,4% 25,1% 58,4% 25,0% 41,8% 85,8% 13,5% 46,6%

Belgia Portugalia Polska Francja Wlk. Brytania Dania Szwecja Niemcy Chorwacja Holandia Włochy Hiszpania EU Słowacja Rumunia Czechy Austria Bułgaria Węgry Łotwa

Zapełnienie magazynów (%, stan na 03.10.2022)

(4)

Oczekiwania biznesowe po wybuchu wojny w Ukrainie obniżyły się i są niższe niż w trakcie kryzysu 2008 r.

Druga fala COVID obniżyła indeksy koniunktury

64,3

92,2

56

132,4 102,7

98,1

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

01 .0 4.1 99 1 01 .1 1.1 99 2 01 .0 6.1 99 4 01 .0 1.1 99 6 01 .0 8.1 99 7 01 .0 3.1 99 9 01 .1 0.2 00 0 01 .0 5.2 00 2 01 .1 2.2 00 3 01 .0 7.2 00 5 01 .0 2.2 00 7 01 .0 9.2 00 8 01 .0 4.2 01 0 01 .1 1.2 01 1 01 .0 6.2 01 3 01 .0 1.2 01 5 01 .0 8.2 01 6 01 .0 3.2 01 8 01 .1 0.2 01 9 01 .0 5.2 02 1

DIW Konjunkturbarometer

91,9

80,0 75,6

84,3 87,3

77,4

79,4

94,5 97,2

79,2 71,9 75,2

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0

0 1/ 2 00 5 1 1/ 2 00 5 0 9/ 2 00 6 0 7/ 2 00 7 0 5/ 2 00 8 0 3/ 2 00 9 0 1/ 2 01 0 1 1/ 2 01 0 0 9/ 2 01 1 0 7/ 2 01 2 0 5/ 2 01 3 0 3/ 2 01 4 0 1/ 2 01 5 1 1/ 2 01 5 0 9/ 2 01 6 0 7/ 2 01 7 0 5/ 2 01 8 0 3/ 2 01 9 0 1/ 2 02 0 1 1/ 2 02 0 0 9/ 2 02 1 0 7/ 2 02 2

ifo Business Climate Germany

Business Climate Business Situation

Business Expectations

(5)

Od lipca odczyt poniżej 50 pkt. Wartości wskaźników – świadczą o pogorszeniu sytuacji.

Wskaźnik PMI

Przemysł

Usługi

Źródło: Macrobond, PMI SA, Markit

(6)

Wskaźnik nastrojów gospodarczych w Niemczech obniżył się po napaści Rosji na Ukrainę.

Nastroje - Przemysł

92,2 93,7 88,2 45

65 85 105 125 145 165 185

01.06.1986 01.04.1987 01.02.1988 01.12.1988 01.10.1989 01.08.1990 01.06.1991 01.04.1992 01.02.1993 01.12.1993 01.10.1994 01.08.1995 01.06.1996 01.04.1997 01.02.1998 01.12.1998 01.10.1999 01.08.2000 01.06.2001 01.04.2002 01.02.2003 01.12.2003 01.10.2004 01.08.2005 01.06.2006 01.04.2007 01.02.2008 01.12.2008 01.10.2009 01.08.2010 01.06.2011 01.04.2012 01.02.2013 01.12.2013 01.10.2014 01.08.2015 01.06.2016 01.04.2017 01.02.2018 01.12.2018 01.10.2019 01.08.2020 01.06.2021 01.04.2022

Wskaźnik nastrojów gospodarczych

DG ECFIN

dane odsezonowane ostatnie dane za 9.2022

Germany Euro Area Poland

(7)

W Niemczech obecnie nastroje gospodarcze są niższe niż średnia w UE.

Nastroje - Przemysł

10 5,1 10 2,2 10 1,9 10 1,5 10 0,2 99 ,1 96 ,8 96 ,7 96 95 ,9 94 ,4 94 ,2 93 ,7 92 ,6 92 ,2 92 ,2 90 ,8 90 ,6 89 ,7 88 ,3 88 ,2 86 ,9 86 ,6 84 ,9 84 ,8 83 ,1 82 ,8 77 ,6

75 80 85 90 95 100 105 110

Gree ce Roman ia C yp ru s C ro at ia Po rt u gal B u lgaria Fra n ce Sp ain It aly Lit h u an ia M alt a H u n gary Eu ro Ar ea EU Germ an y Lu xembou rg Lat via N et h er lan d s Slo ven ia C zech Rep u b lic Po lan d Slo vak ia A u st ria B elgiu m Fin lan d Sw ed en Est on ia D en mar k

Wskaźnik nastrojów gospodarczych DG ECFIN

dane odsezonowane ostatnie dane za 09.2022

(8)

Wyraźny spadek popytu na dobra przemysłowe w kraju.

Nowe zamówienia

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

01 .0 6.2 00 4 01 .0 2.2 00 5 01 .1 0.2 00 5 01 .0 6.2 00 6 01 .0 2.2 00 7 01 .1 0.2 00 7 01 .0 6.2 00 8 01 .0 2.2 00 9 01 .1 0.2 00 9 01 .0 6.2 01 0 01 .0 2.2 01 1 01 .1 0.2 01 1 01 .0 6.2 01 2 01 .0 2.2 01 3 01 .1 0.2 01 3 01 .0 6.2 01 4 01 .0 2.2 01 5 01 .1 0.2 01 5 01 .0 6.2 01 6 01 .0 2.2 01 7 01 .1 0.2 01 7 01 .0 6.2 01 8 01 .0 2.2 01 9 01 .1 0.2 01 9 01 .0 6.2 02 0 01 .0 2.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .0 6.2 02 2

Germany, New Orders, 2015 = 100

Przemysł łącznie Przemysł łącznie - krajowe Przemysł łącznie - zagraniczne Przemysł łącznie - strefa euro Przemysł łącznie - poza strefą euro

105,2 95,4 112,7 113,4 110,5

112,2

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

01 .0 6.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 2.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 2.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 6.2 02 2 01 .0 8.2 02 2

Germany, New Orders 2015=100

Przemysł łącznie Przemysł łącznie - krajowe

Przemysł łącznie - zagraniczne Przemysł łącznie - strefa euro

Przemysł łącznie - poza strefą euro

(9)

Koniunktura w eksporcie jest większa niż na rynku wewnętrznym.

Nowe zamówienia, które nie są kontynuacją w ramach dużych zamówień

50 60 70 80 90 100 110 120 130

01.06.2011 01.11.2011 01.04.2012 01.09.2012 01.02.2013 01.07.2013 01.12.2013 01.05.2014 01.10.2014 01.03.2015 01.08.2015 01.01.2016 01.06.2016 01.11.2016 01.04.2017 01.09.2017 01.02.2018 01.07.2018 01.12.2018 01.05.2019 01.10.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.01.2021 01.06.2021 01.11.2021 01.04.2022

Nowe zamówienia po wykluczeniu dużych, 2015=100

Przemysł łącznie Przemysł łącznie - krajowe Przemysł łącznie - zagraniczne Przemysł łącznie - strefa euro Przemysł łącznie - poza strefą euro

106,7 96,5 114,6 114,7

114,6

50 60 70 80 90 100 110 120 130

01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022 01.07.2022 01.08.2022

Nowe zamówienia po wykluczniu dużych, 2015=100

Przemysł łącznie Przemysł łącznie - krajowe

Przemysł łącznie - zagraniczne Przemysł łącznie - strefa euro Przemysł łącznie - poza strefą euro

(10)

W przemyśle samochodowym – poprawa po okresie załamania po inwazji Rosji na Ukrainę.

Nowe zamówienia

0 20 40 60 80 100 120 140

01 .0 6.2 00 4 01 .0 4.2 00 5 01 .0 2.2 00 6 01 .1 2.2 00 6 01 .1 0.2 00 7 01 .0 8.2 00 8 01 .0 6.2 00 9 01 .0 4.2 01 0 01 .0 2.2 01 1 01 .1 2.2 01 1 01 .1 0.2 01 2 01 .0 8.2 01 3 01 .0 6.2 01 4 01 .0 4.2 01 5 01 .0 2.2 01 6 01 .1 2.2 01 6 01 .1 0.2 01 7 01 .0 8.2 01 8 01 .0 6.2 01 9 01 .0 4.2 02 0 01 .0 2.2 02 1 01 .1 2.2 02 1

Nowe zamówienia, produkcja pojazdów samochodowych, 2015=100

103,5

100,5

102 114,8

87,8

104

75,2 93,9

97,7

0 20 40 60 80 100 120 140

01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2 01 .0 7.2 02 2 01 .0 8.2 02 2

Nowe zamówienia, produkcja pojazdów samochodowych,

2015=100

(11)

Nowe zamówienia bez samochodów na rynkach zagranicznych powiększyły swoją przewagę nad krajowymi.

Nowe zamówienia w przemyśle po wykluczeniu zamówień samochodowych

0 20 40 60 80 100 120 140

01 .0 6.2 00 4 01 .0 5.2 00 5 01 .0 4.2 00 6 01 .0 3.2 00 7 01 .0 2.2 00 8 01 .0 1.2 00 9 01 .1 2.2 00 9 01 .1 1.2 01 0 01 .1 0.2 01 1 01 .0 9.2 01 2 01 .0 8.2 01 3 01 .0 7.2 01 4 01 .0 6.2 01 5 01 .0 5.2 01 6 01 .0 4.2 01 7 01 .0 3.2 01 8 01 .0 2.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .1 1.2 02 1

Nowe zamówienia po wykluczeniu zamówień samochodowych, 2015 = 100

Przemysł łącznie Przemysł łącznie - krajowe Przemysł łącznie - zagraniczne Przemysł łącznie - strefa euro Przemysł łącznie - poza strefą euro

106,6 95,7 115 117,5

113,5

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2 01 .0 7.2 02 2 01 .0 8.2 02 2

Nowe zamówienia po wykluczeniu zamówień samochodowych, 2015=100

Przemysł łącznie Przemysł łącznie - krajowe

Przemysł łącznie - zagraniczne Przemysł łącznie - strefa euro

Przemysł łącznie - poza strefą euro

(12)

Sezonowy spadek infekcji i zgonów na COVID-19.

COVID

36 052

174 658

144 773 74 741

403 330 1 309 530

1 588 799

276 278 1739

31

6004

1610

70

3085

1834

207

987

82 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000

20 20 -01 20 20 -04 20 20 -07 20 20 -10 20 20 -13 20 20 -16 20 20 -19 20 20 -22 20 20 -25 20 20 -28 20 20 -31 20 20 -34 20 20 -37 20 20 -40 20 20 -43 20 20 -46 20 20 -49 20 20 -52 20 21 -02 20 21 -05 20 21 -08 20 21 -11 20 21 -14 20 21 -17 20 21 -20 20 21 -23 20 21 -26 20 21 -29 20 21 -32 20 21 -35 20 21 -38 20 21 -41 20 21 -44 20 21 -47 20 21 -50 20 22 -01 20 22 -04 20 22 -07 20 22 -10 20 22 -13 20 22 -16 20 22 -19 20 22 -22 20 22 -25 20 22 -28 20 22 -31 20 22 -34 20 22 -37

Niemcy

tygodniowo przypadki lewa skala zgony tygodniowo - prawa skala

(13)

Kryzys roku 2020 zakończył się płytszą recesją niż ta z 2009 r. W 2023 r. prognozowana recesja.

PKB

1,3 0,1

-0,8 1,6

2,8

2,2 2,4

1,5

3,7 3,9 5,7

5,0

1,9

-1,0 2,4

1,5

0,8 1,8

2,0 1,9

2,9 1,7

-0,2 -0,7 1,2

0,7 3,8

3,0

1,0

-5,7 4,2 3,9

0,4 0,4 2,2

1,5

2,2 2,7 1,0 1,1

-3,7

2,6 1,5

-0,3 1,5

2,2 1,8

1,3

-6 -4 -2 0 2 4 6

19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27

PKB Niemiec, dynamika %, ceny stałe

PKB, ceny stałe, prognozy od 2022 Prognozy IMF

(14)

PKB Niemiec w 2021 r. rosło najwolniej.

PKB

5,7 5,3

2,8

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Ir elan d Cr o atia Malt a Es tonia G ree ce Sloven ia Hun ga ry Fr an ce Lu xem b o u rg It aly Belg iu m Rom an ia P o lan d Cy p ru s Euro ar ea Sp ain Neth er lan d s Lith u an ia P o rt u gal Sw ed en Latv ia A u str ia Bu lg ar ia Denma rk Fin lan d Czec h Rep u b lic Slovak Rep u b lic G er m an y

PKB 2021

ceny stałe, dynamika rdr %

2,8

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14 20 16 20 18 20 20 20 22 20 24 20 26

PKB,

ceny stałe, dynamika rdr %

Germany Poland Euro area

(15)

Import rośnie szybciej niż eksport. Ujemna dynamika inwestycji.

PKB

- 12,5

9,1

6,4

2,2 4,5

2,0

- 7,7

1,1

- 1,7 - 22,3

2,7 2,1

- 17,8

7,2

7,2

-10,4

3,5

1,7

Q3- 2 01 9 Q4- 2 01 9 Q1- 2 02 0 Q2- 2 02 0 Q3- 2 02 0 Q4- 2 02 0 Q1- 2 02 1 Q2- 2 02 1 Q3- 2 02 1 Q4- 2 02 1 Q1- 2 02 2 Q2- 2 02 2

PKB Niemiec, dynamika rdr %

Private final consumption expenditure General government final consumption expenditure Gross fixed capital formation Exports of goods and services

Imports of goods and services GDP - expenditure approach

(16)

Źródło: Destatis

PKB Niemiec w 2 kwartale 2022 r-d-r wzrosło o 1,7% wg Destatis PKB

Spadek PKB w II kw. 2020 większy niż w 2008/2009 i największy od roku 1970 gdy zaczęto liczyć kwartalne PKB dla Niemiec

-1,2

-10,5

-2,5

-2,2 -2,1

10,1 1,9

1,2 3,6 1,7

-12 -7 -2 3 8 13

20 15 Q1 20 15 Q2 20 15 Q3 20 15 Q4 20 16 Q1 20 16 Q2 20 16 Q3 20 16 Q4 20 17 Q1 20 17 Q2 20 17 Q3 20 17 Q4 20 18 Q1 20 18 Q2 20 18 Q3 20 18 Q4 20 19 Q1 20 19 Q2 20 19 Q3 20 19 Q4 20 20 Q1 20 20 Q2 20 20 Q3 20 20 Q4 20 21 Q1 20 21 Q2 20 21 Q3 20 21 Q4 20 22 Q1 20 22 Q2

PKB kwartalne

%, r/r, wyrównane sezonowo

(17)

Potencjał demograficzny Niemiec będzie ulegał w przyszłości dalszemu ograniczeniu.

PKB

55,4

51,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21 00

20 95

20 90

20 85

20 80

20 75

20 70

20 65

20 60

20 55

20 50

20 45

20 40

20 35

20 30

20 25

20 20

20 15

20 10

20 05

20 00

19 95

19 90

19 85

19 80

19 75

19 70

19 65

19 60

19 55

19 50

Dependency ratio,

stosunek liczby osób w wieku przed- i poprodukcyjnym do ilości osób w wieku produkcyjnym, od 2020 r. prognozy

Niemcy Polska

(18)

Źródło: Ameco

Procesy inflacyjne w Niemczech zachodzą niewiele szybciej niż w strefie euro.

Inflacja

40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997

Inflacja 2015=100, zcpih od 2020 prognoza

dane od 1996

Euro area Germany Poland

117,5 114,4

107,8

120,0 116,4

109,2

136,9

127,6

114,3

95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0

2023 2022

2021 2020

2019 2018

2017 2016

Inflacja 2015=100, zcpih od 2020 prognoza

dane od 2015

Euro area Germany Poland

(19)

Źródło: EUROSTAT Źródło: EUROSTAT

W Niemczech bezrobocie jest na jednym z najniższych poziomów w UE (dane roczne za 2021) Bezrobocie

2,8 3, 4 3,5 3, 6 4,1 4,2 4,8 5,1 5,3 5,3 5,6 6,2 6,2 6,2 6,3 6,6 6,8 7,0 7,1 7, 5 7,6 7,6 7, 7 7,7 7,9 8,8 9,5 14 ,7 14 ,8

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Czechy Polska Malta Niemcy Węgry Niderlandy Słowenia Dania Bułgaria Luksemburg Rumunia Estonia Irlandia Austria Belgia Portugalia Słowacja EU27 Litwa Cypr Chorwacja Łotwa EA19 Finlandia Francja Szwecja Włochy Grecja Hiszpania

2021

Stopa bezrobocia, % aktywnej populacji, wiek od 15 do 74 lat

7,7

3,6

3,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21

Stopa bezrobocia, % aktywnej populacji, wiek od 15 do 74 lat

EA19 Niemcy Polska

(20)

Poziom bezrobocia utrzymuje się od początku pandemii na relatywnie stabilnym – niskim poziomie.

Bezrobocie

7,5 8,6 7,6

7,3

6,7 6,5

6,7

2,9

3,5 3,9

3,1 3,2

2,9 2,9 3,0

3,1 2,9 2,8 2,6

2,4 0,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

20 19 M 11 20 19 M 12 20 20 M 01 20 20 M 02 20 20 M 03 20 20 M 04 20 20 M 05 20 20 M 06 20 20 M 07 20 20 M 08 20 20 M 09 20 20 M 10 20 20 M 11 20 20 M 12 20 21 M 01 20 21 M 02 20 21 M 03 20 21 M 04 20 21 M 05 20 21 M 06 20 21 M 07 20 21 M 08 20 21 M 09 20 21 M 10 20 21 M 11 20 21 M 12 20 22 M 01 20 22 M 02 20 22 M 03 20 22 M 04 20 22 M 05 20 22 M 06 20 22 M 07 20 22 M 08

Bezrobocie jako % aktywnej populacji dane nieodsezonowane

EA19 Germany Poland

(21)

Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat

Niemcy w 2020 r. odnotowali jeden z większych spadków w EU. Odbicie w 2021 r. należało do jednego z mniejszych.

Przemysł

20 ,9 17 ,2 14 ,9 13 ,6 11 ,6 10 ,8 10 ,4 9,7 9,6 8,8 8,8 8,8 8, 5 8,4 8,4 8,1 7,7 7,7 7,3 7,0 6,8 6,5 6,2 6,1 4,7 4, 2 4,0 - 0,9

- 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Lithuania Belgium Poland Italy Slovenia Austria Slovakia Netherlands Hungary EU27 Denmark Greece EA19 Spain Sweden Luxembourg Bulgaria Cyprus Latvia Czechia Croatia Romania Estonia France Portugal Germany Finland Malta

Dynamika sprzedaży przetwórstwa przemysłowego

% rdr dane nieodsezonowane, pozbawione efektów kalendarzowych

4,2 8,5

14,9

- 20,0 - 15,0 - 10,0 - 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21

Dynamika sprzedaży przetwórstwa przemysłowego

% rdr dane nieodsezonowane, pozbawione efektów kalendarzowych

EA19 Germany Poland

(22)

Źródło: Eurostat

W niemieckim przemyśle da się zauważyć delikatny spadek w porównaniu do okresu sprzed COVID-19.

Przemysł

104,6

98,2

106,9 107,1 107,9

105,1

102,8

71,0

90,7 98,5 98,1 97,4 93,5

96,0

129,5 125,3

131,7

138,8

153,0

154,5

60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

20 20 -02 20 20 -03 20 20 -04 20 20 -05 20 20 -06 20 20 -07 20 20 -08 20 20 -09 20 20 -10 20 20 -11 20 20 -12 20 21 -01 20 21 -02 20 21 -03 20 21 -04 20 21 -05 20 21 -06 20 21 -07 20 21 -08 20 21 -09 20 21 -10 20 21 -11 20 21 -12 20 22 -01 20 22 -02 20 22 -03 20 22 -04 20 22 -05 20 22 -06 20 22 -07 20 22 -08

Produkcja przemysłowa

dane odsezonowane i pozbawione efektów kalendarzowych 2015=100

EA19 Germany Poland

(23)

Źródło: Federal Office for Goods Transport, Federal Statistical Office. Calendar and seasonally

adjusted value (X13 JDemetra) Źródło: Federal Statistical Office, Calendar and seasonally adjusted value (X13 JDemetra)

Indeks produkcji w ostatnim okresie wzrósł, jednakże wciąż jest relatywnie niski.

Przemysł

111,9115,3

97,5

115,0

116,3 116,9 114,4

95 100 105 110 115 120

Ja n'17 Mar May Jul Sep N ov Ja n'18 Mar May Jul Sep N ov Ja n'19 Mar May Jul Sep N ov Ja n'20 Mar May Jul Sep N ov Ja n'21 Mar May Jul Sep N ov Ja n'22 Mar May Jul

Indeks przejechanego dystansu przez

ciężarówki 2015=100, dane odsezonowane ostatnie dane za 08.2022

107,1 103,9

77,2

93,6 101,7

95,4

100,1 96,3

98,0

75 80 85 90 95 100 105 110

Ja n '17 May Sep Jan '18 May Sep Ja n '19 May Sep Ja n '20 May Sep Ja n '21 May Sep Ja n '22 May

Indeks produkcji w przetwórstwie przemysłowym

2015=100, dane odsezonowane

ostatnie dane za 08.2022

(24)

Źródło: Verband der Automobilindustrie Źródło: Verband der Automobilindustrie

Rekordowo niski poziom produkcji samochodów osobowych. Jedną z możliwych przyczyn – wypieranie klasycznych samochodów przez samochody elektryczne na które brakowało komponentów.

Przemysł

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

st y. 08 maj .08 w rz .08 st y. 09 maj .09 w rz .09 st y. 10 maj .10 w rz .10 st y. 11 maj .11 w rz .11 st y. 12 maj .12 w rz .12 st y. 13 maj .13 w rz .13 st y. 14 maj .14 w rz .14 st y. 15 maj .15 w rz .15 st y. 16 maj .16 w rz .16 st y. 17 maj .17 w rz .17 st y. 18 maj .18 w rz .18 st y. 19 maj .19 w rz .19 st y. 20 maj .20 w rz .20 st y. 21 maj .21 w rz .21 st y. 22 maj .22

Produkcja samochodów osobowych

tys. sztuk miesięcznie, ostatnie dane za 07.2022

5 917 350

5 221 263

5 573 622

3 756 579 3 040 950

2900000,0 3400000,0 3900000,0 4400000,0 4900000,0 5400000,0 5900000,0 6400000,0

gru .0 8 w rz .09 cz e.1 0 mar .11 gru .1 1 w rz .12 cz e.1 3 mar .14 gru .1 4 w rz .15 cz e.1 6 mar .17 gru .1 7 w rz .18 cz e.1 9 mar .20 gru .2 0 w rz .21 cz e.2 2

Produkcja samochodów osobowych

roczna krocząca, ostatnie dane za 07.2022

(25)

Źródło: Verband der Automobilindustrie

Udział samochodów elektrycznych – poziom odbudowany po wiosennym załamaniu za względu na wojnę.

Przemysł

1,39% 3,10%

5,40%

2,76%

12,34%

7,85%

17,37%

23,33%

16,17%

23,66%

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

lu t.13 maj .13 sie.13 lis. 13 lu t.14 maj .14 sie.14 lis. 14 lu t.15 maj .15 sie.15 lis. 15 lu t.16 maj .16 sie.16 lis. 16 lu t.17 maj .17 sie.17 lis. 17 lu t.18 maj .18 sie.18 lis. 18 lu t.19 maj .19 sie.19 lis. 19 lu t.20 maj .20 sie.20 lis. 20 lu t.21 maj .21 sie.21 lis. 21 lu t.22 maj .22

Udział produkcji samochodów elektrycznych w ogóle produkcji samochodów elektrycznych, ostatnie dane

07.2022

(26)

Źródło: Verband der Automobilindustrie,

Silny potencjał popytu wewnętrznego na „elektryki” ze względu zarówno na liczbę ludności jak i zamożność.

Przemysł

25 500

1 393

75 378

24 356 71 802

58 798

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

st y. 13 kw i.13 lip .1 3 p aź .13 st y. 14 kw i.14 lip .1 4 p aź .14 st y. 15 kw i.15 lip .1 5 p aź .15 st y. 16 kw i.16 lip .1 6 p aź .16 st y. 17 kw i.17 lip .1 7 p aź .17 st y. 18 kw i.18 lip .1 8 p aź .18 st y. 19 kw i.19 lip .1 9 p aź .19 st y. 20 kw i.20 lip .2 0 p aź .20 st y. 21 kw i.21 lip .2 1 p aź .21 st y. 22 kw i.22 lip .2 2

Liczba wyprodukowanych samochodów elektrycznych miesięcznie

(27)

Źródło: Eurostat

Niemiecka produkcja samochodów osobowych, przyczep, naczep i części. Od 3 kwartału 2018 r. początek trendu spadkowego w przemyśle samochodowym Niemiec.

Przemysł

103,5

78,3

52,5 43,5

91,2

57,3

104,0

82,2 58,8 73,4

135,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

19 91 Q 3 19 92 Q 2 19 93 Q 1 19 93 Q 4 19 94 Q 3 1 9 9 5 Q 2 19 96 Q 1 19 96 Q 4 19 97 Q 3 19 98 Q 2 19 99 Q 1 19 99 Q 4 20 00 Q 3 20 01 Q 2 20 02 Q 1 20 02 Q 4 20 03 Q 3 20 04 Q 2 20 05 Q 1 20 05 Q 4 20 06 Q 3 20 07 Q 2 2 0 0 8 Q 1 20 08 Q 4 20 09 Q 3 20 10 Q 2 20 11 Q 1 20 11 Q 4 20 12 Q 3 20 13 Q 2 20 14 Q 1 20 14 Q 4 20 15 Q 3 2 0 1 6 Q 2 20 17 Q 1 20 17 Q 4 20 18 Q 3 20 19 Q 2 20 20 Q 1 20 20 Q 4 20 21 Q 3 20 22 Q 2

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, części, NACE 29 dane odsezonowane i pozbawione efektów kalendarzowych, indeks 2015=100, ostatnie dane 2 kw. 2022

EA19 Niemcy Polska

(28)

Źródło: Eurostat

Niemiecka produkcja samochodów osobowych. Od 3 kwartału 2018 r. początek trendu spadkowego.

Przemysł

52,5

43,1

74,2

88,0

57,2

92,1 100,5

40,6 88,5

50,3 63,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

19 91 Q 3 19 92 Q 2 19 93 Q 1 19 93 Q 4 19 94 Q 3 19 95 Q 2 19 96 Q 1 19 96 Q 4 19 97 Q 3 19 98 Q 2 19 99 Q 1 19 99 Q 4 20 00 Q 3 20 01 Q 2 20 02 Q 1 20 02 Q 4 20 03 Q 3 20 04 Q 2 20 05 Q 1 20 05 Q 4 20 06 Q 3 20 07 Q 2 20 08 Q 1 20 08 Q 4 20 09 Q 3 20 10 Q 2 2 0 1 1 Q 1 20 11 Q 4 20 12 Q 3 20 13 Q 2 20 14 Q 1 20 14 Q 4 20 15 Q 3 20 16 Q 2 20 17 Q 1 20 17 Q 4 20 18 Q 3 20 19 Q 2 20 20 Q 1 20 20 Q 4 20 21 Q 3 2 0 2 2 Q 2

Produkcja pojazdów samochodowych NACE 29.1 dane odsezonowane i pozbawione efektów kalendarzowych, indeks 2015=100, ostatnie dane 2 kw.2022

Niemcy

(29)

Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat

Niemiecka produkcja pojazdów oraz przyczep i naczep – jest ponadprzeciętnie ważna dla niemieckiej gospodarki Przemysł

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19

Udział liczby pracowników produkujących pojazdy, przyczepy i naczepy w ogóle liczby pracujących

(ostatnie dostępne dane 2019)

EU 27 Germany Poland

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18

20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

Sprzedaż branży wytwarzającej pojazdy, przyczepy i naczepy jako % PKB

EU 27 Germany Poland

(30)

Źródło: ITC

Udział eksportu pojazdów nieszynowych i części do nich (kod CN 87) jest dla Niemiec wciąż ważny, jednakże udział tego działu maleje w ogóle eksportu Niemiec.

Przemysł

18,5%

18,3%

17,1%

17,4%

16,5%

16,7%

16,3%

14,5%

16,0%

16,7% 16,7%

16,8%

17,3%

18,2%

18,3%

17,8%

17,0%

16,5%

15,3%

15,1%

14,0%

14,5%

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Udział eksportu pojazdów nieszynowych i części do nich

(31)

W Niemczech w danych nie widać spowolnienia w branży budowlanej.

Budownictwo

110,9 115,4

114,7

111,3

123,1

128,4

75,0 85,0 95,0 105,0 115,0 125,0 135,0 145,0

20 20 M 02 20 20 M 04 20 20 M 06 20 20 M 08 20 20 M 10 20 20 M 12 20 21 M 02 20 21 M 04 20 21 M 06 20 21 M 08 20 21 M 10 20 21 M 12 20 22 M 02 20 22 M 04 20 22 M 06 20 22 M 08

Mieszkaniówka, indeks produkcji

dane odsezonowane, pozbawione efektów kalendarzowych, 2015=100

EA19 Germany Poland

115,5

120,0 112,3

136,2 131,0

138,9 142,9

132,2

75,0 85,0 95,0 105,0 115,0 125,0 135,0 145,0 155,0

20 19 M 10 20 19 M 12 20 20 M 02 20 20 M 04 20 20 M 06 20 20 M 08 20 20 M 10 20 20 M 12 20 21 M 02 20 21 M 04 20 21 M 06 20 21 M 08 20 21 M 10 20 21 M 12 20 22 M 02 20 22 M 04

Budowlanka - infrastruktura, indeks produkcji

dane odsezonowane, pozbawione efektów kalendarzowych, 2015=100

EA19 Germany Poland

(32)

Źródło: Macrobond; Germany, Income Approach, Savings, Private Households, Rate, SA (BV4.1)

Stopa oszczędności gospodarstw domowych uległa znaczącemu obniżeniu.

Konsumpcja

11,2 11,2 11,4 11,4

11

10,3 10,7 11,2 13,2

19,9

15,3

19

16,1

12,3

13,1

11,2 9,8

8 10 12 14 16 18 20 22

01 .0 1.2 01 8 01 .0 3.2 01 8 01 .0 5.2 01 8 01 .0 7.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .1 1.2 01 8 01 .0 1.2 01 9 01 .0 3.2 01 9 01 .0 5.2 01 9 01 .0 7.2 01 9 01 .0 9.2 01 9 01 .1 1.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 3.2 02 0 01 .0 5.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 3.2 02 2

Stopa oszczędności gospodarstw domowych – ostatnie dane za 6.2022

(33)

Źródło: Eurostat Źródło: Eurostat

W 2021 r. dynamika handlu detalicznego uległa obniżeniu, jednakże w 2020 r. należała do najwyższych.

Konsumpcja

7,2

2,9 12,7

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21

Dynamika sprzedaży detalicznej % rdr

dane niedsezonowane, pozbawione efektów kalendarzowych

EA19 Germany Poland

24 ,4 19 ,8 16 ,7 16 ,6 15 ,8 15 ,0 13 ,9 12 ,7 11 ,7 11 ,0 10 ,9 10 ,1 9,1 8,6 8,4 8,1 7,8 7,7 7,3 7, 2 7,0 6,5 6,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,7 2, 9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Slovenia Lithuania Bulgaria Romania Estonia Croatia Luxembourg Poland Greece Hungary France Italy Cyprus Malta Spain Czechia EU27 Sweden Portugal EA19 Latvia Belgium Ireland Denmark Netherlands Austria Finland Slovakia Germany

2021

Dynamika sprzedaży detalicznej % rdr

dane nieodsezonowane, pozbawione efektów kalendarzowych

(34)

Źródło: Eurostat

Wskaźnik poziomu handlu detalicznego w Niemczech jest niewiele ponad średnią w strefie euro.

Konsumpcja

109,7

113,6

114,5

113,6 112,3

117,4

112,6 123,6

118,4

117,9 117,2

115,1 115,8 132,3

131,5

153,8

80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0

20 20 M 01 20 20 M 02 20 20 M 03 20 20 M 04 20 20 M 05 20 20 M 06 20 20 M 07 20 20 M 08 20 20 M 09 20 20 M 10 20 20 M 11 20 20 M 12 20 21 M 01 20 21 M 02 20 21 M 03 20 21 M 04 20 21 M 05 20 21 M 06 20 21 M 07 20 21 M 08 20 21 M 09 20 21 M 10 20 21 M 11 20 21 M 12 20 22 M 01 20 22 M 02 20 22 M 03 20 22 M 04 20 22 M 05 20 22 M 06 20 22 M 07

Handel detaliczny poza handlem pojazdami

dane odsezonowane i pozbawione efektów kalendarzowych Indeks skorygowany cenowo, 2015=100

EA19 Germany Poland

(35)

Saldo niemieckiego HZ od września 2021 r. wyraźnie na niższym poziomie niż zwykle.

Handel zagraniczny

W porównaniu do grudnia 2019 eksport w kwietniu 2022 wzrósł o 19,5% a import o 43,8%.

Źródło: Destatis; Economy, Short-term indicators, Exports, Imports & Balance, X13 Demetra CA,SA

0

5 10 15 20 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo handlu zagranicznego Niemiec

miliardy Euro, miesięcznie

2017 2018 2019 2020 2021 2022

-150 -100 -50 0 50 100 150

Jan 20 15 M ay 20 1 5 Se p 20 15 Jan 20 16 M ay 20 1 6 Se p 20 16 Jan 20 17 M ay 20 1 7 Se p 20 17 Jan 20 18 M ay 20 1 8 Se p 20 18 Jan 20 19 M ay 20 1 9 Se p 20 19 Jan 20 20 M ay 20 2 0 Se p 20 20 Jan 20 21 M ay 20 2 1 Se p 20 21 Jan 20 22

Handel zagraniczny Niemiec

miliardy Euro, miesięcznie, ostatnie dane za sierpień 2022

Export Import Balance

(36)

W 2021 r. eksport odbudował swoją wartość – jednocześnie saldo handlu zagranicznego uległo obniżeniu.

Handel zagraniczny

-100 000 -50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

wymiana usług Niemiec w mln EUR

Usługi wyeksportowane przez Niemcy Usługi zaimportowane przez Niemcy Saldo HZ usług

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21

wymiana towarowa Niemiec w mln EUR

Eksport towarowy Niemiec

Import towarowy Niemiec

Saldo HZ towarowe

(37)

Od sierpnia 2009 Polska ma nadwyżkę w handlu towarami z Niemcami.

Handel zagraniczny

(20 000 000 000) 0 20 000 000 000 40 000 000 000 60 000 000 000 80 000 000 000 100 000 000 000

20 06 Pa źd zier n ik 20 07 Lu ty 20 07 C zer w iec 20 07 Pa źd zier n ik 20 08 Lu ty 20 08 C zer w iec 20 08 Pa źd zier n ik 20 09 Lu ty 20 09 C zer w iec 20 09 Pa źd zier n ik 20 10 Lu ty 20 10 C zer w iec 20 10 Pa źd zier n ik 20 11 Lu ty 20 11 C zer w iec 20 11 Pa źd zier n ik 20 12 Lu ty 20 12 C zer w iec 20 12 Pa źd zier n ik 20 13 Lu ty 20 13 C zer w iec 20 13 Pa źd zier n ik 20 14 Lu ty 20 14 C zer w iec 20 14 Pa źd zier n ik 20 15 Lu ty 20 15 C zer w iec 20 15 Pa źd zier n ik 20 16 Lu ty 20 16 C zer w iec 20 16 Pa źd zier n ik 20 17 Lu ty 20 17 C zer w iec 20 17 Pa źd zier n ik 20 18 Lu ty 20 18 C zer w iec 20 18 Pa źd zier n ik 20 19 Lu ty 20 19 C zer w iec 20 19 Pa źd zier n ik 20 20 Lu ty 20 20 C zer w iec 20 20 Pa źd zier n ik 20 21 Lu ty 20 21 C zer w iec 20 21 Pa źd zier n ik 20 22 Lu ty 20 22 C zer w iec

Wymiana towarowa pomiędzy Niemcami a Polską roczna krocząca 12-miesięczna, ostanie dane 7.2022, EUR

Import do Polski z Niemiec Eksport z Polski do Niemiec Saldo (eksport Polski - import Polski)

(38)

Eksport do Niemiec stanowi dla Polski znaczący i wciąż rosnący wkład do PKB.

Handel zagraniczny

8,7%

8,1%

12,7%

12,4%

13,2%

14,8%

8,4%

9,1%

7,6%

10,4%

9,6%

10,9%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eksport z Polski do Niemiec jako % PKB Polski Import do Polski z Niemiec jako % PKB Polski

(39)

Dynamika wzrostu eksportu i importu przestała przyrastać.

Handel zagraniczny

89 699 417 202

68 679 181 959 20,5%

13,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000 50 000 000 000 60 000 000 000 70 000 000 000 80 000 000 000 90 000 000 000 100 000 000 000

20 06 Pa źd zier n ik 20 07 M arz ec 20 07 Sie rp ień 20 08 St yc zeń 20 08 C zer w iec 20 08 List opad 20 09 Kw ie cie ń 20 09 Wrz es ień 20 10 Lu ty 20 10 Lip iec 20 10 Gru d zień 20 11 M aj 20 11 Pa źd zier n ik 20 12 M arz ec 20 12 Sie rp ień 20 13 St yc zeń 20 13 C zer w iec 20 13 List opad 20 14 Kw ie cie ń 20 14 Wrz es ień 20 15 Lu ty 20 15 Lip iec 20 15 Gru d zień 20 16 M aj 20 16 Pa źd zier n ik 20 17 M arz ec 20 17 Sie rp ień 20 18 St yc zeń 20 18 C zer w iec 20 18 List opad 20 19 Kw ie cie ń 20 19 Wrz es ień 20 20 Lu ty 20 20 Lip iec 20 20 Gru d zień 20 21 M aj 20 21 Pa źd zier n ik 20 22 M arz ec

Wymiana towarowa pomiędzy Niemcami a Polską roczna krocząca 12-miesięczna, ostanie dane 7.2022, EUR, %

Eksport z Polski do Niemiec Import do Polski z Niemiec Dynamika rdr importu Polski z Niemiec Dynamika rdr ekspotu z Polski do Niemiec

(40)

Spadek dynamiki udziału akumulatorów litowo-jonowych w polskim eksporcie do Niemiec.

Handel zagraniczny

0,2%

4,0%

3,1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

20 12 Wrz es ień 20 12 Gru d zień 20 13 M arz ec 20 13 C zer w iec 20 13 Wrz es ień 20 13 Gru d zień 20 14 M arz ec 20 14 C zer w iec 20 14 Wrz es ień 20 14 Gru d zień 20 15 M arz ec 20 15 C zer w iec 20 15 Wrz es ień 20 15 Gru d zień 20 16 M arz ec 20 16 C zer w iec 20 16 Wrz es ień 20 16 Gru d zień 20 17 M arz ec 20 17 C zer w iec 20 17 Wrz es ień 20 17 Gru d zień 20 18 M arz ec 20 18 C zer w iec 20 18 Wrz es ień 20 18 Gru d zień 20 19 M arz ec 20 19 C zer w iec 20 19 Wrz es ień 20 19 Gru d zień 20 20 M arz ec 20 20 C zer w iec 20 20 Wrz es ień 20 20 Gru d zień 20 21 M arz ec 20 21 C zer w iec 20 21 Wrz es ień 20 21 Gru d zień 20 22 M arz ec 20 22 C zer w iec

Udział w eksporcie z Polski do Niemiec akumulatorów litowo-jonowych

(41)

Obecnie terms of trade Niemiec obniżyło się do poziomu 94.

Handel zagraniczny

99,3

105,3

92

95,1

103,7 101,1

93,1 94

85 90 95 100 105 110

01 .0 1.2 00 6 01 .0 6.2 00 6 01 .1 1.2 00 6 01 .0 4.2 00 7 01 .0 9.2 00 7 01 .0 2.2 00 8 01 .0 7.2 00 8 01 .1 2.2 00 8 01 .0 5.2 00 9 01 .1 0.2 00 9 01 .0 3.2 01 0 01 .0 8.2 01 0 01 .0 1.2 01 1 01 .0 6.2 01 1 01 .1 1.2 01 1 01 .0 4.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 2.2 01 3 01 .0 7.2 01 3 01 .1 2.2 01 3 01 .0 5.2 01 4 01 .1 0.2 01 4 01 .0 3.2 01 5 01 .0 8.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 6.2 01 6 01 .1 1.2 01 6 01 .0 4.2 01 7 01 .0 9.2 01 7 01 .0 2.2 01 8 01 .0 7.2 01 8 01 .1 2.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .1 0.2 01 9 01 .0 3.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .0 4.2 02 2

Germany, Export/Import Prices, Terms of Trade, Total, Index

(42)

Upadłości firm wykazują w ostatnim roku trend malejący. Grupa konsumentów spadek.

Upadłości

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

01.03.2005 01.11.2005 01.07.2006 01.03.2007 01.11.2007 01.07.2008 01.03.2009 01.11.2009 01.07.2010 01.03.2011 01.11.2011 01.07.2012 01.03.2013 01.11.2013 01.07.2014 01.03.2015 01.11.2015 01.07.2016 01.03.2017 01.11.2017 01.07.2018 01.03.2019 01.11.2019 01.07.2020 01.03.2021 01.11.2021

Upadłości dane - roczna krocząca

Dane od 2004

Upadłości, przedsiębiorstwa, sztuki, lewa skala Upadłości, konsumenci, sztuki, lewa skala

Upadłości, uprzednio samozatrudnieni, sztuki, lewa skala Upadłości, pozostałe formy prawne, sztuki, lewa skala

71088

21729

3894 13698 0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

01.03.2020 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020 01.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.12.2020 01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 01.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 01.08.2021 01.09.2021 01.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 01.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022

Upadłości dane - roczna krocząca

Dane od 2019

Upadłości, konsumenci, sztuki, lewa skala

Upadłości, uprzednio samozatrudnieni, sztuki, lewa skala

Upadłości, pozostałe formy prawne, sztuki, lewa skala

(43)

Widać spadek upadłości.

Upadłości

110 409

21,9%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

01 .0 3.2 01 8 01 .0 4.2 01 8 01 .0 5.2 01 8 01 .0 6.2 01 8 01 .0 7.2 01 8 01 .0 8.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .1 0.2 01 8 01 .1 1.2 01 8 01 .1 2.2 01 8 01 .0 1.2 01 9 01 .0 2.2 01 9 01 .0 3.2 01 9 01 .0 4.2 01 9 01 .0 5.2 01 9 01 .0 6.2 01 9 01 .0 7.2 01 9 01 .0 8.2 01 9 01 .0 9.2 01 9 01 .1 0.2 01 9 01 .1 1.2 01 9 01 .1 2.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 2.2 02 0 01 .0 3.2 02 0 01 .0 4.2 02 0 01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości, łącznie, sztuki, lewa skala Upadłości, łącznie rdr, %, prawa skala

(44)

Stabilizacja poziomu upadłości wśród przedsiębiorstw na niższym poziomie. U konsumentów upadłości spadły.

Upadłości

13698 -3,8%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000

01 .0 3.2 01 8 01 .0 6.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .1 2.2 01 8 01 .0 3.2 01 9 01 .0 6.2 01 9 01 .0 9.2 01 9 01 .1 2.2 01 9 01 .0 3.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 3.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości przedsiębiorstw, roczna krocząca

Upadłości, przedsiębiorstwa, sztuki, lewa skala Upadłości, przedsiębiorstwa rdr, %, prawa skala

71088

26,8%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

01 .0 3.2 01 8 01 .0 6.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .1 2.2 01 8 01 .0 3.2 01 9 01 .0 6.2 01 9 01 .0 9.2 01 9 01 .1 2.2 01 9 01 .0 3.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 3.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości konsumentów, Roczna krocząca

Upadłości, konsumenci, sztuki, lewa skala

Upadłości, konsumenci rdr, %, prawa skala

(45)

Wśród uprzednio samozatrudnionych można zaobserwować stabilizację upadłości.

Upadłości

21729

33,2%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000

01 .0 3.2 01 8 01 .0 6.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .1 2.2 01 8 01 .0 3.2 01 9 01 .0 6.2 01 9 01 .0 9.2 01 9 01 .1 2.2 01 9 01 .0 3.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 3.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości roczna krocząca Uprzednio samozatrudnieni

Upadłości, uprzednio samozatrudnieni, sztuki, lewa skala Upadłości, uprzednio samoztrudnieni rdr, %, prawa skala

3894 -1,6%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500

01 .0 3.2 01 8 01 .0 6.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .1 2.2 01 8 01 .0 3.2 01 9 01 .0 6.2 01 9 01 .0 9.2 01 9 01 .1 2.2 01 9 01 .0 3.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 3.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości roczna krocząca Pozostałe formy prawne

Upadłości, pozostałe formy prawne, sztuki, lewa skala

Upadłości, pozostałe formy prawne rdr, %, prawa skala

(46)

W przemyśle spadkowy długoterminowy trend w upadłościach.

Upadłości

72 -2,7%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości w przemyśle dane miesięczne

dane od 2019

Przemysł, sztuki, lewa skala Przemysł dynamika rdr, %, prawa skala 72

-2,7%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 50 100 150 200 250

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości w przemyśle dane miesięczne

dane od 2010

Przemysł, sztuki, lewa skala Przemysł dynamika rdr, %, prawa skala

(47)

Budowlanka po spadku poziomu upadłości wykazuje w ostatnim stabilny poziom.

Upadłości

226 4,6%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości w budownictwie dane miesięczne

dane od 2010

Budownictwo, sztuki, lewa skala

Budownictwo dynamika rdr, %, prawa skala

226

4,6%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 50 100 150 200 250 300

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości w budownictwie dane miesięczne

dane od 2019

Budownictwo, sztuki, lewa skala

Budownictwo dynamika rdr, %, prawa skala

(48)

W handlu upadłości ostatnio spadły.

Upadłości

166 -17,4%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 100 200 300 400 500 600

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości handel dane miesięczne

dane od 2010

Handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów, sztuki, lewa skala

Handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów dynamika rdr, %, prawa skala

166

-17,4%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 50 100 150 200 250 300

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości handel dane miesięczne

dane od 2019

Handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów, sztuki, lewa skala

Handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów dynamika rdr, %, prawa skala

(49)

W transporcie i magazynowaniu poziom upadłości fluktuuje.

Upadłości

90 21,6%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0 50 100 150 200 250

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości Transport i Magazynowanie dane miesięczne

dane od 2010

Transport i Magazynowanie, sztuki, lewa skala

Transport i Magazynowanie dynamika rdr, %, prawa skala

90

21,6%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0 20 40 60 80 100 120 140

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości Transport i Magazynowanie dane miesięczne

dane od 2019

Transport i Magazynowanie, sztuki, lewa skala

Transport i Magazynowanie dynamika rdr, %, prawa skala

(50)

W gastronomii i hotelarstwie można zaobserwować długoterminowy trend spadkowy.

Upadłości

99

-18,9%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0 50 100 150 200 250 300 350

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości Gastronomia i Hotelarstwo dane miesięczne

dane od 2010

Gastronomia i Hotelarstwo, sztuki, lewa skala

Gastronomia i Hotelarstwo dynamika rdr, %, prawa skala

99 -18,9%

-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości Gastronomia i Hotelarstwo dane miesięczne

dane od 2019

Gastronomia i Hotelarstwo, sztuki, lewa skala

Gastronomia i Hotelarstwo dynamika rdr, %, prawa skala

(51)

Upadłości w działalności naukowej, profesjonalnej i technicznej aktualnie na niższym poziomie.

Upadłości

127 11,4%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0 50 100 150 200 250 300 350

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości działalność naukowa, profesjonalna i techniczna dane miesięczne

dane od 2010

Działalność naukowa, profesjonalna i techniczna, sztuki, lewa skala

Działalność naukowa, profesjonalna i techniczna dynamika rdr, %, prawa skala

127

11,4%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości działalność naukowa, profesjonalna i techniczna dane miesięczne

dane od 2019

Działalność naukowa, profesjonalna i techniczna, sztuki, lewa skala

Działalność naukowa, profesjonalna i techniczna dynamika rdr, %, prawa skala

(52)

Administracja i działalność wspomagająca od początku pandemii COVID-19 w trendzie malejącym.

Upadłości

123 -6,1%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 50 100 150 200 250 300

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości Administracja i działalność wspomagająca dane miesięczne

dane od 2010

Administracja i działalność wspomagająca, sztuki, l.s.

Administracja i działalność wspomagająca dynamika rdr, %, prawa skala

123

-6,1%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości Administracja i działalność wspomagająca dane miesięczne

dane od 2019

Administracja i działalność wspomagająca, sztuki, l.s.

Administracja i działalność wspomagająca dynamika rdr, %, prawa skala

(53)

Pozostałe zbiorczo wykazują od początku pandemii COVID-19 stabilizację pod względem upadłości.

Upadłości

246 0,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 100 200 300 400 500 600

01 .0 5.2 01 1 01 .0 1.2 01 2 01 .0 9.2 01 2 01 .0 5.2 01 3 01 .0 1.2 01 4 01 .0 9.2 01 4 01 .0 5.2 01 5 01 .0 1.2 01 6 01 .0 9.2 01 6 01 .0 5.2 01 7 01 .0 1.2 01 8 01 .0 9.2 01 8 01 .0 5.2 01 9 01 .0 1.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .0 5.2 02 1 01 .0 1.2 02 2

Upadłości pozostałe dane miesięczne

dane od 2010

Pozostałe, sztuki, lewa skala Pozostałe dynamika rdr, %, prawa skala

246

0,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

0 50 100 150 200 250 300 350

01 .0 5.2 02 0 01 .0 6.2 02 0 01 .0 7.2 02 0 01 .0 8.2 02 0 01 .0 9.2 02 0 01 .1 0.2 02 0 01 .1 1.2 02 0 01 .1 2.2 02 0 01 .0 1.2 02 1 01 .0 2.2 02 1 01 .0 3.2 02 1 01 .0 4.2 02 1 01 .0 5.2 02 1 01 .0 6.2 02 1 01 .0 7.2 02 1 01 .0 8.2 02 1 01 .0 9.2 02 1 01 .1 0.2 02 1 01 .1 1.2 02 1 01 .1 2.2 02 1 01 .0 1.2 02 2 01 .0 2.2 02 2 01 .0 3.2 02 2 01 .0 4.2 02 2 01 .0 5.2 02 2 01 .0 6.2 02 2

Upadłości pozostałe dane miesięczne

dane od 2019

Pozostałe, sztuki, lewa skala Pozostałe dynamika rdr, %, prawa skala

(54)

W Niemczech gospodarstwa domowe są głównym sektorem odpowiadającym za konsumpcję energii

50 966

54 189 57 989 26 772 3 701

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Ni em cy Fr an cja W łochy Hi sz pa ni a Pol sk a Hol an di a Sz we cja B el gi a Aust ri a Cz ec h y Rum uni a Fi nlan di a Nor we gi a W ęgr y Por tug al ia Gr ec ja Da ni a Ir lan di a Sło wacja B ułg ar ia Chorwac ja Li tw a Sło wenia Ło tw a Lu ksem bu rg Est oni a Cypr Ma lt a W lk . B ryta ni a

Konsumpcja energii wg sektorów w 2020 r.

(tys. ton oleju ekwiwalentnego)

Przemysł Transport Usługi Gospodarstwa domowe Pozostałe

BD.

(55)

30,0%

26,3%

13,8%

28,0%

1,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

U E27 Ni em cy Fr an cja W łochy Hi sz pa ni a Pol sk a Hol an di a Sz we cja B el gi a Aust ri a Cz ec h y Rum uni a Fin lan di a Nor we gi a W ęgry Por tug al ia Gr ec ja Dani a Ir lan di a Sło wacja B ułg ar ia Chor wac ja Li tw a Sło wenia Ło tw a Luk sem burg Estoni a Cypr Ma lt a W lk . B ryta ni a

Konsumpcja energii wg sektorów w 2020 r.

(udział w %)

Przemysł Transport Usługi Gospodarstwa domowe Pozostałe

W całej UE przemysł odpowiada za 26,1% konsumpcji energii, transport za 28,4%, usługi za

13,7% a gospodarstwa domowe za 28,0%.

(56)

19,3 16,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Szw ecj a Fi n la n d ia Łotw a Aus tr ia P or tu gal ia Dan ia C h o rw ac ja Esto n ia Litw a Sło w e n ia R u m u n ia B u łga ria Gr ecja His zp an ia Wło ch y N iem cy Fr an cja Sło w acja C ze ch y C yp r Irland ia P ol ska Ho lan d ia Wę gr y B e lgia Lu kse m b u rg Mal ta

Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii danego kraju i cel tego kraju na 2020 r.

Energia z OZE na koniec 2020 Cel 2020

Zużycie energii z odnawialnych źródeł energii* stanowiło w Niemczech na koniec 2020 r.

19,3% całkowitej konsumpcji energii a w Polsce 16,1%.

Tylko jeden kraj – Francja - nie spełniła celu redukcji emisji gazów cieplarniach zakładanych w strategii Europa 2020. Krajem o największym udziale OZE w zużyciu energii jest Szwecja, w której wskaźnik ten wynosi 60,1%. Na drugim miejscu jest Finlandia (43,8% udziału OZE), a na trzecim Łotwa (42,1%).

*Odnawialne źródła energii obejmują energię wiatrową, energię słoneczną (cieplną, fotowoltaiczną i skoncentrowaną), energię wodną, energię pływową, energię geotermalną, ciepło otoczenia

wychwytywane przez pompy ciepła, biopaliwa i odnawialną część odpadów.

(57)

Moc działających reaktorów jądrowych na świecie

94 718 61 370 52 150 31 679 27 653 23 091 13 107 7 343 7 121 6 885 6 882 5 942 4 394 4 055 3 934 3 256 2 960 2 859 2 690 2 006 1 902 1 884 1 854 1 837 1 641 1 552 1 300 1 110 915 688 482 448

US A Fr an cja C h in y Ja p onia R os ja Ko rea P łd . Ukra in a Wlk. B ry tani a His zp an ia In d ie Szw ec ja B e lgia Fi n la n d ia N iem cy C ze ch y P akistan Szw ajcaria Tajw an UA E B u łga ria Wę gr y B razyli a R P A Sło w ac ja Ar ge n ty n a Meks yk Ru mu nia B iało ru ś Iran Sło w e n ia Ho lan d ia Ar m eni a

Moc działających reaktorów jądrowych (MWe, 2022 r.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :