Działalność biur projektowych województwa katowickiego w latach 1975-1977

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Egz. nr

D a n e wstępne m ogg ulec zm ianie

DZIAŁALNOŚĆ BIUR PROJEKTÓW s o $ /*

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1975 - 1977

Katowice Maj 1 9 7 8

(2)

2 a b l. ß t r . Uwagi o góln e ... X l

t

SPIS TABLIC

P r z e c ię tn e z a tr u d n ie n ie w b iu r a c h projek tów ... . . . . 1 3 B iura projek tów według l i c z b y zatru d n io n y ch ... , r . . 2 3 Pracow nicy p r z y j ę c i 1 z w o ln ie n i z praoy w b iu r a c h p rojek tów ... 3 3 Produkcja podstawowa g lo b a ln a i sprzedana według rodzajów ... 4 4 Wydajność praoy oraz p r z e c ię t n e p ła c e w b iu r a c h projektów . ... 5 4 Produkcja podstawowa g lo b a ln a 1 sprzedana b iu r projek tów . ... 6 m 5 P r z e c ię tn e z a tr u d n ie n ie 1 wydajność p ra cy w b iu r a c h projek tów . . . . 7 9 Osobowy i bezosobowy fundu sz p ła c oraz p ła o e m ie się c z n e n e t t o w b iu -

raoh p r o j e k t ó w ... .... ... .... ... 8 13 fluch zatru d n ion ych w b iu r a c h projektów . . . ... 9 17

P u b lik a c ję opracowały« mgr Renata S k alb a n lo k oraz Marla Jureczko

Druh W U 3 OP K ałow ie* «am, 4 # f t 9 S A « ,

(3)

UWAGI OGÖLNS

rcHSBtcaassc

I n f oiiimc j o s t a t y s t y c z n e d o ty c z ą c e b iu r p r o jek tó w , opracowano na' po d sta w ie- sprawozdań rocznych B-?0 /dawne В -р г -2 / za laba 19 7 5 , 1-976, 1977 w p o d z ia le adm ini­

stracyjnym województwa k a to w ic k ie g o z 1 VI 19 7 5 r .

Państwowe 1 s p ó ł d z ie l c z e b iu ra projektów o r a z sam o d zieln e pracow nie p r o j e ­ ktowe d z i a ła j ą c e na zasadach p e łn e g o rozrachunku g o sp o d a rczeg o z a lic z a n e s ą do je d n o ­ s te k u sp o łe c z n io n y c h d z ia łu "Budownictwo". ,

Produkcja

Produkcja podstawowa b iu r projektów obejmuje n a s tę p u ją c e p ra ce i opracowy­

wanie projektów i k o sztorysów dla rob ót in w e sty c y jn y c h i k a p ita ln y c h remontów, opraco­

wywanie projektów typow ych, p e ł n ie n i e nadzoru a u t o r s k ie g o , p ra ce s t u d ia ln e oraz wyko­

nywanie na podstaw ie o d d z ie ln y c h z le c e ń u s łu g w z a k r e s ie p e łn ie n ia nadzoru In w e sto r ­ s k ie g o , k o m p le ta c ji 1 koord yn ab ji dostaw in w e sty c y jn y c h l t p .

Produkcja podstawowa g lo b a ln a i sprzedana biur- projektów w l a t a c h 1975, 1976 oraz 1977 podana j e s t w cenach b ie ż ą c y c h .

Z a tru d n ien ie i wydajność

Dane o za tru d n ien iu ' obejm ują pracowników p e łń o z a tr u d n io n y c h 1 n le p e łn o z a - tru d n io n y ch /b e z u c z n ió w / p r z e li c z a j ą c n ie p e łn p z a tr u d n io n y c h na p e łn e e t a t y .

Do pracowników p r z y ję ty c h do p ra cy z a li c z a s i ę - poza pracownikam i nowo p r z y ję ty m i, z którym i zakład pracy zaw arł umtywę o p racę - rów nież k o b ie ty pow racające do p ra cy z b e z p ła tn e g o u rlop u m a c ie r z y ń sk ie g o .

Do pracowników zw olnionych z pracy z a lic z a s i ę między innym i i pracowników zw olnionych p r z e z zak ład p r a c y , pracowników na w ła sn ą p r o ś b ę , zw olnionych Za obopól­

nym porozum ieniem , pracowników, k tó r z y sam ow olnie o p u ś c i l i p r a c ę , pracowników , k tó r z y prze ś t a l i ^ r a o owa ć w związku z p r z e jś c ie m na em eryturę oraz p r a c o w n ic e , k tó r e otrzyma­

ł y b e z p ła tn y u r lo p m a cie rz y ń sk i, '

Do pracowników p r z y ję t y c h i zw olnionych z p ra cy z a li c z a s i ę rów nież pracow­

ników p r z e n ie s io n y c h służbow o w ramach J e d n o s tk i sprawozdaw czej na t e r e n in n eg o m ia s ta . Do zw olnionych z p ra cy z a li c z a s i ę rów nież ze względów ew id en cy jn y ch - pracdwników zm arłych.

W spółczynnik zw o ln ień i p r z y ję ć o b lic z o n o ja k o s to su n e k l i c z b y zw o ln ień i p r z y ję ć do stan u z a tr u d n ie n ia w o sta tn im d n iu roku p o p r z e d n ie g o .

Dane o w y d a jn o ści p r a c y w yrażają s to su n e k w i e lk o ś c i p r o d u k c ji do nakładów p r a c y . Do o b lic z e n ia w y d a jn o ści p r a c y p r z y j ę t o Jako m ie r n ik i i

- w artość p r o d u k cji podstawowej g lo b a ln e j na 1 z a tru d n io n eg o

- w artość p r o d u k cji podstawowej sp rzed a n ej na 1 za tru d n io n eg o b e z p o śr ed n io p r z y pro­

jek to w a n iu .

In form acje o w ynagrodzeniach za pracę obejm ują w ynagrodzenia w b iu r a c h projektów i d o ty c z ą rów nież pracowników oddelegowanych poza g r a n ic e k r a ju .

P ła c e

Osobowy fundusz p ła c obejmuje w s z e lk ie w y p ła ty p ie n ię ż n e n e t t o 1 św ia d cze­

n ia w n a tu r z e za pracę s t a ł ą lub sezonową pracowników, dokonane lub n a le żn e z t y t u ł u wyk0nanoj p r z e z n ic h pracy i w yn ikające z umowy o p r a c ę o ra z umowy o naukę zawodu lu b p rzy u czen ia do o k r e ś lo n e j ргису.

(4)

Osobowy fundu sz p ła o obejmuje w y p ła ty p r z y s łu g u ją c e pracownikom zarówno z t y t u ł u wynagrodzenia za p ra cę , ja k 1 za c z a s n iep rzep ra co w a n y , w y n ik a ją ce z obowią­

zu jących przepisów prawnych 1 zbiorow ych układów p r a c y . Do osobowego funduszu p ła o z a lic z a s i ę rów nież w y p ła ty na r z e c z pracowników za tru d n ion ych s t a l e w niepełnym wymiarze godzin.O sobow y fundupż p ła o podano ł ą c z n ie z premiami z zysk u .

Dane d o ty c zą c e wynagrodzeń z osobowego funduszu p ła o n i e obejm ują z a siłk ó w pracowników f iz y c z n y c h / np. chorobowych/ o ra z za siłk ó w p racow niczych /r o d z in n y c h /, k tó r e s ą wypłacane J>ęzez Z akład‘U b ezp ieczeń S p o łe c z n y c h . S k ła d k i z t y t u ł u u b ezp ieczeń s p o łec z n y c h pracowników opłaca w c a ł o ś c i pracodaw ca.

In form acje o osobowym funduszu p ła o n ie obejmują wynagrodzeń uczniów .

Bezosobowy fundusz p ła o obejmuje w ynagrodzenia osób f iz y c z n y c h za wykonanie u s łu g , p o le g a ją c y c h g łó w n ie na o s o b i s t e j p r a c y , d la k tó ry ch - z e w zględu na i c h doraźny lub p r z e jś c io w y c h a r a k te r , bądź t e ż n ie w ie lk ie rozm iary n ie j e s t p r z e w id z ia n e z a tr u d n ie n ie w p la n ie z a tr u d n ie n ia , n p . wynagrodzenia za i ' ,

- u s łu g i załadunkowe 1 wyładunkowe - drobne remonty 1 u s łu g i

- prace z opracowaniem , oceną lub r e a l i z a c j ą projektów r a c j o n a liz a t o r s k ic h oraz z p o p u la r y z a c ją w y n a la z c z o śc i 1 p o stę p u te c h n ic z n e g o

- u d z ia ł w p o s ie d z e n ia c h k o m is ji \ - e k sp e r ty z y , k o n s u lt a c j e , p o ra d y , tłu m a czen ia .

r wykłady w z a k r e s ie s z k o le n ia wewhątrzzakładowego prowadzone p r z e z wykładowców n i e będących praoownlkami b iu r a .

\

(5)

WYSZCZEGÓLNIENIE 1975 1976 . 1977 wykona­

n ie 1975

= 100

Liczba b iu r projektów 38 37 37 9 7 ,4

P r z e c ię tn e z a tr u d n ie n ie ogółem 18087 17914 18294 1 0 1 ,1 w tym pracow nicy z a tr u d n ie n i b ezp o śred n io

przy p rojek tow an iu 13242 12977 13285 1 0 0 ,3

T a b i. 2 BIURA PROJEKTÓW WEDŁUG LICZBY ZATRUDNIONYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE

Biura p r o jek tó w 'o p r z e c ię t n e j l i c z b i e zatru d n io n y ch razem 50 i 5 1 - 1 0 1 - 2 0 1 - 5 0 1 - 1001 i

m niej 100 200 500 1000 w ię c e j

OGÓŁEM

19751976 1977

L iczba b iu r projektów

38 1 4 6 17 I 6 I 4

37 3 1 4 19 8 2

37 2 2 4 21 1 5 3

P r z e c ię t n e z a tr u d n ie n ie w osobach 19751976

1977

18087 39 259 992 5515 3882

17914 93 94 663 6127 5828

16794 79 150 693 7403 3978

7400 5Ю9 5991

T a b i.,5 PRACOWNICY PRZYJĘCI I ZWOLNIENI Z PRACY W BIURACH PROJEKTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE 1975 1976 1977

PracQvmloy p r z y j ę c i ogółem 2511 3526 2690

w tym z a tr u d n ie n i b e z p o śr ed n io przy

p rojek tow an iu 1572 2408 1623

W spółczynnik p r z y ję ć ogółem 1 3 ,9 1 9 ,4 1 4 ,1

w tym zatru d n ion ych b e z p o śr ed n io przy

p rojek to w a n iu 1 2 ,0 1 7 ,7 1 1 ,9

Pracow nicy z w o ln ie n i ogółem 3042 3172 2368

w tym z a tr u d n ie n i b e z p o śr ed n io p rzy

p rojek tow an iu 1676 2371 1514

W spółczynnik zw o ln ień ogółem 1 6 ,9 1 7 ,5 1 2 ,4

w tym %atrudniopyoh b e z p o śr e d n io przy

, projek tow aniu 1 2 ,8 1 7 ,4 1 1 ,1

(6)

WYSZOZEGÖJNIKNIE T 1975 ' 1976 1977 1 1975 1976 1977 w t y s i ą c a c h z ło t y c h w o d setk a ch

Produkcja pOdstawowa g lo b a ln a 3279993 3452135 3810626 X X X

Produkcja podstawowa sprzedana 3247781 3466709 3786490 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 w tym; dokumentacja dja In ­

w e s t y c j i ' 5618362 2705335 2870658 8 0 ,6 7 8 ,0 7 5 , a

dokumentacja k a p it a l­

nych remontów 98009 122282 102563 3 ,0 З .У 2 ,7

p r o je k ty typowe 32009 2663Л 31126 * 1 ,0 0 ,8 0 ,8

prace projek tow e

na e k sp o r t 105642 173788 241364 3 ,3 , 5 ,0 6 ,4

л

Та b l . 5 WYDAJNOŚĆ PRACY ORAZ PRZECIĘTNE PŁACE W BIURACH PROJEKTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn.

miary 1975 1976 1977 '

wykonanie. 1975=100 Wydajność pracy mierzona w a r to ś c ią

p ro d u k cji podstawowej g lo b a ln e j

na 1 za tru d n ion ego ogółem t y s . z ł 1 8 1 ,3 1 9 2 ,7 2 0 8 ,3 1 1 4 ,9 Wydajność pracy m ierzona w arto­

ś c i ą p ro d u k cji podstawowej sp r z e ­ danej nu 1 za tru d n io n eg o b ezp o - ,

ś r e d n io przy p ro jek to w a n iu t y a . z ł 9 4 5 ,3 2 6 7 ,1 2 8 5 ,0

\ 1 1 6 ,2 P r z e c ię tn a p ła ca m ie się c z n a n e t t o

na 1 za tru d n io n eg o ogółem z ł 6480 6614 7050 1 0 8 ,8

P r z e c ię tn a płaóa m ie się c z n a n e t to 1 zu Lrudnionego b ezp o śred n io przy

p rojek tow an iu z ł 6726 7385 7825 1 1 6 ,3

(7)

W artość produk­

c j i p o d sta ­ wowej g lo b a l n e j

W artość produk­

c j i p o d sta ­

wowej sp r z e ­ d anej

W tym - Г "— -Г ', —

WXb*Ü ZaitiÓLNIuNIE

dokumen­

t a c j o d la in w e s ty ­ c j i

dokumen­

t a c j a d ie k a p i t a l ­ nych remontów

^ r o je k - tiypowe

praoe e r - na ekflportł w ty a ią o a o h z ło t y o h

OUÖLü-M 1975

1976 1977

3279993 3452135 3610626

3247781 3466709 3766490

2618362 2705335 2070656

98009 122282 102563

32009 26614 31126

105642 173788 241364 FLAN CENTRALNY

OGÓŁEM 1975

1976 1977

2962362 51294 58 3477761

2927436 3147704 3454863

2419239 2523516 2681069

60867 83464 60042

30670 26358 '30809

105642 173788 241364 MINISTERSTWO GÓRNICTWA

Kombinat Budownictwa Węglowego "Fabud" -Z a ­ k ła d Studiów i P ro jek ­ tów Przem ysłu Węglowe­

go "Progor" K atow ice

19751976 1977

30005 36926 46531

28063 37531 47513

24960 27319 34367

1348 211

306 1040

Główne B iuro Studiów i Projektów P rzerób k i Węgla "Separator"

K atow ice

1975 1977

161575 166156 184700

164513 179651 180232

91602 143383 116124

I5OO 584 1044

4171 8072 3000

31511

1

ti044 33996 Główne Biuro Studiów

1 Projektów G órnioayoh K atow ice

1975 1976 1977

506017- 561293 610057

512198 562177 606949

418489 442969 470134

9726 6686 8533

17773 11550 12448

12548

MINISTERSTWO HUTNICTWA B iuro Projektów

Przem ysłu H u tn iczego

"Blprohut" G liw ic e

1975 1976 1977

494609 485219 466447

475889 8 8 8

446359 462500 454594

15259 11209 IO I9 0 -

1470 Щ 1

1007 1 ¾ 9 B iuro Projektów

Przem ysłu Koksochem icz­

nego "Kokaoprojekt"

Zabrze

103606 IO4959 107601

101423 IO9895 IO7434

69991 96425

1138 612

375 7137

2701 Biuro Projektów Prze­

mysłu M e ta li N ie ż e ­ la z n y c h "uipromet"

katów l o e

1975 197 9 1977

. Ш

182025

187059 189823 185753

150409 ы

766 JW ООО

1830 1?99

712 1500 2326 B iuro Projektów P rze­

m ysłu M ateriałów Ognio­

trw a ły c h "Bipromog"

G liw ice 1977

54650 64081 62662

55520 58802 63044

33010 33563 40429

2156 2076 7073

m

134 120 , 35 B iuro Studiów 1 P rp -

Jektów Urządzeń H u tn iczych "Hutmasz-

P ro jek t" K atow ice 1977

35665 269408

35286 253927

30288 208336

m

#

m

m

4893

2900 20541 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

MASZYN CIĘŻKICH I ROL­

NICZYCH ,

'

P r z e d s ię b io r s tw o Projektow o T e o h o n o lig io z n e Budowy 1975 Maszyn C ię ż k ic h 1976

"Prozemak" G liw ic e 1977

36788 Ä

,1

36536 40109 45245

34762 Г бГ в

1730 2429

3213 172

(8)

W artość produk­

c j i podstawo wej g l o ­ b a ln e j

W artość produk­

c j i p o d sta ­ wowej sp r z e ­ danej

" ' " " i 1 -1=-1. 1 1 W tym

WYSZCZEGÓLNIENIE

dokumen­

t a c j a d la in ­ w esty ­ c j i

dokumen­

t a c j a d la .k a p it a l­

nych remon­

tów

p r o jek ­ tytypowe

рГаое p ro jek ­ towe na ek sp o rt

w t y s ią c a c h z ło t y c h .MINISTERSTWO PRZEMYSŁU

MASZYNOWEGO P r z ed ełę b io ra tw o P rojek tow ania 1 Wy­

p o sa ż a n ia Zakładów

Maszyn 1 Aparatów 1975 E le k try c z n y c h 1976

"Promel", G llw lo e 197/

ж

98964

98760 102651 102381

77379 86091 76038

217 145 900

MINISTERSTWO mZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Biuro Projektów i R e a l lz a o j l I n w e s t y c j i Przem ysłu S y n tezy 1975 Chem icznej "Proayn— 1976 ohem" G llw lo e 1977

200960 192676 190395

202048 194895 182059

159580 149587

120872 1235

- 23749

ЗО902 15054 Biuro Projek tów 1

R e a l i z a c j i I n w e s t y c j i K opalnictw a durow- 1975 oów Chemicznych 1976

"Biprokop" Chorzów ' 1977

79506 102466 105859

75306 89399

96990 62266

930 1506

761 - З949

3919 . 1502 B iuro S tu d ió w .P ro jek ­

tów i R e a l i z a c j i

I n w e s t y c j i Przem ysłu 1975 N ie o r g a n ic z n e g o 1976

"Biprokwas" G liw ic e 1977

161081 161434 178122

155386 155753 157521

Z 93Ы 5 81940

68443 77

388

22348 43421 53358 B iuro Projektów P rze-И975

mysifcu Tworzyw 1 Parb 1976

"Proerg" G liw ic e 197%

81539 99811 91504

82716 104403 93020

69846 96784 81097

-

2448

Biuro Projektów Prze-1975 mysłu Fabr i Lakierów1976

"Prolak" G liw ic e 197%

28816 28016

- 962

Biuro Projektów 1 1975 R e a l i z a c j i L n w esty o j!1 976

" P olletie" K atow ice 197% 1217 11624

750

10022 10022

-

Blurb, Projektów P rze­

mysłu xÄparuLui-y 1975 Ohomiofcnej " M etal- 1976 uhein" G liw ice 197/

18234 20451 28929

17563 20017 26515

14520 0427 9633

- -

Zakład Badawczo- 1975 Projektow y "Energo- 1976 ohem" G liw ic e 197%

72360 72194 76410

X 72334 72073 74840

52291 51317 47165

46467415

4211

E

l£Łl-«ISiEIwTVVUX BuDOW- BiUT.rA I PRLEuYtihU IiiA'i'i-kIalivii LuUUvVi.Au iUü L iUr0 FiOjkuuów 1

Dootuw uetieraln yoh 1975 rrztiinyału izoj-uo j i 197v Bud o w ia n e j" Iz o la e ja " 197л Katowi##

29440 34727 31620

31061 33126 33013

23269 19693 22053

wk

1718

(9)

• Wartość i

Wartość

■l--- 1--- --- 1--- 1--- W tym

WYSZCZEGÓLNIENIE

%

produk­

c j i p o d eta wowej g lo b a l n e j

produkojj p o d a t- wowej sp r z e ­ danej

dokumen­

t a c j a d la i n ­ w esty ­ c j i

dokumen­

t a c j a d la k a p i t a l ­ nych remon­

tów *

| r o j e k - ty p o - we

p ra ce p r o jek ­ towe na ekaporti

w t y s ią e a e h z ło t y c h MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZE­

MYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ' -

B iuro Projek tów oapodarki Wotino-Śoiekowój "Hydroean"

G liw ic e 1977

61700

&

614946044462373

Щ

54415

m

209 B iuro P rojektów ^udowniotwa 1975

O gólnego ■ m a a to p r o je k t11 1976

G liw io e 1977

jag

52418 3658844653

52964

37600 43456

52218 50 Ш

b iu ro Projektów Budownic­

twa O gólnego "M iaetopro-

je k t" K atow ice 1977

65727

7022З 76779

64458 67456 70104

506 1901 5110 Biuro Projektów budownic­

twa Ogólnego "“a s t o p r o - je k t" Nowe Tychy

1975 1976 1977

352Q8

885

43,720

32811 . 35622

42077

J

B iuro P rojektów Organi­

z a c j i i M e ch a n iz a c ji Robót E le k tr o n ic z n y c h "hora"

K atow ice 1977

34249 32052

33301 34481

32194 З1069 33237

152 1971 991 Biuro Projektów K o n etru k o ji

M etalowych 1 UrządzęA Przem ysłowych "M oatoatal"

Zabrze

1975 1976 1977

73330 76018 80268

60078 83627

72867 74194 69067

574 210

689

593 136812209 G liw io k ie tiiu r o P rojektów

Budownictwa Przem ysłowego uliw iot<

1075 1976 1977

108907 104270 99939

109694 105941 104505

95046

« 91542 74717

7768 12245 28176 Biuro Projektów O r g a n iz a c ji '1975

Budów "Biproorb" B ędzin 1976 1977

40162 41932 43395

38082 ' 42289 44061

30051 32046 31960 MINISTERSTWO ROLNICTWA

Biuro Projektów Budownic­

twa w ie js k ie g o K atow ice 1975 1976 1977

90996 93001

96492

Ж

36492

24416 26724 30511

w ' 2154

1255 303 Biuro Projektów Wodnych

i M e lio r a c j i K atow ice 1975 1976 1977

6642 6261 3322

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI V

PKP Biuro P rojektów

K olejow ych K atow ioe 1975 1976 1977

57266 55131 60440

55127 47402

46203 56430

697»

•i -

CJL.TRaLwY ZWI*ZK& SPÓłDZIEE- OZUdCI HUCY

Projektow a S p ó łd z ie ln ia Pracy "Dokumentacja"'

Katowioe

, ,

1975 1976 1977

17551 17004 16996

17437 17106 17004 •

15704 1558З

15057

«8

862 / mm

' CENTRALNY związek spół­

d z ie l n i SPOŻYWCÓW

' 4 '

'

"Społem"

czas

Biuro

Projektów K atow ice

m

1977 412296432060329 425466152361614 382ОО6755653462 12659m ° ,

:

(10)

w artość produk­

c j i p o d sta ­ wowej g lo b a l n e j

#

W artość produk­

c j i podefca wowej sprzeda ne j

,р --- ;.... ... . --- ...

W tym

WYSZCZEGÓLNIENIE

»

dokumen­

t a c j a d la in — w e a ty - o j l

dokumen­

t a c j a d la k a p i t e l nyoh remon­

tów

p r o jek ­ tytypo­

we

praoe p ro jek ­ towe na e k sp o r t

w ty e lą o e o h z ło t y c h ELAN TERENOWY

OGÓŁEM

m

1977

517631 322677 332045

щ

331627

199123 101817 109509

37142 38810 42512

1429256 237 MINISTERSTWO ADllIUISTRAOJI

GOSPODARKI TERJiKOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wojewódzkie Biuru P r o je k - 1975

tów Kabowloe . 1976

197,7

51686 48743 53365

51594 49523 5315В

39108 37535 41122

11927 11092 10527

38 144

-

Wojewódzkie Biuro P rojek­

tów Zabrze .

m i

1977

65092 67067 75Ю7

64972 67962 74760

40600 44046 46021

23954 22864 265 1 G

-

Biuro Projektów Budow­

n ic tw a Komunalnego Kato-,

w loe

Ж

1977

90163 98228 93466

90428 92818 95091

69587 64133 67154

145 -

B iuro Projektów Siu*by

Zdrowia K atow ice i p

1977-

34466 35309 37914

36004 35237 36443

34381 29855 26214

1123 5 Щ

210147 93

Pracownia Projektów budow­

n ictw a Ogólnego Kauowioe I P 1977

7672 6509 6536

7656 6525 6536

7266 6240 6278

B iuro Planowania P r z e e l tr z e n n e g e K atew lee

1975 52658 59054 59503

53202

Ä 5

Wojewódzkie B iruo Studiów i P rojektów P rzeu y a lu „1975 Elektrom aszynowego "Elm aazl976

G liw ic# 1977

6912 Й

6912

Ш

z

CENTRALNY ZWJAZBK SPÓŁDZIEL­

NI RuLwlOZXCli "SAMUPOMOO

OUŁuPSkA CEN TRALA

Wojewódzki Związek Gmin­

nych S p ó ł d z i e l n i "Samopomoc 197 Chłopaka" Zakład I n w e s t y c j i 197 i Budownictwa K atow ice , 197

i 8982 957 5 v -

8091 138 .1282

-

(11)

T a b i. 7 przeciętne г т и ш х в м н i wydajność ш о у w biurach projektów

P r M o if t a « w t r u W e a l l e W ydajność1 p r to y

WYSZCZEGÓLNIENI!

ogółem

w tym p reo o w n l-

S

aetru d • n i ,bea- śr e d n io

S

r s y p r o -

• k ł o w e - . n iu

w oaobaoh

na 1 s e t r u - d nionego

a

ółem • r io n a w a r to ś c ią p r o d u k cji podstawo­

wej g lo b a l­

n e j

na 1 a etru d ­ n i onego b e e - p o śretin io pray p r o je ­ ktow aniu mia­

ra ona w arto­

ś c i ą produk­

c j i podstawo­

wej aprae da­

n ej w i ło t y o h 000ГОМ

PLAN CENTRALNY OGÓŁEM

MINIÖTÄRÜTWO GÓRNICTWA Kombinat Budownictwa Węglo­

wego "Pubud” Zakład Studiów i " roiek tow Praemyału Węglo­

wego "Progor"Katowioe Główne B iu ro Stadiów 1 Pro­

jektów P raerób k i Węgla

"tiaparetor^K atowioe

Główne B iuro Studiów i . P r o ­ jektów O óm ioayoh K atow ice MINISTERBT-WO HUTNICTWA B iuro projek tów Preem yału H u tn iczeg o "Biprohut"

G liw ic e

B iuro Projektów Preemyału, Kokaoohemloenego "Kokaopro-

jek t" Z «bree

Biuro Projektów Preem yału M e ta li N ie ż e la z n y c h " B ipro- met" K atow ice

Biuro Projektów Preem yału M ateriałów O gniotrw ałych

"Bipromog" G liw ice

Biuro titudiów i Projektów Ureądeeń H utnioayoh "Hutmeea- p r o j e k t ” K atow ice

MINIliTKtiBTWO PRZEMYSŁU MASZYN CIĘŻKICH I ROLNICZYCH

P r e ed a ię b io r a tw o P rojek to w o - T eo h n o lo eio en e Budowy Maaeyn C ię ż k ic h "Prozemnk" G liw ic e

1=

1^

1S

;

77

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

P r e ed a ię b io r a tw o P rojek tow ania i Wyposażania Zakładów Maaeyn 1975 i Aparatów E le k try c z n y c h 1976

•'Promel" G liw ic e 1977

18087 17914 18294

m

iS

236

2442 2344 2038

I

786

1048

» m

218 1242

ip

228

600 56:

53

242

ш

11671 12033

118

i?!

680

Si

207120

¼

2008

1821

81

349 781

224 231226

184 909

180 181 176

ж

419

181349 192706 208299 182324

Ж

176300 174189 189974

*79 193671 193651 223925 185 2 163134

164516 216915

159924 165622 214864

163263 191941

183948

243261 26/141 28902C 24641?

269702 28/066

237832 240383 2 4 8 /3 $

263436

э5 ^ 3 4

ж

300371

ш

191771 279348

202977 221596 257074

208794 230159 244346

(12)

P r z e c ię tn e Z atru d n ien i

" vvA er l ’ Wydajność 'praoy

WYSZCZEGÓLNIENIE

#

ogółem

w tym pracow ni­

cy z a tr u ­ d n ie n i b e z p o śr e ­ d n io przy p r o je k to ­ waniu

na 1 z a tr u ­ dnionego ogółem m ierzona w a r to ś c ią p r o d u k cji podstawo­

wej g lo b a l­

n ej

na 1 za tru d ­ n io n eg o b e z ­ p o śr e d n ieg o przy p r o je ­ ktow aniu mle rzona warto­

ś c i ą produk- fc j i podstawo woj sp rzed a­

nej

w oeobaoh w z ło t y o h

MINISTERSTWO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Biuro P rojektów 1 R e a liz e - o j i I n w e e ty o ji Przem ysłu Syn­

t e z y Chemioznej "Proeynohem"

G liw ice

1975

ii?f

1101 ,

tu

54686166? 182524 198022 214893 ., 234666 356950 272952 .

B iuro Projektów 1 R e a l iz a c j i I n w e e ty o ji K opalnictw a Suro­

wców Chemioznyoh "Biprokop"

Chorzów 1977

Щ

458 270264259 233407231133199263 278911

Ш

Biuro S tu d ió w , Projektów 1 R e a l i z a c j i I n w e s t y c j i P rze­

m ysłu N ie o r g a n ic z n e g o

"Bibrokwas" G liw ice

11?!

1977

W

773 ,

539 529 517

212227 213537

• 230429

288285 294429 304683 Biuro P rojektów Przem ysłu

Tworzyw i Farb "Proerg"

G liw ic e

1976 1977

432

%

320 430 347

I80747 180164 I93455

258487 242797 268069 B iuro Projektów Przem ysłu

Farb 1 la k ie r ó w "Prolak"

G liw ic e

19751976 1977

160 128 180100 218875

Biuro P rojektów i R e a l i z a c j i

I n w e s t y c j i " P ollena"K atow ice 1976 19 77

10 60

8 46

I2I 7OO

193733

Ж

B iuro Projektów Przem ysłu A paratury Chemicznej "M etal-

ohem" G liw ic e

19761975 1977

113 119

145

I?

111

161362 ' 171857 199510

211602 230080 256892 Zakład Badawozo-Projektowy

"Energoohem"Gllwioe

im

1977

'+06

$

302 281 275

178275

Ж

239516 , 25648?

272145

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁOM BUDOWLANYCH

<

B iuro Projektów 1 Dostaw G eneralnych Przem ysłu I z o l a c j i Budowlanej

" I z o la c ja " K atow ice

li 1 I Ш

19751976 181

iii

И З 162651 252528265024292150

1977

329 305 298

241 215 20?

у

187537 188567 208815

255161 281134 301319

(13)

, A r fc io ię tte z a tr u d n ie n ie 1 Wydajnbśó praoy

WYSZCZEGÓLNIENIE

1. : ' . .

ogółem

w tym pracow ni­

c y z a tr u ­ d n ie n i b e z p o śr e ­ d n io p rzy p r o je k to ­ waniu

na 1 za tru dnlonego ogółem m ierzona w a r t o ś c ią p ro d u k cji podataw o- w el g l o ­ b a ln e j

,na 1 za tru d ­ n io n eg o b e z ­ p o śr e d n ieg o p rzy p r o je ­ ktow aniu mię rzona w arto­

ś c i ą produk­

c j i podstawo wej sp rzed a ­ n e j

w oeobach w z ło t y c h

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDO- WLANYCH/dok,/

-

Л B iuro Projek tów Budownictwa

Ogólnego " M iaetoprojekt"

G liw ice

1977

Щ

294 189215229 148937I57470178293 204169207688231284

B iuro P rojektów Budownictwa Ogólnego"Mla e t oproj e k t "

K atow ice 1977

443 440

45O 314

148367 160575 16У558

219568 233298, 244519 B iuro Projektów Budownictwa

Ogólnego " M iaetoprojekt"

Nowe Tyohy

Ж

1977

23I 229 , 239

160 160 170

152415 160427 176025

22ОО5О 23О9ОО 257I 76 Biuro Projektów O r g a n iz a c ji

i M ech a n iza cji Robot E le k tr ó ­ wninny oh "Borm" K atow ice

Ж

1977

180 178

172

1

180067190272193610

237528 25I 766 280333 Biuro Projektów K onabrukoji

Metalowych i Urządzeń Przem yelowyoh"M o8toatal"

Zabrze

1975

m. ÄI

406 291298304 186590197704190045 260236 268718 275089

G liw ic k ie Biuro Projektów Budownictwa Przemyałowego

G liw ice

ж

1977

524 518 49I

415 412 388

206692 201293 203542

249865 257138 269549 Biuro Projektów O r g a n iz a c ji

Budów "Biproorb" B ędzin

ж

1977

i 8

249

138 136 133

155065 348676 174277

275956 310948 331286 MINISTERSTWO ROLNICTWA

BiurO Projektów Budownictwa

N ie ja k ie g o K atowice 1975 1976 1977

188 183 195

129 164872

I8O77O 187138

240279 264648 274376 Biuro Projektów Wodnych

M e lio r a c ji K atow ice

Ж

1977

55 32 125320 195656

MINISTERSTWO KOMUNIKACJI PKP B iuro Projektów K o le jo ­

wych K atow ice

il?l

1977

328 321 308

236

Ml Ж

196238 233588238293266856

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIEL­

CZOŚCI PRACY '

ProjeAowa S p ó łd z ie ln ia Pra­

cy "Dokumentacja"Katowice

Ж

1977

E

1

11

69

179091 180893 188844

2527IO- 259131 246435

(14)

i r a e o l t t n e za tru d n ien i« » ' W ydajnoäö'praoy

11 1 '

1

w y b zczeo ó ln ib n ib

i

ogółem

w tym preoow ni­

cy z a tr u ­ d n ie n i b ezp o śred ­ n io p rzy p r o je k to ­ waniu

na 1 Mtom d n ionago ogółem m ierzona wartoośolą produlto j i podstawo­

wej g l o ­ b a ln e j

-na 1 »я brud­

n i onego b e z ­ p o śr e d n ieg o przy p r o je ­ k t owenlu role reona w arto­

ś c i ą produk­

c j i podstawo woj sp rzed a ­ nej

w онob«oh w ełotoyoh

CENTRALNY т а ц ш SPÓŁDZIELNI-

SPOZYWOÖW -

"Społem" 0Z88 Biuro Projektów

Kkbowioe ■ /

m

1977

264

184 260 329

156170 177212 1789U9

231228 236626 24006?

PŁAN TERENOWY OGÓŁEM

m

1977

1857

i m

1362 1306 1290

171049 181585 194988

235200 244261 265302 - MINISTERSTWO ADMINISTRA 0 Л

GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY

ŚRODOWISKA

Wojewódzkie B iuro Projektów K atow ice

1975

m

318 301 1 301

' 228 219 213

162534 161936 177292

226289 226132 249568 Wojewódzkie B iuro Projektów

Zabrze

1977

В"

287280276 168196177896204095 27OO7O226383242721

Biuro Projektów Budownictwa

Komunalnego K atow ice

1977

510 490

450 1

1 2 ® 6 ° 207702

243741 258545 286419 B iuro Projektów S łu łb y Zdro­

wia K atow ice

m

1977

219 208 206

152 150

137 184049

' 236868

m

Pracownia P rojektów dudownl- otwa O gólnego Katowice

1977 1 J ' 204290

232000 241666 251385 B iuro Planowania P r z e z t r z e -

nnego K atowice

1977

2?6 318 зо з

216 241 236

190769 185704 196380

2 4 ¾ ¾ 247462 Wojewódzkie Biuro Studiów

1 P rojektów Przem yciu B le k t r o -

maezynowego"Blmaez" G liw ic e 1977

I II

130419147957 209454 241267 ’

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH "SAMOPOMOC

CHŁOPSKA"

' ■ <

Wojewódzki ^wiązek Gminnych Spółdzielni"Sam opom oc Chłop­

aka" Zakład I n w e s t y c j i 1 Budownictwa Katowice

ł i .

55 1 42, I63309

i ‘ 227976 !

e r

i

i

., * — i

(15)

ТаЫвВ ’

OSOBOWY I BEZOSOBOWY FUNDUSZ PLAC QRAZ И.АСЕ MIESIEOZNE NEITO W BIUHAOH PROJEKTÓW

ш ш т Ь и я ш т

Osobowy fundusz p ła o n e t t o

ogółem

pracow­

ników z a tr u d ­ n io n y oh

przy p r o je k to waniu

B ezosobo­

wy fu n ­ dusz p ła o ogó­

łem

w ty e ią o a o h z ło t y c h

P rze­

c i ę t ­ na tnie s ię o z n a p ła o a n e t t o ogółem

w tym X pracow­

ników za tru d ­ n io n y ch b ezp oś­

r e d n io przy p r o jek ­ tow aniu w z ło t y c h OGÓŁEM

PLAN OENTHALNY OGÓŁEM

im is'i'im siw o górnictwa

Kombinat Budownictwa Węglowego

"Fabud" Zakład Studiów i Pro­

jektów Przem ysłu Węglowego

"Progor" K atow ice

1975 1976 1977 Główne B iuro Studiów i P r o je k - 1975 tów P rzeró b k i Węgla "Separator" 1976

K atow ice 1977

Główne Biuro Studiów i P r o je k - 1975 tów G órniczych K atow ice 1 9 /6

1977 MINISTERSTWO HUTNICTWA

B iuro Projektów Przem ysłu Hut­

n ic z e g o "Biporhut" G liw ic e 1975 1976 1977 B iuro Projektów Przem ysłu 1975 K oksochem icznego "K ókaoprojekt" 197b

Zabrze 1977

B iuro Projektów Przem ysłu 1975 M e ta li N ie ż e la z n y c h "Bipromet" 1976

K atow ice 1977

Biuro Projektów Przem ysłu M ateriałów O gniotrw ałych

"Bipromog" G liw io e

1 9 ? ! 1977 b iu ro o t udiów i Projektów 1975 Urządzeń tiu t n ie zyoh "Hutiuaazpro-1976 je k t" katów l o e 1977

‘ ШиISiLtitii vV0 PRZEMYSŁU lukSZYN CIĘŻKICH I ROLNICZYCH

P iz e d a lę b lo r e tw o Projektow o 1975 T eo h n o lo g io zn e Budowy Maazyn 1976 C ię ż k ic h "Prozemak" G liw io e 1977 MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MASZYN­

OWEGO

P r zed a ięb ió ra tw o P rojektow ania 1 Wyposażania Zakładów Maszyn 1975 1 aparatów E lek try czn y ch 1976

"Pi-umel1/ G liw ic e 1977

1406504 1421732 1547598 1268204 1266664 1410270

11996 17654 20499 7215O 77296 794О3 240269 246351 25ОО52

2O5142 201762 184143 43046 46 292 4298О 76606

23095 24534 2555О 17150 IOO579

15775 16250 17416

43620 42553 43496

1068714 1150062 1247452 952220 1037376 1134639

9029 12975 16106 5595 61 вз 63379 197503 199045 208060

176264 170111 153210 37023

m

67949 64516 61952 17727 10939 19059 15107 89475

15514 14699 14354

58590 57020 57002

13218 10741 7804 12241

88

108 00 113 648 532 242 29963517 2832

1754 8

??

140

* 221

f i

I

17

К

I

2303

6480 6614 7 0 5 0 6512

6644 7085

5880 7018 6673 6309 67457046 7366 7425 7932

7000 7174 7530 6816 7117 7493 6272 6629 7414 57456140 6513 6556 7285

5500

i n

6058 6276 6757

6726 7585 7825 6679 7407 7857

6376 7465 7027 6855 7330 7524

E

8066 0152 8621 0143 8162 0653 7250

SS

6032 7249 6878 0203

6256 6767 6787

6796 6917 7359

(16)

l a b r i 8 OSOBOWI I BEZOSOBOWI FUNDUSZ BMC ORAZ ЕЬАСВ MIESI$OZtfE NETTO W BIURACH

т о з ш х Ь я / o d . /

wibzczegCu i IM ZS

Ooobowy f undue*

p le o n e t t o

Ogółom

pracow­

ników z a tr u d ­ n io n y ch

p red el-te wanlu

Bovooobo- wy f un­

due*

p ła c ogó­

łem

P w e - d ę b ­ ne ml*

e lę o e n a p ła c * n e t t o ogółem

w tym pro 00« - nlków za tru d ­ n io n y ch b ezp o ś­

r e d n io przy p r o jek ­ tow an iu w ty a ią o ó o h z ło t y c h w z ło t y c h MlhlSTBHSTWO PRZEMYSŁU OHMIOZNEGU

Biuro Projektów i R e a l i z a c j i I n - 1975 w esfcyoji Przem ysłu SynUozy Che- 1976 m ioznej "Prosynohem" G liw ic e 19?'/

Biuro P rojektów i R e a l i z a c j i 1975 I n w e s t y c j i K opalnictw a Surowców 19?£

Chemicznych "Biprokop" Chorzów 1977 Biuro S tu d ió w .P ro jek tó w i K o a li- • z a o j i I n w e s t y c j i Przem ysłu 1975 N ie o r g a n ic z n e g o "Biprokwas" 197^

G liw ic e 1977

B iuro Projektów Przem ysłu 19 l*worzyw i Farb "Proerg" O liw io e 19

. 19'

B iuro P rojektów Przem ysłu, 19' Farb i Lakierów "ProlakV " liw io e 19' 19' Biuro Projektów i R e a l i z a c j i 19 I n w e s t y c j i " P ollen a" K atow ice 197'

1 9 Biuro Projektów Przem ysłu 1 9 Aparatury Chem icznej "Mebalohem" 1 9

O liw io e 1 9

Zakrad Budawozo-Projektowy 19

"Energoohem" « l iw io e 19' MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I

PRZEMYSŁU MARjtiRIAhOW BUDOWLANYCH Biuro Projektów i Dostaw

G eneralnyoh Przem ysłu I z o l a c j i Budowlanej " I z o la c j a Ła to w io e

i

B iuro Projektów uoapodaki Wod.no- ooiek uw oj "Hydroaen 1 G liw ic e B iuro p ro jek tó w Budownictwa Ogólnego "M lastprojekt"

K atow ice

B iuro Projektów Budownictwa Ogólnego " k ia sto p r o je k t"

В owe Tychy

Biuro Projektów O r g a n iz a c ji i M ech a n iza cji Robót Elektrow - n ianyou "Borm" K atow ice

Biuro Projektów k o n s t r u k c ji Metalowych i Urządzeń P rze­

my arowych "M outoetal"

Zabrze

197b 197V 1975 1976 1977 1975 1976 1977

19761975 1977

04052 79609 75021 30055 33027 37543 61499 61519 69412 32929 420Ö6 39790 13484

861 5375

IV ,I

11058 29429 26760 28293

12013 12135 12561 23Q21 24051 24332 28208 26858 30654 14697 24726 16783 23400 14934 13011

72870 50452 59937

3%

25042 40488 47531 51540 26984 35485 31259 11846

4522723 6011 6641 9309 18093 22172 22920

9144 8922 0725 20375 20173 19022

22636 21240 23650 11900 11923.

13595 11559 12695 1Ю35 32250 27033 30356 25517 33367 27990

1017 537 134 195 259 145 448 474 191

ISS

89 106

31

m

44 36 276 202 204

140 110 50 150 154106 164 212 121 40

3

16 262345 191

63616816 6868 6272 62696831

6352 63317010 7022

7175 7465 5319 5693 6355 6040 5964 6327

II

60336571 6804 5306 5087 5677 5301

6207 6992 6691 6640 642 685

(17)

Ä

i .... -... i 1 " — Osobowy fundusz p ła c n e t to

B ezoso­

bowy f un- 'dusz p ła o o g ó ­ łem

Prze­

c i ę t ­ na Die s ię o z n a p ła o a n e t to ogółem

w tym - pracow­

ników za tru d ­ n ionych

bezpoś­

red n io przy p r o jek ­

towaniu

razczBtiöüNibM iB ogółem

pracow­

ników z a tr u d n io nyoh przy p r o jek ­ tow aniu

w t y s ią c a c h z ło t y c h w z ło t y c h MINISTEixSTWO BUDüwNICTWA I FRZi

I.1YSŁU MATERIAŁÓW BUDGWLANYGH/dc G liw io k ie B iuro Projektów 195i

k ś /

42160 37247 529 6705 7479

Budownictwa Przem ysłowego 1976 3945Ö 34114 452 634 o 6900

G liw ic e 197? 41377 35036 192 7023 7525

B iuro Projektów U rg a n iza o ji1 9 7 t Budów "Biprooru" B ędzin 157<

17641 11349 85 5676

19667 11994 71 5895 7996

197? 10308 10613 43 6127 6650

MINISTERSTWO BOIHIOTwA Biuro P rojektów Budowniotwa

7293 8601

w ijeR ieg o K atow ice 197! .16452 13314 142

197< 14282 11379 87 6504 7586

,1977 16231 12810 59 6936 8026

Biuro Projektów Wodnych 1975 5159 2293 36 4967 5971

M e lio r a c j i kavow ioe 1976 Ы

1977

"

B iu r e Projek tów Budowni- 1975 15879 13278 46 5148 5854

etwa Ogólnego " M iastop re- 1976

je k t" G liw ice 1977 178I I 14870 77 5208 5767

20151 16792 67 5712 6112

■ MINISTERSTWO kuMUNInACJI

PKP Biuro Projektów 1975 22490 I 89I 6 163 5716

k o lejow yon K atow ice 1976 22254 18663 107. 5777 6610

1977 23336 18994 02 5314 7130

OEM TRAWY ZWIĄZEK SPÓŁ­

DZIELCZOŚCI PRACY

P rojektow a S p ó łd z ie ln ia 1975 7125 5919 65 6059 7149

Pracy "Dokumentacja" 1976 6883 5537 01 6102 6991

K atow ice 1977 7056 5443 46 6533

I

6574

CENTRALNY ZwiĄZEK SPÓŁ­

DZIELNI SPOZWICÓW

"Społem" CZSS Biuro P ro - 1975 17447 14171 244 5507 6410

jektów K atow ice 1976 24426 19554 259 5607 6267

1977 32764 2 5 9 ОЗ 321 6067 6581

(18)

Io b l . 8 0SGB0.7I I B15Z0S0B0AY FITODU3Z РТ.ЛС ORAZ Ш С Е ItOSltiCZIIB НЕТТО W BIURACH r a O J H W / d o k ./

Osobowy funduo2

pZoo n o t to Prze­

c i ę t ­ na n lo oięoumo p ła c a n e t t o ogółom-

w tym praoow—

SSiików z a tru d ­ n io n y ch b ezp o ś­

r e d n io przy P ro jek ­ te n n u l u WXBZCZEGÖLHIEMIE

-

ogółom

praoox»—

alków z a tr u d n i*

oy oh p rzy pro jo b "

io w o n lu

B ezoso­

bowy f u n - duos p ła o ogó­

łem

w ty e ią o a o h z ło t y c h w z ło t y c h

i '

ELAN TERENOWY OGÖLEbl 1974 156500 116494 977 6202 7128

1976 155060 1 1 2 6 6 6 ' 955 6534 7190

1977 157520 112013 997 6704 7521

Mili 33TSR3TWO ADIJIn IStRACJ I GOSPODARKI TERENOWEJ I OCH­

RONY ŚRODOWISKA

Wojewódzkie B iuro P r o je k - 1975 20605 60 5421 6359

tów K atow ice 1976 20992 17660 70 5012 ф з

1977 21720 ' 17502 57 6013 6 Ö47

Wojewódzkie B iuro P ro jek r 1975 27119 22953 172 5840 6665

tów Zabrze 1976 27691 23410 170 6121 6970

1977 29357 24710 6640 7461

Biuro Projektów Budow­ 1975 39701 32894 195 6407 7389

n ictw a Komuualnego 1976 40790 34090 104 6937

K atow ice 19 77 40970 34307 1ÖÜ 7509

Biuro P tojek tów S łużby 1975 15304 12659 67 5023 694 u

K atow ice 1976 15319 12723 149 6137 7068

1977 15263 11476 226 Ы82 6901

Pracownia Projektów 1975 3319 3021 63 7092 7629

Budownictwa Ogólnego 1976 2699 2382 78 6816 735,2

Ratowioe 1977 2638 2240 73 6870 7179

B iuro Planowania P r z e - 1975 24902 21576 x 203 7519

6451

8324

e trzen n eg o K atow ice 1976 24616 20321 272 7027

1977 24319 20348 232 6688 7185

Wojewódzkie Biuro Studiów 1975 3511 2672 77 5520 6747

i Projektów Przem ysłu 1976 2 9Ы 2076 54 4935 57 b?

Elektrom aszynowego " ml ma a z *1977 3033 2230 46 5378 6194

t iliw lo e

OBiTRALnY ZWIĄZEK SPÓŁ­

DZIELNI ROLNICZYCH "SCH"

Wojewódzki Związek Cłmin- nyoti S p ó ł d z i e l n i llo l n i -

ozyoh "SCh" Zakład Inwe- 1975 3759 3320 100 5695 6587

' ą,vyoji i Budownictwa 1976 - mm

K atow ice 1977

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :