• Nie Znaleziono Wyników

..., dnia... OFERTA KONKURSOWA I. W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "..., dnia... OFERTA KONKURSOWA I. W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik Nr 2 ..., dnia...

...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA I.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej zakończeniu w ...

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w wymiarze odpowiadającym przeciętnie ……. godzin dziennie (podstawowa ordynacja) w dniach powszednich od poniedziałku do piątku oraz na dyżurach:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 16 godzinnych …….

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o oferencie :

Podmiot wykonujący działalność leczniczą ...

Adres/Siedziba podmiotu ...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności

gospodarczej* ...

...

Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania

oferenta: ...

Telefon ... Fax ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

IV. Propozycja warunków cenowych za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj udzielanych

świadczeń zdrowotnych Cennik Wymiar świadczeń podstawowa ordynacja oddziału

w dniach roboczych ... zł. Miesiąc

dyżur medyczny w dniu

powszednim ... zł. godzina

dyżur medyczny w dniu

świątecznym i wolnym od pracy ... zł. godzina dyżur gotowości do udzielania

świadczeń (pod telefonem) ... zł. godzina

ambulatoryjna porada specjalistyczna,

procedura ustalona przez Udzielającego zamówienie* .... % punktu ustalonego

przez NFZ

punkt rozliczeniowy p.o. lekarza koordynującego pracę w szpitalu

poza czasem podstawowej ordynacji zakładu ... zł. dyżur

V. Proponowany czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

(2)

VI. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

VII. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić

(3)

..., dnia...

...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA II.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej zakończeniu w ...

(nazwa komórki organizacyjnej) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu I. Dane o oferencie :

Podmiot leczniczy ...

Adres/Siedziba podmiotu leczniczego ...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności

gospodarczej* ...

...

Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania

oferenta: ...

Telefon ... Fax ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Propozycje cenowe za udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierają dodatkowe formularze ofertowe.

IV. Proponowany czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

V. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

VI. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić

(4)

..., dnia...

...

nazwa podwykonawcy i pieczęć firmowa z adresem

Dodatkowy formularz ofertowy (załącznik do OFERTY KONKURSOWEJ II)

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oraz/lub po jej zakończeniu w ...

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w wymiarze odpowiadającym przeciętnie ……. godzin dziennie (podstawowa ordynacja) w dniach powszednich od poniedziałku do piątku oraz na dyżurach stacjonarnych:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 16 godzinnych …….

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o podwykonawcy :

Podmiot wykonujący działalność

leczniczą ...

Adres/Siedziba podmiotu ...………...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...…………..

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* ...………….

Telefon ... Fax ...

II. Propozycja warunków cenowych za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj udzielanych

świadczeń zdrowotnych Cennik Wymiar

świadczeń podstawowa ordynacja oddziału

w dniach roboczych ... zł. Miesiąc

dyżur medyczny w dniu

powszednim ... zł. godzina

dyżur medyczny w dniu

świątecznym i wolnym od pracy ... zł. godzina

dyżur gotowości do udzielania

świadczeń (pod telefonem) ... zł. godzina

ambulatoryjna porada specjalistyczna,

procedura ustalona przez Udzielającego zamówienie*

.... % punktu ustalonego

przez NFZ

punkt rozliczeniowy p.o. lekarza koordynującego pracę w szpitalu

poza czasem podstawowej ordynacji zakładu ... zł. dyżur

III. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

IV. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

IV. Proponowany czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

... ...

(Data) (Podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

(5)
(6)

..., dnia...

...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA III.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurów lekarskich w zespołach wyjazdowych

„S” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Proponuję dostępność na dyżurach:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o oferencie :

Nazwa podmiotu gospodarczego ...

Specjalizacja, tytuł naukowy ...

Adres...

Nr wpisu do właściwego rejestru indywidualnych praktyk lekarskich w miejscu

wezwania i oznaczenie organu dokonującego wpisu ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

IV. Określenie kosztów udzielania świadczeń .

Oferuję cenę udzielanych świadczeń zdrowotnych za 1 godzinę dyżuru w zespole wyjazdowym „S” w kwocie : ... zł.

V. Proponowany czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

VI. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

VII. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

* niewłaściwe skreślić

(7)

..., dnia...

...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA IV.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurów lekarskich w zespołach wyjazdowych

„S” Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

I. Dane o oferencie :

Nazwa podmiotu gospodarczego ...

Adres...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności

gospodarczej* ...

...

Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania

oferenta: ...

Telefon ... Fax ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Propozycje cenowe za udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierają dodatkowe formularze ofertowe.

IV. Proponowany czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

V. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

VII. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

(8)

..., dnia...

...

...

nazwa podwykonawcy i pieczęć firmowa z adresem

Dodatkowy formularz ofertowy (załącznik do OFERTY KONKURSOWEJ IV)

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurów lekarskich w trybie dyżurów lekarskich w zespołach wyjazdowych „S”

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Proponuję dostępność na dyżurach:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o podwykonawcy :

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą ...

Adres/Siedziba podmiotu ...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* ...……

Telefon ... Fax ...

II. Propozycja warunków cenowych za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj udzielanych

świadczeń zdrowotnych Cennik Wymiar świadczeń dyżur lekarski

w zespole wyjazdowym „S” ... zł. godzina

III. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

IV. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

V. Proponowany czas trwania umowy : od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

... ...

(Data) (Podpis podwykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

(9)

..., dnia...

...

nazwa Oferenta i pieczęć firmowa z adresem

OFERTA KONKURSOWA V.

W konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji Szpitala (w zakresie koordynowania zadań Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych) oraz po jej zakończeniu w trybie dyżurów lekarskich w ...

(nazwa komórki organizacyjnej)

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w wymiarze odpowiadającym przeciętnie ……. godzin dziennie (podstawowa ordynacja) w dniach powszednich od poniedziałku do piątku oraz na dyżurach:

- średniomiesięczna ilość dyżurów 16 godzinnych …….

- średniomiesięczna ilość dyżurów 24 godzinnych …….

I. Dane o oferencie :

Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą ...

Adres/Siedziba podmiotu ...

Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Okręgowej Izby Lekarskiej*

...…….

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej* ...

Telefon ... Fax ...

II. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych na warunkach w nich określonych.

III. Jednocześnie wyrażam zgodę na przyjęcie przez Udzielającego zamówienia niniejszej oferty ze zmniejszoną ilością dyżurów uzależnioną od rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia. Takie przyjęcie oferty nie będzie miało wpływu na określoną cenę za 1 godzinę dyżuru.

IV. Propozycja warunków cenowych za udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Rodzaj udzielanych

świadczeń zdrowotnych Cennik Wymiar świadczeń podstawowa ordynacja Szpitala

w dniach roboczych ... zł. Miesiąc

dyżur medyczny w dniu

powszednim ... zł. godzina

dyżur medyczny w dniu

świątecznym i wolnym od pracy ... zł. godzina p.o. lekarza koordynującego pracę w szpitalu

poza czasem podstawowej ordynacji zakładu ... zł. dyżur V. Proponowany czas trwania umowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

VI. Załączona dokumentacja odpowiada wymaganiom zawartym w „Szczegółowych informacjach dotyczących konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

VII. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na oferowane świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, poz. 1729), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy na świadczenie usług będących przedmiotem konkursu.

... ...

(Data) (Podpis oferenta)

* niepotrzebne skreślić

Cytaty

Powiązane dokumenty

unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 6.17 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 6.6 W przypadku gdy

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane, a kopie

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję treść ogłoszenia, warunki konkursu ofert oraz projekt umowy oraz zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym wykonującym świadczenia opieki

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

1.Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść obowiązków wykonywania świadczeń, objętych niniejszą umową na osobę