• Nie Znaleziono Wyników

Pokazać, że (Q i∈IGi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pokazać, że (Q i∈IGi"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Zestaw zadań 1: Produkty grup. Produkty i koprodukty grup abelowych.

(1) Niech {Gi : i ∈ I} będzie rodziną (możliwie nieskończoną) grup, niech Y

i∈I

Gi = {f : I →[

i∈I

Gi : f (i) ∈ Gi}

będzie produktem kartezjańskim rodziny zbiorów {Gi : i ∈ I}. Jeżeli f, g ∈ Q

i∈IGi, to iloczyn f · g definiujemy jako funkcję f · g : I →S

i∈IGi daną wzorem f · g(i) = f (i)g(i).

Pokazać, że (Q

i∈IGi, ·) jest grupą, którą nazywamy iloczynem prostym zewnętrznym.

Ponadto definiujemy odwzorowania πi :Q

i∈IGi → Gi wzorem πi(a) = a(i),

dla i ∈ I. Pokazać, że πi, i ∈ I, są dobrze określonymi epimorfizmami grup, które nazywamy epimorfizmami kanonicznymi.

(2) Niech {Gi : i ∈ I} będzie rodziną (możliwie nieskończoną) grup, niech Y

i∈I

Gi = {f : I →[

i∈I

Gi : f (i) ∈ Gi}

będzie produktem kartezjańskim rodziny zbiorów {Gi : i ∈ I}. W zbiorze Q

i∈IGi rozpatrzmy podzbiór

a

i∈I

wGi = {f ∈Y

i∈I

Gi : f (i) = 1Gi dla prawie wszystkich i ∈ I}.

Iloczyn f · g, dla f, g ∈ `w

i∈IGi definiujemy jak w grupie Q

i∈IGi. Pokazać, że (`w

i∈IGi, ·) jest grupą, którą nazywamy słabym iloczynem prostym zewnętrznym. W przypadku, gdy grupy Gi, i ∈ I, są abelowe, piszemy na ogół`

i∈IGi, a w przypadku, gdy Gi, i ∈ I, są abelowe i zapisane w notacji addytywnej, piszemy na ogół P

i∈IGi. Ponadto definiujemy odwzorowania ιi : Gi →Qw

i∈IGi wzorem πi(a) = a, gdzie a(j) =

(a, gdy j = i, 1Gj, gdy j 6= i,

dla i ∈ I. Pokazać, że ιi, i ∈ I, są dobrze określonymi monomorfizmami grup, które nazywamy monomorfizmami kanonicznymi.

(3) Niech (G, ·) będzie grupą, niech {Hi : i ∈ I} będzie rodziną (możliwie nieskończoną) podgrup normalnych grup G. Pokazać, że następujące warunki są równoważne:

(a) G =`w i∈IGi,

(b) każdy element g ∈ G \ {1} ma jednoznaczne przedstawienie w postaci g = hi1hi2. . . hin,

gdzie i1, . . . , in są różnymi elementami zbioru I oraz hik 6= 1, k ∈ {1, . . . , n}.

(4) Niech (G, ·) będzie grupą, niech {Hi : i ∈ I} będzie rodziną (możliwie nieskończoną) podgrup normalnych grup G. Wówczas, jeżeli

(a) G =S

i∈IHi oraz (b) dla każdego k ∈ I, Nk∩D

S

i∈I\{k}HiE , to G ∼=`w

i∈IHi.

1

(2)

2

(5) Niech {Gi : i ∈ I} będzie rodziną grup, H pewną grupą, niech {φi : H → Gi : i ∈ I} będzie rodziną homomorfizmów grup. Pokazać, że wówczas istnieje dokładnie jeden homomorfizm φ : H →Q

i∈IGi taki, że

πi◦ φ = φi,

dla i ∈ I. Ponadto pokazać, że jeśli grupa G ma powyższą własność, to wówczas G ∼=Q

i∈IGi. (6) Niech {Gi : i ∈ I} będzie rodziną grup abelowych, H pewną grupą abelową, niech {φi : Gi

H : i ∈ I} będzie rodziną homomorfizmów grup. Pokazać, że wówczas istnieje dokładnie jeden homomorfizm φ :`

i∈IGi → H taki, że

φ ◦ ιi = φi,

dla i ∈ I. Ponadto pokazać, że jeśli grupa abelowa G ma powyższą własność, to wówczas G ∼=

`

i∈IGi.

(7) Pokazać, że powyższe twierdzenie jest fałszywe, jeśli rozważane grupy nie są abelowe (wskazówka:

wystarczy ograniczyć się do przypadku rodziny dwóch grup nieabelowych).

Zadanie domowe: zadania 4, 6 i 7 należy rozwiązać na następne zajęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadanie domowe: zadania 7, 10 i 11 należy rozwiązać na

Zestaw zadań

Znaleźć przestrzeń ideałów maksymalnych algebry dyskowej A złożonej z funkcji ciągłych w domkniętym kole jednostkowym i holomorficznych wewnątrz tego

Λ jest ciągłym funkcjonałem liniowym nad R na przestrzeni funkcji C[0, 1] o wartościach zespolo- nych.. Zauważyć, że Φ

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

Kierowca otrzymał mandat od poli- cjanta, który stwierdził, że w pewnym momencie nastąpiło przekroczenie prędkości o dokładnie 10km/h.. Pokazać, że wielomian stopnia

Czy teza jest prawdziwa dla całkowitych ujemnych liczb