• Nie Znaleziono Wyników

Pokazać, że ciąg operatorów (Tnf )(x

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pokazać, że ciąg operatorów (Tnf )(x"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ANALIZA FUNKCJONALNA LISTA 4

1. Uzasadnić, że domknięta popdrzestrzeń przestrzeni Banacha jest przestrzenią Ba- nacha. Podprzestrzeń liniowa Y przestrzeni Banacha X jest domknięta, jeżeli dla każdego ciągu (yn) elementów z Y , takiego, że limn→∞kyn− xk → 0 zachodzi, że x ∈ Y .

2. Podać przykład bazy Hamela (bazy algebraicznej) w przestrzeni c00 (jest to nie- skończenie wymiarowa przestrzeń unormowana, która nie jest przestrzenią Ba- nacha).

3. Nieskończenie wymiarowe przestrzenie Banacha nie posiadają przeliczalnej bazy Hamela. Na przykładzie jednej z przestrzeni c0, c, lp, C[0, 1] pokazać, że tak fak- tycznie jest, konstruując nieprzeliczalny zbiór wektorów LN.

4. Czy przestrzenie c0, c, lp mają bazy Schaudera? Jeśli tak, wyznaczyć naturalne przykłady takich baz.

5. Niech X = BU C(R) będzie przestrzenią funkcji ograniczonych i jednostajnie ciągłych na R z normą supremum. Pokazać, że ciąg operatorów

(Tnf )(x) = f

 x + 1

njest zbieźny do operatora identycznościowego I w sensie mocnym, tzn.

n→∞lim k Tnf − f k= 0 dla dowolnego f ∈ X.

6. Pokazać, że operator z poprzedniego zadania nie jest zbieżny w normie opera- torowej (czyli jednostajnie) do I, tzn. limn→∞ k Tn− I k6= 0 (Wsk. można np.

rozważyć ciąg fn = sin(nx) i obliczyc Tn(fn)).

7. Pokazać, że w przestrzeni unitarnej H (w szczególności, w przestrzeni Hilberta) zachodzi twierdzenie Pitagorasa:

k x k2 + k y k2=k x + y k2 dla x, y ∈ H, takich że x ⊥ y.

8. Pokazać, że w przestrzeni unitarnej H (w szczególności, w przestrzeni Hilberta) zachodzi tożsamość równoległoboku

k x + y k2 + k x − y k2= 2 k x k2 +2 k y k2 dla dowolnych x, y ∈ H.

1

(2)

9. Wykazać, że przestrzenie Banacha c0, c, l nie są przestrzeniami Hilberta, znaj- dując ciągi, które nie spełniają tożsamości równoległoboku.

10. Pokazać, że iloczyn skalarny jest ciągły, tzn. jeżeli xn → x oraz yn → y, to hxn, yni → hx, yi.

11. W rzeczywistej przestrzeni Hilberta L2[0, 1] znaleźć najlepszą aproksymację funkcji f (x) = sin(πx) wielomianem stopnia dwa.

12. Podać przykład przestrzeni Banacha, w której nie zachodzi twierdzenie o zbiorze wypukłym (tw. o najlepszej aproksymacji).

13. Pokazać, że jeżeli M jest podzbiorem przestrzeni Hilberta H, to (M) jest domkniętą podprzestrzenią liniową rozpiętą przez M , tzn. jest domknięciem zbioru Lin(M ) wszystkich kombinacji liniowych wektorów ze zbioru M .

14. Pokazać, że zbiór funkcji postaci en(x) = 1

√2πeinx, n = 0, ±1, ±2, . . .

jest układem ortonormalnym w zespolonej przestrzeni Hilberta L2[0, 2π].

15. Pokazać, że zbiór funkcji

√1

2π,sinx

√π ,cosx

√π ,sin2x

√π ,cos2x

√π , . . .

jest układem ortonormalnym w rzeczywistej przestrzeni Hilberta L2[0, 2π].

R. Lenczewski

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niech c 00 będzie przestrzenią liniową ciągów (np.. Pokazać, że przestrzeń wielomianów jednej

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

Pokazać, że iloczyn skalarny na przestrzeni z iloczynem skalarnym jest ograniczoną formą pół- toraliniową.. 2.. ), dla ustalonego ograniczonego ciągu

Pokazać, że również w wyjściowym prostokącie długość jednego z boków musi być liczbą całkowitą.. Wyrazić współczynniki Fouriera funkcji h za pomocą

Gdy odległość pomiędzy pociągami wynosi 1 km, pszczoła zaczyna latać tam i z powrotem pomiędzy pociągami z prędkością 60 km na godzinę.. Wyrazić od- ległość jaką

Zbiór funkcji nieparzystych oznaczymy literą N, natomiast zbiór funkcji parzystych - literą P..

Obieramy dowolny punkt X na symetralnej AB, wpisujemy okr ag , w trójk at ABX oraz dopisujemy doń okr , ag styczny do odcinka AB.. Pokazać, że iloczyn rR