• Nie Znaleziono Wyników

SPRAWDZIAN NR 3. Wpisz w lukę odpowiednią liczbę. Cena telewizora LCD przed 10% obniżką wynosiła 3400 zł. Cena telewizora po obniżce jest równa zł.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPRAWDZIAN NR 3. Wpisz w lukę odpowiednią liczbę. Cena telewizora LCD przed 10% obniżką wynosiła 3400 zł. Cena telewizora po obniżce jest równa zł."

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

IMIĘ I NAZWISKO:

KLASA:

GRUPA

A

SPRAWDZIAN NR 3

KARMENA DOMIN- MASZKIEWICZ

1.

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Cena telewizora LCD przed 10% obniżką wynosiła 3400 zł. Cena telewizora po obniżce jest równa ________ zł.

2.

Zapisz w postaci sumy.

Wpisz w każdą lukę odpowiednie wyrażenie.

4(3x – 5) = ____________

–3(2a – 4b + 12) = ____________

3.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Długość boku rombu ABCD jest równa 10 cm, a jego boki AB i CD są styczne do okręgu o promieniu 4 cm. Pole tego rombu jest równe

A. 40 cm2 B. 60 cm2 C. 80 cm2 D. 100 cm2

4.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Aby skonstruować kąt o mierze 60°, należy tylko A. skonstruować kwadrat.

B. skonstruować trójkąt równoboczny.

C. poprowadzić dwusieczną kąta 30°.

D. skonstruować dowolny trójkąt równoramienny.

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1

(2)

5.

Drabina oparta jest o mur pod kątem 45°. Jej dolny koniec oddalony jest od muru o 4 m.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Długość drabiny jest równa A.

B.

C.

D.

6.

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Wartość wyrażenia jest większa od wartości wyrażenia , gdy A jest równe

A. B. C. D.

7.

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Wartość wyrażenia dla jest równa____.

(3)

8.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Pole kwadratu oznaczone jest literą a, pole koła literą b.

Wyrażenie algebraiczne opisujące pole narysowanej figury, to

A. 4a + 2b B. 8a + b C. 8a + b D. 8a – b

9.

Uzupełnij równanie tak, aby jego rozwiązaniem była liczba 0,4.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

–5x + 1 = x + ____

10.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

A. Rozwiązaniem układu równań jest para liczb o

przeciwnych znakach.

P F

B. Rozwiązaniem układu równań jest para liczb o takich

samych znakach.

P F

11.

W tabeli przedstawiono informacje dotyczące niektórych państw biorących udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej do 2013 roku.

Państwo Brazylia Niemcy Włochy Argentyna Meksyk Anglia Francja

Liczba startów 19 17 17 15 14 13 13

Liczba tytułów

mistrzów świata 5 3 4 2 0 1 1

Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe.

W każdą lukę wpisz odpowiednią liczbę.

Łączna liczba występów Argentyny, Meksyku i Francji na mundialach jest równa ____, a łączna liczba tytułów mistrzów świata zdobyta przez te kraje jest równa ____.

Trzy najlepsze drużyny narodowe zdobyły łącznie ____ tytułów mistrzowskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 3

(4)

12.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wśród sportowców przeprowadzono pewną ankietę, której wyniki przedstawiono na diagramie kołowym. Miara kąta środkowego odpowiadającego liczbie wskazań jednej z odpowiedzi jest równa 162°. Tę odpowiedź wybrało

A. 45% badanych.

B. 55% badanych.

C. 65% badanych.

D. 75% badanych.

13.

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku w punkcie D i promieniu 5 cm oraz styczne do okręgu. Punkty E i F są punktami styczności prostych i okręgu, a |AE| = 6cm.

Oblicz pole wielokąta AFDE . Zapisz rozwiązanie.

14.

Oblicz długość okręgu wpisanego w kwadrat o boku długości 4 cm.

Zapisz rozwiązanie.

(5)

15.

Wśród figur przedstawionych poniżej są pary figur podobnych.

I II III IV

V VI VII VIII

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Figury podobne to figury A. I i III.

B. II i VII.

C. IV i VI.

D. V i VIII.

16.

W każdym pozycyjnym systemie liczbowym, liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu.

Np. liczba 1011 zapisana w

– dziesiątkowym systemie pozycyjnym to 1 · 103 + 0 · 102 + 1 · 101 + 1 · 100, – dwójkowym systemie pozycyjnym to 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20,

– w ósemkowym systemie pozycyjnym to 1 · 83 + 0 · 82 + 1 · 81 + 1 · 80.

Liczby w systemach innych niż dziesiątkowy oznacza się zazwyczaj indeksem dolnym oznaczającym podstawę danego systemu. Indeks zapisuje się w systemie dziesiątkowym.

Np. 10112 = 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20 = 11 10118 = 1 · 83 + 0 · 82 + 1 · 81 + 1 · 80 = 521 Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w lukę odpowiednią liczbę.

Suma liczb 12058 i 101012 zapisana w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, to liczba ____.

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 5

(6)

17.

Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

A = ________

B = ________

18.

Usuń niewymierność z mianownika. Odpowiedź podaj w najprostszej postaci.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

= ________

= ________

19.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Tomek zbiera karty z piłkarzami, koszykarzami i siatkarzami. Łącznie ma 74 karty. Kart z piłkarzami ma o 4 mniej niż kart z koszykarzami, a kart z siatkarzami ma o 6 więcej niż z koszykarzami. Jeżeli x oznacza liczbę kart z koszykarzami, to przedstawioną sytuację można opisać za pomocą równania

A. x – 4 + 6 = 74 B. 3x = 74 C. 3x + 2 = 74 D. x + 2 = 74

20.

Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb x = 1, y = –1.

Rozwiązaniem układu równań jest para liczb x = ____ , y = –1.

(7)

21.

Przed wjazdem na autostradę ustawiło się w kolejce 19 samochodów osobowych i ciężarowych.

Długość tej kolejki jest równa 166 m. Każdy samochód osobowy ma 4,5 m długości, a ciężarowy 17 m długości. Odległości między samochodami są równe 1 m. Ile samochodów osobowych i ile samochodów ciężarowych stoi w tej kolejce?

Rozwiąż zadanie za pomocą układu równań.

22.

Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe.

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

Punkty A = (–1, –1) i D = (–1, 5) są wierzchołkami prostokąta ABCD, którego jedną z osi symetrii jest oś y układu współrzędnych. Wierzchołki B i C tego prostokąta mają współrzędne: B = (____ ,

____ ), C = (____ , ____ ).

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 7

(8)

23.

Przekątna prostokąta o polu tworzy z dłuższym bokiem kąt 30°. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.

Zapisz rozwiązanie.

24.

Narysuj dowolny trójkąt ostrokątny, a następnie znajdź jego obraz w symetrii względem punktu przecięcia się symetralnych jego boków.

(9)

25.

Z wierzchołka O kąta AOB poprowadzono półprostą OC.

i

Czy półprosta OC jest dwusieczną tego kąta?

Zapisz odpowiedź i jej uzasadnienie.

Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 9

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

a) Pole działki pana Zbyszka jest równe ……… m 2. b) Długość boku działki pana Zbyszka jest równa ……….. c) Obwód działki pana Jana jest równy: ………m. ). Za pomocą cyfr

………. c) Ile czasu będzie trwało napełnianie pustej cysterny, jeśli będzie otwarty pierwszy kran, który napełnia cysternę i kran w dnie

Talk to the teachers and you learn that the school has no major discipline problems, there is no bullying and children are rarely absent.. Transcendental meditation and

5. Losujemy jedną kulę, a następnie wrzucamy ją ponownie do urny dorzucając dodatkowo k kul białych, jeśli była to kula biała lub k kul czarnych, jeśli była czarna.

Lista 3: Ukªady równa«

Lista 3: Ukªady równa«

[r]