• Nie Znaleziono Wyników

Lista zadań nr 10 – Wielomiany i równania funkcyjne A) WIELOMIANY Zad. 1. Sformułuj twierdzenie o rozkładzie wielomianu na czynniki. Rozłóż na czynniki wielomiany. a) 3x

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lista zadań nr 10 – Wielomiany i równania funkcyjne A) WIELOMIANY Zad. 1. Sformułuj twierdzenie o rozkładzie wielomianu na czynniki. Rozłóż na czynniki wielomiany. a) 3x"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

METODYKA NAUCZANIA MATEMATYKI 3

Lista zadań nr 10 – Wielomiany i równania funkcyjne

A) WIELOMIANY

Zad. 1. Sformułuj twierdzenie o rozkładzie wielomianu na czynniki. Rozłóż na czynniki wielomiany.

a) 3x

4

–1 b) x

2

+1 c) 4x

4

+1 d) x

6

+1 Zad. 2. Oblicz sumę współczynników wielomianu.

a) W(x) = 1 + (4x–1) + (4x–1)

2

+…+ (4x–1)

k

, gdzie k∈N b) W(x) = 3(x

2

+2x–4)

2006

– 2(x–2)

2005

Zad. 3. Ile pierwiastków dodatnich, a ile ujemnych ma wielomian W(x) = x

2021

+x–1?

Zad. 4. Podaj przykład wielomianu stopnia 100 o współczynnikach całkowitych, którego najmniejsza wartość jest równa połowie największej wartości.

Zad. 5. Podaj niezerowy wielomian o współczynnikach całkowitych i o podanym miejscu zerowym.

a) √2+√3 b)

2004+2 2005

Zad. 6. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) = x

2021

–7x

19

+7x

3

–1 przez wielomian P(x) = x

3

–x.

Zad. 7. Dla jakich liczb całkowitych funkcja wymierna (x

4

–4x

2

+x+6)/(x+2) przyjmuje wartości całkowite?

Zad. 8. Wiadomo, że wielomian x

2

+ax+b o współczynnikach całkowitych ma dwa pierwiastki i że -5 jest jednym z nich. Czy drugi pierwiastek tego wielomianu musi być liczbą całkowitą?

Zad. 9. Znajdź granice pierwiastków wielomianu ax

2

+bx+c o wszystkich współczynnikach ujemnych przy a dążącym do 0.

Zad. 10. Dla jakich całkowitych wartości parametru m wielomian W(x) ma całkowity pierwiastek?

𝑊(𝑥) = (𝑚 − 1)𝑥

2

− (𝑚

2

+ 1)𝑥 + 𝑚

2

+ 𝑚 a) Rozwiąż zadanie „na sucho”, czyli bez TI.

b) Obejrzyj wykresy funkcji W(x) dla różnych całkowitych wartości m. Postaw hipotezy dotyczące pierwiastków wielomianu. Udowodnij postawione hipotezy.

c) Obejrzyj parabole dla m coraz bliższych 1. Poszerz swoje hipotezy. Jakie pojęcie matematyczne tu

„oglądamy”?

B) RÓWNANIA FUNKCYJNE

Zad. 11. Znajdź funkcje o dziedzinie rzeczywistej spełniające równanie.

a) x

2

f

2

(x)+1 = 2xf(x) b) f(x+y)–2f(xy)–3f(x)+(2x

2

–1)f(y) = 2x(xy–1) c) f(x

3

) = x

9

+5 d) f(x+y) = f(x)+y

Zad. 12. Ile jest funkcji liniowych f(x) = ax+b o całkowitych współczynnikach spełniających warunek f(b) = 2020a.

Zad. 13. Sformułuj warunek monotoniczności funkcji. Niech f będzie rosnąca na R. Czy zachodzi implikacja: a+b > c  f(a)+f(b) > f(c)?

Zad. 14. Znajdź funkcje f i g spełniające równanie 2f(x)–3g(y) = 2x

2

+xy+3y

2

–1.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: suma sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 1 od niej mniejszej jest

teksty polemiczne na temat wprowadzonej przez Kopczyńskiego a zaakceptowanej przez ówczesne powagi naukowe terminologii: znajdujący się w zbiorach Uniwer­ sytetu

Przypominają oni dorobek badawczy Józefa Chałasińskiego (książka wydana została w związku z 75 rocznicą Jego urodzin i pięćdziesięcioleciem pracy twórczej,),

Zestaw zadań 8: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej.. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu,

Twierdzenie orzekające o tym, że C jest ciałem algebraicznie domkniętym nosi nazwę zasadniczego twierdzenia algebry. Po raz pierwszy

W poniższe kratki wpisz kolejno cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. W poniższe kratki wpisz kolejno pierwsze trzy cyfry po

[r]

Zera funkcji liniowej czy kwadratowej, czyli wielomian´ ow stopnia pierwszego i stopnia drugiego, latwo znajdujemy stosuj¸ac znane wzory podane w poprzednich paragrafach.. Znane s¸a