• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań 8: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu, funkcja wielomianowa. Wielokrotne pierwiastki wielomianu. Różniczkowanie wielomianów.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań 8: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu, funkcja wielomianowa. Wielokrotne pierwiastki wielomianu. Różniczkowanie wielomianów."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań 8: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu, funkcja wielomianowa. Wielokrotne pierwiastki

wielomianu. Różniczkowanie wielomianów.

(1) Udowodnić, że jeśli pierścienie P1, P2 są izomorficzne, to pierścienie wielomianów P1[X], P2[X]

też są izomorficzne.

(2) Wykazać, że jeśli P jest pierścieniem całkowitym, to U (P [X]) = U (P ).

(3) Wyznaczyć elementy odwracalne pierścienia:

(a) Z[X], (b) Z5[X],

(c) Z[i][X], (d) Q[X].

(4) Podzielić wielomian f (X) z resztą przez wielomian g(X) :

(a) f (X) = 5X3+ 2X2− X − 7, g(X) = X2 + 3X − 1 w pierścieniu Z[X];

(b) f (X) = X3− 7, g(X) = X − 2 w pierścieniu Z[X].

(c) f (X) = 2X4+ Xs + X2− X + 3, g(X) = 3X2+ X + 4 w pierścieniu Z5[X];

(d) f (X) = 5X3+ 2X2− X − 7, g(X) = X2 + 3X − 1 w pierścieniu Z8[X];

(5) Wyznaczyć liczby a, b ∈ Z, dla których reszta z dzielenia wielomianu X5− 4X3+ 2X2+ aX + b ∈ Z[X] przez wielomian X − 1 jest równa 1, a reszta przy dzieleniu przez X − 2 jest równa -5.

(6) Wyznaczyć liczby a, b ∈ Z6 tak, aby wielomian 2X4+ 5X3+ 4X2+ aX + b ∈ Z6[X] przy dzieleniu przez X + 1 dawał resztę 5, a przy dzieleniu przez X + 3 resztę 1.

(7) Wyznaczyć liczby a, b ∈ Z dla których wielomian X4− 5X3+ aX2+ bX − 3 ∈ Z[X] dzieli się przez wielomian X2− 2X − 3.

(8) Wielomian f (X) ∈ R[X] przy dzieleniu przez X − 2 daje resztę 1, natomiast przy dzieleniu przez X − 1 daje resztę 2. Obliczyć resztę z dzielenia wielomianu f (X) przez wielomian (X − 1)(X − 2).

(9) Wielomian f (X) ∈ Z5[X] przy dzieleniu przez X + 1 daje resztę 2, przy dzieleniu przez X + 2 daje resztę 3 i przy dzieleniu przez X + 3 daje rewsztę 1. Obliczyć resztę z dzielenia wielomianu f (X) przez wielomian (X + 1)(X + 2)(X + 3).

(10) Zbadać, czy funkcje wielomianowe danej pary wielomianów z pierścienia Z3[X] są równe : (a) X3+ X2+ 1, X4+ X + 1;

(b) 2X3+ X2+ X + 1, 2X + 1;

(c) X3+ 2X2, 2X4+ X.

(11) Uzasadnić, że funkcja f ∈ RR nie jest funkcją wielomianową : (a) f (x) = sin x,

(b) f (x) = |x|,

(12) Wykorzystując wielomian interpolacyjny Lagrange’a, wyznaczyć wielomian f (X) ∈ Z7[X] moż- liwie najmniejszego stopnia, który w danych punktach przyjmuje podane wartości :

(a) x 0 2 3 6 f (x) 5 3 6 5 ; (b) x 1 3 4 5

f (x) 5 0 6 6 .

(13) Wyznaczyć krotność pierwiastka 2 wielomianu X5− 6X4+ 13X3− 14X2 − 12X − 8 ∈ Z[X].

(14) Zbadać, dla jakich wartości a ∈ Z wielomian X3−3aX2+3X −a ∈ Z[X] ma pierwiastki 3-krotne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

2) Jeśli (eps<1) and (eps>0) to przejdź do kroku 3, w przeciwnym wypadku przejdź do kroku 1 3) Ustaw początkową sumę szeregu: suma=1, numer wyrazu i=2; wartość

Hoene-Wroński (1776-1853) – matematyk, filozof, fizyk, prawnik i ekonomista polski, autor prac z zakresu

Twierdzenie orzekające o tym, że C jest ciałem algebraicznie domkniętym nosi nazwę zasadniczego twierdzenia algebry. Po raz pierwszy

Uzasadnić, że grupa Galois takiego rozszerzenia jest cykliczna.. (29) Niech F będzie ciałem, charF

Wiedząc, że w trójkącie prostokątnym kąt przy jednym z krótkich boków

Jeżeli pierwszą i trzecią liczbę pozostawimy bez zmian, a drugą pomniejszymy o jeden, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego.. Oblicz sumę tych

Wśród maturzystów pewnej szkoły stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wnosi jak 3 ∶ 2?. Wśród dziewcząt maturę rozszerzoną z matematyki zdaje 20%

Strukturę magnezu można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci prostych heksagonalnych o typie