• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 14 2017 . 2017/2018 K H W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 14 2017 . 2017/2018 K H W"

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

H

ISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ SZKOLNY

14

LISTOPADA

2017

R

.

1. Test konkursowy zawiera 22 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Zadanie 1. (3 p.)

Do każdego wyjaśnienia dopisz termin, którego ono dotyczy.

A) Materiał pisarski wykonany z włókien rośliny

rosnącej nad Nilem. ………

B) Złoty, siedmioramienny świecznik w judaizmie.

………

C) W starożytnym Egipcie posąg stworzenia

przypominającego lwa z ludzką głową. ………

Zadanie 2. (1 p.)

Wpisz w ramkę oznaczenia literowe miejsc tych bitew z czasów wojen grecko-perskich, które zakończyły się zwycięstwem Greków. Wpisując litery, zachowaj kolejność chronologiczną bitew.

A) Maraton B) Termopile C) Salamina

Zadanie 3. (1 p.)

Który termin nie oznaczał urzędnika republiki rzymskiej?

A. Dyktator B. Kwestor C. Orator D. Pretor

Zadanie 4. (1 p.)

Biskupem, który przybył do Polski w latach sześćdziesiątych X w., był A. Gaudenty.

B. Jordan.

C. Thietmar.

D. Wojciech.

Zadanie 5. (3 p.)

Wpisz we właściwe ramki oznaczenia literowe pojęć, których dotyczą podane wyjaśnienia.

1. Rycerz oddający się w opiekę seniorowi.

2. Utwór literacki typowy dla średniowiecza, zawierający opis wydarzeń przeszłych lub współczesnych autorowi; współcześnie: chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń z życia państwa, instytucji, organizacji itp.

3. Ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie jego poddanemu.

A) Suweren C) Kronika E) Pamiętnik

B) Wasal D) Lenno F) Pańszczyzna

Zadanie 6. (1 p.)

Dokończ zdanie. Okres na zagospodarowanie, wolny od płacenia danin, właściwy dla średniowiecznej wsi lokowanej na prawie niemieckim, nosi nazwę ……… .

(3)

Zadanie 7. (5 p.)

Podaj rok koronacji królewskiej każdego z wymienionych władców.

A) Bolesław Chrobry ……….

B) Bolesław Śmiały ……….

C) Przemysł II ……….

D) Kazimierz Wielki ……….

E) Władysław Jagiełło ……….

Zadanie 8. (5 p.)

Na mapie Polski z czasów rozbicia dzielnicowego na obszarze poszczególnych dzielnic umieszczono puste pola. Wpisz w nie oznaczenia literowe synów Bolesława Krzywoustego, którym przypadła dana dzielnica w wyniku realizacji jego testamentu (ustawy sukcesyjnej).

Zadanie 9. (3 p.)

Do każdego z podanych wydarzeń dopisz imię i przydomek władcy panującego wówczas w Polsce.

A) Pokój z Krzyżakami w Kaliszu.

B) Przyłączenie do Polski Milska i Łużyc.

C) Nadanie przywileju koszyckiego.

.……… .……… .………

Zadanie 10. (1 p.)

Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia z dziejów konfliktów polsko-krzyżackich, wpisując kolejno w puste ramki ich oznaczenia literowe.

A) Pierwszy pokój toruński. C) Bitwa pod Płowcami.

B) Bitwa pod Grunwaldem. D) Utrata przez Polskę Pomorza Gdańskiego.

A. Władysław B. Mieszko C. Bolesław D. Henryk

1. 2. 3. 4.

(4)

Zadanie 11. (1 p.)

Który ciąg wydarzeń zachowuje chronologiczny układ?

A. Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy do Krakowa – koronacja królowej Jadwigi – utworzenie Akademii Krakowskiej.

B. Koronacja Mieszka II – przeniesienie stolicy do Krakowa – utworzenie Akademii Krakowskiej – koronacja królowej Jadwigi.

C. Koronacja Mieszka II – utworzenie Akademii Krakowskiej – przeniesienie stolicy do Krakowa – koronacja królowej Jadwigi.

D. Przeniesienie stolicy do Krakowa – koronacja Mieszka II – koronacja królowej Jadwigi – utworzenie Akademii Krakowskiej.

Zadanie 12. (3 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zakreśl P, gdy zdanie jest prawdziwe, albo F – gdy jest fałszywe.

A) Kazimierz Wielki wielu ośrodkom miejskim nadał przywilej

składu i prawo przymusu drogowego. P F

B) Kazimierz Odnowiciel musiał udać się na Węgry w wyniku

buntu możnych. P F

C) Książę Henryk IV Prawy (Probus) był przeciwny jednoczeniu

ziem polskich, gdyż zachwiałoby to jego pozycję na Śląsku. P F Zadanie 13. (3 p.)

Na podstawie podanych informacji genealogicznych i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A) Podaj nazwy państw, z którymi w XIV w. łączyła Polskę unia personalna.

…...

B) Wyjaśnij, jakie pokrewieństwo łączyło królową Jadwigę z Władysławem Łokietkiem.

…...

C) Napisz, który z władców zasiadał w XIV w. na tronie Polski i Węgier.

…...

(5)

Zadanie 14. (3 p.)

Przeczytaj fragment mowy przywódcy Związku Pruskiego Jana Bażyńskiego i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.

Nie tajno, Miłościwy Królu, Tobie i Twojej radzie, a podobno i narodom sąsiednim, ile krzywd i niegodziwości, ile zniewag i sromoty dziadowie nasi, a na koniec my sami wycierpieliśmy od mistrza i Zakonu Pruskiego. [...] Ale nad te wszystkie klęski więcej nas jeszcze to dotykało, żeśmy byli zmuszeni do łamania sojuszów i prowadzenia wojen, tym przykrzejszych dla nas, że tak niesprawiedliwych; żeśmy musieli nastawiać nasze głowy za nieprawość mistrza i Krzyżaków. […] Sprawa nasza wyniesiona została przed sąd Fryderyka cesarza rzymskiego. Rzeczony cesarz, odrzuciwszy najsłuszniejsze i jawnie za nami mówiące dowody, a na większe nieszczęście nasze zaniósłszy i unieważniwszy wyrokiem swoim nasz związek, skazał nas na sześćkroć sto tysięcy złotych kary i na wieczne poddaństwo mistrzowi i Zakonowi [...]. Ten więc wyrok cesarza, tak niesłuszny i tyrański, spowodował nas do wypowiedzenia posłuszeństwa Krzyżakom i podniesienia przeciw nim oręża, w przekonaniu, że nie tylko nam mężom, ale i kobietom największą grozi sromotą poddanie się w jarzmo tak nikczemnej podległości. [...] Gdy więc Twoja Królewska Mość, jak wszystkim wiadomo, i co sam mistrz i Zakon jawnymi wyznali pismy, jesteś Zakonu tego nadawcą, uposażycielem i dobroczyńcą, ziemie zaś pomorska, chełmińska i michałowska gwałtem, przemocą zostały Królestwu Polskiemu wydarte, przeto udajemy się do Majestatu Twego z prośbą, abyś nas raczył przyjąć za Twoich i królestwa Twego wieczystych poddanych i hołdowników, i wcielił do Królestwa Polskiego, od którego jesteśmy oderwani.

S. Roszak, Śladami przeszłości, kl. II, Warszawa 2010, s. 114.

A) Do kogo autor mowy kierował swoje słowa? (podaj imię i przydomek)

…...

B) Co było bezpośrednią przyczyną zbrojnego wystąpienia Związku Pruskiego przeciwko zakonowi krzyżackiemu?

…...

C) O co autor mowy prosił jej adresata?

…...

Zadanie 15. (1 p.)

Określenia „perła renesansu” i „Padwa północy” są używane w nawiązaniu do zespołu architektoniczno-urbanistycznego

A. Krakowa. B. Lublina. C. Zamościa. D. Warszawy.

Zadanie 16. (3 p.)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zakreśl P, gdy zdanie jest prawdziwe, albo F – gdy jest fałszywe.

A) Artykuły henrykowskie powstały w okresie bezkrólewia

w XVI w. w Polsce. P F

B) Konstytucja nihil novi została uchwalona na początku

XVII w. P F

C) Konstytucja nihil novi poważnie ograniczała kompetencje prawodawcze monarchy polskiego, który nie mógł ustanawiać nowego prawa, jeżeli nie zgodził się na nie sejm.

P F

(6)

Zadanie 17. (6 p.)

Wpisz w wykropkowane miejsca cyfry, którymi oznaczono objaśnienia wymienionych pojęć.

A) przywilej – ….. B) unia personalna – …..

C) poradlne – ….. D) sekularyzacja – …..

E) folwark – ….. F) demokracja szlachecka – …..

1. Duże gospodarstwo szlacheckie, wykorzystujące pracę przymusową chłopów (tzw.

pańszczyznę) lub prace najemną, produkujące głównie na sprzedaż.

2. Związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe i finansowe prowadzone są wspólnie.

3. Podatek płacony od uprawianej ziemi.

4. Połączenie dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy jednoczesnym zachowaniu odrębności innych władz.

5. Forma ustroju państwa polskiego ukształtowana w XV-XVI w., charakteryzująca się szerokimi uprawnieniami sejmików szlacheckich oraz ograniczeniem władzy królewskiej przez sejm złożony z reprezentantów szlachty.

6. Dokument władcy nadający szczególne uprawnienia jakiejś osobie lub grupie ludzi.

7. Wyjęcie spod władzy kościelnej i poddanie władzy świeckiej (zeświecczenie).

Zadanie 18. (2 p.)

Na podstawie poniższej fotografii i własnej wiedzy zaznacz właściwe odpowiedzi.

Zadanie 19. (3 p.)

Do podanych elementów biogramów dopisz imiona i nazwiska osób, których one dotyczą.

Biogram Imię i nazwisko

A) Pisarz renesansowy, urodzony w Żurawnie, uznawany często za ojca literatury polskiej. Autor słów: „A niechaj narodowie

wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. ………

B) Przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze, dowódca obrony

klasztoru oblężonego przez Szwedów. ………

C) Urodzony w Norymberdze, twórca ołtarza głównego w kościele Mariackim w Krakowie i nagrobka króla

Kazimierza Jagiellończyka na Wawelu. ………

1. Na fotografii przedstawiono

A. ukrzyżowanie. B. pietę.

C. piękną Madonnę. D. mękę Pańską.

2. Rzeźba ta powstała w okresie A. średniowiecza. B. renesansu.

C. baroku. D. oświecenia.

(7)

Zadanie 20. (3 p.)

Wykonaj polecenia dotyczące unii lubelskiej.

A) Podaj rok, w którym podpisano akt unii.

...

B) Podaj imiona polskiego władcy, za czasów panowania którego podpisano akt unii.

...

C) Uzupełnij schemat. Wykorzystaj następujące wyrazy i wyrażenia z ramki:

urzędy centralne, polityka zagraniczna, skarb, wojsko, król, sejm walny

unia lubelska

a) wspólne b) odrębne

... ...

... ...

... ...

Zadanie 21. (4 p.)

Przyporządkuj do wymienionych władców Polski miejsca i daty bitew, które zostały stoczone podczas ich panowania. Przy każdym władcy zaznacz literę, którą oznaczono odpowiednie informacje o bitwie.

1. Stefan Batory A B C D E

2. Zygmunt III Waza A B C D E

3. Jan II Kazimierz Waza A B C D E

4. Jan III Sobieski A B C D E

A) Psków, 1581 B) Kircholm, 1605 C) Beresteczko, 1651 D) Chocim, 1673 E) Wiedeń, 1683

(8)

Zadanie 22. (4 p.)

Ułóż przedstawione niżej reprodukcje obrazów Jana Matejki w kolejności uwzględniającej chronologię ważnych wydarzeń z historii Polski, do których się one odnoszą, wpisując w wykropkowane miejsce odpowiednio numery od 1 do 4.

A) ….. B) …..

C) ….. D) …..

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli każdy bok prostokąta zwiększymy 2 razy, to obwód tego prostokąta zwiększy się..

To już zupełnie przestało mu się podobać, zaczął więc przepychać się między płaszczami to w jedną, to w drugą stronę, nawołując:.

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. B) Wymień nazwy dwóch największych krain historycznych, które znajdowały się w granicach Królestwa Polskiego,

Не забудьте взять с собой справку от врача и согласие родителей на ваше участие в занятиях секции, которую вы выбрали.. К сожалению, секция фигурного

przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego – powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość cm, a przekątna graniastosłupa jest równa cmA. Pole powierzchni całkowitej tego

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań (1, 2), zaznaczając P, jeśli jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 1) Autor

Oblicz długości przekątnych oraz wysokość tego rombu. Powierzchnia boczna tego graniastosłupa po rozłożeniu na płaszczyźnie jest

Zaznacz P, jeśli odpowiedź jest poprawna lub F, jeśli fałszywa. Nazwa fraszka wywodzi się z

(3 p.) Położenie pierwiastków chemicznych w układzie okresowym pozwala określić właściwości pierwiastków grup głównych. Korzystając z układu okresowego oceń

Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.. Nie podpisuj testu, zostanie

Podaj nazwy własne budowli przedstawionych na niżej zamieszczonych ilustracjach (A-D) oraz przyporządkuj je do odpowiedniego kręgu kulturowego lub cywilizacji,

Uzupełnij luki 1-6, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie tak, aby powstał spójny, logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Obowiązuje pełna

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. A) Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski po śmierci

Sie musste lernen, wie sie sich präsentieren, wie sie laufen, wie sie sich verhalten sollte.. Viele Stunden hat sie in verschiedenen Casting- Räumen verbracht – auch

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ОПЕКУН

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz w wykropkowane miejsca literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe. Zdanie P/F.. 1) Pierwsze kroniki i

4) Panteon został wzniesiony ku czci najważniejszych bogów rzymskich. Podaj nazwy czterech elementów obronnych budowli przedstawionej na poniższej ilustracji.. Na

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa!

Władzę zwierzchnią nad całością terytorium miał przejmować książę wybrany przez Bolesława Krzywoustego, a po jego śmierci książę każdorazowo wybierany

Uzupełnij tabelę dotyczącą plemion polskich w IX/X w., wpisując w wykropkowane miejsca właściwe nazwy. Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani,

Wpisz w wykropkowane miejsca nazwy trzech symboli, oznaczonych literami A, B i C, oraz nazwy państw (ziem), do których te symbole się odnosiły.. Obok imion i nazwisk postaci