Wydział Administracyjno - Ekonomiczny

261  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wydział Administracyjno – Ekonomiczny

Wydział Administracyjno - Ekonomiczny

Katedra Pracy socjalnej

Kierunek: Praca socjalna

Sylabusy zajęć - studia stacjonarne

Rok akademicki 2019/2020

(2)

2

(3)

3

Spis treści:

Filozofia ……… 5

Pedagogika ogólna ……….. 9

Podstawy ekonomii ………. 13

Psychologia ogólna, rozwojowa i społeczna ……….. 16

Socjologia ……… 20

Etyka społeczna ……….. 24

Nauczanie społeczne w religiach i filozofiach ……… 27

Podstawy prawa ………. 30

Metodologia badań społecznych ……… 33

Podstawy organizacji i zarządzania ……… 37

Wprowadzenie do pracy socjalnej ………. 41

Struktura i organizacja pomocy społecznej ………. 44

Podstawy wiedzy o rozwoju biologicznym człowieka w cyklu życia ……….. 47

Problemy społeczne współczesnego świata ……… 52

Polityka społeczna ………. 56

Metodyka pracy socjalnej ……… 59

Podstawy samorządności terytorialnej i organizacji społeczności lokalnej ……….. 63

Aktywizacja społeczna ……… 67

Komunikacja interpersonalna ……….. 70

Dokumentacja w pracy socjalnej ……… 73

Działalność pożytku publicznego i wolontariat ……… 77

Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne ………. 81

Superwizja pracy socjalnej ………. 85

Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych ……….. 88

Negocjacje i mediacje ………... 92

Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce ………. 96

System prawny pomocy społecznej w Polsce ……….. 100

Projekt socjalny ………. 104

Informatyka ………. 107

Przedsiębiorczość ……… 111

Ochrona własności intelektualnej ………... 115

Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony ……….. 120

Lektorat języka obcego - język angielski ………... 123

Lektorat języka obcego - język francuski ……… 128

Lektorat języka obcego - język niemiecki ……….. 133

Lektorat języka obcego - język rosyjski ……… 138

Seminarium dyplomowe i praca licencjacka ……… 145

Historia myśli społecznej ……… 150

Praca socjalna z grupami mniejszościowymi ……… 153

Pedagogika rodzinna z elementami pedagogiki opiekuńczej ……….. 157

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki specjalnej ……… 161

Podstawy języka migowego ………... 165

(4)

4

Ochrona danych osobowych i tajemnicy zawodowej ……… 168

Socjologia rodziny ………..… 172

Socjologia pracy, bezrobocia i ubóstwa ……….. 176

Doradztwo i poradnictwo zawodowe ……….. 180

Podstawy animacji społecznej ………... 184

Interwencja kryzysowa ……… 188

Zapobieganie patologiom społecznym ………. 191

Podstawy ekonomiki rozwoju obszarów wiejskich ……….. 194

Ekonomika obszarów problemowych ………... 197

Podstawy psychologii klinicznej ……… 200

Podstawy psychoterapii ………. 204

Diagnoza zaburzeń w zachowaniu ………... 209

Profilaktyka i terapia uzależnień ………. 213

Elementy coachingu w pracy socjalnej ……….. 217

Podstawy statystyki i demografii ……… 221

Readaptacja społeczna, resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna ……….. 224

Socjoterapia ……….. 228

Praca z rodziną dysfunkcyjną i zapobieganie przemocy w rodzinie ……….. 232

Podstawy pracy asystenta rodziny ……… 236

Podstawy geriatrii i opieki nad seniorami ……… 240

Opieka hospicyjna i paliatywna ……….. 244

Praca z osobą niepełnosprawną ……… 248

Elementy terapii zajęciowej ………. 252

Praktyka zawodowa ……… 256

Szkolenie biblioteczne ……….. 258

(5)

5

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć

Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów

Praca socjalna

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Filozofia

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe

Rok studiów I Semestr I

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 15 1 1 Zaliczenie z oceną

Ć 15 2 1 Zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Ewelina Suszek

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne Brak

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku

studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się

1.

dysponuje wiedzą o człowieku, przyczynach i specyfice problemów człowieka oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno- kulturowego

PS1_W05

Test, aktywność na zajęciach

2. zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej

cywilizacji PS1_W10 Test, aktywność na

zajęciach

(6)

6

3

potrafi właściwie oceniać zjawiska i procesy społeczne, analizować i interpretować przyczyny i przebieg oraz skutki tych zjawisk.

PS1_U01 Wykonywane

zadanie, dyskusja

4 posiada umiejętność właściwego (w tym krytycznego) doboru źródeł w analizie zjawisk społecznych

PS1_U02 Wykonywane

zadanie, dyskusja 5 potrafi analizować problemy natury społecznej i formułuje

w tym zakresie odpowiednie zadania. PS1_U05 Wykonywane

zadanie, dyskusja

6 planowania i organizowania pracy indywidualnej, a także współdziałania w projektach, w tym również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym.

PS1_U12 Wykonywane

zadanie

7.

ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego jej pogłębiania oraz krytycznego podejścia zarówno do własnej wiedzy, jak też do odbieranych treści

PS1_K01

obserwacja

8

docenia znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a w przypadku wystąpienia trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

PS1_K02

obserwacja

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)

Wykład tradycyjny (informacyjny) z wykorzystaniem prezentacji (PP) i demonstracją przykładów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna, pokaz, prezentacja, ćwiczenia przedmiotowe, praca z tekstem, metoda projektów, konsultacje indywidualne, samodzielna praca studentów.

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się

Cześć wykładowa – test obejmujący sprawdzian wiedzy (W). Sprawdzian jest jest pisemny, pytania otwarte i zamknięte. Podstawą oceny pozytywnej jest znajomość co najmniej 51% materiału oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Cześć ćwiczeniowa – obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, formułowanie argumentów i wniosków w dyskusjach, logiczne ciągi rozumowania, przeprowadzane analizy, wypowiadane opinie, ocena projektu badawczego/

prezentacji oraz obserwacje podczas wykonywania zadań w grupie.stanowić będą podstawę oceny, w jakim stopniu student opanował efekty kształcenia w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K). Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia.

Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował zakładanych efektów kształcenia. 2. Ocena dostateczna (3,0):

wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 51%. 3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 61 – 70%. 4. Ocena dobra (4,0):

wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej

(7)

7

w 71 – 80%. 5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie

każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 81 – 90%. 6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej w 91%. 1. Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuję ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Warunki zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Treści programowe (skrócony opis)

Kurs pozwala zapoznać się z podstawami filozofii – specyfiką poszczególnych działów filozofii, najważniejszymi pojęciami, najistotniejszymi systemami, szkołami i nurtami filozoficznymi w ujęciu chronologicznym: od starożytności po

współczesność. Program kursu umożliwia studentom dostrzeżenie związków między ideami filozoficznymi a założeniami programów społecznych.

Contents of the study programme (short version)

Thanks to class students will able to know basic elements of philosophy – specificity of respective philosophical branches, the most important concepts, the most

essential philosophical systems, schools and currents (in the chronological order:

from ancient to contemporary). Moreover, students will be able to perceive connections between philosophical ideas and assumptions of societal models.

Treści programowe (pełny opis)

I. Wprowadzenie do filozofii

1. Filozofia jako umiłowanie mądrości 2. Filozofia a nauka, mitologia, religia.

3. Filozofia „królową nauk”?

4. Działy filozofii i najważniejsze problemy filozoficzne.

5. Podstawowy słownik filozoficzny 6. Źródła filozofii.

II. Filozofia starożytna

1. Presokratycy (jońscy filozofowie przyrody, eleaci, atomiści, pluraliści, pitagorejczycy, sofiści)

2. Filozofowie okresu klasycznego (Sokrates, Platon, Arystoteles) 3. Filozofowie hellenistyczno-rzymscy (epikurejczycy, stoicy) III. Filozofia średniowieczna

1. Charakterystyka filozofii średniowiecznej

2. Najważniejsi reprezentanci myśli średniowiecznej (św. Augustyn, św.

Tomasz) IV. Filozofia nowożytna

1. Filozofia społeczna (Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau)

2. Najważniejsze systemy filozofii nowożytnej (m.in. Kartezjusz, Blaise Pascal, Immanuel Kant).

V. Filozofia XX i XXI wieku

1. Przełom antypozytywistyczny (filozofia życia) 2. Egzystencjalizm niemiecki i francuski

(8)

8

3. Filozofia dialogu

4. Filozofia postmodernistyczna

VI. Podstawowe koncepcje filozofii w dziejach myśli filozoficznej. Podsumowanie.

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Antologia tekstów filozoficznych, red. E. Wawro, Katowice 2005.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, Kraków 2010.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, przeł. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

Słownik filozofii, red. A. Aduszkiewicz, Warszawa 2004.

Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 2001.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t.1-3, Warszawa 2004.

Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (15 h) + konsultacje

z prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h) 35

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (35 h) 1,1

Zajęcia o charakterze praktycznym (55h) 1,8

Objaśnienia:2

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(9)

9

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć

Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów

Praca socjalna

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Pedagogika ogólna

Course / group of courses

General pedagogy

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS

4

Rodzaj zajęć1 Podstawowe

Rok studiów

1

Semestr 1

Formaprowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

Wykłądy 30 2 1 Egzamin

Ćwiczenia 30 2 1 Zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Wanda Kulesza

Język wykładowy Polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne Brak

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się 1. dysponuje podstawową wiedzą z zakresu pedagogiki oraz

jej relacje z innymi naukami społecznymi

PS1_W01 Egzamin testowy

2. dysponuje wiedzą o człowieku, przyczynach i specyfice

problemów współczesnego wychowania PS1_W5 Obserwacja udziału w dyskusji

(10)

10

3

potrafi analizować problemy natury społecznej w obszarze pedagogicznym (studia przypadków, projekty, wnioski, zadania) i formułuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania

PS1_U05

Wykonanie analizy przypadku

4 docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej w

rozwiązywaniu problemów w pracy pracownika socjalnego

PS1_K2 Obserwacja

zachowań na zajęciach Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)

Wykład konwersatoryjny, dyskusja w oparciu o literaturę i treści wkładu, metoda analizy przypadków, metoda projektu

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się

Wiedza: ocena egzaminu pisemnego – testu jednokrotnego wyboru

Umiejętności: ocena wystąpienia podczas prezentacji projektu, ocena udziału w dyskusji

Kompetencja: obserwacja zachowań podczas prezentacji, dyskusja na tematy związane z problemami pracy pedagogicznej pracownika socjalnego.

Warunki zaliczenia

Egzamin: uzyskanie pozytywnej ceny z egzaminu testowego ( kryteria według punktacji ustalonej na zajęciach)

Zaliczenie z oceną: obecność na zajęciach, pozytywna ocena z prezentacji Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów

Treści programowe (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i dziedzinami pedagogiki a także zasadami, metodami działań wychowawczych w różnych środowiskach społecznych (wykłady)Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą analizować aktualne zjawiska wychowawcze podczas zajęć dyskusyjnych a także prezentować swoją wiedzę i postawy poprzez wykonywanie grupowych projektów i prezentacji.

Contents of the study programme (short version)

The aim of the course is to familiarize students with the basic concepts and areas of pedagogy as well as principles and methods of educational activities in various social environments (lectures) During the classes students will analyze current educational phenomena during discussion classes and present their knowledge and attitudes through group projects and presentations

Treści programowe (pełny opis)

Pedagogika jako nauka. Metody badań w pedagogice. Związki pedagogiki z innymi naukami społecznymi (z filozofią, socjologią, medycyną, psychologią) Idee wychowania na przestrzeni dziejów. Dziedziny wychowania (wychowanie intelektualne, estetyczne, politechniczne, moralne, fizyczne. Socjalizacja -koncepcje socjalizacji w ujęciu psychologicznym, funkcjonalnym, humanistycznym, teorii konfliktu, behawioralnym. Uczenie się jako gówna kategoria społeczna (teorie uczenia się, ”Biała Księga”, uczenie się przez całe życie. Cele wychowania, cele

(11)

11

kształcenia. Metody wychowania, klasyczne metody nauczania. Systemy edukacyjne

wczoraj i dziś –teorie doboru treści kształcenia. Środowisko wychowawcze (rodzaje środowisk wychowawczych) Dylematy współczesnego wychowania. (eurosieroctwo, globalny nastolatek, macdonaldyzacja, globalizacja –wpływy na zachowania współczesnej młodzieży). Andragogika –wychowanie i kształcenie ludzi dorosłych.

Współczesny pedagog –sylwetka osobowa, wymogi edukacyjne, problematyka moralna w postępowaniu edukacyjnym i wychowawczym.

Ćwiczenia: Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Podanie literatury i wymagań zaliczenia przedmiotu. Przydział tematyki prac projektowych, referatów –objaśnienie wymagań dom pracy własnej. Praktyczna realizacja wybranych metod badań pedagogicznych –opracowanie kwestionariusz ankiety; lub wywiadu, diagnoza relacji interpersonalnych w grupie młodzieżowej na podstawie stosowanych technik socjometrycznych. Wychowanie wczoraj i dziś –dyskusja w oparciu o prace studentów. Ponadczasowe wartości edukacyjne Systemy edukacyjne wczoraj i dziś.

Współczesne alternatywne systemy edukacji –w Polsce i na świecie. Dyskusja na podstawie przedstawionych przez studentów prac. Rodzina jako środowisko wychowawcze. Rodzina we współczesnym świecie. Szkoła jako środowisko wychowawcze –dylematy współczesnej szkoły. Media –ich wpływ na rozwój i wychowanie współczesnej młodzieży. Rola religii w wychowaniu dzieci młodzieży.

Najskuteczniejsze metody wychowania –problematyka kary i nagrody w wychowaniu.

Idee globalizacji –ich odzwierciedlanie w wychowaniu współczesnego nastolatka.

Możliwości kształcenia i wychowania ludzi dorosłych. Psychologiczna i pedagogiczna charakterystyka ucznia dorosłego ich możliwości i sytuacja we współczesnym świecie.

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Wykłady:

Kron F.W., Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. 2012 Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika T: I i II Warszawa 2004

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2009 Ćwiczenia:

Goban–Klas Z., Cywilizacja medialna. Warszawa 2006 Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008

Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. T: I,II,III Warszawa 2006

Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (30 h.) + ćwiczenia (30h) + konsultacje z

prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h)

65

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć

15

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

10

(12)

12

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.

10

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

100

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(65 h)

2,6

Zajęcia o charakterze praktycznym (50h)

2

Objaśnienia:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(13)

13

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć

Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/ Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów

Praca socjalna

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Podstawy ekonomii

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 Podstawowe

Rok studiów 1 Semestr 1

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 15 1 1 Zaliczenie z oceną

Ć 15 2 1 Zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Jarosław Mikołajczyk

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: Kod efektu dla

kierunku studiów Sposób weryfikacji efektu uczenia się 1. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu mikro i makroekonomii. PS1_W01 Test wyboru

2. Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów gospodarczych, ma wiedzę na temat gospodarki rynkowej i jej mechanizmów.

PS1_W01

PS1_W03 Test wyboru

3 Zna podstawowe rodzaje więzi ekonomiczno-społecznych i o

rządzące nimi prawidłowości PS1_W03

PS1_W08 Test wyboru

(14)

14

4 Rozumie zachowania człowieka w zakresie zaspokajania potrzeb, zachowań konsumenckich i producenta.

PS1_W05 PS1_W08 PS1_W10

Test wyboru Kolokwium 5 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na

konstruowania i prowadzenie prostych badań ekonomicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki.

PS1_U03

Kolokwium

6 Posiada umiejętność rozumienia, interpretacji i oceny podstawowych zjawisk ekonomicznych.

PS1_U01 PS1_U03 PS1_U04

Kolokwium

7 Ma świadomość konieczności ciągłego obserwowania zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących w otoczeniu.

PS1_K01

PS1_K02 Dyskusja

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)

Wykład z wykorzystaniem prezentacji, ćwiczenia, analizy przypadków, rozwiązywanie zadań problemowych i obliczeniowych, filmy

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się

Wiedza:

- test wyboru i dopasowania odpowiedzi (wiedza) - powyżej 51%

Umiejętności:

- kolokwium

Kompetencje społeczne:

- obserwacja zachowań Warunki zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Treści programowe (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi.

Contents of the study programme (short version)

The aim of the subject is to familiarize students with the basic economic concepts.

Treści programowe (pełny opis) Plan zajęć wykładów:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomi 2. Historia myśli ekonomicznej

3. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze 4. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej 5. Gospodarstwo domowe

6. Przedsiębiorstwo 7. Dochody i ich podział

8. Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego 9. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa 10. Budżet państwa

11. System pieniężny 12. Cykle koniunkturalne 13. Bezrobocie

14. Inflacja

(15)

15

15. Międzynarodowa współpraca gospodarcza

Plan zajęć ćwiczeń:

1. Rynek, popyt, podaż i równowaga rynkowa 2. Teoria wyboru konsumenta

3. Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie 4. Równowaga przedsiębiorstwa.

5. Sprawdzian I

6. Produkt i dochód narodowy. Determinanty dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy.

7. Budżet państwa. Polityka fiskalna 8. Pieniądz i polityka monetarna

9. Cykl koniunkturalny. Bezrobocie. Inflacja

10. Handel międzynarodowy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Globalizacja.

11. Sprawdzian II

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Milewski R. (red.) Elementarne zagadnienia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + ćwiczenia (15 h) + konsultacje z

prowadzącym (3 h) + udział w sprawdzianie zaliczeniowym (2 h)

35

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć

10

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

10

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.

10

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

65

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (35 h)

1,4

Zajęcia o charakterze praktycznym (55 h)

1,6

Objaśnienia:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(16)

16

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów

Praca socjalna

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Psychologia ogólna, rozwojowa i społeczna

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 5 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy

Rok studiów 3 Semestr 6

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 30 2 6 Egzamin

Ć 30 2 6 Zaliczenie na ocenę

LI 30 1 6 Zaliczenie na ocenę

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Monika Kozicka

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne

Nie

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku

studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się

1.

Jest gotów przedstawić podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego

PS1_W01 Egzamin

(17)

17

2.

Potrafi określić podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej więzi społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych

PS1_W05

PS1_W09 Egzamin

3

Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy

społeczne, analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych zjawisk, a także posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań

PS1_U01 PS1_U03

Zadanie projektowe

4

Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami

normatywnymi i wiedzą w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, a także posługuje się pojęciami z zakresu obszaru nauk społecznych w celu rozwiązania problemów związanych ze studiowanym kierunkiem i przyszłym zawodem

PS1_U07

Zadanie projektowe

Potrafi podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych oraz jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

PS1_K01 PS1_K05

Obserwacja

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) Wykład prowadzony z użyciem środków audiowizualnych. W trakcie ćwiczeń prowadzone są praktyczne ćwiczenia z przedmiotowego zakresu.

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się Wiedza:

Test wyboru, Tak/Nie i dopasowania odpowiedzi powyżej 51%

Umiejętności:

- ocena wykonania projektu

- ocena poprawności rozwiązania studium przypadku - ocena aktywności na zajęciach

Kompetencje społeczne:

- obserwacja zachowań Warunki zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Treści programowe (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest:

 Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej.

 nabycie podstawowych umiejętności z zakresu stosowania wiedzy teoretycznej

(18)

18

do zrozumienia i opisu zjawisk i procesów społecznych w obszarze pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań,

 nabycie podstawowych umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę w zakresie pracy socjalnej.

W trakcie wykładów studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z przedmiotową problematyką. Podczas ćwiczeń studencji będą zapoznawać się z możliwościowami aplikowania zdobywanej wiedzy do praktyki w obszarze pomocy społecznej.

Contents of the study programme (short version)

Treści programowe (pełny opis) Wykład:

1. Przedmiot, cele i zadania psychologii. Trzy poziomy rozumienia zdarzeń psychologicznych człowieka (3h).Metody w psychologii.

2. Podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka. Koncepcja psychologiczna wg V. E. Frankla (2h).

3. Procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, pamięć, uwaga, świadomość – podstawowe pojęcia (2h).

4. Procesy emocjonalne. Definicja. Mózgowe systemy emocjonalne – system aktywacji. Cechy procesów emocjonalnych (3h).

5. Procesy motywacyjne. Definicja. Źródła motywacji. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Cztery motywy społeczne (3h).

6. Temperament i charakter w psychologii. Koncepcja temperamentu J. Strelau.

Osobowość. Cechy dojrzałej osobowości (3h).

7. Psychologia rozwojowa: przedmiot, cel, metoda, aspekt. Pojęcie, analiza i modele zmiany rozwojowej (2h).

8. Wybrane teorie rozwoju psychospołecznego, poznawczego, moralnego, psychoseksualnego. Teoria przywiązania J. Bowlby (2h).

9. Psychologia społeczna – podstawowe pojęcia. Cele i zadania psychologii

społecznej. Psychologiczne uwarunkowania spostrzegania świata zewnętrznego i siebie. Oszczędność poznawcza: schematy, heurystyki, atrybucje (2h).

10. Postawa: definicja, cechy, czynniki kształtujące. Problematyka małych grup społecznych: Definicja grupy, cele, grupy, struktura, style kierowania grupą (2h).

11. Rodzina jako grupa społeczna. Elementy psychologii rodziny. Praca socjalna z rodziną rola asystenta rodzinnego (3h).

12. Wsparcie społeczne w życiu człowieka. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego.

Proces wsparcia społecznego (3h).

Ćwiczenia:

1. Metody badań psychologicznych w pracy socjalnej - ankieta, obserwacja, rozmowa psychologiczna. Analiza schematu przygotowania i prowadzenia rozmowy psychologicznej (4h).

2. Mowa i myślenie. Cechy myślenia. Zaburzenia myślenia. Myślenie, jako rozwiązywanie problemów. Etapy rozwiązywania problemów (4h).

3. Procesy decyzyjne; czynności decyzyjne, czynniki warunkujące. Pamięć; definicja i rodzaje pamięci. Pamięć: procesy pamięci, udoskonalenie. Świadomość.

Rodzaje świadomości. Uwaga: definicja i rodzaje uwagi. (5h).

4. Regulacja emocji. Dojrzałość emocjonalna (2h). Motywacyjne teoria A.H.

Maslowa (2h).

5. Kształtowanie osobowości (2h).

6. Matryca rozwojowa – stadia i obszary rozwoju psychofizycznego. Matryca rozwoju samodzielności, samoświadomości i empatii (4h).

7. Dysonans poznawczy w procesie podtrzymywania samooceny. Sposoby redukcji dysonansu. Myślenie grupowe; Facylitacja społeczna vs bierność społeczna (2h).

8. Modele rozwiązywania konfliktów (2h).

9. Działania prospołeczne – czynniki i motywy. Konformizm. Teoria atrybucji w procesie rozumienia społecznego. Modele atrybucyjne pomocy psychologicznej

(19)

19

(3h).

Laboratoria informatyczne:

Laboratoria rozwijają treści ćwiczeniowe i są uzupełnione o opracowywanie sprawozdań i raportów.

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Literatura podstawowa:

1. Strelau J., Doliński D., (red) Psychologia akademicka T. 1,2 Wyd., Gdańsk 2011 2. Kosslyn S.M. Rosenberg R.S. Psychologia – mózg, człowiek, świat. Wyd.

Kraków, Znak. 2006

3. Wojciszke B., Psychologia społeczna WN Scholar, Warszawa 2012

4. Birch A., (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

5. Sęk H. (red) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa PWN 2000 6. Sęk H. (red) Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa PWN 2004 Literatura uzupełniająca:

1. Strelau J., (red) Psychologia – podręcznik akademicki. T. III. Wyd., Gdańsk 2000 2. Przetacznik – Gierowska, M., Makiełło-Jarża G. (red.) (1992) Psychologia

rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSIP 3. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red). Psychologia rozwoju człowieka, T.2 (2002).

Warszawa: PWN Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (30 h.) + laboratorium (30 h) + ćwiczenia

(30 h) + konsultacje z prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h)

95

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć

20

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

10

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

125

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (95 h)

3,8

Zajęcia o charakterze praktycznym (83h)

3,3

Objaśnienia:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(20)

20

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów

Praca socjalna

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Socjologia

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe

Rok studiów I Semestr I

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 15 1 1 Zaliczenie z oceną

Ć 15 2 1 Zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Dariusz Dudzik

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne

Wymagania wstępne Brak

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku

studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się

(21)

21

1.

 Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych, zależności między nimi, a także ich relacje do innych nauk

 Posiada podstawową wiedzę o człowieku, przyczynach i specyfice problemów człowieka, jego rozwoju biologicznym, psychicznym i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno- kulturowego

 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu

PS1_W01 PS1_W05 PS1_W06

Test, aktywność na zajęciach

2.

 Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych zjawisk

 Analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji społecznych wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy socjalnej

 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych i środowisk lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania dostosowane do istniejących potrzeb

PS1_U01 PS1_U02 PS1_U04

Wykonywane zadanie, dyskusja

3.

 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych

 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, przekonywania i obrony swoich racji

 Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania odpowiedzialności za skutki własnych działań zawodowych oraz działań podwładnych

 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

PS1_K01 PS1_K02 PS1_K04 PS1_K05

obserwacja

(22)

22

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)

Prezentacje, wykład, zadania problemowe, praca w grupach, referaty, dyskusje.

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się Wiedza:

Test wyboru, Tak/Nie i dopasowania odpowiedzi powyżej 51%

Umiejętności:

- ocena wykonania projektu

- ocena poprawności rozwiązania studium przypadku - ocena aktywności na zajęciach

Kompetencje społeczne:

- obserwacja zachowań Warunki zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Treści programowe (skrócony opis)

Poznanie tematyki związanej ze społeczeństwem:

a) elementarne pojęcia z zakresu socjologii,

b) mechanizmy funkcjonowania zbiorowości społecznych, c) posługiwanie się terminologią związaną z przedmiotem, d) zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu.

Zapoznanie z metodami badań

Contents of the study programme (short version)

Treści programowe (pełny opis) Wykład:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Komunikacja.

3. Jednostka.

4. Grupa społeczna.

5. Teoria elit.

6. Rodzina.

7. Społeczeństwo I.

8. Społeczeństwo II.

9. Naród i Państwo.

10. PRL.

11. Kultura + „wirtualna wieś”.

12. Socjometria.

13. Metody i techniki badań.

14. Socjologia organizacji i zarządzania.

15. Socjologia gospodarki.

Ćwiczenia:

1. Anthony Giddens – Czym zajmują się socjologowie?.

2. Max Weber – Pojęcie działania społecznego.

(23)

23

3. Peter Blau – Wymiana społeczna.

4. Paweł Rybicki – więź społeczna i jej przemiany.

5. Robert Merton – Wstępna lista właściwości grupy.

6. Paweł Rybicki – Z podstawowych zagadnień grupy społecznej.

7. Ralf Dahrendorf – Grupy odniesienia i przypisywanie ról.

8. Antonina Kłoskowska - Kultura.

9. Karol Marks, Fryderyk Engels – Burżua a proletariusze.

10. Steven Lukes – Władza i panowanie.

11. John Thompson – czym jest skandal?.

12. Ralf Dahrendorf – O pojęciu szansy życiowej.

13. Temat zaproponowany przez studentów.

14. Temat zaproponowany przez studentów.

Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Literatura podstawowa:

1. Szacka B.: Wstęp do Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 2. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002

3. Tabin M. [red.], Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006 Literatura uzupełniająca:

1. Sztompka P., Kucia M., Socjologia - Lektury, Znak, Kraków 2009

2. Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997 Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983

Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (15 h) + konsultacje

z prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h) 35

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (35 h) 1,1

Zajęcia o charakterze praktycznym (55h) 1,8

Objaśnienia:2

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(24)

24

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów Praca socjalna Nazwa zajęć / grupy zajęć

Etyka społeczna

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 2 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe

Rok studiów I Semestr II

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 15 1 II zaliczenie z oceną

Ć 15 1 II zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Bogdan Węgrzyn

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku

studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się

1

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w szczególności związanych ze specyfiką przyszłego zawodu

PS1_W06 Egzamin testowy

2

potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, analizować i interpretować przyczyny, przebieg oraz skutki tych zjawisk

PS1_U01

Ocena wykonania prezentacji multimedialnej, pracy

pisemnej

(25)

25

3

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie wiedzy i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, inspiruje w tym zakresie innych

Jest gotów do etycznego działania

PS1_K01 PS1_K04

Aktywność na zajęciach, obserwacja

zachowań

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) wykład z wykorzystaniem prezentacji i demonstracją przykładów, metody aktywizujące: referaty, dyskusje, projekty

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się Wiedza:

- egzamin ustny Umiejętności:

- ocena wykonania pracy pisemnej - ocena aktywności na zajęciach Kompetencje społeczne:

- obserwacja zachowań Warunki zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Treści programowe (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą etyki społecznej, z podstawowymi wartościami i zasadami funkcjonowania w środowisku pracy.

Contents of the study programme (short version)

Treści programowe (pełny opis) Plan zajęć wykładów:

1. Pojęcie i geneza etyki społecznej (2 h) 2. Cel, przedmiot etyki społecznej (2 h) 3. Istota, założenia metodologiczne (2 h)

4. Podstawowe kategorie etyczne; etyka a moralność. (1 h) 5. Etyka ogólna – etyka zawodowa (2 h)

6. Etyka zawodowa: etos zawodowy, deontologia zawodowa (2 h) 7. Etyka pracy i jej status (2 h)

8. Zasady etyki społecznej; kolokwium (2 h) Plan zajęć ćwiczeń:

1. Podstawowe kategorie etyczne (2 h) 2. Moralność i rozwój psychologiczny (2 h) 3. Etyczne aspekty pracy (2 h)

4. Odpowiedzialność etyczna wobec petenta, własnego zawodu, społeczeństwa (4 h)

5. Kodeks etyczny pracowników socjalnych (2 h) 6. Kodeks etyczny pracowników socjalnych (2 h) 7. Decyzje, dylematy etyczne i nadużycia (2 h) 8. Kolokwium (1 h)

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Literatura podstawowa:

(26)

26

1. Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Etyka społeczna, Kraków 2010.

2. Teichman J., Etyka społeczna, Warszawa 2002.

3. Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

Literatura dodatkowa:

Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 2002

1. Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995.

Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + ćwiczenia (15 h) + konsultacje z

prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h)

35

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć

10

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

5

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

50

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (35 h)

1,4

Zajęcia o charakterze praktycznym (30h)

1,2

Objaśnienia:

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(27)

27

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć

Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów

Praca socjalna

Nazwa zajęć / grupy zajęć

Nauczanie społeczne w religiach i filozofiach

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 3 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe

Rok studiów I Semestr 2

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 15 1 2 Zaliczenie z oceną

Ć 15 2 2 Zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Bogdan Węgrzyn

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne Brak

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku

studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się

1.

 Zna i rozumie podstawowe religijne i filozoficzne koncepcje człowieka i społeczeństwa.

 Posiada wiedzę na temat norm etycznych dotyczących funkcjonowania społecznego człowieka obowiązujących w religiach i postulowanych przez systemy filozoficzne

PS1_W01 PS1_W05 PS1_W06

Test, aktywność na zajęciach

(28)

28

2.

 Posiada umiejętność określania potrzeb i oczekiwań osób i grup – wyznawców różnych

religii i zwolenników różnych doktryn filozoficznych PS1_U04

Wykonywane zadanie, dyskusja

3.  Jest gotów do samodzielnego podejmowania

decyzji oraz krytycznej oceny własnych działań PS1_K03 obserwacja

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, filmy dydaktyczne, ćwiczenia problemowe, dyskusja.

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się

Wiedza:

- egzamin ustny.

Umiejętności:

- ocena poprawności rozwiązania studium przypadku - ocena aktywności na zajęciach

Kompetencje społeczne:

- obserwacja zachowań Warunki zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów Treści programowe (skrócony opis)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi religijnymi i filozoficznymi koncepcjami człowieka i społeczeństwa, wykształcenie umiejętności określania potrzeb i oczekiwań osób i grup – wyznawców różnych religii oraz normami etycznymi dotyczących funkcjonowania społecznego człowieka obowiązujących w religiach i postulowanych przez systemy filozoficzne.

Contents of the study programme (short version)

Treści programowe (pełny opis) Wykłady:

1. Nauka, filozofia, religia i światopogląd – wzajemne relacje. Specyfika problematyki antropologicznej w religiach oraz filozofiach.

2. Normy społeczne w religiach i filozofiach: zarys problematyki (2 godziny) 3. Starożytna i średniowieczna filozofia społeczna (1 godzina)

4. Nowożytna i współczesna filozofia społeczna (1 godzina)

5. Nauczanie społeczne w hinduizmie i religiach Dalekiego Wschodu (1 godzina)

6. Nauczanie społeczne w judaizmie (2 godziny).

7. Nauczanie społeczne kościołów chrześcijańskich (2 godziny) 8. Nauczanie społeczne w islamie (1 godzina)

9. Katolicka nauka społeczna (5 godzin)

(29)

29

Ćwiczenia:

1. Potrzeby, oczekiwania i normy obowiązujące człowieka religijnego:

a. w hinduizmie i religiach Dalekiego Wschodu (2 godziny) b. w judaizmie (2 godziny)

c. w Kościele prawosławnym i w kościołach protestanckich (2 godziny) d. w kościołach obrządków wschodnich (2 godziny)

e. w Kościele katolickim (5 godzin)

2. Potrzeby, oczekiwania i normy osób, które wyznają religię – zróżnicowanie ze względu na przyjmowaną orientację filozoficzną (2 godziny)

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane)

Literatura podstawowa:

1. Keene, M. Religie świata, Świat Książki, Warszawa 2003.

2. Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Wydawca KUL, Lublin 2003.

3. Kaczocha W., Filozofia społeczna. Zagadnienia filozoficzno- teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2015, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Pietrzyk-Reeves, D., Szlachta, B. (red.) Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003.

2. Nowacka E., Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI.

Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

-Tatarkiewicz W., Historia filozofii Tom 3, PWN, Warszawa 2016.

Dane jakościowe

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki socjologiczne Sposób określenia liczby punktów ECTS

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [w godz.]

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + laboratorium (15 h) + konsultacje

z prowadzącym (3 h) + udział w teście zaliczeniowym (2 h) 35

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 35

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10

Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (35 h) 1,1

Zajęcia o charakterze praktycznym (55h) 1,8

Objaśnienia:2

1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć.

(30)

30

S Y L A B U S Z A J Ę Ć / G R U P Y Z A J Ę Ć Dane ogólne

Jednostka organizacyjna

Instytut Administracyjno-Ekonomiczny/Zakład Pracy Socjalnej

Kierunek studiów Praca socjalna Nazwa zajęć / grupy zajęć

Podstawy prawa

Course / group of courses

Kod zajęć / grupy zajęć Kod Erasmusa

Punkty ECTS 4 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe

Rok studiów I Semestr 2

Forma prowadzenia zajęć2

Liczba godzin [godz.]

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia

W 15 1 2 egzamin

Ć 30 2 2 zaliczenie z oceną

LI 15 1 2 zaliczenie z oceną

Koordynator Bogdan Węgrzyn

Prowadzący Andrzej Ogonowski

Język wykładowy polski Objaśnienia:

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – ćwiczenia

laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka

Dane merytoryczne Wymagania wstępne

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do:

Kod efektu dla kierunku

studiów

Sposób weryfikacji efektu uczenia się

1

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu podstaw prawa, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

 Posiada wiedzę o systemie i instytucjach społecznych kluczowych dla realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz zależnościach pomiędzy tymi instytucjami

PS1_W04 PS1_W06

egzamin

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :