• Nie Znaleziono Wyników

Terrae Genesis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Terrae Genesis"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Delft University of Technology

Terrae Genesis

Natuursteencollecties deel 14

Quist, Wido Publication date 2018 Document Version Final published version Published in

Natuursteen

Citation (APA)

Quist, W. (2018). Terrae Genesis: Natuursteencollecties deel 14. Natuursteen, (5), 26-27.

Important note

To cite this publication, please use the final published version (if applicable). Please check the document version above.

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons. Takedown policy

Please contact us and provide details if you believe this document breaches copyrights. We will remove access to the work immediately and investigate your claim.

This work is downloaded from Delft University of Technology.

(2)

NATUURSTEEN 26 NUMMER 5 | 2018

TERRAE GENESIS

Natuursteencollecties

deel 14

In het hart van de Vogezen, in het gehucht Peccavillers, onderdeel van de gemeente

Le Syndicat en niet ver van Remiremont, ligt het ‘Centre de Géologie’ met de prachtige

naam Terrae Genesis, dat zich afficheert met ‘mineralen, stenen, fossielen en graniet’.

Op een decentraal gelegen plek in een weinig aansprekend gebouw bevindt zich

inder-daad een ware pracht aan stenen en mineralen. Om het nuttige met het aangename te

verenigen, bezocht Wido Quist tijdens de zomervakantie het centrum.

Tekst en foto’s: Wido Quist

lig granietverwerkend bedrijf. De initia-tieven tot oprichting van het centrum gaan echter terug tot 1990 toen de aan-dacht voor het verdwijnende beroep van ‘granitier’ en de daarmee verdwijnende granietverwerkende bedrijven leidden tot de oprichting van ‘espace granit’. De aandacht was toen vooral gericht op het bewaren en overdragen van het gra-niet-erfgoed. De machines (een

draad-zaag, een raamdraad-zaag, een bouchardeuze en een polijstmachine) uit de eerste helft van de twintigste eeuw op het buitenter-rein zijn hiervan de stille getuigen. De verwerving van een grote, belangrijke mineralen- en fossielencollectie – de ‘La Moineaudière’s collection’ – was de aan-leiding voor het starten van een breed geologisch centrum, specifiek gericht op de Vogezen.

Het geologisch centrum Terrae Genesis ligt in de vallei van de Moselotte en aan de weg er naartoe liggen diverse (voor-malige) granietverwerkende bedrijven. Ook aan de huizen en tuinmuren is het herkenbare blauw-grijze en roze Voge-zen-graniet veelvuldig toegepast. Het centrum werd officieel geopend in 2006 en is gehuisvest in het oude bedrijfsge-bouw van ‘Mondial Granit’, een

(3)

NATUURSTEEN 27

Graniet

| Het expositiecentrum zelf staat in de zomer van 2018 helaas in de steigers, zodat de aan de buitengevel ten-toongestelde gepolijste stukken steen, waaronder veel granieten, slecht zichtbaar zijn. Met een beetje moeite zijn tussen de steigerelementen door de stukken toch te zien en in veel gevallen is ook de naam nog leesbaar; het geologisch centrum be-schikt daarnaast ook over een inventaris-lijst. De ongeveer 350 stukken zijn het tastbare overblijfsel van de handelscollec-tie van ‘Mondial Granit’. Er zit geen spe-cifieke ordening in de stukken, al zijn er wel clusters met steensoorten afkomstig uit hetzelfde land te ontdekken. Opval-lend, maar verklaarbaar uit de ontwikke-ling van de natuursteenhandel gedurende de laatste decennia, is het grote aandeel ‘nieuwe’ steensoorten uit Azië en Zuid-Amerika in de laatste vakken. Zo zijn de stukken op foto 2 allemaal afkom-stig uit India, terwijl de klassieke Europese soorten in het eerste vak hangen.

Stenencollectie

| Binnen in het cen-trum wordt aan de hand van gevarieerd beeldmateriaal het ontstaan van de diverse gesteentetypen uiteengezet. Aan de wan-den hangen stukken steen en hun her-komst. Ook staan er microscopen opge-steld waarmee dunslijpplaatjes van de naastliggende steen kunnen worden beke-ken. Er is een ruimte gewijd aan fossielen

en in een aparte kamer komt het Voge-zen-graniet aan bod. De kelder is inge-richt met de collectie mineralen.

De lange wand van de centrale ruimte is gevuld met ongeveer driehonderd ver-schillende stenen uit het massief van de Vogezen (zie foto 3). Op de kaartjes er-naast wordt informatie over de steen ge-presenteerd. De kleuren representeren het gesteentetype (groen = afzettingsgesteen-te, blauw = stollingsgesteente - dieptege-steente, rood = stollingsgesteente – uit-vloeiingsgesteente en geel = omzettingsgesteente). Deze kleuren zijn educatief erg handig, maar ze zijn zo fel dat ze helaas wel de aandacht afleiden van de eigenlijke stenen; de reflecties ten ge-volge van het plastificeren van de kaartjes maakt fotograferen ook zeer lastig. Met nog eens zeshonderd andere stenen in op-slag is dit wel een zeer volledige collectie stenen waarmee het volledige Vogezen-massief wordt afgedekt. Het is met name deze collectie die voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van het Vo-gezenmassief van belang is.

Het centrum wordt gerund door vrijwilligers en verzorgt tentoonstellingen, rondleidingen, de-monstraties, conferenties, scholing, exploiteert een winkeltje en levert dunslijpplaatjes. Voor meer informatie en voor openingstijden zie www.terraegenesis.org.

NUMMER 5 | 2018

1 Drie typen en afmetingen Vogezen-graniet voor bestrating.

2 Paneel 3 aan de buitengevel van het pand van Terrae Genesis met 45 steen-soorten afkomstig uit India.

3 Een deel van de wand met stenen uit het Vogezenmassief, met een stuk ‘cipolin’ in de inzet.

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

w atorskich po całkow itym ukończeniu robót budow ­ lanych, łącznie z klim atyzacją pomieszczenia Ro­ tundy, co dla konserw acji płótna m iałoby kapR alne

W sytuacji gdy oskar­ żony ze względu na swą ułomność fizyczną czy psychiczną nie jest w stanie realizować praw a do obrony w znaczeniu m aterialnym ,

Pakdemirli and co-investigators [ 40 , 41 , 42 ] used the method of multiple scales based on the truncation method to construct the approximations of the governing partial

1: K. Dit programma berekent bij gegeven voeding, druk en temperatuur het vloeistof-damp evenwicht en de bij be- horende evenwichtsconstanten. De vergelijking wordt

Motivated by these characteristics, this work presents a setup based on 2.4 GHz radio-frequency devices and on an Extended Kalman Filter for the real- time position and

lam dudum summę desi- derabam Mtati Vestre Sacre ea, que mecum iam inde et post miserabilem mortem illustrissimi Principis, Domini Ducis olim Conradi, mariti

: OLWHUDWXU]H SRĞZLĊFRQHM EH]SLHF]HĔVWZX ZHZQĊWU]QHPX L QDUR- GRZHPX EDUG]R F]ĊVWR LFK VSRáHF]Q\ Z\PLDU RJUDQLF]DQ\ MHVW MHG\QLH

Przypomina, że 4 września 1939 roku objął raz jeszcze prezydenturę miasta Poznania, w chwili gdy ewakuowało się zeń wojsko i policja; że utrzymał w mieście