• Nie Znaleziono Wyników

Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego i konserwatorskiego za I kwartał 1963 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z piśmiennictwa obcego naukowo-technicznego i konserwatorskiego za I kwartał 1963 r."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Roman Biliński

Z piśmiennictwa obcego

naukowo-technicznego i

konserwatorskiego za I kwartał 1963

r.

Ochrona Zabytków 16/4 (63), 81-83

1963

(2)

Z PIŚMIENNICTWA OBCEGO NAUKOWO-TECHNICZNEGO I KONSERWATORSKIEGO

ZA I KWARTAŁ 1963 R.

A N A LIZY , O ZNA CZEN IA I PO M IA R Y

J . B. H E A D R ID G E — P h o to ­

m e tr ic e n d p o in t detectio n . P art one.

(F o to m etry cz n e u sta la n ie końcow ego p u n k tu m ia recz k o w an ia . Część p ierw sza), „ I n d u s tr ia l C h e m ist”, t. 39, n r 1, 1963, s. 44—46.

A rty k u ł ro z p a tru je za g ad n ien ia fo to m e try c zn e g o u s ta la n ia ostrego, końcow ego p u n k tu m ia recz k o w an ia ja k o k o n k re tn e g o w a r u n k u o siąg a­ n ia w ysokiej d o k ła d n o ści oznaczeń ilościow ych w a n a liz ie chem icznej. J e s t on re tro sp e k ty w n y m z e sta w ie ­ n ie m p u b lik a c ji zw iązan y ch z ty m pro b lem em , o p rac o w y w a n y m przez szereg b ad a cz y w o sta tn im dziesię­ cioleciu.

K. D. LEDW O CH — Die A n a ­

lyse un d P rü fu n g vo n K u n s ts to ffe n in der Z e its c h r ifte n — L ite r a tu r des Ja h res 1961. (A naliza i b a d a n ie tw o ­

rzy w sztu czn y ch w lite ra tu rz e cza­ sopism 1961 roku). „ K u n ststo ff­ R u n d s c h a u ”, t. 9 n r 12, 1962, s. 585—595. i A rty k u ł je s t p rze g ląd e m o sią g ­ nięć o p u b lik o w a n y ch w 1961 ro k u przez czasopism a n au k o w e i fa c h o ­ we w z a k resie an a liz y chem icznej, oznaczeń fizy k o -ch e m ic zn y c h i fi- z yko-m echanicznych. P rz e g lą d te n uw zględnia podział z a g ad n ień na osiem oddzielnych gru p , n a k tó re sk ła d a ją się p ro b lem y dotyczące za­ gad n ień ogólnych z z a k re su tw o ­ rzyw , tw o rzy w te rm o p lasty cz n y ch , du ro p lastó w , p o lim eró w n a t u r a l­ nych, suro w có w i d o d atk ó w ja k też i innych tw o rzy w , p rz e ro b u i w yrobów , a p a r a tu r y i p rzy rzą d ó w pom iarow ych, zasad i k ie ru n k ó w b ad a ń oraz dotyczących ich norm .

Z a rty k u łe m p o w in en zapoznać się ta k chem ik ja k i k o n se rw a to r. Z n ajd ą w nim b o w iem : chem ik — w iele cennego m a te r ia łu z za k resu an alizy zw iązków w ielocząsteczko- w ych oraz z zasad i k ie ru n k ó w ich b ad a ń ; k o n se rw a to r — w iele w ia d o ­ m ości o k ie ru n k a c h , m ożliw ościach i p rz e ciw w sk az an ia ch sto so w an ia n ie k tó ry ch tw o rzy w sy n te ty c zn y ch .

D. R. JO H N SO N , J. W. C A S ­ SELS, E. G. BRAM E, D. F. W ES- TU EA T — A u to m a tic in fra re d a n a ­

ly sis o f p o ly m e r film s. (A u to m a­

tyczna an a liz a błon p o lim e ru w

podczerw ieni), „A n a ly tic al C h e m i­ s tr y ”, t. 34, n r 12, 1962, s. 1610— 1614.

O m ów iono sp e k tro fo to m e tr z a ­ o patrzony w urządzenie, dzięki k tó ­ rem u w y k o n y w an o szybkie analizy błon tw o rzyw ow ych (polim erów ). S tosunkow o duża d okładność i szyb­ kość w y k o n y w an ia oznaczeń, poz­ w oliły au to ro m n a sto so w an ie o pi­ sanego u rzą d zen ia w p ra c a c h la b o ­ ra to ry jn y c h i te ch n ic zn o -d o św ia d - czalnych dla b a d a ń i an a liz s e ry j­ nych, uzysk iw an y ch przez nich błon polim erów . U rz ąd z en ie polega na o p era cji tra n sfo rm o w a n ia ab so rp c ji in fra cz erw ien i n a k o n c e n tra c ję oznaczonego k o m p o n e n ta za pom o­ cą u k ła d u elek try cz n eg o sprzężo n e­ go z au to m aty cz n y m sp e k tro fo to ­ m etrem . P rz y zasto so w an iu p e w ­ nych zm ian zasady d ziała n ia u r z ą ­ dzenia, uzy sk u je się m ożliw ość w ie ­ lo stro n n e j użyteczności opisanego sp e k tro fo to m e tru ja k o a n a liz a to ra u n iw ersaln eg o dla b łon z p olim e­ rów.

I V In tern a tio n a le s S y m p o siu m über G as-C hrom atographie. (IV M iędzynarodow e S ym pozjum c h ro ­ m a to g rafii gazow ej), „C hem ische T e c h n ik ”, t. 14, n r 12, 1962, s. 762—

764.

O m ów ienie sz ereg u ciekaw ych oraz m a jąc y ch duże znaczenie p o ­ znaw cze i m eto d y czn e refe ra tó w , w ygłoszonych n a od b y ty m w o k re ­ sie od 13 do 16 czerw ca 1962 ro k u sym pozjum c h ro m a to g ra fii gazow ej w H am burgu. Z a k re s te m aty cz n y duży. R e fe ra ty tr a k t u ją o zasadach i now ych asp ek ta ch , dotyczących te o rii zasto so w an ia i n ie k tó ry ch m e­ tod p ro w ad zen ia analizy.

K. H O FFM A NN — F e u c h te m e s­

sung durch In fra ro tr e fle x ie n . (Po­

m ia r w ilgotności przez odbice w ob­ szarze podczerw ieni), „C hem ie — In g en ie u r — T e c h n ik ”, t. 35 n r 1,

1963, s. 55—62.

O pracow ana m e to d a pozw ala na d okładne oznaczanie zaw arto ści w o ­ dy w m a te ria ła c h stałych. . Z asad ą tej m etody je st zjaw isk o u ja w n ia n ia ostry ch (intensyw nych) pasm a b ­ sorpcji, w blisk iej podczerw ieni, w y ­ w ołanych obecnością w ody w ró ż­ nych sta ły c h su b sta n c ja c h .

O dbicie ab s o rp c ji je st m ia rą ilo­ ściowej za w arto śc i w ody a jego n a ­

tężenie je s t w sk aź n ik ie m w ilg o tn o ­ ści. N ow a m eto d a je s t oznaczeniem w yk o n y w an y m szybko i d a je w y n i­

ki w iern e .

J. K OLSEK, F. M LA K AR , M. P E R P A R — Z u r P apier C hrom ato­

graphie der B e ize n fa r b sto ffe . (C hro­

m a to g ra fia b ibułow a b a rw n ik ó w zapraw ow ych), „C h em ik er Z e itu n g ­ C hem ische A p p a r a tu r ”, t. 86, n r 24,

1962, s. 883—837.

O bszernie o p isan a b ib u ło w a m e­ to d a ro zd zielan ia b a rw n ik ó w azo­ w ych i h y d ro ksyaintrachinonow ych może zain te re so w ać an a lity c z n e p r a ­ cow nie chem iczne pod k ą te m jej p rzy d a tn o ści dla id e n ty fik a c ji tych b arw n ik ó w w sta ry c h tk a n in a c h i innych o b ie k tac h zabytk o w y ch .

F ra n kreic h : N eu e M essm eth o d e fü r K u n s tsto ff-F o lie n . (F ra n c ja : No­

w a m eto d a po m iaró w dla błon z tw o rzy w sztucznych), „ P la s tv e ra r ­ b e ite r ”, t. 13, n r 11, 1962, s. 625.

M etoda je s t n ajn o w szy m , ra c jo ­ n aln y m sposobem p o m ia ró w i ozna­ czeń sto p n ia p rz e n ik a n ia gazów, sp e cja ln ie 0 2 przez cien k ie błony

z polim erów .

J. W. B R EITEN B A C H — Z u r

B eu rteilu n g der P o ly d y sp e rsitä t vo n P o ly m e ren aus V is k o s itä ts m e s s u n ­ gen. (O cena ro z rz u tu cięż aru czą­

steczkow ego po lim eró w n a p o d sta ­ w ie p om iarów lepkości), „Die M a­ k ro m o le k u lare C h em ie”, t. 60, 1963, s. 18—24.

A u to r szeroko a m a w ia zależność m iędzy p o lid y sp ersy jn o śc ią p o lim e­ rów a w arto śc ią liczby lepk o ścio ­ w ej. N ależy je d n a k zaznaczyć, że oznaczenia tą m e to d ą są słuszne w yłącznie w p rz y p a d k a c h dużych ro zrzu tó w ciężarów cząsteczkow ych.

P rzy p ise k re ce n zen ta . D uży ro z­

rz u t ciężarów cząsteczkow ych je st częstym zjaw isk iem i u je m n ą ce­ chą tych w łaśn ie tw o rz y w sy n te ­ tycznych, k tó re są w p ra c a c h k o n ­ se rw a to rsk ic h n ajczęściej sto so w a­ nym i, przem y sło w y m i m a te ria ła m i zabezpieczającym i. D lateg o te ż m e ­ to d a szybkiego i ła tw eg o oznacza­ nia p o lid y sp ersy jn o ści m oże być p rzy d a tn y m i cennym in stru m e n te m dla ty p o w an ia użyteczności p o lim e­ ru w praco w n i k o n s e rw a to ra i ch e­ m ika.

A. FU N K E — L a b o rg erä te aus

P lasten. (Naczynia la b o ra to ry jn e z

(3)

tw o rzy w sztucznych), „P laste und K a u ts c h u k ”, t. 10, n r 2, 1963, s. 120—122.

P rz ed sta w io n o zalety i w y n i­ k ając e z nich m ożliw ości ja k n a j- rozleglejszych p ersp e k ty w sto so w a ­ n ia tw orzyw sztucznych do budow y sp rz ę tu i n aczynia la b o ra to ry jn eg o . W ym ieniono różne dziedziny, w k tó ry ch sto su je się w la b o ra to ria c h chem icznych naczynia z tw o rzy w sztucznych, m iędzy in n y m i do p ra c z ro ztw o ram i prom ieniotw órczym i. Do w y ro b u naczyń la b o ra to ry jn y c h używ ane są ta k ie polim ery, ja k p o ­ lich lo rek w inylu, poliety len i p o li­ p ropylen, p o lic ztero flu o ro e ty len oraz k o polim er a k ry lo n itry l-b u ta d ie n - sty ren . Z tw orzyw tych p ro d u k u je się zlew ki, rozdzielacze, naczy ń k a w agow e, p ip e ty a n a w e t p arow nice i w iele innych naczyń, k tó ry ch koszt w y tw a rz a n ia je s t niższy an iże­ li szklanych, a okres używ alności znacznie dłuższy. A u to r sp e cja ln ie podnosi zalety p o lie ty le n u i ro z w a ­ ża zag ad n ien ie o trzy m an ia o d p o rn o ­ ści chem icznej naczy ń tw orzyw o- w ych ja k o d odatkow ej cechy, k tó ra sta w ia ła b y je znacznie w yżej od

szklanych.

In s tr u m e n t su rv e y 1962.

(P rzegląd p rzy rzą d ó w — 1962), „R ubber P la stic A ge”, t. 43, n r 12. 1962, s. 1402— 1403.

A rty k u ł je s t przeglądem n a j­ now szych zdobyczy i pom ysłow ych rozw iązań w zak resie a p a ra tu ry i p rzy rząd ó w pom iarow ych. O pisano różne ty p y a p a r a tu r y k o n tro ln e j i re g u lu jące j te m p e ra tu rę , czas, c i­ śnienie oraz au to m aty cz n e u rzą d ze­ nia re je s tru ją c e stosow ane w labo­ ra to ria c h i fab ry k ac h .

K ORO ZJA

V. P. BATRAKOW — Corrosion

diagram s o f iron and steel in o x i­ dizing m edia. (W ykresy k orozji że­

laza i sta li w środow iskach u tle n ia ­ jących), „C orrosion”, t. 18, n r 12,

1962, s. 437t—439t.

P u b lik a c ja je s t zwięźle ujętym spraw o zd an iem z p rac n ad p ro ce sa­ m i koro zji zachodzącej na po­ w ierzchni żelaza i sta li w śro d o w i­ sk u u tle n ia ją c y m przy jej a k ty w o ­ w aniu, p asyw ow aniu i tra n sp a sy - w ow aniu.

K orrosionsbeständige K o n s tr u k ­ tionen. (K o n stru k cje odporne n a ko­

rozję), „ K u n ststo ff-B e ra te r”, t. 8, n r 2, 1963, s. 78—83.

D la ochrony m e talu p rzed korozją pow odow aną przez w p ły ­ wy atm o sfery czn e zastosow ano w o sta tn ic h czasach k ilk a n o ­ w ych W ielkocząsteczkow ych s u b ­ sta n cji syntetycznych. P rzeb a d an o w łasności w yprow adzonych z nich pow łok ochronnych i szeroko om ó­ wiono sposoby zabezpieczania nim i, p o d ając re z u lta ty dośw iadczeń. B a ­ d an ia p rzeprow adzono z żyw icam i epoksydow o-poliam idow ym i, alk id o - w ym i, p o liestro w y m i i m e lam in o w y ­ m i ja k i z foliam i polietylenow ym i. TW ORZYW A SZTUCZNE

F. CHEVASSUS — A d ju v a n ts

C o m m u n s a u x elastom er es et a u x p la sto m e res — souples II. (S u b sta n ­

cje pom ocnicze w spólne dla e la sto ­ m eró w i dla plasto m eró w — część II), „ In d u strie pla stiq u e s m o d e r­ nes” , t. 14, inr 9, 1962, s. 25—32.

T em ate m a rty k u łu są p la s ty f i­ k ato ry , a n ty u tle n iac ze i b arw n ik i. A u to r om aw ia an ty u tle n ia c z e sto ­ sow ane ja k o sta b ilizato ry do gum y. S tw ierd za , że p raw ie w szystkie one n a d a ją się do stab ilizacji poliolefi- nów. N ato m iast w spom niane s ta b i­ lizato ry nie są m a te ria ła m i n a d a ją ­ cym i się do ipl as ty f ilko wa n ego p o li­ ch lo rk u w inylu. W p o ró w n an iu z polio lefin am i i kauczukiem , p o li­ ch lo rek sta b ilizu je się b ard zo o p o r­ nie. S tab iliza cję ich u łatw ia w p ro ­ w ad zen ie akcep to ró w chlorow odoru i a b so rb e ró w u ltra fio letu . Użycie zm iękczaezy w iąże się z u o d p o rn ia ­ niem polich lo rk u w inylu i k a u c z u ­ ków na niskie te m p e ra tu ry . W os­ ta tn ic h czasach w zrosła znacznie ilość zm iękczaezy (plastyfikatorów ). Z n an e są liczne m ało lotne su b s ta n ­ cje ciekłe, ja k i sta łe żyw ice ty p u elastom erów . W o sta tn ie j części om ów iono kry ty czn ie b a rw n ik i — ro d za je i ich c h a ra k te r pod k ątem p rzy d a tn o ści dla tw orzyw sz tu cz­ nych i gum y. A rty k u ł in te resu ją cy , w p ro w a d za k o n se rw ato ra w z a g ad ­ n ie n ia często om aw iane lecz znane m u ty lk o w przybliżeniu, a je d n a k w ażne, gdyż w y ja ś n ia ją one w iele prob lem ó w z z a k resu p osługiw ania się tw o rzy w am i m odyfikow anym i.

S. W IN TER G ER ST — M etalle

und K u n s ts to ffe im V ergleich. (Po­

ró w n a n ie m e tali z tw o rzy w am i sztucznym i), „ K u n ststo ff — B e ra ­ ter, t. 7, n r 12, 1962, s. 744.

A u to r streścił obszerny a r ty ­ k u ł zam ieszczony w „K u n ststo ff­

te c h n ik G ru n d und W e rk sto ffe ”, z. 15—16, X I, 1962, s. 778. R e fe ra t z a ­ w ie ra w ażne dane ze sta w ia ją c e w ła ­ sności m e ta li i tw o rzy w sztucznych — d a je ob raz p ersp e k ty w icz n y w a r ­ tości użytkow ych i m ożliw ości z a ­ sto so w ań zastępczych.

N. E. BOYER — H ow to m ake

plastics re sista n t to fla m e heat and sun. (Ja k uodpornić tw o rzy w a sztuczne przeciw d zia ła n iu ognia, ciepła i słońca), „P lastics T ec h n o ­ logy”, t. 8, n r U , 1962, s. 33—36.

O m aw ianym te m a te m są sposo­ by p ro w a d ze n ia syntezy su b stan cji w ielkocząsteczkow ych, z a w ieraj ących w ła ń cu c h u głów nym p ierścien ie aro m a ty cz n e, w zględnie chlor, k rzem lub fosfor. N ajszerzej om ów iono su b sta n c je w ielkocząsteczkow e p o ­ sia d a ją c e w łań cu ch u flu o r. W ym ie­ nione p o lim ery i sposób ich o trz y ­ m y w an ia zostały opisane po w p ro ­ w ad z en iu przez a u to ra w zasady m o­ d y fik a c ji ty c h su b sta n c ji n a drodze chem icznej, m a jąc ej za zad an ie uod­ p o rn ien ie ich n a ogień, ciepło, i p ro ­ m ien io w an ie słoneczne (u ltrafiolet).

„Grösser E rfolg der A rb . V erb. K u n s ts t-T a g u n g in F reu d e n sta d t”.

(„W ielkie osiągnięcia zw iązku P r a ­ cow ników P rzem y słu T w orzyw Sztucznych — sesja w - F re u d e n ­ s ta d t”), „ P la s tv e ra rb e ite r”, t. 13, n r 12, 1962, s. 677—680.

A rty k u ł om aw ia szereg w y g ło ­ szonych re fe ra tó w , dotyczących ży­ w ic polim etak ry lo w y ch , zasto so w a­ nia i m o d y fik acji p o lie ty le n u oraz w iele in n y ch te m ató w a k tu a ln y c h dla w y tw ó rcó w ja k i dla u ży tk o w n i­ ków tw o rzy w sztucznych w różnych gałęziach budo w n ictw a i przem ysłu. — S p ecjaln ie godny u w agi k o n ­ se rw a to ra je st re f e r a t w ygłoszony na te m a t sta rz e n ia się tw orzyw .

T. R A P H A E L — P red ictin g se r­

vice life of plastics. (P rze w id y w a­

nie trw a ło śc i tw o rzy w sztucznych), „P lastics T echnology”, t. 8, n r 10,

1962, s. 26—28.

Do o k reśle n ia p rzybliżonej tr w a ­ łości tw o rzy w sztucznych posłużo­ no się ró w n a n ie m A rrh e n iu sa . B a ­ d an ia przep ro w ad zo n o w w a ru n k a c h przy sp ieszan ia procesu sta rz en ia przez stosow anie podw yższonych te m p e ra tu r. W b a d a n ia ch d e g ra d a ­ cji tw o rzy w sztucznych o p a rto się na licznych przy k ład ach , w k tó ry ch zachodzi p ro p o rc jo n aln o ść lo g a ry t- m u czasu w obec te m p e ra tu ry bez­ w zględnej. W ykazano za pom ocą t a ­ bel i w y k re só w w pły w podw yższo­

(4)

nej te m p e ra tu ry na sp ad ek n ie k tó ­ rych k o rzy stn y c h , c h a ra k te ry s ty c z ­ nych cech tw o rz y w w p rzy p a d k ach ich d e g ra d a c ji przez synerezę, u tle ­ nianie, k a ta liz ę , w zględnie sie cio w a­ nie. O m ów iony sposób o k reśla n ia trw ało ści tw o rzy w sztucznych d o ty ­ czy p ew n y ch ich ty p ó w i rodzajów , k tó re z n a jd u ją za stosow anie do k o n ­ se rw ac ji różn y ch m a te ria łó w k o n ­ stru k c y jn y c h .

A u sw a h lp ro b le m e a u f dem K u n s tsto ffg e b ie t. In tern a tio n a le r K ongress vo m 15 bis 17 O ctober 1962 in A m ste r d a m . (Z agadnienia

w y b ra n e z dziedziny tw o rzy w sztucznych. M iędzynarodow y K o n ­ gres od 15 do 17 p aź d z ie rn ik a 1962 w A m sterdam ie.). „ K u n ststo ffe ”, t. 52, n r 11, 1952, s. 680—683.

O prócz trz e c h ..referatów głów ­ nych w ygłoszono n a K ongresie 44 innych. W szystkie dotyczyły za g ad ­ nień tech n o lo g icz n o -p ro d u k cy jn y c h . T ylko p ierw szy r e f e r a t H. E dena, p.t. (w tłu m ac ze n iu ) „W aru n k i w y ­ bo ru i p rz e ro b u tw o rzy w a sz tu cz n e­ go” z a słu g u je n a sp e c ja ln ą uw agę k o n se rw a to ra i p la sty k a .

W a llpol 9310 — P V A — D is­ p ersio n fü r H o lzleim e. (W allpol 9310

— P V A — „ D y sp e rsja ” ja k o klej

do drew na) „A dhäsion”, t. 7, n r 1, 1963, s. 37—38.

A rty k u ł opisuje klej do d re w ­ na, op ierający się na em u lsja c h p o ­ lioctan u w inylow ego. P rz ez odpo­ w iednią te ch n ik ę w y tw a rz a n ia k le ­ ju, m ożna znacznie podw yższyć je ­ go przylepność. E fe k t te n m ożna uzyskać przez w łaściw ie d o b ran y czas i szybkość m ieszania. N adto do­ d ają c pew nych su b sta n c ji (podane przez autora) u zyskuje się w iększą w ytrzym ałość spojenia k lejow ego i dłuższy „czas o tw a rty ” tzw . „open tim e ”. O pisano szerokie zasto so w a­ nie, tych em u sji ja k o k lejó w i po­ dano różne sposoby k le jen ia.

A. G. W IN FIELD —- K u n s ts to f­

fe in der A r c h ite k tu r der S o w je t­ union”. (Tw orzyw a sztuczne w a r ­

c h itek tu rz e Z w iązku R a dzieckiego”). „K u n ststo ffe ”, t. 10, n r 2, 1963, s. 89—95.

A utor opisuje o siągnięcia ZSRR w zakresie stosow ania tw o rzy w sztucznych w budow nictw ie, a rc h i­ te k tu rz e i rzeźbie. R elacje sw e o p ie ­ r a na licznych rozm ow ach, ja k ie przeprow adził p ra c u ją c w ekipie obsługującej w ro k u 1961 w y sta w ę USA w M oskw ie, K ijow ie i T b i­ lisi oraz na w łasnych o b serw acjach ,

ja k ie w czasie tym poczynił. P o d a ­ je on d okładnie i obszernie za g ad ­ n ie n ia i k ie ru n k i sto so w an ia tw o ­ rzy w sztucznych w b udow nictw ie Z w iązk u R adzieckiego. W ym ienia szereg p rzy k ła d ó w szerokiego s to ­ sow an ia tw o rzy w użytkow ych w a rc h ite k tu rz e , zdobnictw ie i rz e ź ­ bie oraz sposoby ich p rodukcji.

A rty k u ł m a c h a ra k te r p u b lik a ­ c ji w ielo stro n n ie in fo rm u ją c e j, p rz e ­ de w szy stk im rzeźb iarzy i a rc h ite k ­ tów, ja k też p racow ników b u d o w ­ nictw a.

K ü n s tle r e n td e c k e n den K u n s t­ stoff. (A rtyści o d k ry w a ją tw orzyw o

sztuczne). „ P la s tv e ra rb e ite r ”, t. 14, n r 1, 1963, s. 4. — K u n ststo ffm a rk t.

O m aw ianym te m a te m je s t p rz y ­ d atn o ść o kreślonych rod zajó w po- liesterów , k tó re są w sp an iały m i m a ­ te ria ła m i rze źb ia rsk im i i m o d e la r­ skim i. A u to r przy ta cz a liczne p rz y ­ k ła d y u ra b ia n ia ich ja k o tw orzyw , k tó re m ożna z ła tw o ścią m leć, ciąć i piłow ać oraz rzeźbić bez tr u d u ta k , ja k w d rew n ie lub w m a rm u ­ rze. M ożna je łączyć z d rew n em lub m e talem i w b ard zo p ro sty sposób robić z nich odlewy.

R om an B iliń ski,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Hf jednostkach planu terenowego obserwuje się znacznie niższy wzrost zatrudnienia do roku ub. Wskaźnik wzrostu zatrudnienia do I kw. ub, wyniósł w Polsce 101,6 %,

wiązaniu ze wzrostem wydajności pracy /mierzonej wartością produkcji globalnej przypadającej na i zatrudnionego ogółem/ w podstawowych resortach planu centralnego i

10 Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według grup inwestorów i rodzajów nakładów 22 11 Nakłady inwestycyjne w gospodarce państwowej planu terenowego

siębiorstwach przemysłu uspołecznionego, uzupełnione /w porównaniu do danych w "miesięcznej informacji statystycznej" za marzec br./ o dane jednostek przemysłowych

dostaw towarów na zaopatrzenie ludności oraz cen niektórych artykułów żywnościowych, zamieszczono na życzenie odbiorców terenowych.. Miejski Urząd Statystyczny nie

wyniósł 0,6 Dane dotyczące roku ubiegłego różnią się od podanych w informacji w roku ubiegłym ze względu na zmiany organizacyjne dokonane w ciągu roku 196?.. Produkcja w

6 Wykonanie planu oddań unia do użytku Inwestycji v; jednostkach pa^twov.e jo planu terenowego v: 1968 r. ni

Skup ważniejszych produktów od gospodarki nie uspołecznionej Skup * zbóż od rolniczych spółdzielni produkcyjnych.. Skup żywca od gospodarki