• Nie Znaleziono Wyników

Pokazać, że przestrzenią dualną do X = c0 (nad ciałem rzeczywistym z normą supremum) jest X

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pokazać, że przestrzenią dualną do X = c0 (nad ciałem rzeczywistym z normą supremum) jest X"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ANALIZA FUNKCJONALNA LISTA 6

Przez H oznaczamy przestrzeń Hilberta nad ciałem rzeczywistym lub zespolonym.

1. Pokazać, że przestrzenią dualną do X = c0 (nad ciałem rzeczywistym z normą supremum) jest X = l1, wykazując, że

(a) dowolny ograniczony funkcjonał liniowy ϕ ∈ X ma postać

ϕ(x) =

X

n=1

ynxn

gdzie x = (xn), natomiast yn = ϕ(en) dla każdego n, gdzie ciąg (en) jest bazą kanoniczną w c0,

(b) jeżeli ciąg liczb y = (yn) należy do l1, to ϕ ∈ X, wykazując nierówność

|ϕ(x)| ≤k y k1k x k

(c) wywnioskować, że k ϕ k≤k y k1,

(d) jeżeli ϕ ∈ X oraz yn= ϕ(en), to rozważyć ciąg liczb postaci xN = (sgn(y1), sgn(y2), . . . , sgn(yN), 0, 0, . . .) ∈ c0

i pokazać, że k ϕ k≥PN n=1|yn|,

(e) wywnioskować, że y = (yn) ∈ l1 oraz k ϕ k≥k y k1, (f) wywnioskować, że X = l1.

2. Wykazać, że iloczyn skalarny na przestrzeni unitarnej jest ograniczoną formą pół- toraliniową.

3. Formę półtoraliniową na przestrzeni Hilberta H nad ciałem zespolonym nazy- wamy hermitowską jeżeli spełnia ona warunek

ϕ(y, x) = ϕ(x, y)

dla dowolnych x, y ∈ H. Pokazać, że ograniczona forma hermitowska jest postaci ϕ(x, y) = hx, Ayi

gdzie A jest ograniczonym operatorem samosprzężonym na H, tzn. takim że A = A.

4. Pokazać, że dla A, B ∈ B(H) zachodzą równości (a) (A + B) = A+ B

(b) (αA) = αA (c) (AB) = BA

1

(2)

(d) (A) = A.

5. Pokazać, że (A−1) = (A)−1, jeśli A ∈ B(H) jest operatorem odwracalnym.

6. Pokazać, że dla A ∈ B(H) zachodzą równości norm:

(a) k Ak=k A k,

(b) k AAk =k AA k=k A k2

7. Niech A ∈ B(H) będzie operatorem spełniającym A(M1) ⊂ M2, gdzie M1, M2 domknięte podprzestrzenie przestrzeni H. Pokazać, że A(M2) ⊂ M1.

8. Pokazać, że dla A ∈ B(H), zachodzą zależności

Ker(A) = (Im(A)) Im(A) ⊂ (Ker(A))

9. Wyznaczyć operator sprzężony do operatora Mg ∈ B(H), gdzie H = L2(X, µ) zadanego wzorem

(Mgf )(x) = g(x)f (x)

gdzie g ∈ L(X, µ) Wyznaczyć operator sprzężony do Mg(rozpatrujemy przestrze- nie nad ciałem zespolonym).

10. Znaleźć operator sprzężony do operatora A ∈ B(H), gdzie H = L2[0, 1], zadanego wzorem

(Af )(x) = Z 1

0

K(x, y)f (y)dy

gdzie K ∈ C([0, 1] × [0, 1]) (rozpatrujemy przestrzenie nad ciałem zespolonym).

11. Znaleźć operator sprzężony do operatora T ∈ B(H), gdzie H = L2[0, 1], zadanego wzorem

(T f )(x) = Z x

0

f (y)dy (rozpatrujemy przestrzenie nad ciałem rzeczywistym).

R. Lenczewski

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

W konsekwencji przyjmuje ona na całym rozwa- żanym przedziale [10, 50] największą (a zarazem najmniejszą) wartość π/4 (niewymierną, bo π

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

Pokazać, że iloczyn skalarny na przestrzeni z iloczynem skalarnym jest ograniczoną formą pół- toraliniową.. 2.. ), dla ustalonego ograniczonego ciągu

Pokazać, że wtedy całą przestrzeń można zapisać w postaci sumy mnogościowej dwu rozłącznych, gęstych i wypukłych

Pokazać, że również w wyjściowym prostokącie długość jednego z boków musi być liczbą całkowitą.. Wyrazić współczynniki Fouriera funkcji h za pomocą

Kierowca otrzymał mandat od poli- cjanta, który stwierdził, że w pewnym momencie nastąpiło przekroczenie prędkości o dokładnie 10km/h.. Pokazać, że wielomian stopnia

Zbiór A składa się z liczb przedziału [0, 1], których rozwinięcie dziesiętne nie zawiera cyfry 9.. Pokazać, że zbiór A ma miarę zero