• Nie Znaleziono Wyników

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015"

Copied!
42
0
0

Pełen tekst

(1)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PZO z języka angielskiego opracowane zostały na podstawie Programu Nauczania „Język Angielski, II etap edukacyjny, klasy IV-VI” autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś zgodnego z Podstawą Programową z 23 grudnia 2008 i 27 sierpnia 2012. Program Nauczania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczach.

PZO jest zgodny ze Statutem Szkoły i WZO.

Podręczniki z serii Sky High 3 (klasa VI) oraz Discover English 1 i 2 (kl. IV i V) wyd. Pearson używane w PSP w Świerczach są zgodne z Podstawą Programową i Programem Nauczania.

1. Cele kształcenia – wymagania ogólne

Nadrzędnym celem edukacji w szkole podstawowej, w tym nauczania języka angielskiego na II etapie edukacyjnym, jest tworzenie fundamentów wykształcenia, czyli łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, przy jednoczesnym dbaniu o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późn. zm.)

Cele ogólne opracowane na podstawie podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku zakładają działania, które przyczynią się do:

• wspomożenia dziecka w jego rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym ;

• przygotowania do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznania i rozumienia świata oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach;

• przygotowania dziecka do życia w zgodzie ze sobą, innymi ludźmi i przyrodą;

• kształtowania poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;

• kształtowania umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

(2)

2. Rozwijanie umiejętności podstawowych

Umiejętności podstawowe oraz przykłady sposobów ich realizacji na lekcji języka angielskiego.

Umiejętności podstawowe Zadania i formy pracy stosowane na lekcji języka angielskiego

czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów

czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim, zadania sprawdzające wymagające umiejętności krytycznego myślenia, np. typu prawda/fałsz (true/false), znajdowanie niepasującego elementu (odd one out) itd.

myślenie matematyczne – umiejętność korzystania w życiu codziennym z podstawowych narzędzi matematycznych oraz możność prowadzenia elementarnych rozumowań

matematycznych

ćwiczenia językowe wykorzystujące wiedzę matematyczną, porządkowanie, klasyfikowanie, wyciąganie wniosków

myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na empirycznych obserwacjach przyrody i

społeczeństwa

nauczanie poprzez działanie, np. eksperymenty naukowe, obserwacja i proste formy opisywania otaczającej dziecko przyrody, zadania dotyczące świata zwierząt i roślin, wycieczki umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym

– zarówno w mowie, jak i w piśmie

praca w parach i zespołach, zajęcia w formie dramy,

przeprowadzanie w języku angielskim ankiet, wywiadów, w klasie i poza nią

umiejętność porozumiewania się za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym

wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich

projekty interkulturowe, np. wymiana elektronicznej korespondencji z dziećmi z innych krajów, użycie środków multimedialnych (tablica interaktywna, internet), korzystanie ze słownika multimedialnego

umiejętność uczenia się, rozumianego jako sposób zaspokajania

naturalnej ciekawości świata i przygotowanie do dalszej edukacji praca ze słownikiem i innymi materiałami edukacyjnymi, projekty edukacyjne, samoocena, budowanie wiary w siebie oraz

budowanie pozytywnego nastawienia: „Już umiem..." (I can ...) umiejętność pracy w zespole projekty językowo-artystyczne, przedstawienia, projekty

multimedialne opracowywane w grupach

(3)

3. Przedmiotem oceny są:

1. stosunek ucznia do nauki

 „praca” z książką ćwiczeń,

 odrabianie prac domowych,

 przynoszenie podręczników,

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

 zaangażowanie ucznia, jego zapał do nauki

 udział w konkursach przedmiotowych

2. postępy ucznia w rozwijaniu danych umiejętności

 słuchanie ze zrozumieniem,

 czytanie ze zrozumieniem,

 mówienie – interakcje (rozmowa),

 mówienie – produkcja (opowiadanie),

 pisanie,

 znajomość struktur gramatycznych i słownictwa 3. aktywność językowa ucznia na lekcji

4. umiejętność uczenia się

4. Metody sprawdzania postępów ucznia 1. Techniki kontroli pisemnej:

 testy sprawdzające wiedzę (gramatyczno-leksykalne) (co najmniej 3 w semestrze)

 testy sprawności językowych (co najmniej 1 w semestrze)

 kartkówki niezapowiedziane (z 3 ostatnich lekcji) i zapowiedziane

 prace domowe 2. Techniki kontroli ustnej:

 wypowiedź na opracowany temat;

 zadania polegające na uzupełnieniu informacji (luka informacyjna), np. odgadywanie opisywanego przedmiotu;

(4)

 przeprowadzanie ankiety;

 przeprowadzanie wywiadu.

3. Praca projektowa

5. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności:

Prace pisemne:

Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (testy, kartkówki) ocenę:

niedostateczną – 0-34% punktów dopuszczającą – 35-54% punktów, dostateczną – 55-74% punktów, dobrą – 75-89% punktów, bardzo dobrą – 90-100% punktów,

celującą – 100% punktów + zadanie dodatkowe Odpowiedzi ustne:

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

 komunikatywność: umiejętność przekazania informacji

 płynność i spójność wypowiedzi

 poprawność gramatyczna i leksykalna wypowiedzi

 poprawność komunikacyjna

 wymowa

6. Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

 indywidualne podejście do ucznia,

 udzielanie dodatkowych wskazówek sprawdzając, jak zostały zrozumiane, dodatkowe wyjaśnianie poleceń,

 częstsze odpytywanie ustne,

 wydłużanie czasu na prace pisemne,

 obniżanie wymagań pod względem poprawności ortograficznej przy ocenianiu prac pisemnych,

 nagradzanie za włożony wysiłek, a nie tylko uzyskany efekt,

(5)

 przydzielać takie zadania, które pokażą mocne strony ucznia (np. dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia)

 nieocenianie za błędy,

 częstsza kontrola,

 umożliwienie dogodniejszych dla ucznia form wypowiedzi.

7. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów aktywności według następującej kolejności:

 testy,

 sprawności językowe,

 kartkówki,

 odpowiedzi ustne,

 aktywność na lekcji,

 prace domowe,

 projekty,

 prace dodatkowe,

8. Ocenianie kształtujące

Na lekcjach języka angielskiego stosowane jest ocenianie kształtujące. Elementy oceniania kształtującego wprowadzane na zajęciach:

1. Określenie celów lekcji i sformułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia

Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Nauczyciel formułuje cel w taki sposób, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami

nauczyciel sprawdza, czy cel został osiągnięty.

2. Ustalenie wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia

Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Nauczyciel sam lub wraz z uczniami ustala kryteria oceniania - co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu). Czyli, co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte.

Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany.

Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział.

3. Stosowanie efektywnej informacji zwrotnej

(6)

Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Informacja zwrotna zawiera cztery elementy:

 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

 wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

 wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu).

4. Rozróżnienie funkcji oceny sumującej i kształtującej

Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. Towarzyszy ona i pomaga uczniowi w trakcie procesu uczenia się. W ocenianiu kształtującym rozdzielamy ocenę sumującą od kształtującej, uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

5. Budowanie atmosfery uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami

Atmosfera sprzyjająca uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się,

samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci.

6. Formułowanie pytań kluczowych

Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.

7. Zadawanie pytań angażujących ucznia w lekcję

Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. Ma temu służyć m.in.:

 wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia,

 kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się,

 poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela,

 niekaranie za błędne odpowiedzi,

 Zadawanie uczniom pytań „otwartych”.

8. Wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej

Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania – wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wzajemnie wskazówki, jak je poprawić. Ma to

dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą

(7)

się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej (jak to komunikuję?)

Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.

9. Kontrakt z uczniami:

1. Każdy uczeń ma prawo do jawnej i sprawiedliwej oceny.

2. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli.

3. Kartkówka obejmuje zakres 3 ostatnich lekcji. Uczeń nie musi być o niej informowany.

4. O uzyskanej ocenie z testu uczeń jest powiadamiany w terminie do 2 tygodni, z kartkówki do tygodnia.

5. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, uczeń ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić braki.

6. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji pięć razy w semestrze. Za każde nieprzygotowanie uczeń otrzymuje minus. Pięć minusów jest równoznaczne ocenie niedostatecznej.

7. Jako nieprzygotowanie ucznia do lekcji rozumie się także brak zeszytu, książki, ćwiczeń oraz pracy domowej.

8. Uczeń za aktywność na lekcji może uzyskać plusy. Pięć plusów jest równoznaczne ocenie bardzo dobrej.

9. Jeżeli uczeń opuścił prace klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją po powrocie do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem.

10. Uczeń ma prawo poprawić każdy test gramatyczno-leksykalny, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Inną ocenę z testu można poprawić raz w semestrze.

10. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.

10. Kryteria oceniania z języka angielskiego dla poszczególnych klas

(8)

KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA

Discover English 1

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – A1

Kryteria ogólne

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNA OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA OCENA

CELUJĄCA

Znajomość środków językowych

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń

• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie

• zna część

wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań

• zna część

wprowadzonych słów i wyrażeń

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie

• zna większość

wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach

• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne

• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia

• poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno- gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te

kryteria.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie

• rozumie polecenia nauczyciela

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz

wykazuje się umiejętnościami

(9)

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na czytanie

• zwykle potrafi uzasadnić

swoje odpowiedzi wykraczającymi poza te kryteria.

Tworzenie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• przekazuje niewielką część istotnych informacji

• wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie

• wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne

• stosuje wąski zakres słownictwa i struktur

• liczne błędy czasami zakłócają komunikację

• przekazuje część istotnych informacji

• wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie

• wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne

• stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi

• popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji

• przekazuje wszystkie istotne informacje

• wypowiedzi są zwykle płynne i mają

odpowiednią długość

• wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne

• stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia nieliczne błędy

• przekazuje wszystkie informacje

• wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość

• wypowiedzi są logiczne i spójne

• stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia sporadyczne błędy

Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego

• zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie

• zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego

• odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich

• zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego

• zadaje pytania i odpowiada na nie

• poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego

• samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie

Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

• zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

• zapisuje lub przekazuje ustnie większość

informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

• zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego

Inne kryteria

• nie okazuje zainteresowania przedmiotem

• nie jest aktywny na lekcji

• zwykle nie jest przygotowany do zajęć

• zwykle nie odrabia pracy domowej

• okazuje zainteresowanie przedmiotem

• rzadko jest aktywny na lekcji

• często nie jest przygotowany do zajęć

• często nie odrabia pracy domowej

• czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem

• czasami jest aktywny na lekcji

• zwykle jest

przygotowany do zajęć

• zwykle odrabia pracę domową

• okazuje zainteresowanie przedmiotem

• jest aktywny na lekcji

• zwykle jest

przygotowany do zajęć

• regularnie odrabia pracę domową

• okazuje duże zainteresowanie przedmiotem

• jest bardzo aktywny na lekcji

• jest przygotowany do zajęć

• regularnie odrabia pracę domową

kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus:

• wykonuje zadania dodatkowe

• samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe

• samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku)

• pomaga innym uczniom

(10)

Kryteria szczegółowe

Rozdział Hello!

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące, przeczące i pytania)

• liczba mnoga rzeczowników (formy regularne)

• zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze

• zaimki wskazujące (this, that, these, those)

• czasownik to be (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone)

• liczba mnoga rzeczowników (w tym formy typu matches i cities)

• zaimki osobowe (w mianowniku) i przymiotniki dzierżawcze

• zaimki wskazujące (this, that, these, those) Rozumienie wypowiedzi • W niewielkim stopniu poprawnie

rozwiązuje zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Tworzenie wypowiedzi • Podaje imię i nazwisko swojej

ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza). • Podaje imię i nazwisko swojej ulubionej gwiazdy (np. piosenkarza).

Mówi, z jakiego kraju pochodzi.

• Krótko opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np.

piosenkarzu).

• Opowiada o swojej ulubionej gwieździe (np. piosenkarzu).

Reagowanie na wypowiedzi • Mówi, ile ma lat. • Mówi, ile ma lat i z jakiego kraju

pochodzi. • Zadaje proste pytania (np. o wiek,

pochodzenie) i odpowiada na nie. • Zadaje proste pytania (np. o wiek, pochodzenie). Samodzielnie

odpowiada na nie.

Rozdział 1: People

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

(11)

• czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania)

• forma dopełniacza saksońskiego ('s) • czasownik have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone)

• forma dopełniacza saksońskiego ('s) Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Układa proste zdania, by

powiedzieć, co ma postać na zdjęciu. • Układa proste zdania, by powiedzieć, co ma a czego nie ma postać na zdjęciu.

• W krótkich tekście opisuje zdjęcie:

przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim.

• Samodzielnie opisuje zdjęcie:

przedmioty, które mają oraz których nie mają osoby na nim.

• Układa kilka prostych zdań o osobach i postaciach w podręczniku, by opisać ich wygląd.

• Na podstawie informacji w podręczniku opisuje znaną osobę (np. wygląd, ulubione przedmioty).

• Dość samodzielnie opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got.

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoją ulubioną gwiazdę filmową lub muzyczną (np. wygląd, rodzina, ulubiony kolor). Używa czasowników is oraz has got.

Reagowanie na wypowiedzi • Odpowiada yes/no na pytania o członków rodziny i przedmioty (z czasownikiem have got).

• Pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na część pytań tego typu.

• Pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na pytania tego typu.

• Samodzielnie pyta rozmówcę o przedmioty, które posiada oraz o członków rodziny i ich wygląd zewnętrzny. Odpowiada na pytania tego typu.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 2: Homes

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• konstrukcja there is/are (formy twierdzące, przeczące i pytania)

• przyimki miejsca

• tryb rozkazujący

• konstrukcja there is/are (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym z przedimkiem nieokreślonymi i słowami some/any)

• przyimki miejsca

• tryb rozkazujący Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Reaguje niewerbalnie na niektóre • Reaguje na niektóre polecenia. • Reaguje na polecenia (nakazy i • Reaguje na polecenia (nakazy i

(12)

polecenia. zakazy) oraz samodzielnie wydaje

proste polecenia. zakazy) oraz je samodzielnie wydaje.

Tworzenie wypowiedzi • Nazywa niektóre pomieszczenia i meble.

• Opisuje położenie niektórych przedmiotów.

• Mówi, jakie meble i urządzenia znajdują się w różnych

pomieszczeniach.

• Opisuje położenie większości przedmiotów.

• Krótko opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma.

• Opisuje położenie przedmiotów.

• Opisuje miejsca, wskazując meble i urządzenia, które się tam znajdują lub których tam nie ma.

• Dokładnie opisuje położenie przedmiotów.

• Odpowiada na niektóre pytania w

podręczniku, by opisać swój dom. • Wzorując się na tekstach w

podręczniku, opisuje swój dom. • Samodzielnie i dość wyczerpująco

opisuje swój dom. • Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swój dom.

Reagowanie na wypowiedzi • Odpowiada na niektóre pytania

dotyczące swojego domu. • Pyta rozmówcę o jego dom.

Odpowiada na część pytań tego typu.

• Pyta rozmówcę o jego dom (np.

pomieszczenia, ich wyposażenie).

Odpowiada na pytania tego typu.

• Samodzielnie pyta rozmówcę o jego dom (np. pomieszczenia, ich wyposażenie). Odpowiada na pytania tego typu.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 2 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 1 i 2 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 3: Animals

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy)

• czasownik can w pytaniach o pozwolenie • czasownik can wyrażający umiejętności (wszystkie formy)

• czasownik can w pytaniach o pozwolenie

• nieregularne formy liczby mnogiej: teeth, feet Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Używając nazw części ciała oraz poznanych przymiotników, układa kilka prostych zdań o swoim ulubionym zwierzęciu.

• Krótko opisuje swoje ulubione

zwierzę (np. wygląd, umiejętności). • Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione zwierzę (np. kraj

pochodzenia, wygląd, umiejętności).

Używa odpowiednich czasowników.

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione zwierzę (np.

kraj pochodzenia, wygląd,

umiejętności). Używa odpowiednich czasowników.

(13)

Reagowanie na wypowiedzi • Odpowiada na część prostych

pytań o zwierzęta. • Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny i umiejętności).

Odpowiada na część pytań tego typu.

• Pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy). Odpowiada na pytania tego typu.

• Samodzielnie pyta rozmówcę o zwierzęta (np. o ich wygląd zewnętrzny, umiejętności i cechy).

Odpowiada na pytania tego typu.

• Prosi o pozwolenie w typowych, prostych sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, mówiąc yes/no.

• Prosi o pozwolenie w typowych sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia.

• Prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, stosując większość poznanych wyrażeń.

• Prosi o pozwolenie w wielu sytuacjach. Udziela lub odmawia pozwolenia, stosując poznane wyrażenia.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 3 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 4: My life

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• czas Present Simple (wszystkie formy)

• przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami

• przyimek by ze środkami transportu

• czas Present Simple (wszystkie formy), w tym formy 3. osoby liczby pojedynczej czasowników o nieregularnej pisowni

• przyimki to, past i słowo o'clock z godzinami

• przyimek by ze środkami transportu oraz wyrażenie on foot Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Mówi, jakim środkiem transportu

jedzie do szkoły. • Opisuje swoją drogę do szkoły.

Podaje środek transportu oraz czynności, które wykonuje.

• Opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki. Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują.

• Samodzielnie opisuje drogę do szkoły swoją i kolegi lub koleżanki.

Podaje środki transportu oraz czynności, które wykonują.

• Odpowiada na niektóre pytania w podręczniku, by opisać swój dzień i posiłki.

• Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje swój dzień i posiłki.

• Samodzielnie i dość wyczerpująco

opisuje swój dzień i posiłki. • Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swój dzień i posiłki.

Reagowanie na wypowiedzi • Pyta What time is it?

• Podaje pełne godziny. • Pyta What time is it?

• Podaje godziny (wszystkie formy). • Pyta o godziny, np. What time is

it? What time does it open? • Samodzielnie pyta o godziny, np.

What time is it? What time does it

(14)

• Odpowiada na pytania tego typu. open?

• Odpowiada na pytania tego typu.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 4 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 3 i 4 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 5: Sport

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

• przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu

• zaimki pytające: who, what, where, when

• czasowniki like, love, hate + -ing w zdania twierdzących i przeczących

• zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia

• konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing

• przyimki in, on, at z wyrażeniami czasu

• zaimki pytające: who, what, where, when

• czasowniki like, love, hate + -ing (wszystkie formy)

• zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia

• konstrukcje: let's + czasownik, how about + -ing Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Uzupełnia zdanie I like…, podając nazwy czynności, które lubi wykonywać.

• Uzupełnia proste zdania, by opisać czynności, które lubi lub których nie lubi.

• Samodzielnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać. Krótko opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek.

• Samodzielnie podaje czynności, które lubi oraz których nie lubi wykonywać.

Opisuje upodobania swoich kolegów i koleżanek.

• Układa kilka prostych zdań o wymyślonym przez siebie obozie młodzieżowym.

• Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy.

• Dość samodzielnie opisuje wymyślony przez siebie obóz młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia.

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wymyślony przez siebie obóz

młodzieżowy. Przedstawia oferowane zajęcia.

Reagowanie na wypowiedzi • Zadaje kilka podstawowych pytań o dane osobowe (np. imię,

pochodzenie). Odpowiada na niektóre pytania, używając pojedynczych słów.

• Zadaje pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Krótko odpowiada na większość pytań tego typu.

• Zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Odpowiada na pytania tego typu.

• Zadaje różne pytania o dane osobowe (np. imię, pochodzenie, ulubione rzeczy). Wyczerpująco odpowiada na pytania tego typu.

• Używając pytań z podręcznika, • Pyta kolegów i koleżanki o • Pyta kolegów i koleżanki o • Pyta kolegów i koleżanki o czynności,

(15)

pyta kolegów i koleżanki o

czynności, które lubią. Odpowiada na pytania, mówiąc yes/no.

czynności, które lubią. Odpowiada na

pytania. czynności, które lubią. Odpowiada na

pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate).

które lubią. Wyczerpująco odpowiada na pytania, stosując poznane czasowniki (love, like, hate).

• Składa proste propozycje,

powtarzając pomysły z podręcznika. • Składa proste propozycje, wzorując się na pomysłach z podręcznika.

Zwykle reaguje na propozycje.

• Składa różne propozycje, stosując większość poznanych wyrażeń.

Reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je.

• Składa różne propozycje, stosując wszystkie poznane wyrażenia.

Odpowiednio reaguje na propozycje, akceptując lub odrzucając je.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Uzupełnia tabelę imieniem sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę.

• Uzupełnia tabelę niektórymi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę.

• Uzupełnia tabelę większością danych sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę.

• Uzupełnia tabelę wszystkimi danymi sportowca na podstawie opisu przygotowanego przez kolegę lub koleżankę.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 5 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 6: Detectives

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• czas Present Continuous (wszystkie formy)

• przyimki: on the left/right • czas Present Continuous (wszystkie formy), w tym czasowniki z nieregularną pisownią z końcówką -ing

• przyimki używane przy opisywaniu położenia i drogi, np. on the left/right, go past

Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Układa pojedyncze, krótkie zdania, by opisać, co robią postaci na obrazkach w podręczniku.

• Wymienia nazwy ubrań, które ma na sobie.

• Krótko opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku.

• Krótko opisuje swój strój.

• Samodzielnie opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku.

• Opisuje swój strój.

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje czynności i osoby przedstawione na obrazkach w podręczniku.

• Opisuje swój strój.

• Używając informacji z podręcznika, układa kilka prostych zdań o przedstawionej postaci.

• Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub

• Samodzielnie i dość wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa).

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje wybraną przez siebie postać (szpiega lub detektywa).

(16)

detektywa).

Reagowanie na wypowiedzi • Wskazuje obrazek, który przedstawia lepsze zakończenie historyjki.

• Mówi, które zakończenie historyjki

podoba mu się bardziej. • Krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej.

• Krótko opisuje to zakończenie historyjki, które podoba mu się bardziej. Krótko wyjaśnia swój wybór.

• Pyta o drogę do jakiegoś miejsca,

np. Excuse me, where's the …? • Pyta o drogę do różnych miejsc.

Krótko odpowiada, mówiąc, gdzie się znajdują (np. on the left).

• Pyta o drogę do różnych miejsc.

Samodzielnie odpowiada, podając wskazówki, jak do nich dojść.

• Stosuje poznane wyrażenia, by zapytać o drogę do różnych miejsc.

Samodzielnie odpowiada na nie, podając wskazówki, jak do nich dojść.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 6 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 5 i 6 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 7: Celebrations

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• przyimek in i on z datami

• przysłówki częstotliwości • przyimek in i on z datami

• przysłówki częstotliwości, w tym z czasownikiem to be

• użycie czasów Present Simple i Present Continuous Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami

częstotliwości.

• Uzupełnia zdania dotyczące urodzin odpowiednimi przysłówkami

częstotliwości. Krótko opisuje urodziny swojego kolegi lub koleżanki.

• Dość wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. Stosuje poznane przysłówki częstotliwości.

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje urodziny swoje oraz swojego kolegi lub koleżanki. Stosuje poznane przysłówki częstotliwości.

• Układa kilka prostych zdań o

swoim ulubionym święcie. • Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoje ulubione święto.

• Dość samodzielnie opisuje swoje ulubione święto (np. data, typowe czynności, stroje, pogoda).

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoje ulubione święto (np.

data, typowe czynności, stroje, pogoda).

(17)

Reagowanie na wypowiedzi • Mówi, w jakich miesiącach

obchodzi urodziny oraz inne święta. • Podaje datę swoich urodzin.

• Podaje w jakich miesiącach obchodzi się różne święta.

• Podaje datę swoich urodzin.

• Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta.

• Podaje datę swoich urodzin oraz urodzin innych osób.

• Podaje daty, kiedy obchodzi się różne święta.

• Krótko odpowiada na niektóre pytania dotyczące obchodów swoich urodzin.

• Odpowiada na większość pytań dotyczących obchodów swoich urodzin.

• Dość wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące urodzin i innych świąt.

• Samodzielnie i wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące urodzin i innych świąt.

• Pyta o pogodę (What's the weather

like?). • Pyta o pogodę oraz opisuje

niektóre typy pogody. • Pyta o pogodę. Opisuje większość

poznanych typów pogody. • Pyta o pogodę. Opisuje wszystkie poznane typy pogody.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 7 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 8: School

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• czasownik to be w czasie przeszłym

• czas Past Simple z czasownikami regularnymi • czasownik to be w czasie przeszłym

• wyrażenia używane z czasem przeszłym

• czas Past Simple z czasownikami regularnymi Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Odpowiada na niektóre pytania w

podręczniku, by opisać swoją szkołę. • Wzorując się na tekstach w podręczniku, krótko opisuje swoją szkołę.

• Samodzielnie i dość wyczerpująco

opisuje swoją szkołę. • Samodzielnie i wyczerpująco opisuje swoją szkołę.

Reagowanie na wypowiedzi • Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości.

Odpowiada na część pytań, zwykle mówiąc yes/no.

• Wzorując się na pytaniach w podręczniku, pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości.

Krótko odpowiada na część pytań.

• Pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Odpowiada na pytania tego typu.

• Samodzielnie pyta kolegę lub koleżankę o czynności z przeszłości, stosując czasownik to be oraz czasowniki regularne. Odpowiada na pytania tego typu.

• Pyta o samopoczucie (What's the

matter?). • Pyta o samopoczucie i odpowiada

na pytania tego typu, stosując część poznanych słów.

• Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując większość poznanych słów.

• Pyta o samopoczucie i odpowiada na pytania tego typu, stosując wszystkie poznane słowa.

(18)

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 7 i 8 (Test Master CD-ROM).

(19)

KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA

Discover English 2

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – A1-A2

Kryteria ogólne

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNA OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA OCENA

CELUJĄCA

Znajomość środków językowych

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń

• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie

• zna część

wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań

• zna część

wprowadzonych słów i wyrażeń

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie

• zna większość

wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach

• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne

• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia

• poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno- gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te

kryteria.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• rozumie polecenia nauczyciela, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie

• rozumie polecenia nauczyciela

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz

wykazuje się umiejętnościami

(20)

• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, ale w niewielkim stopniu rozwiązuje zadania na czytanie

• zwykle potrafi uzasadnić

swoje odpowiedzi wykraczającymi poza te kryteria.

Tworzenie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• przekazuje niewielką część istotnych informacji

• wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie

• wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne

• stosuje wąski zakres słownictwa i struktur

• liczne błędy czasami zakłócają komunikację

• przekazuje część istotnych informacji

• wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie

• wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne

• stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi

• popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji

• przekazuje wszystkie istotne informacje

• wypowiedzi są zwykle płynne i mają

odpowiednią długość

• wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne

• stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia nieliczne błędy

• przekazuje wszystkie informacje

• wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość

• wypowiedzi są logiczne i spójne

• stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia sporadyczne błędy

Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• czasami reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego

• zadaje najprostsze pytania, które wprowadzono w podręczniku i czasami odpowiada na nie

• zwykle reaguje na wypowiedzi w prostych i typowych sytuacjach życia codziennego

• odpowiada na większość pytań oraz zadaje niektóre z nich

• zwykle poprawnie reaguje na wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego

• zadaje pytania i odpowiada na nie

• poprawnie reaguje na pytania i wypowiedzi w prostych sytuacjach życia codziennego

• samodzielnie zadaje pytania i wyczerpująco odpowiada na nie

Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę

dopuszczającą.

• zapisuje niewielką część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

• zapisuje część informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

• zapisuje lub przekazuje ustnie większość

informacji z tekstu słuchanego lub czytanego

• zapisuje lub przekazuje ustnie informacje z tekstu słuchanego lub czytanego

Inne kryteria

• nie okazuje zainteresowania przedmiotem

• nie jest aktywny na lekcji

• zwykle nie jest przygotowany do zajęć

• zwykle nie odrabia pracy domowej

• okazuje zainteresowanie przedmiotem

• rzadko jest aktywny na lekcji

• często nie jest przygotowany do zajęć

• często nie odrabia pracy domowej

• czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem

• czasami jest aktywny na lekcji

• zwykle jest

przygotowany do zajęć

• zwykle odrabia pracę domową

• okazuje zainteresowanie przedmiotem

• jest aktywny na lekcji

• zwykle jest

przygotowany do zajęć

• regularnie odrabia pracę domową

• okazuje duże zainteresowanie przedmiotem

• jest bardzo aktywny na lekcji

• jest przygotowany do zajęć

• regularnie odrabia pracę domową

kryteria jak dla oceny bardzo dobrej plus:

• wykonuje zadania dodatkowe

• samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe

• samodzielnie szuka dodatkowych informacji (np. w słowniku)

• pomaga innym uczniom

(21)

Kryteria szczegółowe

Rozdział Starter: Join Discovery Web!

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym (formy twierdzące, przeczące i pytania)

• czasownik can

• tryb rozkazujący: nakazy i zakazy

• czasownik to be i have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone)

• czasownik can

• tryb rozkazujący: nakazy i zakazy Rozumienie wypowiedzi • W niewielkim stopniu poprawnie

rozwiązuje zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Tworzenie wypowiedzi • Podaje co ma idealna szkolna

strona internetowa. • Podaje co ma idealna szkolna

strona internetowa, a czego nie ma. • Krótko opowiada o swojej idealnej

szkolnej stronie internetowej. • Opowiada o swojej idealnej stronie internetowej.

Reagowanie na wypowiedzi • Mówi, jak ma na imię, ile ma lat,

jakie jest jego hobby. • Mówi, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby,co potrafi a czego nie potrafi robić.

• Zadaje proste pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności) i odpowiada na nie.

• Zadaje pytania (np. o posiadane przedmioty, hobby, umiejętności).

Samodzielnie odpowiada na nie.

Rozdział 1: Fun!

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania)

• Przysłówki częstotliwości • Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi)

(22)

• Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania) • Przysłówki częstotliwości

• Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie odpowiedzi)

Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi • Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, w formie listu do czasopisma.

• Układa kilka prostych zdań o sobie, jak ma na imię, ile ma lat, jakie jest jego hobby, krótko opisuje swoje ulubione hobby w formie listu do czasopisma.

• Dość samodzielnie opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma.

• Samodzielnie i wyczerpująco opisuje siebie i swoje hobby w formie listu do czasopisma.

Reagowanie na wypowiedzi • Odpowiada przysłówkami

częstotliwości na pytania o czynności powtarzające się.

• Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Odpowiada na część pytań tego typu.

• Pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają. Odpowiada na pytania tego typu pełnymi zdaniami.

• Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się powtarzają.

Samodzielnie odpowiada na pytania tego typu.

• Odpowiada na pytania o czynności odbywające się w danej chwili używając yes/no

• Odpowiada na pytania dotyczące czynności odbywających się w danej chwili używając krótkich odpowiedzi.

• Pyta rozmówcę o czynności, które się odbywają w danej chwili i odpowiada używając pełnych zdań.

• Samodzielnie pyta rozmówcę o czynności, które się odbywają w danej chwili i udziela wyczerpujących odpowiedzi.

Przetwarzanie wypowiedzi • Zapisuje niewielką część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 1 (Test Master CD-ROM).

Rozdział 2: I’m Hungry!

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych • Zna i stosuje kilka podstawowych

wyrazów i zwrotów. • Zna i stosuje część poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje większość poznanych

wyrazów oraz zwrotów. • Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach

językowych i własnych wypowiedziach:

• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników policzalnych

• określniki ilości some i any

• określniki ilości much/many/a lot of

• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników policzalnych, wyjątkowe formy rzeczowników w liczbie mnogiej, np. fish - fish• określniki ilości some i any

• określniki ilości much/many/a lot of Rozumienie wypowiedzi • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie. • Częściowo poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • W większości poprawnie rozwiązuje

zadania na czytanie i słuchanie. • Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Każdy uczeo ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą wpłynąd na podwyższenie oceny semestralnej.. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i

a) odpowiedzi ustne obejmujące trzy ostatnie tematy lekcyjne (uczeo ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej z odpowiedzi w trakcie trwania śródrocza,

Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i

• Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect Present Perfect

sprawdzić czy podana informacja jest w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; zazwyczaj potrafi wybrać informacje, które pasują do usłyszanych fragmentów

- zwykle poprawnie stosuje strategie komunikacyjne: domyśla się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumie sens ogólny tekstu zawierającego nieznane słowa/zwroty, potrafi przetworzyć

 Rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi, znajduje proste informacje w wypowiedzi, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać

• zaangażowanie ucznia w prace na lekcjach, np.: prace projektowe, praca w grupach lub parach, własne opracowanie określonego zagadnienia lub tematu na lekcję.. Testy