• Nie Znaleziono Wyników

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

S S k k y y H H i i g g h h 1 1

Uwagi do poniższych kryteriów oceniania:

W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności

Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN.

Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego nowożytnego.

Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2.

Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy

znajdują się na płytach Test Master CD-ROM, które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy

umiejętności językowych. Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej

szkole.

(2)

KRYTERIA OCENIANIA

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

Ocena dopuszczająca

☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału

Ocena dostateczna

☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy,

zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia

Ocena dobra

☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone

konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji;

poprawna wymowa i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi

Ocena bardzo dobra

☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo

☼ poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy

językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi

OCENA PROJEKTÓW

Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.

Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca

zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności.

Ograniczone słownictwo.

Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych.

Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.

Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą

starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane

możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

(3)

Lekcje 1-5 1 Hello, I'm Rob. 2 Her name's Jodie. 3 How old are you? 4 The English language 5 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia się. Potrafi przywitać się

i przedstawić: Hi / Hello!

I'm... .

Potrafi przywitać się,

przedstawić: Hi / Hello! I’m..., My name’s…

Potrafi przywitać się,

przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I’m..., My name’s…, What’s your name?

Potrafi przywitać się,

przedstawić, zapytać o imię: Hi / Hello! I’m..., My name’s…, What’s your name? Prowadzi swobodny dialog, wita osoby:

Welcome to…

Uczeń przedstawia członków swojej rodziny.

Wymienia członków swojej rodziny.

Krótko opisuje swoją rodzinę:

This is my mother Ann.

Dokładnie opisuje swoją rodzinę.

Dokładnie opisuje rodzinę, rozmawia na temat rodziny, zadaje pytania o imiona innych osób: What’s his / her name?

Uczeń mówi, co posiada. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami

dzierżawczymi: my, your, his, her.

W większości poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami

dzierżawczymi: my, your, his, her.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami

dzierżawczymi: my, his, her.

Poprawnie uzupełnia zdania i stosuje w wypowiedzi przymiotniki dzierżawcze: my, his, her.

Znajomość środków językowych Zna większość liczebników 1- 50, ale popełnia liczne błędy przy ich zapisywaniu.

Zna i potrafi zapisać większość liczebników 1-50.

Zna wszystkie liczebniki 1-50, przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni.

Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki 1-50.

(4)

Uczeń opisuje ludzi. Zna kilka spośród poznanych

nazw krajów anglojęzycznych. Zna większość poznanych nazw krajów anglojęzycznych i odpowiadających im

narodowości.

Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i

odpowiadające im

narodowości. Potrafi podać kraj pochodzenia osób.

Zna nazwy poznanych krajów anglojęzycznych i

odpowiadające im narodowości.

Potrafi podać kraj pochodzenia osób oraz ich narodowość.

Uczeń podaje swój wiek.

Uczeń prosi o informacje.

Odpowiada na pytanie o wiek:

I’m ten.

Pyta o wiek: How old are you?

i odpowiada na takie pytanie.

W większości poprawnie pyta o wiek innych osób: How old is Mark? i odpowiada: He is…

Swobodnie rozmawia na temat wieku różnych osób (w pełni poprawnie stosuje formy czasownika to be): How old are you / is he? I’m… Are you…

too?

Uczeń udziela podstawowych informacji o sobie.

W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: am, ‘m not, is, ‘s, are.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania i dialogi formami: am, ‘m not, is, ‘s, are.

W większości poprawnie uzupełnia dialogi i e-maile formami: am, ‘m not, is, ‘s, are.

Prawidłowo uzupełnia dialogi i e-maile formami: am, ‘m not, is,

‘s, are.

Uczeń posiada świadomość językową.

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt English words.

Wykonuje projekt English words.

Wykonuje projekt English words.

Wykonuje projekt English words.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 1-5 (Test Master CD-ROM).

(5)

Lekcje 6-10 6 They're American. 7 Is it an orange tree? 8 They're mangoes. 9 Cities and capitals 10 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia siebie.

Uczeń opisuje ludzi.

Odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość: I’m from Poland. I’m Polish.

Pyta drugą osobę

o pochodzenie, odpowiada na pytanie o pochodzenie i narodowość. Wykorzystuje część poznanych słów: Where are you from?

Pyta drugą osobę o narodowość i pochodzenie, wykorzystuje większość poznanych słów.

Pyta drugą osobę o jej

narodowość i pochodzenie oraz pochodzenie innych osób, wykorzystuje wszystkie poznane słowa: Where is she from? Is she Italian? i odpowiada na podobne pytania.

Uczeń opisuje ludzi. W niewielkim stopniu poprawnie uzupełnia zdania formami: ‘m, are, ‘s, isn’t, aren’t.

Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania formami: ‘m, are, ‘s, isn’t, aren’t.

W większości poprawnie uzupełnia zdania i dialogi formami: ‘m, are, ‘s, isn’t, aren’t.

Prawidłowo uzupełnia dialogi i teksty formami ‘m, are, ‘s, isn’t, aren’t.

Uczeń opisuje przedmioty.

Uczeń prosi o informacje. Nazywa niektóre przedmioty, sporadycznie poprawnie stosuje przedimek a / an: It is a box.

Nazywa większość przedmiotów, częściowo poprawnie stosuje przedimek a / an.

Nazywa praktycznie wszystkie przedmioty, w większości poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o

przedmioty: What’s this? i odpowiada na takie pytanie.

Nazywa wszystkie przedmioty, poprawnie stosuje przedimek a / an. Zadaje pytanie o przedmioty: What’s this / that?

i odpowiada na takie pytania.

Uczeń opisuje przedmioty. Częściowo poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników

W częściowo poprawnie tworzy liczbę mnogą

W większości poprawnie tworzy liczbę mnogą

Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników.

(6)

(zna część nazw owoców): one lemon – two lemons.

rzeczowników. rzeczowników.

Uczeń opisuje przedmioty.

Uczeń prosi o informacje.

W większości poprawnie podpisuje obrazki zaimkami wskazującymi: these / those.

Sporadycznie poprawnie pyta o przedmioty w liczbie mnogiej:

What are these / those?

Częściowo poprawnie pyta o przedmioty w liczbie mnogiej:

What are these / those?

Prawidłowo zadaje pytania o przedmioty w liczbie mnogiej:

What are these / those?

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens

przeczytanych tekstów. Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów.

W większości poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów.

Poprawnie i samodzielnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

W większości poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Częściowo poprawnie przekazuje uzyskane informacje (opis osoby).

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje

szczegółowe. Poprawnie i samodzielnie przekazuje uzyskane informacje (opis osoby).

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt Where I’m from.

Wykonuje projekt Where I’m from.

Wykonuje projekt Where I’m from.

Wykonuje projekt Where I’m from.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 6-10 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 1-10 (Test Master CD-ROM).

(7)

Lekcje 11-15 11 Where is it? 12 Here's Leo's towel. 13 There are fifteen bathrooms.

14 Green houses 15 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA Uczeń opisuje miejsca

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie

dopasowuje przyimki miejsca:

in, on, under i behind do obrazków. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów, często myli nazwy pomieszczeń.

Częściowo poprawnie odpowiada na pytanie o położenie przedmiotów: It's on the desk. Częściowo poprawnie stosuje nazwy prostych przedmiotów i nazwy pomieszczeń.

Zadaje pytanie o położenie przedmiotów, w większości poprawnie odpowiada: Where's the mobile phone? It's under the bed. W większości poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów.

Swobodnie rozmawia na temat położenia przedmiotów – zadaje pytania i odpowiada na nie.

Poprawnie stosuje nazwy pomieszczeń i prostych przedmiotów.

Znajomość środków językowych Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania przedimkami:

a / an, the.

Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania przedimkami:

a / an, the.

W większości poprawnie uzupełnia zdania przedimkami:

a / an, the.

W pełni poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / an, the.

Uczeń mówi, co posiada. Rozumie bardzo proste wypowiedzi zawierające formy dopełniacza saksońskiego.

Częściowo poprawnie tworzy formę dopełniacza

saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej;

sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W większości poprawnie tworzy formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej;

w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Poprawnie tworzy i stosuje w wypowiedzi formę dopełniacza saksońskiego w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Uczeń opisuje miejsca. Krótko opisuje, co znajduje się Krótko opisuje, co znajduje się W miarę dokładnie i zasadniczo Swobodnie rozmawia na temat

(8)

w pokoju, stosuje konstrukcję there is, ale popełnia liczne błędy przy użyciu a / some / any.

w pokoju, stosuje konstrukcję there is / are, popełnia częste błędy przy użyciu a / some / any.

poprawnie opisuje pokój, stosuje konstrukcję there is / are i słowa a / some / any.

wyglądu pokoju, zadaje pytania i odpowiada, stosując konstrukcję there is / are oraz słowa a / some / any. Wypowiedź jest w pełni poprawna.

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Popełnia błędy językowe przekazując informacje po angielsku.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

W większości poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Czasami ma trudność z przekazaniem informacji po angielsku.

Rozumie ogólny sens

przeczytanego tekstu. Poprawnie i samodzielnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Odpowiada na dodatkowe pytania nauczyciela.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje

szczegółowe. Samodzielnie poprawia błędne informacje w zadaniu.

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt My ideal house.

Wykonuje projekt My ideal house.

Wykonuje projekt My ideal house.

Wykonuje projekt My ideal house.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 11-15 (Test Master CD-ROM).

(9)

Lekcje 16-20 16 I've got green eyes. 17 How many chicks...? 18 What time is it?

19 Our houses 20 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBR Uczeń opisuje ludzi. W większości poprawnie

opisuje swój wygląd:

I have got… .

Poprawnie opisuje swój wygląd: I have

got…Opisuje wygląd innych osób, częściowo poprawnie stosując formę has got oraz niektóre poznane słowa: He's got wavy hair.

Poprawnie opisuje wygląd swój i innych osób, prawidłowo stosując formy czasownika have got w zdaniach twierdzących i przeczących oraz poznane słownictwo.

Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny swój i innych osób, prawidłowo stosując wszystkie formy czasownika have got.

Stosuje bogate słownictwo.

Uczeń opisuje miejsca.

Znajomość środków językowych

Sporadycznie poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got.

Częściowo poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got.

W większości poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got.

Popełnia błędy, zadaje pytania.

Poprawnie uzupełnia tekst (opis farmy) formami czasownika have got.

Znajomość środków językowych Zna większość liczebników 50- 100, ale popełnia liczne błędy przy pisaniu.

Zna i potrafi zapisać większość liczebników 50-100.

Zna wszystkie liczebniki 50- 100, przy zapisywaniu popełnia sporadyczne błędy w pisowni.

Całkowicie poprawnie stosuje i zapisuje liczebniki 50-100.

Uczeń opisuje miejsca.

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej, np. We've got some cows. Popełnia częste błędy

W większości poprawnie układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. Popełnia sporadyczne błędy przy

Zasadniczo poprawnie układa zdania ze słówkami some / any i nazwami zwierząt w liczbie mnogiej. W większości poprawnie stosuje je w

Prawidłowo posługuje się słówkami some / any oraz formami nieregularnymi rzeczowników w liczbie mnogiej. Zadaje pytania.

(10)

przy zastosowaniu form nieregularnych.

zastosowaniu form nieregularnych.

wypowiedzi. Zadaje pytania, np. Have you got any cows?

Uczeń wyszukuje proste informacje w wysłuchanym tekście.

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...).

W większości poprawnie zapisuje i podaje godziny (pełne i wpół do...). Zadaje pytanie What time is it?

W większości poprawnie zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy). Zadaje pytanie What time is it?

Prawidłowo zapisuje i podaje godziny (wszystkie formy).

Zadaje pytanie What time is it?

Uczeń prosi o informacje.

Uczeń przekazuje informacje z przeczytanego tekstu.

Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny, np.

When's the School of Rock?

Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i częściowo poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z godzinami.

Uczeń zadaje pytania o program telewizyjny i w większości poprawnie przedstawia go. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i godzinami.

Poprawnie przedstawia program telewizyjny i zadaje pytania na jego temat. Stosuje przyimki on / at z dniami tygodnia i

godzinami.

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów.

Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów. W większości poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób.

Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów.

Poprawnie dobiera zdjęcia domów do osób. Częściowo poprawnie dobiera pytania do odpowiedzi.

Rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów.

Poprawnie i samodzielnie dobiera zdjęcia domów do osób oraz pytania do odpowiedzi.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Uczeń opisuje miejsca.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Częściowo poprawnie opisuje znane sobie mieszkanie lub dom.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje

szczegółowe. Samodzielnie i poprawnie opisuje znane sobie mieszkanie lub dom.

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt A holiday house.

Wykonuje projekt A holiday house.

Wykonuje projekt A holiday house.

Wykonuje projekt A holiday house.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 16-20 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 11-20 (Test Master CD-ROM).

(11)

Lekcje 21-25 21 Help! I can't swim! 22 Can I help you? 23 Don't move!

24 Amazing animals 25 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, żywienie, zakupy i usługi, sport, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA Uczeń mówi, co potrafi zrobić. Opisuje swoje umiejętności

przy użyciu minimalnego zasobu leksykalnego: I can swim.

Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje połowę poznanego słownictwa: I can swim. I can’t….

Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większość poznanego słownictwa. Pyta kolegę o umiejętności: Can you sing?

Dokładnie opisuje umiejętności swoje i innych osób: I can swim fifty metres but I can’t … He / She can… Swobodnie rozmawia o umiejętnościach, zadaje pytania, odpowiada.

Uczeń opisuje miejsca. Uczeń

mówi, co potrafi zrobić. Pisze krótki i prosty e-mail z wakacji do kolegi lub

koleżanki. Gra jest odtwórcza i zawiera liczne błędy językowe.

Uczeń nie opisuje, co potrafi zrobić lub robi to w sposób trudny do zrozumienia.

Częściowo poprawnie pisze e- mail z wakacji do kolegi lub koleżanki. Opisując swoje umiejętności, ale popełnia liczne błędy.

W większości poprawnie pisze e-mail do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt w ośrodku Camp Crystal. Opisuje swoje umiejętności.

Samodzielnie i poprawnie pisze e-mail do kolegi lub koleżanki, poprawie opisując pobyt w ośrodku Camp Crystal. Opisuje swoje umiejętności. Stosuje bogate słownictwo.

Uczeń wyraża prośby. Składa zamówienie: A hot chocolate, please.

Składa zamówienie: Can I

have…, please? Składa zamówienie: Can I have..., please? Odpowiada jako kelner: Yes, sure.

Prowadzi dialog w kawiarni (w roli klienta i kelnera),

wykorzystuje wszystkie poznane słowa i zwroty.

Uczeń prosi o informacje.

Uczeń przekazuje informacje na Częściowo poprawnie zapisuje

i podaje ceny (tylko całe funty). W większości poprawnie zapisuje i podaje ceny

Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). W większości

Poprawnie zapisuje i podaje ceny (wszystkie). Poprawnie pyta o

(12)

podstawie usłyszanego tekstu. (wszystkie). poprawnie pyta o cenę: How

much is … / are...? cenę, stosując How much is... / are...?

Znajomość środków językowych Uczeń reaguje na polecenia.

Częściowo poprawnie nazywa części ciała. Wykonuje niektóre usłyszane polecenia.

W większości poprawnie nazywa części ciała. Wykonuje większość usłyszanych poleceń. Wydaje polecenia, wykorzystuje niektóre poznane czasowniki.

Zasadniczo poprawnie nazywa części ciała. Wykonuje wszystkie usłyszane polecenia.

Wydaje polecenia, wykorzystuje większość poznanych czasowników.

Poprawnie nazywa wszystkie części ciała. Prawidłowo wydaje polecenia, poprawnie nazywa wszystkie części ciała i

wykorzystuje wszystkie poznane czasowniki.

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi.

Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi.

Częściowo rozumie podane wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru.

Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie testu wyboru.

Rozwiązuje quiz i odczytuje poprawne odpowiedzi i ich wyjaśnienia. Poprawnie

rozwiązuje zadanie testu wyboru.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje

szczegółowe. Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa.

Uczeń przedstawia swoje upodobania.

Nazywa swoje ulubione zwierzę.

Nazywa swoje ulubione zwierzę. Opisuje je częściowo poprawnie przy użyciu kilku prostych słów.

Poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. W większości poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie.

Samodzielnie i poprawnie nazywa i opisuje swoje ulubione zwierzę. Poprawnie mówi, co to zwierzę potrafi i nie potrafi zrobić. Wypowiedź jest bogata leksykalnie.

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt My favourite animal.

Wykonuje projekt My favourite animal.

Wykonuje projekt My favourite animal.

Wykonuje projekt My favourite animal.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 21-25 (Test Master CD-ROM).

(13)

Lekcje 26-30 26 Do you like this T-shirt? 27 They sleep in caves. 28 She has lessons at the studio.

29 A day at my school 30 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, szkoła, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA Uczeń przedstawia swoje

upodobania.

Uczeń opisuje przedmioty.

Wymienia ubrania, które mu się podobają, stosuje część poznanych wyrazów.

Częściowo poprawnie stosuje formą twierdzącą czasownika like: I like this T-shirt.

Wymienia ubrania, które mu się podobają lub nie, stosuje większość poznanych

wyrazów, częściowo poprawnie stosuje formy przeczące: I don’t like…

Opisuje ubrania, które mu się podobają lub nie, stosując w większości poprawnie formy z czasownikiem like oraz większość poznanych

przymiotników: I don't like the shoes. They are ugly.

Wyraża opinię na temat ubrań.

Rozmawia o ubraniach, zadaje pytania. W odpowiedziach stosuje wszystkie poznane przymiotniki.

Znajomość środków językowych Sporadycznie poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them.

Częściowo poprawnie

uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them.

Sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them.

Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Poprawnie uzupełnia dialog zaimkami: me, you, him, her, it, us, them i prawidłowo stosuje je w wypowiedzi.

Uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple.

W większości poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple.

Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania opisujące zwierzęta czasownikami w czasie Present Simple

Uczeń przekazuje informacje uzyskane z wysłuchanego tekstu.

Krótko opisuje żyrafy, popełnia

liczne błędy językowe. Krótko opisuje żyrafy, popełnia

kilka błędów językowych. W miarę dokładnie opisuje żyrafy, popełnia sporadyczne błędy językowe.

Dokładnie i poprawnie opisuje żyrafy, stosuje bogate

słownictwo.

(14)

Uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple.

W większości poprawnie uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple.

Prawidłowo uzupełnia zdania w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple.

Uczeń opisu czynności życia codziennego.

Sporadycznie poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej.

Częściowo poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3 osoby liczby pojedynczej.

W większości poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej.

W pełni poprawnie stosuje w wypowiedzi (zdania twierdzące, przeczące, pytające) formy czasu Present Simple dla 3. osoby liczby pojedynczej.

Uczeń opisu czynności życia codziennego.

W większości poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych

czasowników.

Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu części poznanych czasowników.

Poprawnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu większości poznanych czasowników.

Poprawnie i dokładnie opisuje swój dzień w czasie Present Simple przy użyciu wszystkich poznanych czasowników.

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Poprawnie wyszukuje informacje

szczegółowe. Potrafi poprawnie zapisać brakujące słowa.

Uczeń opisuje czynności życia codziennego.

Odpowiada bardzo krótko na część pytań. Popełnia liczne błędy językowe – niektóre z nich uniemożliwiają komunikację.

Częściowo poprawnie

odpowiada na pytania. Popełnia liczne błędy językowe, które zwykle nie zakłócają komunikacji.

W większości poprawnie odpowiada na pytania. Stosuje odpowiednie słownictwo i struktury gramatyczne.

Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania. Stosuje bogate słownictwo i prawidłowo poznaje struktury gramatyczne.

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt My school day.

Wykonuje projekt My school day.

Wykonuje projekt My school day.

Wykonuje projekt My school day.

(15)

Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 21-30 (Test Master CD-ROM).

(16)

Lekcje 31-35 31 I often read in bed. 32 I'm walking to the London Eye! 33 What's the weather like?

34 Weather in the USA 35 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń opisuje czynności dnia codziennego.

Częściowo poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki

częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never.

Sporadycznie poprawnie stosuje przysłówki

częstotliwości w wypowiedzi.

W większości poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never.

Częściowo poprawnie stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki

częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never.

W większości poprawnie stosuje przysłówki

częstotliwości w wypowiedzi.

W pełni poprawnie wstawia w zdaniach przysłówki

częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never.

Prawidłowo stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi. Częściowo poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous.

Sporadycznie poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi.

W większości poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous.

Częściowo poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous.

W większości poprawnie posługuje się czasem Present Continuous w wypowiedzi.

Całkowicie poprawnie opisuje obrazki zdaniami w czasie Present Continuous. Zadaje pytania i odpowiada na nie.

Poprawnie posługuje się czasem Present Continuous

w wypowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca. Częściowo poprawnie opisuje

pogodę, podpisując obrazki. Krótko opisuje pogodę.

Wykorzystuje część poznanych zwrotów.

Pyta o pogodę, krótko opisuje pogodę, wykorzystuje

większość poznanych zwrotów.

Swobodnie rozmawia na temat pogody, wykorzystuje wszystkie poznane zwroty, zadaje pytania, odpowiada.

Uczeń opisuje miejsca. Z pomogą nauczyciela pisze Z pomocą nauczyciela pisze Samodzielnie pisze pocztówkę Samodzielnie pisze pocztówkę z

(17)

miejsce pobytu. Sporadycznie poprawnie opisuje pogodę oraz czynności, które wykonuje.

poprawnie opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje.

opisuje miejsce pobytu, pogodę oraz czynności, które

wykonuje.

pobytu, pogodę oraz czynności, które wykonuje.

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu – dopasowuje niektóre opisy do zdjęć.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu – dopasowuje opisy do zdjęć.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu – dopasowuje opisy do zdjęć.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu – dopasowuje opisy do zdjęć.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Poprawia zdania zawierające błędne informacje.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Rozumie ogólny sens niektórych wysłuchanych wypowiedzi. Do niektórych z nich potrafi dopasować zdjęcia.

Rozumie ogólny sens wysłuchanych wypowiedzi.

Potrafi dopasować do nich zdjęcia.

Rozumie ogólny sens wysłuchanych wypowiedzi.

Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Wyjaśnia, dlaczego dokonał takiego wyboru.

Rozumie ogólny sens wysłuchanych wypowiedzi.

Potrafi dopasować do nich zdjęcia. Potrafi streścić sens wypowiedzi.

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt The seasons in my country.

Wykonuje projekt The seasons in my country.

Wykonuje projekt The seasons in my country.

Wykonuje projekt The seasons in my country.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 31-35 (Test Master CD-ROM).

(18)

Lekcje 36-40 36 She works abroad. 37 When's your birthday? 38 I want to buy a map.

39 Festivals 40 Revision

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, praca, zakupy i usługi, kultura.

Cele kształcenia z podstawy programowej 2009:

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA Uczeń opisuje ludzi. Opisuje pracę i zajęcia ludzi.

Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy.

Opisuje pracę i zajęcia ludzi.

Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy.

Opisuje pracę i zajęcia ludzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy.

Opisuje pracę i zajęcia ludzi.

Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy.

Znajomość środków językowych Zna część nazw miesięcy. Ma problem z ich zapisaniem.

Zna nazwy miesięcy. Czasami popełnia błędy w ich zapisie słownym.

Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać.

Zna nazwy miesięcy i potrafi je poprawnie zapisać.

Znajomość środków językowych Zna część liczebników porządkowych. Sporadycznie potrafi je zapisać.

Zna większość liczebników porządkowych. Częściowo poprawnie potrafi je zapisać.

Zna liczebniki porządkowe. W większości potrafi je poprawnie zapisać.

Zna liczebniki porządkowej i potrafi je zapisać.

Uczeń podaje swój wiek. Prawidłowo podaje datę swoich urodzin.

Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Częściowo poprawnie podaje inne daty.

Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. W większości

poprawnie podaje inne daty.

Prawidłowo podaje datę swoich urodzin. Poprawnie podaje inne daty.

Uczeń przedstawia swoje upodobania.

Nazywa swój ulubiony dzień. Nazywa swój ulubiony dzień i częściowo poprawnie uzasadnia

Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój

Nazywa swój ulubiony dzień i poprawnie uzasadnia swój

(19)

mówi, co wtedy robi. mówi, co wtedy robi.

Uczeń opisuje miejsca. Częściowo poprawnie wskazuje miejsca na mapie,

wykorzystując przyimki miejsca:

opposite, next to, in front of, behind.

W większości poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać: cinema – see the new James Bond film.

W większości poprawnie wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind.

Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać.

Zasadniczo poprawnie wskazuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind.

Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać.

Dokładnie i prawidłowo opisuje miejsca na mapie, wykorzystując przyimki miejsca: opposite, next to, in front of, behind. Pyta o położenie miejsc.

Poprawnie dopasowuje miejsca do czynności, które można w nich wykonać.

Uczeń przedstawia informacje o sobie.

Uczeń opisuje miejsca.

Sporadycznie poprawnie tworzy zdania z let's i czasownikiem want to.

Częściowo poprawnie tworzy zdania z let's i czasownikiem want to. W prosty sposób proponuje koledze/koleżance wspólne spędzenie czasu.

W większości poprawnie proponuje wspólne zrobienie czegoś, określa, co chce robić:

Let’s go to the cinema. I want to have a snack. W większości poprawnie pisze e-mail do kolegi/koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu.

Swobodnie i poprawnie rozmawia z kolegą o tym, co chce robić: Let’s go to the cinema. I want to have a snack.

Właściwie reaguje na usłyszane propozycje. Pisze krótki email do kolegi lub koleżanki z propozycją wspólnego spędzenia czasu.

Uczeń rozumie ogólny sens tekstu.

Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Częściowo poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe.

Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu.

Poprawnie wyszukuje informacje szczegółowe. Wyszukuje i podaje podobne informacje o drugiej z opisanych osób.

Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu.

Uczeń rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych.

Rozumie ogólny sens wysłuchanego tekstu.

Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych.

Rozumie ogólny sens

wysłuchanego tekstu. Poprawnie rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnych. Potrafi uzasadnić swój wybór.

(20)

Uczeń współdziała w grupie w pracach projektowych.

Wykonuje projekt A festival in my country.

Wykonuje projekt A festival in my country.

Wykonuje projekt A festival in my country.

Wykonuje projekt A festival in my country.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 36-40 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 31-40 (Test Master CD-ROM).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tworzy przymiotniki od czasowników o różnym znaczeniu, ale myli nowe słowa; uzupełnia luki w tekście; dobiera przyimki; dopasowuje początki zdań do ich zakończeń; popełnia

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której

W większości poprawnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swojej ulubione postaci filmowej: zadaje pytania i odpowiada na nie.. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swojej

Znajomość środków językowych Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. W większości poprawnie uzupełnia

• Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect Present Perfect

Wykonuje polecenia sprawdzające zrozumienie ogólnego sensu tekstu oraz wyszukuje proste informacje szczegółowe zawarte w tekście, popełniając bardzo dużo błędów.. Uczeń

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

popełnia błędy. Na ogół poprawnie uzupełnia zdania odpowiednią formą czasownika – test wyboru, uzupełnia luki w tekście – dobór wyrazów na podstawie kontekstu