• Nie Znaleziono Wyników

Wymagania Edukacyjne, Klasa V - VI Podręczniki: New Friends 2 i New Friends 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wymagania Edukacyjne, Klasa V - VI Podręczniki: New Friends 2 i New Friends 3"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Podręczniki: New Friends 2 i New Friends 3

01.09.2012

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V-VI

NA PODSTAWIE: PROGRAMU NAUCZANIA DKW-4014-43/00 I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - NEW FRIENDS 2 i 3. PEARSON LONGMAN. 2012.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej,

lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym Systemie Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.

Podręcznik: New Friends 2

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

Ocena dopuszczająca

☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału

Ocena dostateczna

☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy,

zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia

Ocena dobra

☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji;

poprawna wymowa i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi

Ocena bardzo dobra

☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść

i słownictwo

☼ poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy

językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi

(2)

OCENA PROJEKTÓW

Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.

Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności.

Ograniczone słownictwo.

Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych.

Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.

Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą

starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane

możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

Units 1-4 STARTING POINT

THE LONDONERS CRAZY GANG FRIENDS’ MAGAZINE STORY TIME WONDERFUL WORDS REVISION 1

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków

językowych W niewielkim stopniu

poprawnie stosuje w Częściowo poprawnie

stosuje w zadaniach W większości poprawnie

stosuje struktury językowe Samodzielnie i poprawnie stosuje struktury językowe

(3)

powtarzane w części Starting point (przedimki a/an, the, zero article, zaimki this/that, these/those)

części Starting point (przedimki a/an, the, zero article, zaimki this/that, these/those)

a/an, the, zero article, zaimki

this/that, these/those) zero article, zaimki this/that, these/those)

Znajomość środków

językowych Zna i zapisuje kilka

liczebników 1-100 oraz liczebników porządkowych.

Zna i zapisuje połowę liczebników 1-100 oraz liczebników porządkowych.

Zna i zapisuje większość liczebników 1-100 oraz liczebników porządkowych.

Zna i zapisuje wszystkie liczebniki 1-100 oraz liczebniki porządkowe.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

podaje daty. Częściowo poprawnie

podaje i zapisuje daty. W większości poprawnie

podaje i zapisuje daty. Całkowicie poprawnie podaje i zapisuje daty.

Uczeń udziela podstawowych informacji o sobie.

Uczeń opisuje ludzi.

Krótko pisze o sobie i swoich przyjaciołach, popełnia liczne błędy językowe.

Krótko pisze o sobie i swoich przyjaciołach, popełnia kilka błędów językowych.

W miarę dokładnie pisze o sobie i swoich przyjaciołach, popełnia pojedyncze błędy językowe.

Dokładnie pisze o sobie i swoich przyjaciołach; praca jest poprawna językowo.

Znajomość środków językowych

Zna odmianę czasownika to be. Częściowo poprawnie stosuje formy czasownika to be (głównie w zdaniach twierdzących).

W większości poprawnie stosuje formy czasownika to be (głównie w zdaniach twierdzących).

W większości poprawnie stosuje formy czasownika to be we wszystkich rodzajach zdań.

Całkowicie poprawnie stosuje formy czasownika to be we wszystkich rodzajach zdań.

Uczeń podaje podstawowe informacje na słów temat.

Znajomość środków językowych

Zna nazwy kilku krajów, sporadycznie poprawnie określa narodowości.

Określa swoje pochodzenie i wiek: I’m from Poland. I’m Polish. I’m eleven.

Pyta o pochodzenie: Where are you from? – I’m from Poland.

Pyta o pochodzenie osób trzecich: Where is Olga from? Wykorzystuje

wszystkie nazwy krajów oraz większość narodowości.

Prowadzi rozmowę,

prawidłowo zadaje pytania o wiek, kraj pochodzenia i narodowość, stosuje wszystkie poznane słowa.

Prawidłowo odpowiada na takie pytania.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

W większości poprawnie uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

Poprawnie uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

(4)

Uczeń opisuje miejsca.

Znajomość środków językowych.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania konstrukcją there is / are, sporadycznie stosuje ją w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania konstrukcją there is / are, częściowo poprawnie stosuje ją w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania konstrukcją there is / are, w większości poprawnie stosuje ją w wypowiedzi.

Prawidłowo posługuje się konstrukcją there is / are.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt My town. Wykonuje projekt My town. Wykonuje projekt My town. Wykonuje projekt My town.

(5)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Uczeń przedstawia siebie i członków swojej rodziny.

Podpisuje drzewo genealogiczne rzeczownikami

określającymi członków rodziny.

Krótko opisuje swoją rodzinę.

W miarę dokładnie opisuje swoją rodzinę.

Dokładnie opisuje swoją rodzinę, pyta o rodzinę kolegi.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

wybiera odpowiednie formy przymiotników

dzierżawczych w zdaniu, sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W większości poprawnie wybiera odpowiednie formy przymiotników

dzierżawczych w zdaniu, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Wybiera poprawną formy przymiotników

dzierżawczych w zdaniu, w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje formę dopełniacza saksońskiego i przymiotniki dzierżawcze.

Znajomość środków Zna formy czasownika have W większości poprawnie W większości poprawnie Prawidłowo posługuje się

(6)

językowych

Uczeń mówi, co posiada. got. Częściowo poprawnie stosuje formy czasownika have got (głównie w zdaniach twierdzących;

popełnia błędy w 3.

os.l.poj.).

stosuje formy czasownika have got (głównie w zdaniach twierdzących).

stosuje formy czasownika have got (we wszystkich rodzajach zdań).

czasownikiem have got we wszystkich rodzajach zdań.

Uczeń opisuje ludzi. Krótko, częściowo

poprawnie, opisuje wygląd zewnętrzny.

Krótko, w większości poprawnie, opisuje wygląd zewnętrzny.

W miarę dokładnie opisuje

wygląd zewnętrzny. Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny.

Uczeń udziela podstawowych informacji o sobie.

Znajomość środków językowych

Pisze list opisujący własne zwierzątko. Popełnia liczne błędy językowe, stosuje podstawowe słownictwo.

Pisze list opisujący własne zwierzątko. Popełnia kilka błędów językowych.

Pisze list opisujący własne zwierzątko. Popełnia pojedyncze błędy językowe, stosuje w miarę

rozbudowane słownictwo.

Pisze list opisujący własne zwierzątko. Praca jest poprawna językowo i bogata leksykalnie.

Uczeń opisuje miejsca.

Znajomość środków językowych

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania

konstrukcją there is / are.

Częściowo poprawnie wybiera odpowiedni przyimek miejsca w zdaniu.

W większości poprawnie uzupełnia pytania

konstrukcją there is / are. W większości poprawnie wybiera odpowiedni przyimek miejsca w zdaniu.

W większości poprawnie zadaje pytania z konstrukcją there is / are oraz z

przyimkami miejsca.

Poprawnie zadaje pytania z konstrukcją there is / are oraz z przyimkami miejsca.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Class

Survey – Pets. Wykonuje projekt Class

Survey – Pets. Wykonuje projekt Class

Survey – Pets. Wykonuje projekt Class Survey – Pets.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt – plakat

My region. Wykonuje projekt – plakat

My region. Wykonuje projekt – plakat

My region. Wykonuje projekt – plakat My region.

(7)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

życie rodzinne i towarzyskie, sport.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Uczeń reaguje na polecenia. Łączy zasady z obrazkami. Wydaje polecenia (Stop!, Don’t play football.), wykorzystuje część poznanych wyrażeń.

Reaguje na polecenia.

Wydaje polecenia, wykorzystuje większość poznanych wyrażeń.

Reaguje na polecenia.

Wydaje polecenia, wykorzystuje wszystkie poznane wyrażenia. Reaguje na polecenia.

Uczeń mówi, co potrafi robić. W prosty sposób opisuje swoje umiejętności: I can dance.

W prosty sposób opisuje umiejętności lub ich brak: I can dance. I can’t sing.

W miarę dokładnie opisuje umiejętności lub ich brak (swoje i innych osób), częściowo poprawnie zadaje pytania.

Dokładnie opisuje

umiejętności różnych osób, swobodnie prowadzi rozmowę z wykorzystaniem czasownika can, zadaje pytania,

odpowiada.

Znajomość środków Podaje pełne godziny. Podaje godziny (pełne i wpół W większości poprawnie Poprawnie podaje wszystkie

(8)

językowych do...). podaje wszystkie godziny. godziny.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them.

W większości poprawnie uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them, w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Poprawnie uzupełnia zdania zaimkami w funkcji

dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them oraz stosuje je w wypowiedzi.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Hobby

Poster. Wykonuje projekt Hobby

Poster. Wykonuje projekt Hobby

Poster. Wykonuje projekt Hobby

Poster.

(9)

READING CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, sport.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Częściowo poprawnie wybiera w zdaniu odpowiednią formę czasownika w czasie Present Simple (formy twierdzące).

W większości poprawnie wybiera w zdaniu odpowiednią formę czasownika w czasie Present Simple (formy twierdzące).

Poprawnie wybiera w zdaniu odpowiednią formę

czasownika w czasie Present Simple (formy twierdzące).

Poprawnie używa for czasu Present Simple w zadaniach gramatycznych i własnej wypowiedzi (formy twierdzące).

Uczeń opisuje czynności dnia

codziennego. Krótko opisuje typową

sobotę: I get up… Krótko opisuje typową sobotę swoją i – częściowo poprawnie – innych osób.

W miarę poprawnie opisuje typową sobotę swoją i innych osób: He gets up at…

Dokładnie i w pełni poprawnie opisuje typową sobotę swoją i innych osób: He gets up at…

Znajomość środków

językowych Tworzy proste zdania

przeczące w czasie Present Krótko mówi o przedmiotach

szkolnych, które lubi lub nie: W większości poprawnie

mówi o problemach ze Poprawnie opisuje problemy ze szkołą (swoje i innych

(10)

Uczeń wyraża preferencje.

Uczeń opisuje ludzi. Simple od podanych zdań

twierdzących. I like… but I don’t like … szkołą (swoich i innych osób), stosuje większość poznanych wyrażeń i czas Present Simple: Bugsy doesn’t understand maths.

osób), stosuje wszystkie poznane wyrażenia i czas Present Simple: Bugsy doesn’t understand maths.

Znajomość środków językowych

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie tworzy pytania w czasie Present Simple.

W większości poprawnie tworzy pytania w czasie Present Simple, częściowo poprawnie zadaje pytania.

W większości poprawnie zadaje pytania w czasie Present Simple.

Poprawnie zadaje pytania w czasie Present Simple.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania przyimkami czasu: at, in, on,

sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania przyimkami czasu: at, in, on, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przyimkami czasu: at, in, on, w

większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje przyimki czasu: at, in, on.

Uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego.

Układa w większości poprawne zdania z

przysłówkami częstotliwości.

Sporadycznie stosuje w wypowiedzi przysłówki częstotliwości.

Od czasu do czasu stosuje w wypowiedzi przysłówki częstotliwości.

Często stosuje przysłówki częstotliwości w wypowiedzi.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Your ideal

weekend. Wykonuje projekt Your ideal

weekend. Wykonuje projekt Your ideal

weekend. Wykonuje projekt Your ideal

weekend.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt – plakat Draw and describe an animal.

Wykonuje projekt – plakat Draw and describe an animal.

Wykonuje projekt – plakat Draw and describe an animal.

Wykonuje projekt – plakat Draw and describe an animal.

(11)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

żywienie, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania przyimkami czasu: at, in, on,

sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania przyimkami czasu: at, in, on, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przyimkami czasu: at, in, on, w

większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Prawidłowo stosuje przyimki czasu: at, in, on.

Uczeń przekazuje ustnie informacje z przeczytanego tekstu.

Opisuje rok szkolny, krótko

odpowiadając na pytania. Częściowo poprawnie pyta o rok szkolny w Wielkiej Brytanii i odpowiada na pytania. Krótko opisuje rok szkolny.

W większości poprawnie pyta o rok szkolny w Wielkiej Brytanii i odpowiada na pytania. W miarę dokładnie opisuje rok szkolny.

Pyta o rok szkolny w Wielkiej Brytanii i odpowiada na pytania. Dokładnie opisuje rok szkolny. Swobodnie

rozmawia, zadaje pytania i odpowiada.

Uczeń prosi o informacje Pyta o pogodę: What's the Pyta o pogodę: What's the Pyta o pogodę: What's the Dokładnie opisuje pogodę w

(12)

weather like? W

podstawowy sposób opisuje pogodę: It’s hot., It’s windy.

Stosuje część poznanych wyrażeń.

weather like? W prosty sposób opisuje pogodę.

Stosuje większość poznanych wyrażeń.

weather like? Opisuje pogodę w różnych porach roku, stosuje przysłówki częstotliwości i większość poznanych wyrażeń.

różnych porach roku, stosuje przysłówki częstotliwości i wszystkie poznane wyrażenia. Swobodnie rozmawia na temat pogody:

What’s the weather like in winter?

Znajomość środków językowych

Dzieli rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne.

Częściowo poprawnie formułuje proste zdania z przedimkami: some / any.

Częściowo poprawnie stosuje w wypowiedzi przedimki: some / any przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

W większości poprawnie stosuje w wypowiedzi przedimki: some / any przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Poprawnie stosuje w

wypowiedzi przedimki: some / any przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Znajomość środków językowych

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania wyrażeniami pytającymi:

How much / How many.

W większości poprawnie uzupełnia pytania wyrażeniami pytającymi:

How much / How many, częściowo poprawnie zadaje pytania.

Poprawnie uzupełnia pytania wyrażeniami pytającymi:

How much / How many, w większości poprawnie zadaje pytania.

Prawidłowo zadaje pytania z wyrażeniami pytającymi: How much / How many.

Uczeń udziela podstawowych

informacji na swój temat. Krótko opisuje swoją

codzienną dietę. Krótko opisuje swoją codzienną dietę i mówi, co jest zdrowe, a co nie.

W miarę dokładnie opisuje swoją codzienną dietę pod kątem zdrowego odżywiania się.

Dokładnie opisuje swoją codzienną dietę pod kątem zdrowego odżywiania się.

Uczeń przedstawia swoje

uczucia. W większości poprawnie

uzupełnia zdania przymiotnikami wyrażającymi stan i samopoczucie: I’m cold.

Odpowiada na pytanie o

samopoczucie: I’m hungry. Pyta o samopoczucie:

What’s the matter? – I’m scared.

Pyta o przyczynę złego samopoczucia: Why are you scared? – Because it’s dark.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Weather Report from Different Countries.

Wykonuje projekt Weather Report from Different Countries.

Wykonuje projekt Weather Report from Different Countries.

Wykonuje projekt Weather Report from Different Countries.

(13)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, dom, praca, kultura.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Uczeń prosi o informacje

Zna zasady tworzenia i stosowania czasu Present Continuous.

W większości poprawnie uzupełnia zdania

(twierdzenia, przeczenia, pytania) czasownikami w czasie Present Continuous, częściowo poprawnie stosuje czas teraźniejszy w wypowiedzi.

Poprawnie uzupełnia zdania (twierdzenia, przeczenia, pytania) czasownikami w czasie Present Continuous, w większości poprawnie stosuje czas teraźniejszy w wypowiedzi.

Prawidłowo posługuje się czasem Present Continuous.

Uczeń opisuje ludzi. Częściowo poprawnie opisuje siebie na zdjęciu przy pomocy czasu Present Continuous.

Częściowo poprawnie opisuje siebie oraz inne osoby na zdjęciach przy pomocy czasu Present

W większości poprawnie opisuje siebie oraz inne osoby na zdjęciach przy pomocy czasu Present

Poprawnie opisuje siebie oraz inne osoby na zdjęciach przy pomocy czasu Present Continuous.

(14)

Continuous. Continuous.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania

(twierdzenia, przeczenia, pytania) czasownikami w czasie Present Simple.

Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

W większości poprawnie uzupełnia zdania w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

Poprawnie uzupełnia zdania w czasach: Present Simple i Present Continuous.

Uczeń podaje swoje

upodobania. Krótko mówi, kim chciałby być w przyszłości: I want to be a pilot.

Mówi, kim chciałby być w przyszłości, krótko uzasadnia.

Mówi, kim chciałby być w przyszłości, uzasadnia wybór.

Swobodnie rozmawia na temat zawodów, mówi kim chciałby być w przyszłości, uzasadnia, zadaje pytania:

What does Pierre want to be?

Prawidłowo stosuje czasownik want to.

Uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego.

Częściowo poprawnie formułuje zasady przy użyciu czasowników: must / mustn’t na podstawie podanych poleceń: Get up at five. You must…

W większości poprawnie formułuje zasady przy użyciu czasowników: must / mustn’t na podstawie podanych poleceń: Get up at five. You must…

Zasadniczo poprawnie formułuje zasady przy użyciu czasowników: must / mustn’t na podstawie podanych poleceń: Get up at five. You must… W większości poprawnie opisuje zasady panujące w domu i w szkole.

Na podstawie podanych poleceń, przy użyciu

czasowników: must / mustn’t, poprawnie formułuje zasady.

Samodzielnie opisuje zasady panujące w domu i w szkole.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt – plakat

Jobs Poster. Wykonuje projekt – plakat

Jobs Poster. Wykonuje projekt – plakat

Jobs Poster. Wykonuje projekt – plakat Jobs Poster.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt My favourite place of interest.

Wykonuje projekt My favourite place of interest.

Wykonuje projekt My favourite place of interest.

Wykonuje projekt My favourite place of interest.

(15)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, dom, podróżowanie i turystyka.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków językowych

Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Uczeń rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia.

Częściowo poprawnie opisuje trasę, stosuje część poznanych czasowników i przyimków. Ma problem ze zrozumieniem wskazówek.

Częściowo poprawnie opisuje trasę, stosuje większość czasowników i przyimków. Częściowo rozumie usłyszane wskazówki.

W większości poprawnie opisuje trasę, stosuje większość czasowników i przyimków. W większości rozumie usłyszane wskazówki.

Poprawnie opisuje trasę, stosuje większość

czasowników i przyimków.

Rozumie usłyszane wskazówki.

Znajomość środków językowych

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami

dzierżawczymi i zaimkami dzierżawczymi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami

dzierżawczymi i zaimkami dzierżawczymi.

Częściowo poprawnie zadaje pytania o posiadanie, w odpowiedzi stosuje dopełniacz saksoński i zaimki dzierżawcze: Whose boots are these? – These boots are Popsy’s. They are hers.

Poprawnie zadaje pytania o posiadanie, w odpowiedzi stosuje dopełniacz saksoński i zaimki dzierżawcze: Whose boots are these? – These boots are Popsy’s. They are hers.

(16)

Uczeń opisuje przedmioty. Znajduje pary przymiotników

o przeciwnym znaczeniu. Znajduje pary przymiotników o przeciwnym znaczeniu.

Częściowo poprawnie opisuje przedmioty.

W większości poprawnie

opisuje przedmioty. Samodzielnie i poprawnie opisuje przedmioty.

Uczeń podaje swoje upodobania.

Znajomość środków językowych

Częściowo poprawnie uzupełnia tekst formami gerund po czasownikach:

like, love, hate.

Sporadycznie stosuje formę gerund w wypowiedzi, opisując ulubione zajęcia w czasie wakacji.

W większości poprawnie uzupełnia tekst formami gerund po czasownikach:

like, love, hate. Krótko opisuje ulubione zajęcia w czasie wakacji. Częściowo poprawnie stosuje formę gerund w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia tekst formami gerund po czasownikach:

like, love, hate. Opisuje swoje ulubione zajęcia w czasie wakacji. W większości poprawnie stosuje formę gerund w wypowiedzi.

Swobodnie rozmawia na temat ulubionych zajęć w czasie wakacji. Prawidłowo stosuje formę gerund po czasownikach: like, love, hate.

Uczeń udziela podstawowych

informacji na swój temat. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę do magazynu.

Podaje, gdzie jest.

Częściowo poprawnie pisze pocztówkę do magazynu.

Podaje, gdzie jest i jakie czynności lubi wykonywać.

W większości poprawnie pisze pocztówkę do magazynu. Podaje, gdzie jest i jakie czynności lubi wykonywać. Podaje

informacje dotyczące swoich przyjaciół.

Samodzielnie i poprawnie pisze pocztówkę do

magazynu. Podaje, gdzie jest i jakie czynności lubi

wykonywać. Podaje

informacje dotyczące swoich przyjaciół.

Znajomość środków językowych

Uczeń prosi o informacje.

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania słówkami pytającymi: Who, What, What time, Whose, Where, Why, How much, How many.

Sporadycznie stosuje je przy zadawaniu pytań.

W większości poprawnie uzupełnia pytania słówkami pytającymi: Who, What, What time, Whose, Where, Why, How much, How many.

Częściowo poprawnie stosuje je przy zadawaniu pytań.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia pytania słówkami pytającymi: Who, What, What time, Whose, Where, Why, How much, How many.

W większości poprawnie stosuje je przy zadawaniu pytań.

Całkowicie poprawnie uzupełnia pytania słówkami pytającymi: Who, What, What time, Whose, Where, Why, How much, How many oraz poprawnie stosuje je przy zadawaniu pytań.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt My

Favourite Things. Wykonuje projekt My

Favourite Things. Wykonuje projekt My

Favourite Things. Wykonuje projekt My Favourite Things.

(17)

READING CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Zna formy czasownika to be w czasie Past Simple.

Częściowo poprawnie stosuje czasownik to be w czasie przeszłym (we wszystkich rodzajach zdań).

W większości poprawnie stosuje czasownik to be w czasie przeszłym (we wszystkich rodzajach zdań).

W pełni poprawnie stosuje czasownik to be w czasie przeszłym (we wszystkich rodzajach zdań).

Uczeń przedstawia podstawowe informacje na swój temat.

Znajomość środków językowych

Krótko opisuje życie swoich pradziadków.

Krótko opisuje życie swoich pradziadków.

W miarę dokładnie opisuje życie swoich pradziadków.

Dokładnie opisuje życie swoich pradziadków.

Znajomość środków

językowych W większości poprawnie

uzupełnia tekst

czasownikami regularnymi

Zasadniczo poprawnie uzupełnia tekst

czasownikami regularnymi w

Prawidłowo uzupełnia tekst czasownikami regularnymi w czasie przeszłym. W miarę

Prawidłowo opisuje swoją podróż w czasie Past Simple.

(18)

w czasie przeszłym. czasie przeszłym. Krótko opisuje swoją podróż w czasie Past Simple.

dokładnie opisuje swoją podróż w czasie Past Simple.

Znajomość środków językowych.

Uczeń prosi o informacje.

W większości poprawnie przekształca zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikami regularnymi w zdania pytające i przeczące:

Fernando joined…, He didn’t join…, Did he join…?

Zasadniczo poprawnie przekształca zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikami regularnymi w zdania pytające i przeczące:

Fernando joined…, He didn’t join…, Did he join…?

Poprawnie przekształca zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikami regularnymi w zdania pytające i przeczące:

Fernando joined…, He didn’t join…, Did he join…?; w większości poprawnie zadaje pytania.

Poprawnie stosuje czas Past Simple (czasowniki regularne) w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających.

Znajomość środków

językowych Sporadycznie poprawnie

uzupełnia tekst

czasownikami w czasie:

Present Continuous, Present Simple, Past Simple. Sporadycznie poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi.

Częściowo poprawnie uzupełnia tekst

czasownikami w czasie:

Present Continuous, Present Simple, Past Simple. Częściowo

poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia tekst

czasownikami w czasie:

Present Continuous, Present Simple, Past Simple. W większości poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi.

Poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasie:

Present Continuous, Present Simple, Past Simple.

Swobodnie i poprawnie stosuje czasy w wypowiedzi.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Animal

Poster. Wykonuje projekt Animal

Poster. Wykonuje projekt Animal

Poster. Wykonuje projekt Animal

Poster.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt – plakat A

‘Wanted’ Poster.

Wykonuje projekt – plakat A

‘Wanted’ Poster.

Wykonuje projekt – plakat A

‘Wanted’ Poster.

Wykonuje projekt – plakat A

‘Wanted’ Poster.

(19)

Units 1-4 THE LONDONERS CRAZY DETECTIVES FRIENDS’ MAGAZINE STORY TIME WONDERFUL WORDS REVISION 1

READING CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Uczeń opisuje czynności dnia codziennego.

Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple.

Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje

podstawowe słownictwo.

Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple.

Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje bardziej rozbudowane słownictwo.

W większości poprawnie stosuje czas Present Simple.

W miarę dokładnie opowiada o sobie i swojej rodzinie.

Stosuje w miarę

urozmaicone słownictwo.

Prawidłowo i swobodnie stosuje czas Present Simple.

Dokładnie opowiada o swojej rodzinie. Stosuje różnorodne słownictwo.

Znajomość środków językowych

Uczeń przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu

Częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous. Opisuje ilustracje, stosując

Częściowo poprawnie stosuje czas Present Continuous. Opisuje ilustracje, stosując bardziej

W większości poprawnie stosuje czas Present Continuous. W miarę dokładnie opisuje ilustracje.

Prawidłowo i swobodnie stosuje czas Present Continuous. Dokładnie opisuje ilustracje. Zadaje

(20)

czytanego. podstawowe słownictwo. rozbudowane słownictwo.

Zadaje pytania dotyczące tekstu i odpowiada na nie.

Zadaje pytania dotyczące tekstu i odpowiada na nie.

Stosuje w miarę

urozmaicone słownictwo.

pytania dotyczące tekstu i odpowiada na nie. Stosuje różnorodne słownictwo.

Znajomość środków

językowych Krótko opisuje zwierzę,

częściowo poprawnie stosuje czasowniki typu stative. Stosuje podstawowe słownictwo.

Krótko opisuje zwierzę, częściowo poprawnie stosuje czasowniki typu stative. Stosuje bardziej rozbudowane słownictwo.

W miarę dokładnie opisuje zwierzę, w większości poprawnie stosuje czasowniki typu stative.

Dokładnie opisuje zwierzę, poprawnie stosuje czasowniki typu stative.

Znajomość środków

językowych Sporadycznie poprawnie

uzupełnia tekst

czasownikami w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

Częściowo poprawnie uzupełnia tekst

czasownikami w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

W większości poprawnie uzupełnia tekst

czasownikami w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

Poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w czasach:

Present Simple i Present Continuous.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Who Does

the Housework? Wykonuje projekt Who Does

the Housework? Wykonuje projekt Who Does

the Housework? Wykonuje projekt Who Does the Housework?

(21)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

dom, sport, kultura.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Zna odmianę czasownika to be w czasie przeszłym. Zna i stosuje kilka czasowników nieregularnych.

Zna odmianę czasownika to be w czasie przeszłym. Zna i stosuje połowę czasowników nieregularnych.

Zna i stosuje odmianę czasownika to be w czasie przeszłym. Zna i stosuje większość czasowników nieregularnych.

Zna i stosuje odmianę czasownika to be w czasie przeszłym. Zna i stosuje wszystkie czasowniki nieregularne.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

stosuje czas Past Simple (to be, czasowniki regularne i nieregularne), głównie w zdaniach twierdzących.

Częściowo poprawnie stosuje czas Past Simple (to be, czasowniki regularne i nieregularne) we wszystkich rodzajach zdań.

W większości poprawnie stosuje czas Past Simple (to be, czasowniki regularne i nieregularne) we wszystkich rodzajach zdań.

Swobodnie i poprawnie stosuje czas Past Simple (to be, czasowniki regularne i nieregularne) we wszystkich rodzajach zdań.

Znajomość środków

językowych Krótko opowiada historię,

sporadycznie stosuje Krótko opowiada historię, od

czasu do czasu stosuje Prowadzi w miarę swobodną

narrację w czasie przeszłym, Prowadzi swobodną narrację w czasie przeszłym, często

(22)

Uczeń przekazuje ustnie oraz zapisuje informacje uzyskane z tekstu czytanego.

sequencing words. sequencing words. często stosuje sequencing

words. stosuje sequencing words.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt My Dream City.

Wykonuje projekt My Dream City.

Wykonuje projekt My Dream City.

Wykonuje projekt My Dream City.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt British and

American English. Wykonuje projekt British and

American English. Wykonuje projekt British and

American English. Wykonuje projekt British and American English.

(23)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Zna zasady stopniowania przymiotników. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

W większości poprawnie uzupełnia zdania

przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania

przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

Poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

Uczeń opisuje ludzi i

przedmioty. Częściowo poprawnie

stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Formułuje bardzo proste porównania.

W większości poprawnie stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i

najwyższym w wypowiedzi.

Porównuje przedmioty i ludzi.

Zasadniczo prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i

najwyższym w wypowiedzi.

Porównuje przedmioty i ludzi.

Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w wypowiedzi. Porównuje przedmioty i ludzi.

Znajomość środków Częściowo poprawnie W większości poprawnie Zasadniczo poprawnie Poprawnie uzupełnia zdania

(24)

językowych uzupełnia zdania przedimkami:

a / an / the / zero,

sporadycznie stosuje je w wypowiedzi.

uzupełnia zdania przedimkami:

a / an / the / zero, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

uzupełnia zdania przedimkami:

a / an / the / zero, w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

przedimkami: a / an / the / zero oraz poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

wyraża plany i zamiary przy użyciu konstrukcji going to.

W większości poprawnie wyraża plany i zamiary przy użyciu konstrukcji going to.

W większości poprawnie wyraża plany i zamiary przy użyciu konstrukcji going to, zadaje pytania i odpowiada.

Poprawnie wyraża plany na przyszłość, swobodnie rozmawia na temat zamiarów, zadaje pytania i odpowiada.

Znajomość środków językowych

Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu czytanego.

Krótko zapisuje historię z

podręcznika. Krótko zapisuje historię z podręcznika. Od czasu do czasu stosuje sequencing words.

Prowadzi w miarę swobodną narrację w czasie przeszłym – zapisuje historię z

podręcznika. Często stosuje sequencing words.

Prowadzi swobodną narrację w czasie przeszłym – zapisuje historię z podręcznika. Często stosuje sequencing words.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt A Burglary

Report. Wykonuje projekt A Burglary

Report. Wykonuje projekt A Burglary

Report. Wykonuje projekt A Burglary

Report.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Interesting

plants in your region. Wykonuje projekt Interesting

plants in your region. Wykonuje projekt Interesting

plants in your region. Wykonuje projekt Interesting plants in your region.

(25)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, dom, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego.

Znajomość środków językowych

Krótko opisuje swoje obowiązki, częściowo poprawnie stosuje formę:

have to / don’t have to.

Krótko opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, częściowo poprawnie stosuje formę: have to / don’t have to, has to / doesn’t have to.

W miarę dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, w większości

poprawnie stosuje formę:

have to / don’t have to, has to / doesn’t have to.

Dokładnie opisuje obowiązki swoje oraz innych osób, prawidłowo stosuje formę:

have to / don’t have to, has to / doesn’t have to.

Znajomość środków językowych

Uczeń przekazuje ustnie informacje z przeczytanego tekstu.

Częściowo poprawnie posługuje się czasem Future Simple (głównie w zdaniach twierdzących). Opowiada o czynnościach przyszłych na podstawie przeczytanego

Częściowo poprawnie posługuje się czasem Future Simple (we wszystkich rodzajach zdań). Opowiada o czynnościach przyszłych na podstawie przeczytanego

W większości poprawnie posługuje się czasem Future Simple (we wszystkich rodzajach zdań). Opowiada o czynnościach przyszłych na podstawie przeczytanego

W pełni poprawnie posługuje się czasem Future Simple (we wszystkich rodzajach zdań).

Opowiada o czynnościach przyszłych na podstawie przeczytanego tekstu.

(26)

tekstu. tekstu. tekstu.

Uczeń udziela podstawowych

informacji na swój temat. Pisze list do Friends’

Magazine, krótko opisuje swoje zainteresowania, stosuje podstawowe słownictwo, częściowo poprawnie wykorzystuje konstrukcje przymiotnika z przyimkiem (good at, crazy about…).

Pisze list do Friends’

Magazine, krótko opisuje swoje zainteresowania, stosuje bardziej

rozbudowane słownictwo, częściowo poprawnie wykorzystuje konstrukcje przymiotnika z przyimkiem (good at, crazy about…).

Pisze list do Friends’

Magazine, w miarę dokładnie opisuje swoje zainteresowania, w większości poprawnie wykorzystuje konstrukcje przymiotnika z przyimkiem (good at, crazy about…).

Pisze list do Friends’

Magazine, dokładnie opisuje swoje zainteresowania, poprawnie stosuje konstrukcje przymiotnika z przyimkiem (good at, crazy about…).

Uczeń prosi o informacje.

Znajomość środków językowych

Częściowo poprawnie pyta o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy i konstrukcje).

W większości poprawnie pyta o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy i konstrukcje).

Zasadniczo poprawnie pyta o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy i konstrukcje), w większości poprawnie, samodzielnie zadaje pytania o konkretną informację.

Poprawnie pyta o podkreśloną w zdaniu informację (różne czasy i konstrukcje) i

samodzielnie zadaje pytania o konkretną informację.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt A survey:

Why do we use computers? Wykonuje projekt A survey:

Why do we use computers? Wykonuje projekt A survey:

Why do we use computers? Wykonuje projekt A survey:

Why do we use computers?

Uczeń opisuje miejsca. Pisze pocztówkę – podaje

miejsce, w którym przebywa. Pisze pocztówkę – podaje miejsce, w którym przebywa.

Częściowo poprawnie je opisuje.

Pisze pocztówkę – podaje miejsce, w którym przebywa.

Poprawnie je opisuje.

Pisze pocztówkę – podaje miejsce, w którym przebywa.

Poprawnie je opisuje. Opisuje swoje uczucia.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt A totem pole of your class.

Wykonuje projekt A totem pole of your class.

Wykonuje projekt A totem pole of your class.

Wykonuje projekt A totem pole of your class.

(27)

READING CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

człowiek, sport, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Zna i stosuje kilka form past participle.

Zna i stosuje połowę form past participle.

Zna i stosuje większość form past participle.

Zna i stosuje wszystkie formy past participle.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

stosuje czas Present Perfect (głównie w zdaniach

twierdzących).

Częściowo poprawnie stosuje czas Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań (ever / never, already / just / yet).

W większości poprawnie stosuje czas Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań (ever / never, already / just / yet).

Swobodnie i poprawnie stosuje czas Present Perfect we wszystkich rodzajach zdań (ever / never, already / just / yet).

Znajomość środków

językowych Sporadycznie poprawnie

uzupełnia zdania w czasach:

Present Perfect i Past Simple.

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania w czasach:

Present Perfect i Past Simple.

W większości poprawnie uzupełnia zdania w czasach:

Present Perfect i Past Simple.

Poprawnie uzupełnia zdania w czasach: Present Perfect i Past Simple.

(28)

Uczeń prosi o informacje. Zadaje kilka prostych pytań

dotyczących Tessie. Zadaje kilka prostych pytań dotyczących Tessie.

Odpowiada na niektóre pytania.

Zadaje różnorodne pytania dotyczące Tessie.

Samodzielnie i w większości poprawnie odpowiada na nie.

Zadaje różnorodne pytania dotyczące Tessie.

Samodzielnie i poprawnie odpowiada na nie.

Znajomość środków

językowych Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania zaimkami:

some-, any-, no-.

Sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W większości poprawnie uzupełnia zdania zaimkami:

some-, any-, no-. Częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania zaimkami:

some-, any-, no-. W większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Poprawnie uzupełnia zdania zaimkami: some-, any-, no-.

Swobodnie wykorzystuje je w wypowiedzi.

Uczeń prosi o informacje.

Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu czytanego.

Zapisuje wywiad z dowódcą statku kosmicznego z podręcznika. Częściowo poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie.

Zapisuje i odgrywa wywiad z dowódcą statku

kosmicznego z podręcznika.

Częściowo poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie.

Zapisuje i odgrywa wywiad z dowódcą statku

kosmicznego z podręcznika.

W większości poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie.

Zapisuje i odgrywa wywiad z dowódcą statku kosmicznego z podręcznika. Poprawnie zadaje pytania i odpowiada na nie.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt My Pet. Wykonuje projekt My Pet. Wykonuje projekt My Pet. Wykonuje projekt My Pet.

(29)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

szkoła, kultura.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Uczeń wyraża prośby. Częściowo poprawnie wyraża proste prośby przy pomocy: can / could, would like to.

W większości poprawnie wyraża proste prośby przy pomocy: can / could, would like to.

Prowadzi krótkie dialogi, wyraża proste prośby przy pomocy: can / could, would like to.

Swobodnie i prawidłowo wyraża proste prośby przy pomocy: can / could, would like to.

Uczeń prosi o informacje.

Znajomość środków językowych

W prosty sposób opowiada o swoich zainteresowaniach, częściowo poprawnie stosuje niektóre przymiotniki z przyimkami (+ rzeczownik / gerund): I’m good at

running.

W prosty sposób opowiada o swoich zainteresowaniach, w większości poprawnie stosuje niektóre przymiotniki z przyimkami (+ rzeczownik / gerund).

Prowadzi krótki dialog na temat zainteresowań, stosuje większość

przymiotników z przyimkami (+

rzeczownik / gerund): What are you fond of?

Swobodnie prowadzi dialog na temat zainteresowań, prawidłowo stosuje wszystkie przymiotniki z przyimkami.

Uczeń prosi o informacje. Częściowo poprawnie W większości poprawnie W większości poprawnie Prawidłowo udziela rad,

(30)

udziela prostych rad: You

should / shouldn’t… udziela prostych rad. udziela rad, zadaje pytania:

Should I…? zastanawia się nad

rozwiązaniem problemu, zadaje pytania: Why should I…? i wyczerpująco

odpowiada.

Znajomość środków

językowych W podstawowy sposób

wyraża propozycję: Let’s... W prosty sposób wyraża propozycję: Let’s…, Let’s not…

Wyraża propozycję na kilka sposobów: Let’s…, Let’s not…, What about…?

Wyraża propozycję na kilka sposobów: Let’s…, Let’s not…, What about…?, Why don’t we…? i prawidłowo reaguje.

Znajomość środków językowych

Uczeń zapisuje informacje uzyskane z tekstu czytanego.

Krótko zapisuje historię z

podręcznika. Krótko zapisuje historię z podręcznika. Od czasu do czasu stosuje sequencing words.

Prowadzi w miarę swobodną narrację w czasie przeszłym – zapisuje historię z

podręcznika. Często stosuje sequencing words.

Prowadzi swobodną narrację w czasie przeszłym – zapisuje historię z podręcznika. Często stosuje sequencing words.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Theatre Programme.

Wykonuje projekt Theatre Programme.

Wykonuje projekt Theatre Programme.

Wykonuje projekt Theatre Programme.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.

Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.

Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.

Wykonuje projekt Unusual sports or activities in your country.

(31)

CULTURE CORNER

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów:

kultura, świat przyrody.

Cele kształcenia z podstawy programowej

2009:

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA OCENA

DOSTATECZNA OCENA

DOBRA OCENA

BARDZO DOBRA

Znajomość środków

językowych Zna i stosuje kilka

podstawowych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne i pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

W większości samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie.

Znajomość środków językowych

Uczeń opisuje czynności dnia codziennego.

Częściowo poprawnie stosuje czas Past Continuous (głównie w zdaniach twierdzących:

Yesterday at 10 I was reading…).

Częściowo poprawnie stosuje czas Past

Continuous (we wszystkich rodzajach zdań).

W większości poprawnie stosuje czas Past

Continuous (we wszystkich rodzajach zdań).

Poprawnie stosuje czas Past Continuous (we wszystkich rodzajach zdań).

Uczeń zapisuje informacje

uzyskane z tekstu czytanego. Pisze opowiadanie.

Formułuje proste zdania, sporadycznie poprawnie wykorzystuje czasy: Past Simple i Past Continuous.

Pisze opowiadanie.

Formułuje proste zdania, częściowo poprawnie wykorzystuje czasy: Past Simple i Past Continuous.

Pisze opowiadanie, w większości poprawnie stosuje czasy: Past Simple i Past Continuous w zdaniach złożonych.

Pisze opowiadanie, prawidłowo stosuje czasy:

Past Simple i Past Continuous w zdaniach złożonych.

Znajomość środków Częściowo poprawnie W większości poprawnie Zasadniczo poprawnie Poprawnie uzupełnia tekst

(32)

językowych

Uczeń mówi, co potrafi. uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. Częściowo poprawnie stosuje je w prostych zdaniach.

uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. W większości poprawnie stosuje je w prostych zdaniach.

uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. W większości poprawnie stosuje je w zdaniach złożonych.

odpowiednimi formami czasowników: can / could / be able to. Prawidłowo stosuje je w zdaniach złożonych.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Two

gardens. Wykonuje projekt Two

gardens. Wykonuje projekt Two

gardens. Wykonuje projekt Two

gardens.

Uczeń współdziała w grupie w językowych pracach

projektowych.

Wykonuje projekt Your

favourite wild animal. Wykonuje projekt Your

favourite wild animal. Wykonuje projekt Your

favourite wild animal. Wykonuje projekt Your favourite wild animal.

Cytaty

Powiązane dokumenty

l pojedynczej (He/She/It.) Ale w przeczeniu czasownik wraca do formy podstawowej bez tych końcówek.. POZYTYWNE : She plays tennis

OCENA BARDZO DOBRA – uczeń spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny dobrej oraz:. • nazywa, zapisuje i oblicza wartości liczbowe dowolnych

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasie Present Simple i Present Continuous oraz stosuje w wypowiedzi oba czasy. Opisuje pracę i

Znajomość środków językowych Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasach Present Simple i Present Continuous. W większości poprawnie uzupełnia

• Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect Present Perfect

Jeżeli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie l.poj do czasownika zamiast -y wstawiamy

▪ Reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela i samodzielnie