Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe. Przeciętna bezpośrednia wartość kosztorysowa 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku w 1987 roku

Pełen tekst

(1)

USPOŁECZNIONE ’ " ^ BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE ^

P R Z E C IĘ T N A -B E Z P O Ś R E D N IA W A R T O Ś Ć K O S Z T O R Y S O W A ' J 1 m 5 P O W IE R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M IE S Z K A Ń \ U -

O D D A N Y C H D O U Ż Y T K U W 1987 R O K U / n e 3 / / l

D o oiylku acłreiota

Katowice 1988

M IESZKANIA ODDANE DO ^ZYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

1 9 8 0 1 9 8 5

1 t y s .

m i a s t a

1 9 8 6 1 9 8 7

(2)

SPIS TREŚCI S t r .

U W A G I O G Ó L N E .,.

Ź r ó d ł o d a n y c h i z a k r e s p u b l i k a c j i ...

B u d o w a t a b l i c ...

P o d s t a w o w e p o j ę c i a s t o s o w a n e w p u b l i k a c j i ... i

SPIS TABLIC

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d n i a c e n a k o s z t o r y s o w a 1 m 2 p o w i e r z c h n i u ż y t k o w e j m i e s z k a ń w u s p o ł e c z n i o ­ n y m b u d o w n i c t w i e m i e s z k a n i o w y m w e d ł u g m i a s t i g m i n ...

' ¡ i ! ’

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d n i a c e n a k o s z t o r y s o w a 1 m 2 p o w i e r z c h n i u ż y t k o w e j m i e s z k a ń w u s p o ł e c z n i o ­ n y m b u d o w n i c t w i e m i e s z k a n i o w y m w e d ł u g f o r m b u d o w n i c t w a ... ...

i , i '• , ■

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d n i a c e n a k o s z t o r y s o w a 1 m 2 p o w i e r z c h n i u ż y t k o w e j m i e s z k a ń w u s p o ł e c z n i o ­ n y m b u d o w n i c t w i e m i e s z k a n i o w y m w e d ł u g g e n e r a l n e g o w y k o n a w c y ...

I n f o r m a c )

p

o p r a c o w a ł a . M a ł g o r z a t a G Ó R A L C Z Y K

p r z y w s p ó ł p r a c y z O ś r o d k i e m E l e k t r o n i c z n y m G U S w K a t o w i c a c h o r a z O d d z i a ł e m I n w e s t y c j i i B u d o w n i c t w a W U S

1

1

--- 3

4

18

35

(3)

U W A G / O G Ó L N E

Ź R Ó D Ł O D A N Y C H I Z A K R E S P U B L I K A C J I

P u b l i k a c j a z a w i e r a d a n e s t a t y s t y c z n e o n o w y c h z a s o b a c h m i e s z k a n i o w y c h o d d a n y c h d o u ż y t k u , w g o ­ s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j w 1 9 8 7 r. Ź r ó d ł e m i n f o r m a c j i b y ł a s p r a w o z d a w c z o ś ć i n w e s t o r ó w b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o , w p r o w a d z o n a Z a r z ą d z e n i e m n r 90 P r e z e s a G U S z d n i a 19 p a ź d z i e r n i k a 1 9 8 3 r. w s p r a w i e

i

^ o b o w i ą z k ó w s p r a w o z d a w c z y c h z r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j na f o r m u l a r z u - 1 - 0 6

I ł

.

P r z e d s t a w i o n o n a s t ę p u j ą c e i n f o r m a c j e :

!- w a r t o ś ć k o s z t o r y s o w a b u d y n k ó w ,

- p o w i e r z c h n i a c a ł k o w i t a b u d y n k ó w , ,

- p o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a m i e s z k a n i a , - p o w i e r z c h n i a m i e s z k a l n a m i e s z k a n i a , - l i c z b a i z b m i e s z k a l n y c h w b u d y n k u , - l i c z b a m i e s z k a ń w b u d y n k u ,

- p r z e c i ę t n a p o w i e r z c h n i a 1 m i e s z k a n i a ,

- p r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d n i a c e n a k o s z t o r y s o w a 1 m 2 p o w i e r z c h n i u ż y t k o w e j .

I n f o r m a c j e s t a t y s t y c z n e z a w a r t e w n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i d o t y c z ą b u d y n k ó w m i e s z k a l n y c h j e d n o - i w i e l o r o d z i n n y c h n o w o w y b u d o w a n y c h i r o z b u d o w a n y c h (w c z ę ś c i d o t y c z ą c e j r o z b u d o w y ) o d d a n y c h do u ż y t k u w go s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j . N i e u w z g l ę d n i o n o d a n y c h d o t y c z ą c y c h n o w y c h m i e s z k a ń u z y s k a n y c h w b u d y n k a c h n i e m i e s z k a l n y c h o r a z m i e s z k a ń u z y s k a n y c h z a d a p t a c j i .

B U D O W A T A B L I C

[ \ i f I j ' '. / ’

i i D a n e s t a t y s t y c z n e p r z e d s t a w i o n o k i e r u j ą c s i ę t r z e m a k r y t e r i a m i : - l o k a l i z a c j ą b u d y n k ó w ,

I

- f o r m ą ¡ ( r o d z a j e m ) b u d o w n i c t w a , - g e n e r a l n y m w y k o n a w c ą b u d y n k ó w .

P o d z i a ł u e f e k t ó w b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o na m i a s t a i g m i n y d o k o n a n o z g o d n i e z f a k t y c z n ą

l o k a l i z a c j ą b u d y n k u w e d ł u g p o d z i a ł u a d m i n i s t r a c y j n e g o w o j e w ó d z t w a z 31 g r u d n i a 1'987 r.

(4)

2

F o r m y b u d o w n i c t w a d z i e l i s i ę na:

- b u d o w n i c t w o k o m u n a l n e , - b u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ,

- b u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y , - b u d o w n i c t w o r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y .

Oo g e n e r a l n y c h w y k o n a w c ó w z a l i c z a s i ę:

- p r z e d s i ę b i o r s t w a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e , M i n i s t e r s t w ' B u d o w n i j l w a , G o s p o d a r k i P r z e s t r z e n n e j i K o m u n a l n e j :

Ł * _ . ✓

- p o d l e g ł e , tj. te d l a k t ó r y c h o r g a n e m z a ł o ż y c i e l s k i m j e s t M i n i s t e r B u d o w n i c t w a , G P i K - n a d z o r o w a n e , tj. te d l a k t ó r y c h o r g a n e m z a ł o ż y c i e l s k i m są w o j e w o d o w i e ,

- p r z e d s i ę b i o r s t w a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e p o d l e g ł e M i n i s t e r s t w u Górr;!.i t w a i E n e r g e t y k i ,

- p r z e d s i ę b i o r s t w a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e p o d l e g ł e i n a d z o r o w a n e prz- ' M i n i s t e r s t w o R o l n i c t w a , L e ś n i c t w a i G o s p o d a r k i Ż y w n o ś c i o w e j ,

- p r z e d s i ę b i o r s t w a b u d o w l a n o - m o n t a ż o w e p o d l e g ł e i n a d z o r o w a n a p r z e z p o z o s t a ł e r e s o r t y , - b u d y n k i w y k o n a n e s y s t e m e m g o s p o d a r c z y m ,

- i n n y c h w y k o n a w c ó w .

W k a ż d e j t a b l i c y , za w i o d ą c y m k r y t e r i u m p o j a w i a j ą s i ę O w a n a s t ę p n e , ¿i: p o z w a l a na w n i k l i w ą o b s e r w a c j ę e f e k t ó w b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o o r a z u k a z u j e z r ó ż n i c o w a n i e p r z e c i ę t n e j b e z p o ś r e d n i e j c e n y k o s z t o ­ r y s o w e j 1 m 2 p o w i e r z c h n i u ż y t k o w e j m i e s z k a ń .

N i n i e j s z a p u b l i k a c j a p o k a z u j e to z r ó ż n i c o w a n i e w z a l e ż n o ś c i o d z l o k a l i z o w a n i a , r o d z a j u b u d o w n i c t w a i g e n e r a l n e g o w y k o n a w c y . P o w i n n a s ł u ż y ć j a k o s w e g o T O d Z o j u " r o z e z n a n i e " , a n i e b y ó " o s t a t e c z n ą i d o s ł o w n ą o c e n ą " . N a l e ż y p r z y t y m p a m i ę t a ć , że d l a y vlyr.KÓw o d d a n y c h d o u ż y t k u

wartość p o d a n a w m o m e n c i e o d b i o r u , n i e j e s t p o t e m n i g d z i e k o r y g o w a n a w s n r . i w o z d a w c z o ś c i r z e c z o w e j , s t ą d t e ż n i e n a l e ż y o p e r o w a ć p o j ę c i e m " k o s z t " , g d y ż f a k t y c z n y k o s z t L m 2 ^ o r o z l i c z e n i u b u d y n k u , m o ż e

o d b i e g a ć o d o b l i c z o n e g o w e d ł u g d a n y c h ze s p r a w o z d a n i a I-Utś.

(5)

P O D S T A W O W E P O J Ę C I A S T O S O W A N E W P U B L I K A C J I

Za o d r ę b n y b u d y n e k n a l e ż y u w a ż a ć b u d y n e k o d d z i e l o n y od i n n y c h b u d y n k ó w w o l n ą p r z e s t r z e n i ą , a w p r z y ­ p a d k u b e z p o ś r e d n i e g o p r z y l e g a n i a d o i n n e g o b u d y n k u w z a b u d o w i e z w a r t e j - c z ę ś ć o d d z i e l o n ą ś c i a n a m i s z c z y t o w y m i . P r z e z b u d y n k i n a l e ż y r o z u m i e ć z a r ó w n o b u d y n k i n o w e j a k i o d r ę b n e c z ę ś c i b u d y n k ó w

( p a w i l o n y , s k r z y d ł a , k l a t k i ) , o d r ę b n i e p r z e k a z y w a n e d o e k s p l o a t a c j i o r a z d o b u d o w y i n a d b u d o w y i s t n i e ­ j ą c y c h b u d y n k ó w .

W a r t o ś ć k o s z t o r y s o w a b u d y n k u w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j p r z y j ę t a - j e s t w m o m e n c i e o d d a n i a b u d y n k u d o e k s p l o a t a c j i na p o d s t a w i e p r o t o k o ł u ( w e d ł u g d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w o - k o s z t o r y s o w e j ); d o t y c z y w a r t o ś c i b e z p o ś r e d n i e j b u d y n k u . P o d a n a j e s t w c e n a c h b i e ż ą c y c h k a ż d e g o r o k u r e a l i z a c j i .

O b l i c z o n ą z t e j w a r t o ś c i b e z p o ś r e d n i ą c e n ę ' k o s z t o r y s o w ą 1 m 2 p o w i e r z c h n i _u ż y t k o w e j m i e s z k a n i a n a l e ż y

^ t ^ ^ ^ a ć j a k ^ g ^ z ^ n ^ o r n ^

P o w i e r z c h n i a c a ł k o w i t a b u d y n k u m i e s z k a l n e g o - p o w i e r z c h n i a w s z y s t k i c h k o n d y g n a c j i n a d - i p o d z i e m n y c h o r a z p r z y z i e m n e j , m i e r z o n a po o b r y s i e z e w n ę t r z n y m ś c i a n .

P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a m i e s z k a n i a - p o w i e r z c h n i a w s z y s t k i c h i z b w m i e s z k a n i u ( p o k o i i k u c h n i ) o r a z i n n y c h p o m i e s z c z e ń w c h o d z ą c y c h w s k ł a d m i e s z k a n i a np. ł a z i e n k i , u b i k a c j i , p r z e d p o k o j u , s p i ż a r k i * w e r a n d y .

P o w i e r z c h n i a m i e s z k a l n a m i e s z k a n i a - p o w i e r z c h n i a t y l k o w s z y s t k i c h p o k o i w m i e s z k a n i u - b e z k u c h n i i i n n y c h p o m i e s z c z e ń w c h o d z ą c y c h w s k ł a d m i e s z k a n i a .

M i e s z k a n i e - l o k a l ( t a k ż e p o m i e s z c z e n i a na p o d d a s z u ) z p r z e z n a c z e n i a m i e s z k a l n y , s k ł a d a j ą c y s i ę z j e d n e j l u b w i ę c e j iz b, o d d z i e l o n y od i n n y c h m i e s z k a ń ( l o k a l i ) w b u d y n k u i p o s i a d a j ą c y b e z p o ś r e d n i e w e j ś c i e z k l a t k i s c h o d o w e j l u b w s p ó l n e g o k o r y t a r z a b ą d ź b e z p o ś r e d n i o z p o d w ó r z a , u l i c y .

I z b a w m i e s z k a n i u - c z ę ś ć m i e s z k a n i a o p o w i e r z c h n i c o n a j m n i e j 4 m 2 , o d d z i e l o n a s t a ł y m i ś c i a n a m i o d s ą s i e d n i c h p o m i e s z c z e ń i p o s i a d a j ą c a o k n o w ś c i a n i e z e w n ę t r z n e j t) udynku. Do i z b z a l i c z a s i ę p o k o j e

i k u c h n i e , n i e z a l i c z a s i ę n a t o m i a s t i n n y c h p o m i e s z c z e ń w c h o d z ą c y c h w s k ł a d m i e s z k a n i a j a k np. p r z e d ­

p o k o j e ^ ł a z i e n k i , s p i ż a r k i , w e r a n d y , u b i k a c j e .

(6)

4

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M J P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M ( b e z mieszkali u z y s k a n y c h w b u d y n k a c h n i e m i e s z k a l n y c h o r a z z a d a p t a c j i ) W E D Ł U G M I A S T I G M I N

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a x

---

— T

P r z e c i ę t n a , b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m z p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć

c a ł k o ­ w i t a

b u ­

w t y m u ż y t k o w a

w t y m m i e s z ­

I z b y

m i e s z ­ M i e s z - F O R M A B U D O W N I C T W A

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

b u d y n k ó w

d y n k ó w

m i e s z k a ń k a l n a k a l n e

t y s .zł m 2 m 2 zł

W O J E W Ó D Z T W O ...

'<7461 1 7 4 1 4 0 4 9 2 0 8 9 6 0 9 1 5 8 1 7 0 0 5 4 5 9 7 1 6 0 7 6 5 5 . 7 5 3 4 ? 7

B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e ...

5 6 3 2 8 0 1 4 6 1 2 1 0 0 4 8 6 6 8 4 5 9 7 ✓ 1 8 8 5 3 . 4

5 6 8 1 7

p r z e d s i ę b i o r s t w a M R G P i K ...

3 3 8 9 9 0 9 9 3 » 6 4 0 6 4 1 4 2 3 6 9 1 1 3 5 6 . 7 5 2 9 1 8

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

2 2 4 2 9 0 4 6 7 4 3 6 4 2 2 5 4 2 2 2 8 7 » 4 8 . 6 6 1 5 8 4

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

3 3 1 9 8 3 6 9 1 0 1 7 7 8 6 6 4 6 2 2 4 4 1 8 6 9 7 3 9 9 0 5 1 1 4 8 7 5 6 . 3

5 2 2 1 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

¿ 0 9 5 7 5 4 7 6 2 8 6 6 3 4 0 3 5 2 8 2 6 2 8 9 « 2 4 8 7 8 7 1 7 2 5 6 . 3 5 1 9 3 6

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

1 1 5 0 6 5 6 0 3 6 1 8 3 8 2 2 5 3 8 0 1 4 4 1 0 5 1 3 9 8 9 4 0 2 2 5 6 . 0 5 1 0 5 4

s y s t e m g o s p o d a r c z y ...

2 9 2 4 5 6 8 U 4 6 8 3 1 # 3 2 6 7 8 . 0 6 2 4 8 9

i n n i w y k o n a w c y ... .

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h

7 0 5 0 1 7 2 6 6 0 5 1 6 8 4 8 1 1 3 7 6 1 0 0 6 2 8 7 5 8 . 7 4 1 8 4 6

z a k ł a d ó w p r a c v ...

1 3 3 8 8 3 1 7 3 6 4 0 0 1 2 3 4 7 0 4 1 5 2 8 4 8 1 3 7 9 9 4 3 2 7 5 4 . 2

5 6 6 6 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

4 8 1 9 9 1 2 1 4 3 5 1 0 9 2 1 3 3 5 9 4 3 6 5 4 7 4 1 8 1 6 5 0 . 7 5 2 3 1 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

5 5 5 7 9 0 6 1 3 8 6 8 5 9 1 3 3 5 6 0 0 7 3 5 4 6 9 1 6 6 1 5 5 . 0 6 0 8 5 2

i)

inni w y k o n a w c y ...

B u d o w n i c t w o r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

3 0 1 0 4 9 9 8 1 8 0 6 5 1 2 3 6 3 3 3 3 9 2 8 5 6 8 5 0

X

5 8 7 5 7

p r a c y ...

3 1 1 2 0 8 8 5 2 1 5 1 1 5 3 4 7 1 2 9 6 7 4 6 9 , 1 6 0 8 4 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a pozostałych resortów

1 4 4 3 9 0 4 0 6 2 2 4 7 0 1 8 2 3 1 4 4 3 6 6 8 , 8 5 8 2 6 9

i n n i w y k o n a w c y ...

1 A 6 8 1 8 4 4 5 9 2 6 3 7 1 6 4 8 1 5 2 3 8 6 9 . 4 6 3 2 6 1

(7)

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M J P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E - ! M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E O I U G M I A S T I G M I N / c d ./

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a , j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1. m * "

p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j M I A S T A - G M I N Y

F O R M A B U D O W N I C T W A G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

W a r t o ś ć b u d y n k ó w

c a ł k o ­ w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t y m m i e s z ­ k a l n a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

t y s . z ł m 2 z ł

M I A , S T A

K A T O W I C E ... 5 6 9 5 5 8 6 1 7 3 5 6 2 1 0 8 9 7 6 6 8 8 7 2 6 7 7 7 2 0 6 9 .5 . 7 3 2 2 4 6

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ... * 8 7 6 8 8 2 1 5 1 9 8 V 9 5 3 0 0 5 9 5 5 4 6 0 1 0 1 6 6 0 i .4 5 1 1 7 4

29*. <.<.51 8 4 5 9 3 5 1 4 3 4 3 2 1 0 9 3 2 0 7 9 0 2 5 . 0 J 7 2 4 7

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

1 9 3 2 4 3 1 6 7 3 9 4 4 3 8 6 6 2 7 4 4 5 2 8 0 3 7 5 6 5 . 9 4 4 0 5 3

8 1 6 7 0 6 2 1 5 7 5 1 3 6 7 6 9 3 1 8 7 6 7 4 0 9 J ,4 5 9 7 1 8

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... < ► 5 2 2 4 7 1 4 3 9 7 7 5 5 ? 4 5 4 0 3 8 4 2 9 1 2 .0 5 9 8 4 5

p r z e d s i ę b i o r s t w ^ M G i E ... 3 6 0 0 0 8 6 6 7 4 6 4 8 1 4 7 1 2 6 .2 4 8 2 5 7

i n n i w y k o n a w c y ... 3 2 8 4 5 9 6 3 1 2 5 3 7 3 4 2 9 7 3 3 6 1 0 6 5 . 7 * 1 1 3 1

B Ę D Z I N ... 9 4 3 6 9 9 2 8 9 8 0 1 8 6 2 3 1 1 7 6 8 1 1 0 8 3 1 0 6 .1 5 0 6 7 4

B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e ... 1 8 3 7 4 4 5 7 7 5 3 3 6 8 2 0 9 3 2 1 9 61 5 .2 > 4 5 5 6

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 1 8 3 7 4 4 5 7 7 5 3 3 6 8 2 0 9 3 2 1 9 6 1 5 .2 5 4 5 5 6

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ... 3 3 3 3 9 1 8 7 8 Q 6 5 6 9 4 2 0 0 4 1 3 1 0 8 6 r ( 1 0 7 5 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 8 6 2 9 2 2 2 3 4 1 5 8 4 1 0 0 8 9 8 2 8 5 ,6 5 4 4 7 1

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

2 4 7 1 0 9 6 5 4 6 4 9 8 5 3 1 9 2 3 1 5 8 0 6 ,3 4 9 5 7 1

4 2 6 S 6 4 1 4 4 2 5 8 6 8 6 5 4 7 5 4 7 6 1 4 1 6 .6 4 9 1 0 9

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G G P i K ... 2 2 4 1 0 3 7 7 9 8 4 7 4 6 2 8 3 6 2 9 2 8 0 5 , 3 4 7 2 1 9

1 0 9 6 6 8 4 0 4 7- 2 8 9 0 2 0 1 3 1 2 0 4 5 6 . 2 37 9 1 , 7

9 2 7 9 3 2 5 8 0 1 0 5 0 6 2 6 6 4 1 « 6 . 6 8 8 3 7 4

2 6 8 3 7 9 0 8 5 6 3 5 5 3 2 2 0 3 3 9 5 0 2 9 5 0 9 3 6 5 , 9 5 0 4 2 8

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ... 1 1 7 0 5 7 9 3 8 5 6 6 2 5 3 6 0 1 5 5 1 4 1 5 7 5 4 5 7 5 , 5 4 * 1 5 8

(8)

6

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

P o w i e r z c h n i a

1

P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o . , m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m 2 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć

c a ł k o ­ w i t a b u ­

w t y m u ż y t k o w a

w t y m m i e s z ­

I z b y

m i e s z ­ M i e s z ­ k a n i a F O R M A B U D O W N I C T W A

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

b u d y n k ó w

\

d y n k ó w m i e s z k a ń k a l n a k a l n e

t y s . z ł . m 2 m 2 zł

B Y T O M / d o k . /

b u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e / d o k . /

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

7 5 1 4 6 8 2 9 2 9 7 1 8 9 1 8 1 1 4 6 7 1 1 6 9 3 4 0 5 5 . 6 3 9 7 2 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

4 1 91 1.1 9 2 6 9 6 4 4 2 4 0 4 7 4 0 6 1 1 7 5 5 . 1 6 5 0 5 9

p r a c y ... ...

1 5 1 3 2 1 1 4 7 0 6 9 2 7 8 6 0 1 8 4 3 6 1 3 7 5 4 7 9 5 « . 2 5 4 3 1 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

3 8 2 6 6 3 1 4 8 8 5 9 6 6 2 6 1 4 8 5 3 2 1 6 0 6 0 . 4 3 9 6 0 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

8 6 3 1 5 4 2 3 2 7 6 1 3 7 8 3 9 5 7 9 6 5 3 2 4 3 6 2 6 2 5

i n n i w y k o n a w c y ...

2 6 7 3 9 * 8 9 0 8 4 4 1 5 2 7 0 9 1 9 0 7 6 5 8 . 1 6 0 5 6 5

¿ H O R Z Ó W ...

4 3 9 9 7 8 8 5 1 8 6 6 2 2 4 2 3 8 4 3 6 1 0 7 6 1 .9 6 6 4 4 2

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

1 5 4 6 5 7 4 8 6 4 3 3 0 0 2 2 2 6 2 2 4 4 2 4 6 8 6 6

s y s t e m g o s p o d a r c z y ...

2 9 2 4 5 6 8 0 4 6 8 3 1 8 3 2 6 7.8.0 6 3 4 8 9

i n n i w y k o n a w c y ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i ę z y c h z a k ł a d ó w

1 2 5 4 1 2 4 1 8 4 2 8 3 2 1 9 0 8 1 9 2 3 6 4 4 2 8 4

p r a c y ... ...

2 8 5 3 2 1 3 6 5 4 3 3 2 2 2 0 1 2 2 1 2 6 5 8 5 8 8 8

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

2 8 5 3 2 1 3 6 5 4 3 3 2 2 2 0 1 2

/

2 1 2 6 5 5 1 . 1 8 5 8 8 8

C H R Z A N Ó W ...

6 2 5 2 3 7 2 0 1 1 6 1 4 2 9 4 1 0 3 0 7 9 1 5 2 6 5 5 3 . 9 4 3 7 4 1

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z o ...

5 6 9 9 7 5 1 2 0 9 1 8 1 7 9 5 8 5 8 5 2 5 1 5 0 5 4 . 5 4 5 2 3 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

3 6 9 9 7 5 1 2 0 9 1 8 1 7 9 5 8 5 8 5 2 5 1 5 0 5 4 . 5 4 5 2 3 5

p r a c y ...

2 5 5 2 6 ? 8 0 2 5 6 1 1 5 4 4 4 9 3 9 0 1 1 5 5 3 . 2 4 1 7 4 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

? 5 5 2 6 2 8 0 2 5 61 1 5 4 4 4 9 3 9 0 1 1 5 41 7 4 4

C Z E C H O W I C E - D Z I E D Z I C E ...

4 1 6 7 5 5 1 5 6 2 4 1 1 6 7 0 8 0 0 0 7 7 6 2 0 5 3 5 7 1 2

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

3 3 2 5 6 7 1 2 5 5 2 9 1 9 8 6 0 6 0 6 1 6 1 6 5 5 5 . 7 3 6 1 5 6

(9)

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A I M* P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

1

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m 2 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j M I A S T A - G M I N Y

r n R M A B U D O W N I C T W A G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

W a r t o ś ć b u d y n k ó w

c a ł k o ­ w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t y m m i e s z ­ k a l n a

I z b y m i e s z ­ ka ł ne

M i e s z ­ k a n i a

t y s . z ł m 2 m 2 zł

C Z E C H O W I C E - O Z I E D Z I C E / d o k . /

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e / d o k . /

<

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

3 3 2 5 6 7

8 4 8 R

1 2 5 5 2

3 0 7 2

9 1 9 8

¡>472

6 0 6 0

1 9 4 0

6 1 6

1 6 0

1 6 5

4 0

5 5 . 7 3 6 1 5 6

3 4 0 5 7

i n n i w y k o n a w c y ... 8

4

1 8

8 3 0 7 2 2 4 7 2 1 9 4 0 1 6 0 4 0 6 1 . 8 3 4 0 5 7

C Z E L A D Ź ...

4 2!

1 :i 0

1 1 1 9 1 7 4 6 6 4 7 0 0 4 6 4 1 3 3 5 6 , 1 5 6 5 7 0

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

4 2 2 > 5 0 1 1 1 9 1 7 4 6 6 4 7 0 0 4 6 4 1 3 3 5 6 , 1 5 6 5 7 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K, ...

3 7 7 0 4 5 9 3 9 5 6 1 4 5 3 8 3 0 3 8 0 1 0 9 5 6 . 4 6 1 3 5 8

i n n i w y k o n a w c y ...

4 5 3 0 5 1 7 9 6 1 3 2 1 8 7 0 8 4 2 4 5 5 , 0 3 4 2 9 6

D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A ... : ...

3 5 0 5 7 6 7 1 0 1 4 1 8 6 4 4 6 8 4 7 6 9 5 3 8 8 8 1 1 1 6 5 7 . 8 5 4 3 8 0

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

3 1 8 2 3 9 0 ' 9 0 1 3 5 5 5 6 3 0 4 2 1 4 3 3 3 2 5 « 6 3 5 7 . 8 5 7 2 0 6

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

3 0 9 5 4 5 0 8 6 5 9 5 5 3 2 3 2 3 9 9 4 5 3 2 0 9 9 2 3 5 7 . 7 5 8 1 5 0

i n n i w y k o n a w c y ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

8 6 9 4 0

3 2 3 3 7 7

3 5 4 0

1 1 2 8 3

2 3 9 8

8 8 3 8

2 3 9 8

5 3 5 2

1 1 6

5 6 3

4 0

1 5 3

6 0 . 0

5 7 ,8

5 6 2 5 5 1 6 5 8 9

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

1 4 0 0 0 8 4 3 6 6 1 4 3 8 51 1 2 5 5 . 1 21 1 8 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

2 4 5 4 3 6 9 1 2 4 7 0 2 1 4 2 4 2 4 5 2 1 2 5 5 6 . 2 3 4 9 5 7

6 3 9 4 1 1 3 1 6 1 1 5 6 6 7 2 6 0 1 6 7 2 . 2 5 5 3 1 2

¿ 4 3 8 2 8 ? 7 3 3 5 9 5 0 1 8 6 3 2 7 2 7 3 1 3 4 8 9 3 4 8 5 8 5

2 2 6 1 6 8 2 6 9 7 2 9 4 7 3 8 5 3 0 9 7 0 2 9 5 2 8 4 3 5 6 . 2 4 7 7 3 0

7 8 8 8 8 7 2 7 5 3 6 1 7 9 9 7 1 1 4 4 6 1 1 0 9 3 1 0 5 8 . 1 4 3 8 3 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

i n n i w y k o n a w c y ...

1 4 3 0 8 3 4

4 1 9 6 1

4 0 9 6 3

1 2 3.0

2 8 6 0 4

7 8 4

1 9 0 7 3

4 5 1

1 7 9 8

4 5

5 1 8

1 5

5 5 . 2

5 2 . 3

5 0 0 2 2 5 3 5 2 2

(10)

41 T ab l .3. P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­

N I O W Y M W E D Ł U G G E N E R A L N E G O . W Y K O N A W C Y / c d . /

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ nia

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d - n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m*

p o w i e r z ­ ch ni u ż y t ­ k o w e j G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

M I A S T A - G M I N Y F O R M A B U D O W N I C T W A

W a r t o ś ć b u d y n k ó w

c a ł k o ­ w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t y m m i e s z ­ k a l n a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

t y s . z ł m 2 > m ! zł

R u d z i n i e c / d o k . /

budownictwo rolniczych zakładów pracy

6 3 5 0 0 ¿ 1 7 2 1 2 4 0 1 0 6 2 T 2 18 6 8 . 9 5 1 2 1 0

S y s z e c ... ...

7 0 3 0 0 2 1 3 9 1 1 9 8 7 6 2 7 2 1 8 6 6 , 6 5 8 6 8 1

budownictwo rolniczych zakładów pracy

7 0 3 0 0 2 1 3 9 1 1 9 8 7 6 2 7 2 1 8 6 6 , 6 5 8 6 8 1

T w o r ó g ...

1 0 * 7 9 5 4.165 2 6 9 4 1 / 1 9 1 3 4 5 2 5 1 . 8 3 9 2 7 1

b u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

8 0 0 5 8 3 3 6 7 2 2 8 5 1 4 9 2 1 1 4 4 8 4 7 . 6 3 5 0 3 6

b u d o w n i c t w o nierolniczych zakładów pracy

2 5 7 3 7 7 9 8 4 0 9 2 2 7 2 0

» /

1 0 2 . 2 6 2 9 2 7

1 70 83*. 3 7 8 0 2 4 7 6 1 5 2 2 1 4 4

36

6 8 . 8 6 8 9 9 6

budownictwo rolniczych zakładów pracy ...

1 7 0 8 3 4 3 7 8 0 2 4 7 6 1 5 2 2 1 4 4 ' 3 6

1

6 8 . 8 6 8 9 9 6

P R Z E D S I Ę B I O R S T W A M B G P i K ...

M I A S T A

< 6 1 1 6 4 * 9 3 3 9 6 6 9 8 2 9 * 4 4 5 1

7 8 2 1 1 1

9 8 9 9 0

5 0 2 0 6 7 5 8 9 9 1

3 2 6 4 7 6 3 6 6 4 9

3 0 7 2 1 3 5 9 1

91 01 1 1 93

5 5 . 2 4 9 . 4

» 2 0 1 8 5 7 5 8 0

budownictwo s p ó ł d z i e l c z e . .. i ...

8 4 5 9 3 5 1 4 3 4 3 2 1 0 9 3 2 0 7 9 0 2 5 7 . 0 ^ » 7 2 4 7

budownictwo nierolniczych

z a k ł a d ó w p r a c y 4 5 2 2 4 7 1 4 3 9 7 7 5 5 7 4 5 4 0 3 8 4 2 9 1 2 6 . 0 » 9 8 4 5

4 9 4 1 2 9 1 5 8 0 7 9 6 9 8 5 9 3 7 6 0 9 1 6 9 5 7 . 4 » 0 9 5 2

b u d o w n i c t w o k o m u n a l n e ...

1 8 3 7 4 4 5 7 7 5 3 3 6 8 2 0 9 3 2 1 9 61 5 5 . 2 » 4 5 5 6

b u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

8 6 2 8 2 2 2 3 4 1 5 8 4 1 0 0 8 9 8 28 5 6 . 6 * 4 4 7 1

budownictwo nierolniczych zakładów pracy

2 2 4 1 0 3 7 7 9 8 4 7 4 6 2 8 3 6 2 9 2 8 0 5 9 . 3 4 7 2 1 9

b u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

1 1 3 4 1 3 1 7 5 1 4 6 8

4 4 1 8 2 2 9 2 9 7

2 8 5 8 0 , 1 8 9 1 8

1 7 6 1 5 1 1 4 6 7

1 7 0 1 1 1 6 9

5 0 0 3 4 0

* 7 . 2 5 5 . 6

3 9 6 8 3

3 9 7 2 2

budownictwo nierolniczych za'.<>'<'i V y n r y

, 3 8 2 6 6 3 1 1 8 8 5 S 6 6 i 61 4 8 5 3 2 1 6 0 6 0 . 4 3 9 6 0 *

r

'

6 2 5 2 3 7 2 0 1 1 6 1 4 2 9 4 1 0 3 0 7 9 1 5 2 6 » 5 3 . 9

...

(11)

9

labl.l. P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M J P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d ./

P o w i e r z c h n i a

c a ł k o ­ w t y m w t y m

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć w i t a b u ­ u ż y t k o w a m i e s z ­ F O R M A B U D O W N I C T W A b u d y n k ó w d y n k ó w m i e s z k a ń k a l n a G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

t y s .zł m 1

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

P r z e c i ę t n a p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z - ' k a ­

n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ nia c e n &

k o s z t o r y ­ s o w a 1 m ł p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j

zł M I A S T A / c d . /

K U Ź N I A R A C I B O R S K A / d o k ./

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K L E S Z C Z Y N Y ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e . . . p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E' . . L I B I Ą Ż ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e . . . p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K

Ł A Z I S K A G Ó R N E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E

i n n i w y k o n a w c y M I K O Ł Ó W ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ... . . ... . •

j r z e d s i c j b i o r s t w a M B G P i K M Y S Ł O W I C E ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e . . .

I

1 1 5 5 6 2 3 9 8 4 2 2 3 8 1 4 4 2 1 4 0 4 0 5 6 . 0 5 1 6 3 6

1 1 5 5 6 2 3 9 8 4 2 2 3 8 1 4 4 2 1 4 0 4 0

$*".

0 5 1 6 3 6

*

8 4 7 3 3 3 J 1 5 5 5 2 0 1 1 5 1 2 9 2 5 1 2 8 2 . 3 8 8 51 ,8 4 2 1 2 4

8 * 7 3 3 3 3 1 5 5 5 2 0 1 1 5 1 2 9 2 5 1 2 8 2 3 8 8 5 1 . 8 4 2 1 2 4

8 4 7 3 3 3 3 1 5 5 5 2 0 1 1 5 1 2 9 2 5 1 2 8 2 1 8 8 >1 .8 . 4 2 1 2 4

« 1 5 3 4 4 9 7 0 9 » 7 16 3 7 2 1 3 6 5 1 0 5 5 4 . 4 7 2 6 6 3

4 1 5 3 4 4 9 7 0 9 5 7 1 6 3 7,21 3 6 5 1 0 6 5 4 ,4 7 2 6 0 3

4 1 5 3 4 4 9 7 0 9 5 7 1 6 3 7 2 1 3 6 5 1 0 5 5 4 , 4 7 2 6 6 3

6 9 9 6 1 V 1 4 7 6 5

*

1 0 3 5 8 6 7 2 9 6 4 8 1 95 5 3 . 1 6 7 5 4 4

6 9 9 6 1 9 1 4 7 6 5 1 0 3 5 8 6 7 2 9 6 4 8 1 9 5 5 3 . 1 6 7 5 4 4

3 7 8 8 0 0 6 7 3 9 5 3 5 3 3 5 1 8 3 4 3 1 0 4 51 .5 7 0 7 6 4

3 2 0 8 1 9 8 0 2 6 5005' 3 2 1 1 305 1 91 X 6 4 1 0 0

¿ 4 9 2 7 6 7 1 8 4 3 8 3 2 2 5 8 8 2 3 5 6 2 61 .8 6 5 0 5 2

1 4 8 0 3 3 4 1 9 1 2 2 8 5 1 5 3 8 U 2 3 6 6 3 . 5 6 4 7 ( 5

1 4 8 0 3 3 4 1 9 1 2 2 8 5 1 5 1 8 1 4 2 3 6 6 3 . 5 6 4 7 8 5

1 0 1 2 4 5 2 9 9 1 1 5 4 7 1 0 5 0 . 9 3 2 6 5 9 . 5 6 5 4 4 6

1 0 1 2 4 ! » 2 9 9 3 1 5 4 7 1 0 5 0 9 3 2 6 5 9 . 5 6 5 4 4 6

2 3 6 9 1 1 5 7 4 7 9 1 4 3 1 0 3 2 8 8 6 7 2 9 0 1 7 4 9 5 7 . 5 5 4 9 6 4

1 5 8 7 8 5 7

5 4 3 0 4 31 6 0 5 2 1 3 3 9 2 1 7 5 5 6 2 i 6 . 2

5 0 2 4 1

(12)

10

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E O Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a P r z e c i ę t n a

b e z p o ś r e d ­ p o w i e r z ­

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć

c a ł k o ­ w i t a

b u ­

w tym u ż y t k o w a

w t y m m i e s z ­

I z b y

m i e s z ­ M i e s z ­ k a n i a

'

c h n i a u ż y t k o w a

n i a c e n j k o s z t o r > -

F O R M A B U D O W N I C T W A b u d y n k ó w d y n k ó w

m i e s z k a ń k a l n a k a l n e j e d n e g o

m i e s z ­

s o w a 1 m 2 p o w i e r z ­

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

k a ­

nia c h n i u ż y t ­

k o w e j

t y s . z ł

m 1 m 2

z ł

M I A S T A / c d . /

m c c / d o k . /

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z o / d a k . . / ,...-■

6 1 6 2 3 4 2 9 2 9 6 2 0 7 0 1 1 4 1 3 2 1 4 6 9 3 8 2 5 4 , 2 3 9 5 2 6

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... . 7 6 9 6 2 J

7 8 1 2 5 S

2 5 0 0 8

2 0 4 8 7

1 0 9 0 4 1 1 4 9 8

7 2 0 7 7 0 6 1 8 0 6 0 , 6 7 0 3 8 2

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

7 2 6

7 5 2 8 1 6 7 6 1 , 5 6 7 9 4 7

p r z e d s i ę b i o r s t w a

M G i E ... ... 7 7 Z S 8 7 2 0 2 9 6 1 1 3 5 5 7 4 3 9 7 2 1 1 6 4 6 1 .7 6 8 0 3 9

■ 8 6 7 1 1 9 1 1 4 3 8 9 5 3 4 7 . 7 6 0 6 3 6

O L K U S Z .... ...

3 2 3 8 9 0 5 6 8 6 0 6 4 9 9 0 8 3 1 8 5 2 3 0 1 3 8 6 8 6 4 8 9 8

B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e ...

9 1 8 9 6

2 3 3 6 1 8 1 4 1 2 9 0 8 0 3 2 5 6 . 7 5 0 6 5 9

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

9 1 8 9 6 2 3 3 6 1 8 1 4 1 2 9 0 8 0 3 2 5 6 . 7 5 0 6 5 9

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

i 2 4 9 6 2 4 6 5 4 1 4 0 3 8 3 2 2 2 4 3 2 6 2 3 1 0 6 6 8 5 7 . 4 6 5 1 9 1

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

2 4 9 8 2 4 6 5 4 1 4 0 3 8 3 2 2 2 4 3 2 6 2 3 1 0 6 6 8 5 7 . 4 6 5 1 9 1

p r a c y ...: ...

6 4 8 7 6 3 1 2 1 3 0 9 7 7 2 6 2 3 6 l 6 2 3 1 6 8 5 8 , 2 6 6 3 9 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

6 4 6 7 6 3 1 2 1 3 # 9 7 7 2 6 2 3 6 6 2 3 1 6 8 5 8 , 2 6 6 3 9 0

P I E K A R Y Ś L Ą S K I E ...

4 0 9 8 8 0 1 3 0 8 8 7 4 6 4 4 9 9 1 4 6 6 1 4 2 5 2 . 6 5 4 9 1 4

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

4 0 9 8 8 0 1 3 0 6 8 7 4 6 4 4 9 9 1 4 6 6 • 1 4 2 5 2 , 6 5 4 9 1 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

4 0 9 8 6 0 1 3 0 8 8 7 4 6 4 4 9 9 1 4 6 6 1 4 2 S 2 . 6 5 4 9 1 4

P S Z C Z Y N A ...

2 7 3 8 9 4 1 0 5 6 7 6 1 3 4 3 5 0 6 3 9 6 1 1 7 5 2 . 4 4 4 6 5 2

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e . . . ; ...

2 3 2 7 9 « , 8 8 7 5 5 5 9 4 3 1 8 4 3 6 6 1 1 1 5 0 . 4 4 1 6 1 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

1 4 3 1 6 8 5 4 1 6 3 1 2 9 1 9 4 7 2 0 8 7 2 4 3 . 5 4 5 7 5 5

inni w y k o n a w c y ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

6 9 6 2 6 3 4 5 9 2 4 6 5 1 2 3 7 1 5 8 3 9 6 3 . 2 3 6 3 5 9

p r a c y ...

4 1 1 0 0

6 9 0 . 0 7 6 1 1 1

(13)

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M : P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d ./’

, ( P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ nia

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j M I A S T A - G M I N Y

F O R M A B U D O W N I C T W A G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

W a r t o ś ć b u d y n k ó w

c a ł k o ­ w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

i

w t y m m i e s z ­ k a l n a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

t y s .zł

m 2

■ - m* zł

P S Z C Z Y N A / d o k . /

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y / d o k . / _

i n n i w y k o n a w c y ...

<.11 00 1 6 9 2 5 4 0 3 2 4 3 0 6 9 0 . 0 7 6 1 1 1

P Y S K O W I C E ...

1 4 2 3 0 6 4 5 2 1 3 4 1 9 2 1 2 2 2 2 0 6 0 5 7 , 0 4 1 6 2 2

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e

1 4 2 3 0 6 4 5 2 1 3 4 1 9 2 1 2 2 2 2 0 6 0 5 7 . 0 4 1 6 2 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

1 4 2 3 0 6 4 5 2 1 3 4 1 9 2 1 2 2 2 2 0 6 0 5 7 . 0 4 1 6 2 2

R A C I B Ó R Z ...

3 6 3 5 0 7 1 5 9 2 5 9 8 0 5 6 0 4 7 S 9 6 1 8 4 5 3 , 3 3 7 0 7 4

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e

3 6 3 5 0 7 1 5 9 2 Ï 9 8 0 5 6 0 4 7 ‘ 5 9 6 1 8 4 5 3 . 3 3 7 0 7 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

3 6 3 5 0 7 1 5 9 2 5 9 8 0 5 6 0 4 7 5 9 6 1 8 4 3 7 0 7 4

R U D A Ś L Ą S K A ...

2 9 0 8 0 7 0 7 0 3 5 5 4 4 1 9 5 2 7 9 7 6 2 6 2 2 7 9 4 5 5 . 7 6 5 8 0 1

B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e . . .

1 0 6 2 1 0 2 1 0 2 1 6 6 6 1 3 0 0 1 0 8 3 0 5 » . 5 6 3 7 5 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E

1 0 6 2 1 0 2 1 0 2 1 6 6 6 1 3 0 0 1 0 8 3 0 5 J . 5 6 3 7 5 2

•) B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e

1 4 0 5 7 5 9 3 7 5 1 6 2 3 7 4 3 1 4 5 1 0 1 4 8 8 4 3 9 5 4 . 1 5 9 2 0 7

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

9 4 1 7 3 9 2 7 7 0 6 1 7 0 7 6 1 0 2 5 0 1 0 4 2 3 2 1 5 3 , 2 5 5 1 5 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i c

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

4 6 4 0 2 0 9 8 1 0 3 0 7 3 7

6 6 6 7 1 8 7 8 6

4 2 6 0 1 2 1 6 6

4 4 6 1 0 2 6

1 1 8

3 2 5

5 6 , 5 5 7 , 8

6 9 6 0 0 7 4 3 1 6

p r z e d s i ę b i o r s t w a MEfGP i

1 7 6 2 4 7 5 1 2 1 2 9 5 5 1 8 3 7 1 3 0 52 5 6 . 8 5 9 6 4 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M C i E

8 7 2 6 6 1 1 9 0 1 i 1 2 2 1 6 ' f 7 8 6 8 ? 1 4 2 1 4 5 7 . 1 7 1 4 3 6

i n n i w y k o n a w c y ...

3 4 7 1 9 3 6 6 0 4 3 6 1 5 2 4 6 1 1 8 2 5 9 61 .3 9 6 0 4 2

R Y B N I K ...

1 3 5 1 9 6 4 4 0 8 5 9 2 7 2 3 6 1 7 6 4 0 ! 6 2 3 4 9 3 5 5 . 2 4 9 6 3 9

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e

6 6 9 7 0 9 1 8 6 0 0 13 5 7 2 8 6 4 6 7 7 8 2 4 1 5 6 , 3 4 9 3 4 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

6 6 1? 0 9 1 8 6 0 0 1 5 5 7 2 " * 8 6 4 6 7 7 8 2 4 1 5 6 .3 4 9 3 4 5

(14)

Tab l .l. P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U O O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d .>

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a ’ u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m 2 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć

c a ł k o - w i t a b u ­

w t y m u ż y t k o w a

w t y m m i e s z ­

I z b y

m i e s z ­ M i e s z ­ k a n i a F O R M A B U O O W N I C T W A

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

b u d y n k ó w d y n k ó w m i e s z k a ń k a l n a k a l n e

t y s . z ł m

2

m 2 z ł

M l Ab11 A / c d . / R Y B N I K / d o k . /

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ... \ ... 6 8 2 2 5 5 2 2 2 5 9 1 3 6 6 * 8 9 9 * 8 * 5 2 5 2 * 9 9 3 1

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 2 5 6 7 8 8 1 1 7 5 0 6 * * 1 * 3 * 7 * 0 0 1 2 * 5 1 . 9 3 9 8 6 8

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... 2 8 1 6 6 7 6 6 6 1 * 8 0 9 3 0 * 0 2 9 0 8 * 5 7 . 2 5 8 5 7 1

i n n i w y k o n a w c y ... 1 * 3 8 0 0 3 8 * 8 2 * 1 * 1 6 0 7 1 5 5 * * 5 * . 9 5 9 5 6 9

S I E M I A N O W I C E Ś L Ą S K I E 1 9 6 6 1 0 2 6 7 1 1 7 3 9 7 7 1 2 * 8 6 8 2 5 0 9 7 1 5 5 5 . 6 * 9 * 3 6

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ... 1 8 * 0 2 5 7 6 1 5 8 0 3 6 9 9 9 2 3 1 8 6 2 3 7 * 6 6 2 5 5 . 9 * 9 7 3 8

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... 1 8 * 0 2 5 7 6 1 5 8 0 3 6 9 9 9 2 3 1 8 6 2 3 7 * 6 6 2 5 5 . 9 * 9 7 3 8

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ...i 1 2 5 8 * 5 5 5 3 7 2 7 7 2 1 6 8 2 1 3 5 5 3 * 5 3 9 9

i n n i w y k o n a w c y ... 1 2 5 8 * 5 5 5 3 7 2 7 7 2 1 6 8 2 1 3 5 5 3 5 2 . 3 * 5 3 9 9

S O S N O W I E C ... * 1 3 7 7 3 0 1 1 1 0 3 9 6 7 7 8 * * * 0 2 3 * 1 7 5 1 2 0 1 5 6 . * 6 1 0 * 3

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ... 3 3 6 6 6 9 5 8 9 2 9 1 5 * * 0 7 3 * 9 2 3 3 3 3 1 9 3 1 5 # . * 6 1 8 8 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 2 8 1 * 5 0 2 7 5 2 6 3 * 6 2 * 9 2 9 5 7 2 2 8 1 * 7 9 9 S 7 . 9 6 0 8 5 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E . . . 5 5 2 1 9 3 1 * 0 2 8 8 1 5 8 5 3 5 1 5 1 7 1 3 2 6 1 .8 6 7 6 8 7

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ... 7 7 1 0 3 5 2 1 7 * 8 1 3 3 7 7 9 1 0 0 8 * * 2 7 0 * 9 . 5 5 7 6 3 9

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... * 1 7 8 * 8 1 1 7 2 2 7 0 8 2 * 9 7 0 * 6 9 1 6 * * 3 . 2 5 9 0 0 1

i n n i w y k o n a w c y ... 3 5 3 1 8 7 1 0 0 2 6 6 2 9 J * 1 3 0 3 7 5 1 0 6 5 9 , * 5 6 1 0 6

Ś W I Ę T O C H Ł O W I C E ... 9 5 9 6 2 9 3 1 1 6 * 1 8 3 2 2 1 1 5 3 6 1 1 0 6 3 3 5 5 * . 7 5 2 3 7 6

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ... 7 1 3 1 6 9 2 5 0 7 6 1 * 7 3 * 9 2 5 5 8 9 1 2 6 8 5 5 . 0 * 8 * 0 3

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... * 7 7 * 5 * 1 6 0 * 7 9 9 7 1 6 2 3 5 5 9 * 1 8 3 5 * .5 * 7 8 8 *

i n n i w y k o n a w c y ... ¿ 3 5 7 1 5 9 0 2 9 * 7 6 3 3 0 2 0 2 9 7 8 5 5 6 . 0 * 9 * 8 9

(15)

T a b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M ł P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

M I A S T A - GMINY.

F O R M A B U D O W N I C T W A G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

P o w i e r z c h n i a

c a ł k o ­ w t y m w t y m I z b y

W a r t o ś ć w i t a b u ­ u ż y t k o w a m i e s z ­ m i e s z b u d y n k ó w d y n k ó w m i e s z k a ń k a l n a k a l n e

t y s . z ł m 1

M i e s z ­ k a n i a

P r z e c i ę t n a p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n ia

m

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 •ml powi e r z - c h n i u ż y t ­ k o w e j

Sl\

I A S T A / c d . /

W I E T O C H Ł O W I C E / d o k . /

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ... ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

T A R N O W S K I E G Ó R Y ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

T R Z E B I N I A ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y •...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K : ...

T Y C H Y ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

0

i n n i w y k o n a w c y ...

W O D Z I S Ł A W Ś L Ą S K I ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

2 4 6 4 6 0 6 0 8 8 3 5 8 8 2 2 8 1 2 1 5 6 7 5 3 . 6 6 8 6 9 0

2 * 6 4 6 0 6 0 8 8 3 5 8 8 2 2 8 1 2 1 5 6 7 5 3 . 6 6 8 6 9 0

5 5 « <* 3 5 2 2 0 1 2 1 3 1 5 3 8 2 0 2 8 * 0 2 5 1 5 2 . 4 4 2 5 3 3

* 3 * 0 0 3 1 8 0 6 2 1 0 6 2 8 6 6 6 5 6 8 0 2 0 1 5 2 . 9 * 0 8 3 6

* 3 4 0 0 3 1 8 0 6 2 1 0 6 2 8 6 6 6 5

6 8 0 2 0 1 3 2 . 9 4 0 8 3 6

1 2 S * 3 2 3 9 5 0 2 5 2 5 1 5 3 7 1 6 0 5 0 5 0 . 5 6 9 6 7 6

1 2 5 * 3 2 3 9 5 0 2 5 2 5 1 5 3 7 1 6 0 5 0 5 0 . 5 4 9 6 7 6

7 2 2 7 5 2 5 2 6 1 5 1 3 1 0 3 9 9 5 2 6 5 8 . 2 4 7 7 6 9

7 2 2 7 5 2 5 2 6 1 5 1 3 1 0 3 9 95 2 6 5 8 . 2 4 7 7 6 9

7 2 2 7 5 2 5 2 6 1 5 1 3 1 0 3 9 95 2 6 5 8 . 2 4 7 7 6 9

1 * * 7 0 3 3 3 7 1 0 5 2 5 1 6 1 1 6 3 1 1 1 5 2 8 4 4 0 5 7 . 2 5 7 5 1 1

1 * * 8 8 2 3 * 3 7 2 4 0 2 1 6 0 0 1 5 2 3 8 6 3 . 2 > 6 0 3 1 7

1 * * 8 8 2 3 * 3 7 2 * 0 2 1 6 0 0 1 >2 3 8 6 3 . 2 6 0 3 1 7

1 3 0 2 1 5 1 3 3 6 6 8 2 2 7 5 9 1 4 7 1 1 1 3 7 6 4 0 2 5 6 .6 5 7 2 1 5

1 2 6 * 1 5 1 3 3 1 5 0 2 2 3 3 * 1 4 5 J O 1 3 6 1 3 9 7 5 6 . 3 5 6 6 0 2

3 8 0 0 0 5 1 8 * 2 5 1 0 1 1,5 5 8 5 . 0 8 9 4 1 2

1 Z 9 0 9 0 3 * * 5 8 1 2 5 3 1 6 1 5 7 3 5 . 1 5 1 2 4 5 7 55 . 4 5 0 9 9 2

1 1 2 2 9 3 7 * 1 6 3 1 2 2 7 9 6 1 4 2 2 5 1 3 4 5 4 1 7 5 4 . 7 4 9 2 6 0

2 8 6 2 1 3 1 0 * 0 0 6 2 1 7 3 9 7 1 4 0 7 1 0 0 6 2 . 2 4 5 7 1 5

8 3 8 7 2 * 3 1 2 3 1 , 1 6 5 7 9 1 0 2 5 4 9 3 8 3 1 7 5 2 . 3 5 0 5 9 0

(16)

Tabl.l'. P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 "m2 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j M I A S T A - G M I N Y

F O R M A B U O O W N I C T W A G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

W a r t o ś ć b u d y n k ó w

c a ł k o ­ w i t a b u ­ d y n k ó w

w tym u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t y m m i e s z ­ k a l n a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

»

t y s . z ł m 1 m 2 zł

M I A S T A / c d . /

■ W O D Z I S Ł A W Ś L Ą S K I / d o k . / .

b u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ... ...

1 6 7 9 6 6 2 9 5 0 2 5 2 0 1 5 1 0 1 6 7 * 0 6 3 , 6 6 6 5 3

inn i w y k o n a w c y ... •

1 6 7 9 6 6 2 9 5 0 2 5 2 0 1 5 1 0 1 6 7 * 0 6 3 . 6 6 6 5 3

W O L B R O M ...

5 0 5 0 0 1 3 3 6 1 1 1 3 7 8 7 7 0 2 0 5 3 .

* 5 3 7 3

B u d o w n i c t w o s o ó ł d z i e l c z e ...

5 0 5 0 0 1 3 3 6 1 1 1 3 7 8 7 7 0 2 0 5 5 . * 5 3 7 3

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

5 0 5 0 0 1 3 3 6 - 1 1 1 3 7 8 7

ro

2 0 5 5 . * 5 3 7 3

Z A B R Z E ...

1 6 9 2 2 5 2 6 3 6 8 1 3 7 * 6 7 2 3 9 5 3 2 0 9 8 6 2 3 6 0 . * 5 1 6 6

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

7 9 0 8 0 6 3 0 0 8 3 1 6 6 1 0 1 0 6 * 8 9 9 0 2 9 7 5 5 . * 7 6 1 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P 1 K ...

7 6 8 3 0 9 2 8 3 9 0 1 5 8 0 5 1 0 0 9 5 9 5 0 2 8 1 5 5 . * 8 6 1 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

2 2 * 9 7 1 6 9 J • 0 5 5 5 3 * 0 1 2 6 7 . 2 7 9 * 7

p r a c y ...

9 0 1 4 * 6 3 3 5 9 « 2 0 8 5 7 1 3 3 0 5 1 1 0 8 3 2 6 6 * . * 3 2 2 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

3 4 9 4 1 3 1 4 3 6 1 8 1 4 2 5 2 2 6 * 6 5 1 * 8 5 5 . * 2 9 1 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

2 9 6 8 0 7 8 8 6 0 6 6 2 2 * 5 6 7 * 2 0 1 9 9 6 0 . * * 8 2 1

i n n i w y k o n a w c y ...

2 5 5 2 2 6 1 0 3 7 7 6 0 9 3 3 5 1 2 2 2 3 6 9

Ô

% ę * 1 8 8 8

Z A W I E R C I E ...

1 0 4 3 0 3 9 8 8 3 4 3 9

3 7 3 4 9 3 3 4 0 9

. 2 6 5 2 4

2 3 8 3 6

1 6 * 8 7 1 4 9 8 7

1 6 8 8 1 5 2 8

* • 7

* 0 7

3 9 3 2 *

3 7 0 6 3

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

5 * .

5 « .

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

8 8 3 4 3 9 3 3 4 0 9 2 3 8 3 6 1 4 9 8 7 1 S 2 8 * 0 7 5 « . f

3 7 0 6 3

p r a c y ...

1 5 9 6 0 0 3 9 4 0 2 6 8 8 1 5 0 0 1 6 0 8 0 3 3 . 5 9 3 7 5

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

1 5 9 6 0 0 3 9 4 0 2 6 8 8 1 5 0 0 1 6 0 8 0 3 3 . 5 9 3 7 5

ŻORY ... 2 7 3 6 1 2 6 7 2 * 5 1 3 6 3 4 0 2 3 3 4 1 0 1 5 0 . 5 3 2 7 3

B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e ...

1 1 8 0 8 0 2 5 7 2 1 9 7 6 1 2 4 2 1 2 0 * 5 * 3 . 5 9 7 5 7

(17)

Ta bl .I . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W IE M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

P o w i e r z c h n i a

c a ł k o - w tym w tym

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć w i t a b u ­ u ż y t k o w a m i e s z ­ F O R M A B U D O W N I C T W A b u d y n k ó w d y n k ó w m i e s z k a ń k a l n a G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

t y s .zł m 2

Izby m i e s z ­ ka l n e

M i e s z ­ ka ni a

P r z e c i ę t n a p o w i e r z ­ chnia uż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ nia

Przeciętna, b e z p o ś r e d - nia cena k o s z t o r y ­ sowa 1 m-2 p o w i e r z ­ chni u ż y t ­ k ow ej

zł M I A S T A / d o k . /

ŻOIU. / d o k . /

B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e / d o k . / p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e

p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E

G M I N Y

OOÓW ... ...

u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ... . . . . ... ... . ..

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K inni w y K o n a w c y ...

K L U C Z E ...

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P Jj K

KRZYŻmOWUiŁ

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ... ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E ...

M I E D Ź N A ... ... ■ ■ B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E ...

1 1 8 0 BO 2 5 7 3 1 9 7 6 1 2 4 2 t z o 4 5 43 . 9 5 9 7 5 7

1 7 8 6 1 1 5 2 9 1 0 8 8 7 8 2 78 20 54. 4. •

1 7 8 6 1 1 5 2 9 1 0 8 8 7 8 2 7 8 20 5 4 . 4

1 3 7 6 7 1 2 6 2 3 2 0 7 2 1 3 7 8 1 3 6 3 6 5 7 . 6 6 6 4 4 4

1 3 7 6 7 1 2 6 2 3 2 0 7 2 1 3 7 8 1 3 6 3 6 5 7 . 6 6 6 4 4 4

3 7 0 * 0 8 3 6 4 8 8 3 2 2 26 8 61 .0

I 7 5 9 0 2

3 7 0 * 0 8 3 6 4 8 8 3 2 2 2 6 8 61 ,0 7 5 9 0 2

1 9 7 2 9 3 3 3 1 6 2 1 1 8 5 2 8 1 , 0 1 2 1 7 8 4

1 7 3 1 1 5 0 3 3 2 6 2 0 4 21 6 5 4 . 3 5 3 1 0 1

( . 7 9 9 9 4 ^ 1 3 9 1 2 1 1 1 2 8 7 4 9 8 4 6 0 2 1 0 53 . 0 4 3 1 3 4

(.79994 1 3 9 1 2 1 1 1 2 8 7 4 9 8 4 6 0 2 1 0 5 3 . 0 4 3 1 3 4

(.79994 1 3 9 1 2 1 1 1 2 8 7 4 9 8 4 6 0 2 1 0 53 .0 4 3 1 3 4

2 0 1 4 6 1 3 7 4 1 3 8 4 2 2 3 1 4 4 9 6 , 0 5 2 4 6 4

2 0 1 4 6 1 3 7 4 3 8 4 £ 2 3 1 4 4 9 6 . 0 5 2 4 6 4

2 0 1 4 6 1 3 7 4 3 8 4 2 2 3 1 4 4 9 6 . 0 5 2 4 6 4

S 6 1 6 3 2 12 9 2 0 V 4 3 7 60 8 5 6 2 7 191 4 9 . 4 5 9 5 1 4

5 2 8 9 7 1 2 2 5 9 5 9 613 64 16 5 9 . 9 5 5 1 5 8

5 2 8 9 7 1 2 2 » 959 613 64 16 59 . 9 5 5 1 5 8

5 0 8 7 3 5 1 1 6 9 5 8 4 7 8 547 2 5 6 3 1 7 5 4 8 . 4 6 0 0 0 6

5 0 8 7 3 5 1 1 6 9 S 8 4 7 8 5472 5 6 3 1 7 5 4 8 . 4 6 0 0 0 6

(18)

16

Ta b l . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . /

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ć

b u d y n k ó w

P o w i e r z c h n i a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

P r z e c i ę t n a p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m 2 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j c a ł k o ­

w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t ym m i e s z ­ k a l n a F O R M A B U D O W N I C T W A

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

t y s .zł m ł m ł zł

G M I N Y / c d . / — t -... — --- - .

M I E R Z Ę C I C E ...

6 1 0 0 0 2 6 5 5 1 8 9 0 1 1 7 3 1 2 0 3 0 6 3 ,0 3 2 2 7 5

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ...

6 1 0 0 0 2 6 5 5 1 8 9 0 1 1 7 3 1 2 0 3 0 6 3 .0 3 2 2 7 5

inni w y k o n a w c y ...

61 0 0 0 2 6 5 S 1 8 9 0 ' 1 1 7 3 1 2 0 3 0 6 3 , 0 3 2 2 7 5

P A W Ł O W I C E ...

3 6 1 6 * 2 1 1 2 2 4 7 0 9 9 4 6 6 9 4 6 0 1 2 0 5 9 . 2 5 3 7 6 0

B u d o w n i c t w o s p ó ł d z i e l c z e ...

3 8 1 6 * 2 1 1 2 2 4 7 0 9 » 4 6 6 9 4 6 0 1 2 0 5 9 . 2 5 3 7 * 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

3 8 1 6 4 2 1 1 2 2 4 7 0 9 9 4 6 6 9 4 6 0 1 2 0 5 9 . 2 S 3 7 6 0

R U D N I K ...

6 5 7 4 * 3 0 2 0 1 1 2 5 8 2 1 0 0 . 5 3 2 7 0 6

B u d o w n i c t w o ir o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

6 S 7 * 4 3 0 2 0 1 1 2 5 8 2 1 0 0 . 5 3 2 7 0 6

nn i w y k o n a w c y ...

6 5 7 * 4 3 0 2 0 1 1 2 5 8 2 ' 1 0 0 . 5 3 2 7 0 6

R U C Z I N I E C ...

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

6 9 Í 0 0 2 3 8 2 1 3 4 6 1 1 2 0 7 7 1 9 7 0 . 8 5 1 4 1 2

p r a c y ...

5 7 0 0 2 1 0 1 0 6 5 8 5

1 1 0 6 . 0 5 3 7 7 4

in ni w y k o n a w c y ...

5 7 0 0 2 1 0 1 0 6 3 8 5

1

1 0 6 . 0 5 3 7 7 4

B u d o w n i c t w o r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ...

6 3 5 0 0 21 7 2 1 2 4 0 1 0 6 2 7 2 1 8 6 8 , 9

5 1 2 1 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a pozostałych resortów

6 3 5 0 0 21 7 2 1 2 4 0 1 0 6 2 7 2 1 « 6 8 . 9 5 1 2 1 0

S U S Z Ę C ...

7 0 3 0 0 2 1 3 9 1 1 9 8 7 6 2 7 2 1 8 6 6 .6

5 8 6 8 1

B u d o w n i c t w o r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w

p r a c y ... ...

7 0 3 0 0 2 1 3 9 1 1 9 8

7 6 2 7 2 1 8 6 6 . 6 5 8 6 8 1

i n n i w y k o n a w c y ...

7 0 3 0 0 2 1 3 9

1 1 9 8 7 6 2 7 2 1 8 - 6 4 . 6 5 8 6 8 1

T W O R Ó G ... ...

1 0 5 7 9 5 4 1 6 5 2 6 9 4 1 7 1 9 1 3 4 5 2 5 1 . 8 3 9 2 7 1

B u d o w n i c t w o

«ipdłdziel c.Tfl ... 8 0 0 5 8 3 3 6 7 2 2 8 5 1 4 9 2 1 1 4 4 8 4 7 . 6 3 5 0 3 6

i n n i w y k o n a w c y ... 8 0 0 5 8 3 3 6 7 2 2 8 5 1 4 9 2 1 1 4 4 8 4 7 . 6 3 5 0 3 6

(19)

I

17 T a b i . l . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 2 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­

N I O W Y M W E D Ł U G M I A S T I G M I N / d o k . / • , /

P o w i e r z c h n i a

c a ł k o ­ w t y m w t y m

M I A S T A - G M I N Y W a r t o ś ó w i t a b u ­ u ż y t k o w a m i e s z ­

F O R M A B U D O W N I C T W A b u d y n k ó w d y n k ó w m i e s z k a ń k a l n a G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

i t y s . z ł m 2

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

P r z e c i ę t n a p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s i - k a - n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 m 2 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j

G M I N Y / d o k . / T W O R Ó G / d o k . /

B u d o w n i c t w o n i e r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y ...

i n n i w y k o n a w c y

I

Z B R O S Ł A W I C E

B u d o w n i c t w o r o l n i c z y c h z a k ł a d ó w p r a c y . . ...

p r z e d s i ę b i o r s t w a pozostałych resortów i n n i w y k o n a w c y ...

2 5 7 3 7 7 9 8 4 0 9 2 2 7 2 0 4 1 0 2 . 2 6 2 9 2 7

2 5 7 3 7 7 9 8 4 0 9 2 2 7 2 0 * 1 0 2 . 2 6 2 9 2 7

1 7 0 8 3 * 3 7 8 0

\

2 * 7 6 1 5 2 2 1 * * 3 6 6 8 . 8 6 8 9 9 6

1 7 0 8 3 * 3 7 8 0 2 * 7 6 1 5 2 2 1 * 4 3 6 6 8 . 8 6 8 9 9 6

8 0 8 9 0 1 8 9 0 1 2 3 8 7 6 1

7 2 \ 1 8 6 8 , 8 6 5 3 3 9

8 9 9 * 4 1 8 9 0 1 2 3 8 7 6 1 7 2 1 8 6 8 , 8 7 2 6 5 3

\

(20)

18

T a b l . 2 . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A IM* P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­ N I O W Y M (b ez m i e s z k a ń u z y s k a n y c h w b u d y n k a c h n i e m i e s z k a l n y c h o r a z z a d a p t a c j i ) W E D Ł U G F O R M Y B U D O W N I C T W A

P o w i e r z c h n i a P r z e c i ę t n a

p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ n i a

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a

1

m

2

p o w i e r z ­ c h n i u ź y t - , k o w e j F O R M A B U O O W N I C T W A

W a r t o ś ó b u d y n k ó w

c a ł k o ­ w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t y m m i e s z ­ k a l n a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ M I A S T A - Ó M I N Y

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

k a n i a

t y s . z ł m

2

m

2

z ł

O G Ó Ł E M

...

4 7 4 6 1 1 74 u a * ?

2

n H > 6 0 9 1 5 8 1 7 0 0 5 * 5 ? 7 1 6 0 7 6 S i . 7 5 3 4 2 7

M I A S T A

K a t o w i c e ... ; ... •. , . 5 0 9 2 5 3 8 1 / 3 5 6 2 1 3 5 9 7 6 6 8 U 7 2 6 7 7 7 2 0 6 9 ' 5 2 . 7 5 2 2 * 6

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 3 3 ę.

6 6

?3 ?«'9V0 53 991 3 6 6 * 9 3 5

1 1 98

*

9

; * 5 7 5 8 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... 1 V 6 0 4 31 6 3 2 6 0 4 * 6 1 2 ¿ 7 9 2 6 2 8 5 0 7 7 U 5 7 . 9 ' * * 1 2 3

i n n i w y k o n a w c y ... ... 3 ? « 4 5?. 6 3 1 2 5 3 7 3 * 2 y 7 3 3 6 1 0 6 5 0 , 7 6 1 1 3.1

B ę d z i n ... y 4 3 6 ? ? ' ¿39'8 3 1 3 6 2 5 1 1 7 6 »

1 1 0 8

3 1 U 6 0 , 1 5 0 6 7 *

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 1 > H 0 7

9698

5 9 3 7 609' 1 6 y i f . k 5 0 9 * 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... 3 5 6 7 7 7 1 0 5 9 3 7 8 7 5 5 2 0 5 * 3 5 1 25 6 3 , 0 * 5 3 0 6

.Lnni w y k o n a w c y ... 9 2 7 9 5 2 5 6 0 1 0 5 0 6 2 6 6 * 16. 6 5 . 6 8 3,3 7 *

B y t o m ... 2 6 8 3 7 ? fi 3 5 6 3 5 5 3 2 2 0 3 3 9 5 0 2 9 5 0 9 3 6 5 6 . 9 ’ 5 0 * 2 8

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ... 1 1 5 * 1 3 1 4 * 1 8 2 2 3 5 U 0 1 7 6 1 5 1 7 0 1 5 0 « 5 / , 2 , 3 ?63<3

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... 1 ¿ 8 2 2 6 5 3 2 5 * 5 2 0 2 2 5 1 3 6 2 6 1 0 5 9 3 4 0 5 6 , 2, 6 3 * 0 0

i n n i w y k o n a w c y ... 2 6 7 5 ? *

«90

ci 4 * 1 5 2 7 0 9 1 ? 0 7 6 5S..1 6 J 0 6 6

C h o r z ó w .... ... * j y ? 7 s 3 5 1 8 6 6 2 2 * 2 3 8 * 5 6 1 0/ 61 , 9' 6 5 * * 2

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ... 2 8 5 3 2 1 5 6 5 * 5 5 2 2 2 0 1 2 2 1 2 50 5 1 . 1 8 5 8 8 8

s y s t e m g o s p o d a r c z y ... ?y 2 * 5 6 8 0 * 6 8 3 1 8 5 2 6 7 8 , 0 6 2 * 3 * '

i n n i w y k o n a w c y . . ... 1 2 5 * 1 Z *1 8 * 2 8 3 2 1 V 0 ü 1 ? 2 3 6 7 8 . 7 * 4 ¿ik

C h r z a n ó w ... 6 2 5 2 3 7 2 0 1 1 6 1 4 2 9 4 1 0 3 0 7 9 1 5 2 6 0 5 3 . ?' * 3 7 * 1

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P 1 K ... 6 2 5 2 3 7 2 0 1 1 6 1 4 2 9 4 1 0 3 0 7 9 1 5 2 6 5 5 3 . 9 ’ * 3 / * 1

C z e c h o w i c e - O z i e d z i c e . . , * 1 6 7 5 5 1 X > 2 * 1 1 6 7 0 8 0 0 0 7 7 6 2 J t 5 6 , ?' 3 5 7 1 2

(21)

19 T a b l . 2 . P R Z E C I Ę T N A B E Z P O Ś R E D N I A C E N A K O S Z T O R Y S O W A 1 M 1 P O W I E R Z C H N I U Ż Y T K O W E J M I E S Z K A Ń ' W U S P O Ł E C Z N I O N Y M B U D O W N I C T W I E M I E S Z K A ­

N I O W Y M W E D Ł U G F O R M Y B U D O W N I C T W A / c d ./

F O R M A B U D O W N I C T W A .

W a r t o ś ć b u d y n k ó w

P o w i e r z c h n i a

I z b y m i e s z ­ k a l n e

M i e s z ­ k a n i a

P r z e c i ę t n a p o w i e r z ­ c h n i a u ż y t k o w a j e d n e g o m i e s z ­ k a ­ nia

P r z e c i ę t n a b e z p o ś r e d ­ n i a c e n a k o s z t o r y ­ s o w a 1 ra1 p o w i e r z ­ c h n i u ż y t ­ k o w e j c a ł k o ­

w i t a b u ­ d y n k ó w

w t y m u ż y t k o w a m i e s z k a ń

w t y m m i e s z ­ k a l n a M I A S T A - G M I N Y

G E N E R A L N Y W Y K O N A W C A

\

t y s .zł m 2 m* zł

I A S T A / c d . /

C z e c h o w i c e - D z i e d z i c e / d o k . / '

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

3 5 2 5 6 7 1 ¿ 5 5 2 ? 1 9 8 6 0 6 0 6 1 6 1 6 6 5 3 . 7 3 5 1 5 6

i n n i w y k o n a w c y ...

8 4 1 8 8 5 0 7 2 2 4 7 2 1 9 4 0 1 6 0 4 0 61 . 8 3 4 0 5 7

< ♦ 2 2 3 5 0 1 1 1 9 1 7 4 6 6 4 7 0 0 4 6 4 1 53. 5 5 , 1 3 6671)

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

3 7 7 0 4 5 ?'3?S 6 1 4 5 3 8 3 0 3 3 0

w

5 5, 4 61 J 3 S

in n i w y k o n a w c y ...

4 5 3 0 5 1 7 ? 6 1 3 2 1 8 7 0 8 4 i4 5 3 . 0 3 4 i ? *

D ą b r o w a G ó r n i c z a ...

3 3 0 3 7 5 7 1 0 1 4 1 8 5 4 4 6 8 4 7 6 9 3 3 8 8 8 1 1 1 6 5 / . 5 5 4 3 3 0

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K . . : ... ,

3 1 0 9 4 5 0 8 / 4 3 8 5 3 8 9 3 4 0 3 8 3 S ¿ 6 0 9 5 5 5 A . 6 3 7 6 ? V

p r z e d s i ę b i o r s t w a MG i E ...

¿ 4 5 4 3 6 > 1 2 4 7 0 2 1 4 2 4 2 4 5 2 1 2 3 3 6 , 2 34«»'»/

i n n i . w y k o n a w c y ... ...

1 5 U B 81 4 8 5 6 3 5 5 4 3 0 7 0 1 7 6 56- 6 3 . 5 4 2 * 5 4

Z 4 3 t i 2 U 2 75 3 5 ? ' 50185«. 3 2 7 2 7 3 1 3 4 8 ?'3 3 6 * 2 % 3 6 33

p r z e d s i ę b i o r s t w a M B G P i K ...

7 8 8 8 8 7 2 f 5 3 5 1 7 9 9 7 1 1 4 4 6 1 1 0 9 3 1 0 5 8 , 1 4 S 3 5 4

p r z e d s i ę b i o r s t w a M G i E ...

1 4 3 0 R 3 4 4 0 ? 6 3

2 8 6 0 4 l 9 o 7 3 1 7? «

5 1 8 33. 2 5 0 0 2 2

¿ 1 « 5 6 1 4 8 6 0

5565 ¿ ¿ 0 »

2 2 7 1 63 5 5 , 2 6 J y 6 6

1 2 8 0 6 4 5 8 2 ? ' 2 4 3 8 1 6 8 2 1 7 5 46 54 , 2. 5 2 3 2 8

5 3 0 6 4 - ¿ 2 2 4 1 2 7 0

871 85

20 6 3 . 5 4i r a

7 5 0 0 0 1 6 0 5

1 1 6 3 811 ?t>

23 4 6 , 7 6 * 2 1 2

9 7 0 8 8 3 2 5 2 7 5

•I 0 7 9 3 ¿82

3 0 0 5 6 . 6 5 7 1 i,1

3 ’7 ? 9 4 i'3 0 3

531 3 36 05 3 33 <

56

62.3

3 ? « 5 2

6 4 2 3 2 0 1 f 51

)■

1 14 1 8 70.50 53 3

¿ 1 1 3 4 , 1 3 3 2 5 3

1 0 5 6 ? '

44 5 243 158 16 <►

6 ¿. 3 4 2 6 1 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :