• Nie Znaleziono Wyników

stosunek wartości siły nacisku działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "stosunek wartości siły nacisku działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie wiadomości z klasy 7

1. Ciśnienie - stosunek wartości siły nacisku działającej prostopadle do powierzchni do pola tej powierzchni.

p = F S gdzie:

F – siła nacisku S – pole powierzchni jednostki:

1Pa = 1 N

1m2 (paskal) Prawo Pascala

Przyłożone z zewnątrz ciśnienie w gazach i cieczach rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Przykład zastosowania prawa Pascala – podnośnik hydrauliczny

Urządzenie składa się z dwóch połączonych naczyń o różnych polach przekroju poprzecznego S1 i S2, wypełnionych nieściśliwą cieczą i zamkniętych ruchomymi tłokami. Jeśli do mniejszego z nich przyłożymy siłę F1, to zgodnie z prawem Pascala, ciśnienia muszą być jednakowe: p1 = p2

F1 S1=F2

S1

4.09.2018, [MW]

(2)

Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie wiadomości z klasy 7

Naczynia połączone, ciśnienie hydrostatyczne

Jak widać na rysunku poziom cieczy w każdej rurce jest taki sam. Ciśnienia przy dnie naczyń są sobie równe. We wszystkich naczyniach zatem ciśnienie wywierane na dno będzie jednakowe.

Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy zatem od kształtu naczynia, jego objętości czy całkowitego ciężaru cieczy, a jedynie od wysokości słupa cieczy. (paradoks hydrostatyczny)

Ciśnienie hydrostatycznego

p = dcieczy·g·h gdzie:

dcieczy – gęstość cieczy

g – przyspieszenie grawitacyjne (ziemskie) h – wysokość słupa cieczy

Parcie hydrostatyczne – siła nacisku wywierana przez ciecz

Gęstość

Gęstość można wyrazić wzorem: d= m V

gdzie: d – gęstość (kg/m3) m – masa (kg) V – objętość (m3)

4.09.2018, [MW]

(3)

Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie wiadomości z klasy 7

2. Siła wyporu

Fwyp = dcieczy·g·V gdzie:

dcieczy – gęstość cieczy

g – przyspieszenie grawitacyjne (ziemskie) V – objętość ciała zanurzonego w cieczy Prawo Archimedesa:

Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy.

Pływanie ciał

Na każde ciało zanurzone w cieczy działają dwie siły — siła ciężkości i siła wyporu. Od tego, która z nich jest większa, zależy to, czy ciało będzie pływać, czy zatonie.

Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3

Ciało pływa w cieczy.

dcieczy = dciała

Ciało tonie.

dcieczy < dciała

Ciało wypływa na powierzchnię.

dcieczy > dciała

W przypadku wypływania ciała na powierzchnię

m·g = dcieczy·g·Vzan.

Vzan. - objętość zanurzonej części ciała

dcieczy – gęstość cieczy, dciała – gęstość ciała

4.09.2018, [MW]

(4)

Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie wiadomości z klasy 7

Zadanie 1

Ciśnienie wynosi 10 Pa. Oznacza to, że na 1 m2 powierzchni wywierane jest parcie …….

Zadanie 2

Do naczynia z cieczą wrzucono drewniany klocek. Klocek zatrzymał się w cieczy na pewnym poziomie, jak na rysunku. Co można

powiedzieć o gęstości cieczy i klocka w tym przypadku?

Zadanie 3

W naczyniu z wodą znajdują się ciała wykonane z

różnych substancji. Uszereguj te ciała według gęstości – od najmniejszej do największej.

Zadanie 4

Rysunek przedstawia sytuację w momencie włożenia klocka do wody.

Co stanie się z klockiem w chwili, kiedy go uwolnimy?

Zadanie 5

Miedzianą kulkę o objętości 100 cm3 zanurzono w wodzie. Wiedząc, że gęstość wody wynosi 1000 kg

m3 , gęstość miedzi 9000 kg

m3 a wartość przyspieszenia ziemskiego 10 N

kg , oblicz wartość siły wypadkowej działającej na kulkę.

Zadanie 6

Na rysunku pokazano zależność ciśnienia

hydrostatycznego od głębokości pod powierzchnią cieczy. Oblicz gęstość cieczy.

Zadanie 7

Kotwica wykonana z ołowiu o gęstości 11350 kg

m3 wydaje się w wodzie lżejsza o 500 N niż w powietrzu.

a) Oblicz objętość Vk tej kotwicy.

b) Ile wynosi jej ciężar w powietrzu?

Gęstość wody wynosi 1000 kg

m3 .

4.09.2018, [MW]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podniesienie belki polowej na wysokość 0,75 m przy prędkości wiatru 2,4 m·s -1 zwiększyło znoszenie cieczy niemal dwukrotnie w odniesieniu do referencyjnej techniki standardowej,

Ustawiamy na scenie sześcian, a następnie dodajemy kolejny, który większy, który obejmuje sobą sześcian stworzony przed chwilą i trochę ponad nim.. Zaznaczamy większy

Ustawiamy na scenie sześcian, a następnie dodajemy kolejny, który większy, który obejmuje sobą sześcian stworzony przed chwilą i trochę ponad nim.. Zaznaczamy większy

Mierzone przez nas wielkości fizyczne zwykle są od siebie zależne. ciężar ciała zależy od jego masy, masa ciała zależy od jego objętości lub droga jaką przebywacie

Wartości zagęszczeń końcowych oraz udziałów masowych i objętościowych osadów są na tym samym poziomie (dane nieprzedstawione). Obciążnik do cieczy

wet pogorszyć sytuację, kiedy będą one utrudniać rozpływanie się paliwa i powodować jego zatrzymanie na małej powierzchni, co przyczynia się do pogorszenia

, Lasko St.; Opracowanie technologii urabiania piaskowca szklarskiego przy wspomaganiu pracy koparki KWK-106 wysokoenerge­. tyczną strugą

Uczniowie układają rozsypankę, która zawiera: rzuty równoległe graniastosłupów prawidłowych oraz prostopadłościanu i sześcianu, a także wzory na pola podstawy,