• Nie Znaleziono Wyników

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O I N S T Y T U C J I K U L T U R Y Z A 2016 R O K

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O I N S T Y T U C J I K U L T U R Y Z A 2016 R O K"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

15 marca 2017 roku.

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E

Z W Y K O N A N I A

P L A N U F I N A N S O W E G O

I N S T Y T U C J I K U L T U R Y

Z A 2016 R O K

(2)

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

za 2016 rok Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.230.000,00.00 zł, w tym :

- dochody własne GOK 44.500,00 zł

- dochody własne Kino Mewa 118.000,00 zł

- dotacje z budżetu na działalność bieżącą 1.047.500,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.183.661,23 zł co stanowi 96,23 % planowanych przychodów w tym :

- dochody własne GOK – 40.019,84 zł co stanowi 73,43 % planowanych wpływów, - dochody własne Kino Mewa – 96.141,39 zł co stanowi 75,11 % planowanych wpływów, - dotacje z budżetu na działalność bieżącą – 1.047.500,00 zł, co stanowi 100,00 %

planowanych dotacji,

Realizacja przychodów przebiegała prawidłowo.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.230.000,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.161.292,87 zł co stanowi 94,41 % planu.

(3)

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 408.555,14 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.077,00 zł, - umowy o dzieło – 234.004,00 zł,

- delegacje i ryczałty – 16.259,26 zł,

- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego, wyposażenia – 120.214,77 zł,

- opłata za energię, gaz, wodę – 87.919,64 zł,

- zakup usług pozostałych - występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego – 269.869,56 zł, - zakup usług remontowych – 184,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 318,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.017,77 zł,

- opłaty różne - ubezpieczenie majątku, opłaty audiowizualne, członkowskie – 2.335,60 zł, - szkolenia – 4.537,63 zł.

Poniesione koszty w roku 2016 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 22.368,36 zł.

Zobowiązania z roku 2015 zostały uregulowane.

Środki obrotowe na 01.01.2016 r. – minus (-) 5.064,62 zł - środki pieniężne – 2.051,37 zł

- należności netto – 1.392,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.507,99 zł Środki obrotowe na 31.12.2016 r. – 17.303,74 zł - środki pieniężne – 24.790,88 zł

- należności netto – 1.278,97 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 8.766,11 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2016 roku w kwocie 8.766,11 zł, dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane.

Lp. Numer faktury Data faktury Termin zapłaty Kwota brutto 1. C1P11835382/1611/00014 2016-12-05 2017-01-14 2.509,74 2. FV/0234/2016 2016-12-30 2017-01-13 2.186,86

3. 380/2016 2016-12-31 2017-01-14 367,07

4. 272/16 2016-12-31 2017-01-14 777,60

5. 344/2016 2016-12-30 2017-01-13 247,09

6. 97/12/2017 2016-12-31 2017-01-14 1.121,81

7. 1355/2016 2016-12-28 2017-01-04 356,40

8. (S)FS-141/12/2016/S 2016-12-31 2017-01-14 52,46

9. 185/W/2016 2016-12-29 2017-01-12 32,20

10. FV/0232/2016 2016-12-29 2017-01-12 123,60

11. FV/116/12/2016 2016-12-29 2017-01-12 215,88

12. 661/12/2016 2016-12-27 2017-01-10 596,80

13. 1669/2016 2016-12-31 2017-01-07 98,40

14. BC4033916 2016-12-15 2017-01-05 80,20

RAZEM 8.766,11

(4)

Należności w wysokości 1.278,97 zł dotyczą:

- rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2016 r. – 561,00 zł,

- kwot podatku VAT naliczonego do rozliczenia w miesiącu styczniu 2017 r. - 292,18 zł, - należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży:

• nr 77/2016 z dnia 2016-12-31, termin zapłaty 2017-01-14, na kwotę 346,00 zł,

• nr 78/2016 z dnia 2016-12-31, termin zapłaty 2017-01-21, na kwotę 79,79 zł.

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 270.830,00 zł, w tym :

- dochody własne 1.600,00 zł

- dotacje z budżetu 257.000,00 zł

- dotacje celowe 12.230,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 270.788,00 zł co stanowi 99,98 % planowanych przychodów w tym:

- dochody własne – 1.558,00 zł co stanowi 97,38 % planowanych wpływów, - dotacje z budżetu – 257.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji, - dotacje celowe – 12.230,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych dotacji.

Biblioteka otrzymała :

- dotację w wysokości 12.230,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek na podstawie Umowy Nr BN/2808/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 roku, która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 270.830,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 269.949,31 zł co stanowi 99,67 % planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne – 143.681,68 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł, - zakup księgozbioru – 53.545,95 zł,

- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości – 16.962,51 zł,

- umowy o dzieło – spotkania autorskie, teatralne i literacko-czytelnicze – 24.299,00 zł, - delegacje i ryczałty – 3.892,90 zł,

- zakup usług pozostałych – 24.285,48 zł.

Poniesione koszty w roku 2016 były niższe w stosunku do przychodów kwotę 838,69 zł.

Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań z roku 2015.

Należności i zobowiązania na koniec 2016 roku nie występują.

(5)

Środki obrotowe na 01.01.2016 r. – 2.181,04 zł - środki pieniężne – 2.181,04 zł

- należności netto – 0,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł Środki obrotowe na 31.12.2016 r. – 3.019,73 zł - środki pieniężne – 3.019,73 zł

- należności netto – 0,00 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.278,97 zł w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 8.766,11 zł w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109 - Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Budzyń, dnia 31.01.2017 r.

………. ……….

Główny Księgowy Kierownik jednostki

(6)

Rozdział 92109 Przychody

Klasyfikacja budżetowa

dział rozdział §

2 3 4 5 6 7

921 92109

2 051,37 1 392,00 8 507,99

182 500,00 136 161,23 74,61 54 500,00 40 019,84 73,43 128 000,00 96 141,39 75,11 2480 1 047 500,00 1 047 500,00 100,00 1 230 000,00 1 183 661,23 96,23

24 790,88 1 278,97 8 766,11

……….. ……….

Główny Księgowy Kierownik jednostki

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016. r.

31.01.2017 data Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

Razem

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.

Dochody własne w tym:

Stan należności na dzień 01.01.2016 r.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r.

Dotacje z budżetu na działalność bieżącą - dochody Kino "Mewa"

- dochody GOK

Plan po zmianach

za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE zawierające zestawienie wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

Wykonanie od początku roku

1

% Kod pozycji

(7)

Rozdział 92109 Koszty

dział rozdział §

2 3 4 6 7

921 92109

4010 346 354,78 100,00

4110 55 324,94 99,97

4120 6 875,42 99,64

4170 234 004,00 100,00

4210 120 214,77 78,15

4260 87 919,64 99,97

4270 184,50 97,11

4280 318,00 99,38

4300 269 869,56 88,57

4360 5 017,77 98,39

4410 16 259,26 99,75

4430 2 335,60 99,39

4440 12 077,00 99,81

4700 4 537,63 99,95

1 161 292,87 94,41

………. ……….

Główny Księgowy Kierownik jednostki

% Plan po zmianach

Kod pozycji

Klasyfikacja budżetowa

6 900,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 340,00

Podróże służowe krajowe

Wykonanie od początku roku

320,00 87 950,00 Składki na Fundusz Pracy

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia 153 830,00

234 010,00 Wynagrodzenia bezosobowe

2 350,00 Zakup usług pozostałych

Zakup usług remontowych 190,00

12 100,00 16 300,00

5 1

346 370,00

304 700,00 Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

data

RAZEM 1 230 000,00

5 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych

4 540,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

31.01.2017 Szkolenia opracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej Różne opłaty i składki

(8)

Rozdział 92116 Przychody

Klasyfikacja budżetowa

dział rozdział §

2 3 4 6 7

921 92116

2 181,04 0,00 0,00

1 558,00 97,38

2480 257 000,00 100,00

2480 12 230,00 100,00

270 788,00 99,98

3 019,73

0,00

0,00

……….. ……….

Główny Księgowy Kierownik jednostki

Dotacje z budżetu 257 000,00

12 230,00 Razem

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2016 r.

%

Dotacje celowe - zakup nowości wydawniczych BN

270 830,00 1 600,00 Dochody własne

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r.

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE zawierające zestawienie wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

5

Plan po zmianach

Wykonanie od początku roku

31.01.2017 data Stan należności na dzień 31.12.2016 r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Kod pozycji

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 r.

Stan należności na dzień 01.01.2016 r.

1

(9)

Rozdział 92116 Koszty

dział rozdział §

2 3 4 6 7

921 92116

4010 121 920,00 100,00

4110 20 848,32 99,99

4120 913,36 99,28

4170 24 299,00 100,00

4210 16 962,51 95,89

4240 53 545,95 99,99

4300 24 285,48 99,53

4410 3 892,90 99,82

4440 3 281,79 99,45

269 949,31 99,67

……… ……….

Główny Księgowy Kierownik jednostki

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 850,00 121 920,00 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan po zmianach

Klasyfikacja budżetowa Wykonanie od

początku roku %

1 5

Kod pozycji

920,00 24 300,00 17 690,00 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek 53 550,00

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

31.01.2017 data

Razem 270 830,00

Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24 400,00 3 900,00

3 300,00

Cytaty

Powiązane dokumenty

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) analiza istniejących audiodeskrypcji.. omówienie

– w świetle zatem prawdy formalnej w przypadku wydania wyroku zaocznego, zgodność z prawdziwym stanem rzeczy oznacza zgodność z materiałem znajdującym się w aktach sprawy,

Zasadniczo powiela ona rozwiązania wcześniejszej ustawy z 1 r., ale uwzględnia także rozwiązania ustawodawstwa krajowego (w tym jeden z typów pozwoleń wodnoprawnych,

W konsekwencji człowiek nie może (i nie powinien próbować) uwolnić się od swojej fizyczno- ści. Jest przede wszystkim bytem somatycznym, który zaspokoić musi konkret- ne

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Cyfryzacja Sali kinowej Kina "Mewa" w Budzyniu. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego

Post wigilijny jest zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyznaniach chrześcijańskich nie jest nakazany.. Biskupi łacińscy zachęcają do zachowania tego

warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej

2) projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w tym POPC.001 - projekt „Utworzenie Krajowego