Gospodarka mieszkaniowa i komunalna województwa katowickiego w 1986 roku

Pełen tekst

(1)

O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

m m — mmmmmmmmm— mm '■ mmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Do ułylku odresoło Egz. nr

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA W OJEW ÓDZTW A KATOWICKIEGO W 7986 ROKU

' (

f

Katowice 1987

(2)

SPIS TREŚCI

Uwagi me t o d y c z n e ... ... ...

UwagI a nalityczne ... ...

SPIS TABLIC

Bilans zasobó w m i e s z k a n i o w y c h z a m i eszkanych ... 4,....,...

Bilans zasob ów m i e s z k a n i o w y c h zamie s z k a n y c h w e d ł u g miast I gmin ...

Warunki m i e s z k a n i o w e według m i a s t a gmin ...

Zasoby m i e s z k a n i o w e wła sne spółdzielni m i e s z k a n i o w y c h wedł u g miast ...

«

M i e s z k a n i a oddane do uż ytku w gospodarce naro do we j ...

Mi e s z k a n i a oddane do uży tk u w gos po darce uspoł e c z n i o n e j wedł u g inwestor ów ...

,*

Mi es zkania, Izby, pow ierzchnia uż yt kowa m l e s z k a ń odd anych do uż yt ku w go sp od ar ce narodowej we dł ug miast I gmin ... ... ...

Budynki mi e s z k a l n e oddane do uż yt ku w gospodarce narodo we j we dług mi ast I gmin M i e s z k a n i a uz ys ka ne I rozdysp on ow an e wed ł u g k i e r u n k ó w pr zeznaczenia ...

Przydz i a ł y m i e s z k a ó na cele m i e s z k a l n e .........

Mi as t a I ludność w miasta ch , w któr yc h Istniały urządzeńIa ko munalne ... #....

L udnoś ć korzyst aj ąc a ż sieci ko mu na ln ej w m i a s t a c h ... ...

Lud no ść w m i a s t a c h korzysta ją ca z sieci wodo ci ąg ow ej , kan al izacyjnej I gazowej U r z ą d z e ń I a wodociągowe, kanałIzacyjne I zużycie wo dy z w o d o c i ą g ó w w g o s p o d a r ­

stwach do mowych wed łu g mia st i g m i n ... ...

Od biorcy i zużycie energii elektryc zn ej w g ospodarstwach dom ow yc h oraz na o ś w i e ­ tlenie ulic I pla có w ... .'...

Sieć gazowa oraz zużycie gazu sieciowe go I pł yn nego w g o s p o darstwach dom ow yc h Ur ządz e n i a ogr ze wn ic ze ... ... . ...

Powierzchnia oczysz cz an yc h ulic I pla c ó w oraz wyw óz nieczystości przez zakłady oczyszc zan ia ...

Tabor mechan i c z n y i sprzęt za kł adów oczyszcz an ia oraz powierz ch ni a oczyszczanych ulic I, p I aców ... ... ...

Mias ta oraz gminy na tor enie,к tórych przeb ega ja trasy komunikacji mi ejskiej ...

Parki I zieleńce w mia s t a c h ... ...

Taksówki osobowe I ba gażowe ...

Opracował Oddział Inwestycji, Budownictwa, Transportu I Gospodarki Terenowej

W U S Kitowke, ип>Л1Ь'*7 д i

(3)

UWAGI METO

P u b l i k a c j a z a w i e r a i n f o r m a c j e s t a t y s t y c z n e c h a r a k t e r y z u ­ j ą c e s t a n g o s p o d a r k i m i e s z k a n i o w e j i k o m u n a l n e j w o j e w ó d z t w a k a t o ­ w i c k i e g o w 1 9 8 6 n a t l e w y n i k ó w z lat p o p r z e d n i c h .

D a n e d o t y c z ę c e g o s p o d a r k i m i e s z k a n i o w e j o b e j m u j ą i n f o r m a c j e o,:

- z a s o b a c h m i e s z k a n i o w y c h / o p r a c o w a n e w f o r m i e b i l a n s u / , - e f e k t a c h b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o ,

- p r z y d z i a ł a c h m i e s z k a ń .

D a n e d o t y c z ą c e g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j z a w i e r a ja i n f o r m a -

'

с je o* . «

- p o d s t a w o w y c h u r z ą d z e n i a c h k o m u n a l n y c h I s t n i e j ą c y c h n a t e r e n I e m i a s t I w s i ,

- u s ł u g a c h k o m u n a l n y c h ś w i a d c z o n y c h l u d n o ś c i / п р . o d o s t a r c z o n e j d o g o s p o d a r s t w d o m o w y c h w o d z i e , e n e r g i i e l e k t r y c z n e j , g a z i e / .

I . G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Z a s o b y m i e s z k a n i o w e

I n f o r m a c j e o z a s o b a c h m i e s z k a n i o w y c h I m i e s z k a n i a c h o d d a n y c h d o u ż y t k u d o t y c z ą m i e s z k a ń w b u d y n k a c h m i e s z k a l n y c h

I n i e m i e s z k a l n y c h . I n f o r m a c j e o m i e s z k a n i a c h n i e o b e j m u j ą l o k a l i z b i o r o w e g o z a m i e s z k a n i a / h o t e l i p r a c o w n i c z y c h , i n t e r n a t ó w , d o m ó w o p i e k i s p o ł e c z n e j I I n . / o r a z p o m i e s z c z e ń n i e p r z e z n a c z o n y c h n a c e l e m i e s z k a l n e n p . l o k a l e s k l e p o w e , p i w n i c e .

P o d s t a w o w y m i m i e r n i k a m i z a s o b ó w m i e s z k a n i o w y c h są * m i e s z k a n i a , i z b y I p o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a m i e s z k a ń .

B u d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e

I n f o r m a c j e o e f e k t a c h b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o o b e j m u j ą m i e s z k a n i a w b u d y n k a c h o d d a n y c h d o u ż y t k u w o k r e s i e o d 1 s t y c z n i a

d o 31 g r u d n i a d a n e g o roku,.

W g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j j a k o " o d d a n e d o u ż y t k u "

p r z y j ę t o e f e k t y m i e s z k a n i o w e w b u d y n k a c h , k t ó r e z o s t a ł y o d e b r a n e n a p o d s t a w i e p r o t o k o ł ó w o d b i o r u p r z e z i n w e s t o r a o d w y k o n a w c y .

W g o s p o d a r c e n i e u s p o ł e c z n i o n e j j a k o o d d a n e d o u ż y t k u p r z y j ę t o b u d y n k i / m i e s z k a n i a / , w k t ó r y c h r o z p o c z ę t o s t a ł e u ż y t k o ­ w a n i e p r z y n a j m n i e j 1 izby.

(4)

P u b l i k a c j a z a w i e r a r ó w n i e ż t a b l i c e o p r z y d z i a ł a c h m i e s z k a ń w y d a n y c h w o k r e s i e s p r a w o z d a w c z y m 1 I - 3 1 X I I 1 9 8 6 r. z a r ó w n o n a m i e s z k a n i a z n o w e g o b u d o w n i c t w a j a k i m i e s z k a n i a u z y s k a n e z r u c h u l u d n o ś c i . T a b l i c e te z a w i e r a j ą i n f o r m a c j e o p r z y d z i a ł a c h m i e s z k a ń w e d ł u g d y s p o n e n t ó w z a s o b ó w m i e s z k a n i o w y c h w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z ­ n i o n e j , t z n . t e r e n o w e o r g a n y a d m i n i s t r a c j i p a ń s t w o w e j , s p ó ł d z i e l ­ c z o ś ć m i e s z k a n i o w ą o r a z p a ń s t w o w e z a k ł a d y p r a c y .

i .

D e f i n i c j e i o k r e ś l e n i a S t o s o w a n e w s t a t y s t y c e g o s p o d a r k i m i e s z k a - . ni o w e j

✓ e • ‘

M i e s z k a ń ie j e s t t o w y o d r ę b n i o n y k o n s t r u k c y j n i e w b u d y n k u lokal

-7 д

p r z e z n a c z o n y d o z a m i e s z k a n i a , s k ł a d a j ą c y s i ę z j e d n e j lub w i ę c e j izb, p o s i a d a j ą c y n i e z a l e ż n e w e j ś c i e .

I z b a j e s t to c z ę ś ć s k ł a d o w a m i e s z k a n i a o d d z i e l o n a s t a ł y m i ś c i a n a m i ,

2

,

o p o w i e r z c h n i c o n a j m n i e j 4 m , p o s i a d a j ą c a b e z p o ś r e d n i e o ś w i e t l e ­ n i e d z i e n n e . Z a i z b ę u w a ż a s i ę z a r ó w n o p o k ó j j a k i k u c h n i ę .

' . " . . .

P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a m i e s z k a n i a J e s t to ł ą c z n a p o w i e r z c h n i a

p o k o i , k u c h n i , p r z e d p o k o i , ł a z i e n k i I i n n y c h p o m i e s z c z e ń w c h o d z ą ­ c y c h w s k ł a d m i e s z k a n i a .

W a r u n k i m i e s z k a n i o w e l u d n o ś c i s c h a r a k t e r y z o w a n o n a p o d s t a w i e d a n y c h 0 z a s o b a c h m i e s z k a n i o w y c h w k o r e l a c j i z l u d n o ś c i ą w m i e s z k a n i a c h z a p o m o c ą n a s t ę p u j ą c y c h w s k a ź n i k ó w : p r z e c i ę t n a p o w i e r z c h n i a u ż y t k o ­ w a p r z y p a d a j ą c a n a m i e s z k a n i e , n a i z b ę , n a o s o b ę .

Z a s o b y n i e z a m i e s z k a n e są t o m i e s z k a n i a o d d a n e d o u ż y t k u l e c z

j e s z c z e n i e z a s i e d l o n e , m i e s z k a n i a n i e z a m i e s z k a n e z p o w o d u z m i a n y l o k a t o r a , lub z i n n y c h p r z y c z y n .

1 I . G O S P O D A R K A K O M U N A L N A

I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j u j ę t o w s p o s ó b k o m p l e k s o w y , t j . n i e z a l e ż n i e o d w y s t ę p u j ą c y c h f o r m o r g a n i z a c y j n y c h

I p r z y n a l e ż n o ś c i r e s o r t o w e j j e d n o s t e k . D a n e o p r a c o w a n o t z w . m e t o d ą o b i e k t o w ą , t j . w e d ł u g l o k a l i z a c j i u r z ą d z e ń lub m i e j s c a ś w i a d c z e n i a u s ł u g k o m u n a l n y c h . D a n e o u r z ą d z e n i a c h o b e j m u j ą u r z ą d z e n i a c z y n n e

lub c z a s o w o n i e c z y n n e / n i e d ł u ż e j n i ż 1 r o k / .

(5)

D e f i n i c j e I o k r e ś l e n i a s t o s o w a n e w s t a t y s t y c e g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j

D o m i a s t w y p o s a ż o n y c h w:

1/ w o d o c i ą g - z a l i c z o n o te m i a s t a , w k t ó r y c h s i e ć w o d o c i ą g o w ą

r o z d z i e l c z a / u l i c z n a / w y n o s i ł a c o n a j m n i e j 2 5 0 m i r ó w n o c z e ś n i e o b s ł u g i w a ł a 5 b u d y n k ó w m i e s z k a l n y c h p o s i a d a j ą c y c h c o n a j m n i e j 2 5 m i e s z k a ń lub 2 z d r o j e u l i c z n e ,

2/ k a n a I i z a c ję - z a l i c z o n o te m i a s t a , w k t ó r y c h s i e ć k a n a l i z a c y j n a / u l i c z n a / o g ó l n o s p ł a w n a i n a ś c i e k i g o s p o d a r c z e w y n o s i ł a c o n a j m n i e j 2 5 0 m , o d k t ó r e j p r o w a d z i c o n a j m n i e j 5 p o ł ą c z e ń d o b u d y n k ó w m i e s z k a l n y c h p r a z m i a s t a p o s i a d a j ą c e s i e ć n a w o d y o p a d o w e , j e ż e l i d o tej s i e c i o d p r o w a d z a n e s ą r ó w n i e ż ś c i e k i

/ *

g o s p o d a r c z e , p r z y c z y m jej d ł u g o ś ć I - l i c z b a b u d y n k ó w p o d ł ą c z o n y c h

i

o d p o w i a d a k r y t e r i o m w y ż e j p o d a n y m .

3/ g a z - z a l i c z o n o te m i a s t a , w k t ó r y c h s i e ć g a z o w a r o z d z i e l c z a / u l i c z n a / w y n o s i ł a co, n a j m n i e j 2 5 0 m i r ó w n o c z e ś n i e o b s ł u g i w a ł a c o n a j m n i e j 2 5 m i e s z k a ń .

S i e ć w o d o c i ą g o w a , g a z o w a lub c i e p l n a j e s t to systl&m p r z e w o ­ d ó w d o p r o w a d z a j ą c y c h w o d ę , g a z lub e n e r g i ę c i e p l n ą d o m i e j s c a o d b i o r u / b u d y n k u lub i n n e g o o b i e k t u / .

S I e ć k a n a I i z a c y jna j e s t to s y s t e m k a n a ł ó w k r y t y c h / p o d z i e m n y c h , o d p r o w a d z a j ą c y c h ś c i e k i z b u d y n k ó w I i n n y c h o b i e k t ó w d o u r z ą d z e ń o c z y s z c z a j ą c y c h Ś c i e k i . '

D a n e d o t y c z ą c e w s z y s t k i c h r o d z a j ó w s i e c i n i e o b e j m u j ą p o ł ą c z e ń p r o w a d z ą c y c h d o b u d y n k ó w I I n n y c h o b i e k t ó w .

W s y s t e m i e s i e c i w o d o c i ą g o w e j , g a z o w e j i c i e p l n e j r o z r ó ż n i a s i ę s i e ć m a g i s t r a l n ą / p r z e s y ł o w ą / , s i e ć r o z d z i e l c z ą o r a z p o ł ą c z e n i a d o b u d y n k ó w I I n n y c h o b i e k t ó w .

V

S Ieć m a g I s t r a l n ą s t a n o w i ą p r z e w o d y , d o k t ó r y c h n i e są b e z p o ś r e d n i o d o ł ą c z o n e b u d y n k i ; z a p o m o c ą t y c h p r z e w o d ó w d o p r o w a ­ d z o n a j e s t w o d a , g a z l u b e n e r g i a c i e p l n a o d ź r ó d ł a d o s i e c i r o z d z i e l c z e j .

S i e ć r o z d z i e l c z a są to p r z e w o d y p r z e z n a c z o n e d o d o p r o w a d z e ­ n i a w o d y , g a z u lub e n e r g i i c i e p l n e j d o b u d y n k ó w lub i n n y c h o b i e k t ó w .

W s y s t e m i e s i e c i k a n a l i z a c y j n e j w y s t ę p u j ą k o l e k t o r y I p o z o s t a ł a s i e ć o d p r o w a d z a j ą c a , t J . s i e ć n a t e r e n a c h z a b u d o w y o r a z p o ł ą c z e n i a d o b u d y n k ó w i i n n y c h o b i e k t ó w .

(6)

k o Ie k t o r у są to k a n a ł y , z a p o m o c ą k t ó r y c h o d b i e r a n e są ś c i e k i z s i e c i z n a j d u j ą c e j s i ę n a t e r e n i e z a b u d o w y i o d p r o w a d z a n e d o o d b i o r n i k ó w .

S i e ć o g ó l n o s p ł a w n a są to k a n a ł y p r z e z n a c z o n e d o o d p r o w a d z a ­ n i a w s z y s t k i c h r o d z a j ó w ś c i e k ó w , tj. ś c i e k ó w g o s p o d a r c z y c h i w ó d

o p a d o w y c h . z

Z d r ó j u li c z n y j e s t to u r z ą d z e n i e z a i n s t a l o w a n e d o u l i c z n e g o p r z e w o d u w o d o c i ą g o w e g o , k t ó r e s ł u ż y d o p o b i e r a n i a w o d y p r z e z

l u d n o ś ć b e z p o ś r e d n i o z t e g o p r z e w o d u .

D a n e o z u ż y c i u w o d y z w o d o c i ą g ó w w g o s p o d a r s t w a c h d o m o w y c h o b e j m u j ą i l o ś ć w o d y p o b r a n e j z s i e c i w o d o c i ą g o w e j o r a z p o b r a n e j z e z d r o j ó w p o d w ó r z o w y c h lub u l i c z n y c h d l a p o t r z e b g o s p o d a r s t w d o m o w y c h

lub z b i o r o w e g o z a m i e s z k a n i a . '• v

I n f o r m a c j e o l i c z b i e o d b i o r c ó w I z u ż y c i u e n e r g i i e l e k t r y c z ­ n e j d o t y c z ą o d b i o r c ó w , k t ó r z y o p ł a c a j ą r a c h u n k i z a z u ż y t ą e n e r g i ę e l e k t r y c z n ą w e d ł u g s t a w e k g r u p y t a r y f o w e j " g o s p o d a r s t w a d o m o w e " lub

" n i e u s p o ł e c z n i o n e g o s p o d a r s t w a r o l n e " .

V 4

I n f o r m a c j e o l i c z b i e o d b i o r c ó w i z u ż y c i u g a z u s i e c i o w e g o o b e j m u j ą g o s p o d a r s t w a d o m o w e i g o s p o d a r s t w a z b i o r o w e g o z a m i e s z k a ­ n i a .

Z u ż y c i e g a z u p ł y n n e g o o k r e ś l o n o i l o ś c i ą g a z u s p r z e d a n e g o w d a n y m o k r e s i e d l a s t a ł y c h o d b i o r c ó w p r z e z j e d n o s t k i r o z p r o w a ­ d z a j ą c e g a z w b u t l a c h .

Z u ż y c i e g a z u s i e c i o w e g o i p ł y n n e g o p o d a n o w u m o w n y c h j e d n o s - t k a c h p r z e l i c z e n i o w y c h / j e d n o s t k a u m o w n a * 1 m g a z u o c i e p l e

s p a l a n i a 1 6 7 4 7 k J / .

D a n e d o t y c z ą c e o g r z e w n i с t w a o b e j m u j ą m i e s z k a n i a o g r z e w a n e c e n t r a l n i e lub o b j ę t e d o s t a w ą c i e p ł e j w o d y z a p o m o c ą w ł a s n e j s i e c i c i e p l n e j , o b c e j e k s p l o a t o w a n e j p o w i e r n i c z o / j e d n o s t e k g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j i m i e s z k a n i o w e j lub s p ó ł d z i e l n i m i e s z k a n i o w y c h / o r a z z a k u p i o n e j z k o t ł o w n i lub e l e k t r o c i e p ł o w n i o b c y c h .

U l i c e / p l а с е / s t a n o w i ą s p e c j a l n i e w y z n a c z o n e t e r e n y o

u t w a r d z o n e j n a w i e r z c h n i , p o s i a d a j ą c e w y d z i e l o n e p a s y r u c h u p o j a z d ó w / p a s y j e z d n e / o r a z p a s y r u c h u p i e s z e g o / p a s y c h o d n i k o w e / .

J e z d n i e w m i a s t a c h są to p a s y u l i c / p l a c ó w / p r z e z n a c z o n e i d o r u c h u p o j a z d ó w n a o b s z a r z e a d m i n i s t r a c y j n y m m i a s t .

(7)

b

D a n e d o t y c z ą c e u l i c i p l a c ó w n i e o b e j m u j ą d r ó g d o j a z d o w y c h i c h o d n i k ó w p r z e z n a c z o n y c h d l a m i e s z k a ń c ó w b l o k ó w w o s i e d l a c h

m i e s z k a n i o w y c h ) .

UWAGI ANALITYCZNE

V

S t a n g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j i m i e s z k a n i o w e j m a z n a c z n y w p ł y w n a p o z i o m ż y c i a m i e s z k a ń c ó w k a ż d e g o r e g i o n u , a w s z c z e g ó l n o ś c i ,

w o j e w ó d z t w a w i e l k o p r z e m y s ł o w e g o j a k i m jes t w o j e w ó d z t w o k a t o w i c k i e . N i e s t e t y s y t u a c j a m i e s z k a n i o w a , jak n ó w n i e ż s t a n g o s p o d a r k i

k o m u n a l n e j w o j e w ó d z t w a n i e jes t z a d o w a l a j ą c y . N i n i e j s z a p u b l i k a c j a z a w i e r a k i l k a n a ś c i e t a b l i c c h a r a k t e r y z u j ą c y c h s t a n g o s p o d a r k i

m i e s z k a n i o w e j i k o m u n a l n e j w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w 1 9 8 6 г . w p o r ó w n a n i u z l a t a m i p o p r z e d n i m i .

G ł ó w n y m ź r ó d ł e m p r z y r o s t u ś r o d k ó w t r w a ł y c h , w g o s p o d a r c e m i e s z k a n i o w e j i k o m u n a l n e j są i n w e s t y c j e . I c h o c i a ż u d z i a ł

n a k ł a d ó w i n w e s t y c y j n y c h n a g o s p o d a r k ę k o m u n a l n ą i m i e s z k a n i o w ą s t a n o w i p o w a ż n ą p o z y c j ę w c a ł o ś c i n a k ł a d ó w i n w e s t y c y j n y c h w g o s p o ­ d a r c e n a r o d o w e j /w 1986 r. 2,4%/,to nadal potrzeby w tym zakresie są

z n a c z n e . L a t a o s i e m d z i e s i ą t e c h a r a k t e r y z u j e s t a ł y s p a d e k r o z m i a r ó w ' b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o . W c i ą ż n o t u j e s i ę w y d ł u ż a n i e c y k l u

b u d o w y , p r z e z c o r ó w n i e ż m a l e j e l i c z b a o d d a n y c h d o u ż y t k u m i e s z k a ń .

I l u s t r a c j ą t e n d e n c j i w b u d o w n i c t w i e m i e s z k a n i o w y m w o s t a t n i c h l a t a c h j e s t p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

1

1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 8 6

L i c z b a o d d a n y c h d o u ż y t k u

m i e s z k a ń w t y s ... 3 3 , 3 2 0 , 7 1 9 , 6

S p a d e k / - / lub w z r o s t /+/

w % / r o k p o p r z e d n i = 1 0 0 / - 2 6 , 6 - 1 0 , 5 - 4 , 6

W o j e w ó d z t w o k a t o w i c k i e c h a r a k t e r y z u j e w y s o k i s t o p i e ń u s p o ł e c z n i e n i a b u d o w n i c t w a . W 1 9 8 6 r. p o n a d 8 3 % m i e s z k a ń o d d a n o d o u ż y t k u w g o s p o d a r c e u s p o ł e c z n i o n e j .

S t a n b u d o w n i c t w a m i e s z k a n i o w e g o n a t i e z m i a n d e m o g r a f i c z ­ n y c h m o ż n a z i l u s t r o w a ć w s k a ź n i k a m i o k r e ś l a j ą c y m i l i c z b ę o d d a n y c h m i e s z k a ń n a 1 0 0 0 z a w a r t y c h m a ł ż e ń s t w , 1 0 0 0 l u d n o ś c i o r a z n a 1 0 0 0

o s ó b p r z y r o s t u n a t u r a l n e g o :

(8)

M i e s z k a ń i a I z b y

L A T A

n a 1 0 0 0 z a w a r ­

t y c h m a ł ż e ń s t w n a 1 0 0 0 I u d n o ś c I na 1000 osób

o g ó ­ ł e m

m l a-

s t a w i e ś o g ó ­ ł e m

m l a-

s t a w i e ś o g ó ­ ł e m

m l a- s t a w i e ś

-przyro­

stu n a ­ tural­

nego

1 9 8 2 ... 7 4 8 7 8 6 4 7 1 6 , 3 6 , 7 3 , 9 2 2 , 5 2 3 , 3 1 6 , 6 2 5 4 2 1 9 8 3 ... 7 6 3 8 1 4 3 9 1 6 , 2 6 , 7 3 , 2 2 2 , 2 2 3 , 3 1 4 , 5 2 4 8 9 1 9 8 4 ... 7 8 7 8 3 1 4 8 8 6 , 0 6 , 3 3 , 9 2 1 , 1 2 1 , 7 1 6 , 2 ’ 2 7 3 2 1 9 8 5 ... 7 5 9 7 9 4 5 1 6 5 , 3 5 , 5 3 , 6 1 8 , 7 1 9 , 2 1 5 , 6 2 0 4 7 1 9 8 6 ... 7 4 8 7 7 5 5 6 3 5 , 0 5 , 2 3 , 9 1 8 , 1 1 8 , 3 1 6 , 7 3 2 2 5

N i e k o r z y s t n y m z j a w i s k i e m j e s t s p a d e k j a k o ś c i t e c h n i c z n o - u ż y t k o w e j b u d y n k ó w . G w a ł t o w n i e r o s n ą r ó w n i e ż k o s z t y b u d o w n i c t w a

2

m i e s z k a n i o w e g o . P r z e c i ę t n y k o s z t 1 m p o w i e r z c h n i u ż y t k o w e j

m i e s z k a n i a w c e n a c h b i e ż ą c y c h r o ś n i e z r o k u n a r o k . I t a k w 1 9 8 2 r . w y n o s i ł p o n a d 1 0 t y s . z ł, w 1 9 8 4 r. n i e c a ł e 2 5 t y ś . z ł , a w 1 9 8 6 |*.

p r z e k r o c z y ł 4 0 t y s . z ł . P r z y c z y n s t a ł e g o w z r o s t u k o s z t ó w b u d o w n i c ­ t w a m i e s z k a n i o w e g o j e s t w i e l e i s ą o n e z ł o ż o n e . W w o j e w ó d z t w i e k a t o w i c k i m o p r ó c z p r o b l e m ó w o g ó l n o k r a j o w y c h d o c h o d z ą t r u d n o ś c i z w i ą z a n e z r e a l i z a c j ą b u d o w n i c t w a n a t e r e n a c h o b j ę t y c h s z k o d a m i g ó r n i c z y m i . Z e s z k o d a m i g ó r n i c z y m i w i ą ż e s i ę r ó w n i e ż p o w a ż n y

p r o b l e m p o g a r s z a j ą c e g o s i ę s t a n u i s t n i e j ą c e j s u b s t a n c j i m i e s z k a n i o ­ w e j . N a k ł a d y i n w e s t y c y j n e n a r e m o n t y k a p i t a l n e n i e z a b e z p i e c z a j ą w c i ą ż r o s n ą c y c h p o t r z e b w t y m z a k r e s i e .

W y p o s a ż e n i e m i a s t w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o w u r z ą d z e n i a k o m u n a l n e j e s t d o b r e . W e w s z y s t k i c h 4 5 m i a s t a c h j e s t s i e ć w o d o c i ą ­ g o w a , t y l k o w S i e w i e r z u n i e m a S i e c i k a n a l i z a c y j n e j , 4 0 m i a s t

w y p o s a ż o n y c h j e s t w s i e ć g a z o w ą , a w 41 m i a s t a c h d z i a ł a k o m u n i k a c j a m i e j s k a . W 1 9 8 6 r . p o n a d 9 4 % l u d n o ś c i z a m i e s z k a ł e j w m i a s t a c h

k o r z y s t a ł o . z s i e c i w o d o c i ą g o w e j , a p r a w i e 8 2 % z k a n a l i z a c j i . W o k r e s i e 1 9 8 0 - 1 9 8 6 n a s t ą p i ł a z n a c z n a p o p r a w a w z a o p a t r z e n i u

l u d n o ś c i w g a z . W k o ń c u 1 9 8 0 r . z g a z u k o r z y s t a ł o p o n a d 6 0 % l u d n o ś c i m i e j s k i e j , a w 1 9 8 6 r. o 1 0 % w i ę c e j .

J e d n y m z w a ż n i e j s z y c h z a d a ń g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j j e s t o c z y s z c z a n i e m i a s t / o c z y s z c z a n i e j e z d n i , u l i c ł p l a c ó w o r a z w y w ó z n i e c z y s t o ś c i , ś n i e g u I t p . / . S y t u a c j a w t y m z a k r e s i e u l e g ł a p o g o r ­

s z e n i u - z m a l a ł a l i c z b a s a m o c h o d ó w s p e c j a l n y c h p r z e z n a c z o n y c h d o w y w o z u n i e c z y s t o ś c i o r a z d o o c z y s z c z a n i a u l i c .

(9)

Tab I . 1. BILANS ZASOBÓW M I E S Z K A N I O W Y C H ZA M I E S Z K A N Y C H W 1986 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan w dn 1 u 1 1 1986 r.

Przyrost /oddane do użytku/

Ubytek

, Stan

‘ w dniu 31 XII 1986

O G Ó Ł E M

Ml eszkan la . . . . ... 1256715 19752 2009 1274458

miasta

...

1122428 17874 1892 1138410

wieś ... 134287 1878 117 136048

1 zby ... 3993139 •71142 4530 4059751

m iasta ... ... 3500078 63058 4184 3558952

wieś . . . ... . 493061 8084 346 500799

Powl er zehn i a., użytkowa у

mieszkań w tys.m ... 67918,4 1241,4 83,6

/ 69076,2

ml as ta ... 58700,2 1081,1 76,7 59704,6

wieś ... 9218,2 160,3 6,9 9371,6

G OSPODARKA USPOŁECZNIONA

Ml eszkanla ... 825456 16546 1211 840801

miasta ... Ś

....

810906 15819 1210 825515

wieś ... 14560 727 1 15286

Izby ... 2472735 54946 2640. 2525041

miasta ... . 2429979 52414 2637 2479756

t

wieś ... 42756 2532 3 45285 A

Powierzchnia użytkowa

m ieszkań w tys.m ... 39724,9 902,4 49,7 40577,6

miasta ... .... 39008,5 861,5 49,7 39820,3

wieś ... 716,4 40,9 757,3

. > '

GOSPODARKA NIE USPOŁECZNIONA

Mieszkania ... 431249 3206' 798 433657

miasta ... 311522 2055 682 312895

wieś ... 119727 1151 116 120762

Izby ... 1520404 16196 1890 1534710

miasta ... 1070099 10644 1547 1079196

wieś ... .

...

450305 5552 343 455514

Powierzchnia użytkowa

m ieszkań w tys.m ... 28193,5

339,0 33,9 28498,6

miasta ... •49691,7 219,6 27,0 19884,3

wieś ... 8501,8 119,4

.

6(9

8614,3

(10)

Mi e s z k a n i a I zby Powi er zehn i u m i e s z k a ń w m

żytkowa

MIASTA

i stan ,

w dn i u 1 I 1986 r.

przyrost /oddane dox użytku/

ubytek

stan w dniu 31 XI I 1986 г

stan , w dn i u 1 I . 1986 r.

przyrost /oddane do użytku/

ubytek

stan w dn i u 31 XI 1 1986 r

stan , w dniu

1 I 1986 r.

przyrost /oddane do użytku/

ubytek

s tan w dn i u 31 XI I 1985 r.

WOJEWÓDZTWO ... 1256715 19752 2009 1274458 3993139 71142 4530 4059751 67918439 1241372 83578 69076233 M I A S T A

RAZEM 1222428 17874 1892 1138410 3500078 63058 4184 3558952 58700219 1081157 76714 59704662

Katowice ... 128725 2555 33 131247 394168 9093 60 403201 6708163 149496 782 6856877

Będzin ... 28213 583 37 28759 84720 2004 62 86662 1404803 36408 1150 1440061

Brzeszcze ... 3726 12 - 3738 12252 57 - 12309 214389 1257 - 215646

Bukowno ... 2127 17 1 2143 7966 88 2 8052 132852 1663 26 134489

B yt o m ... 82662 1059 246 83475 243946 3222 515 246653 4091833 55440 9578 4137695

Chorzów ... 53852 119 19 53952 149374 526' 36 149864 ■ 2478362 9063 630 2486795

C hrzanów ... 13060 361 12 13409 41293 1274 32 42535 670245 20306 574 689977

Czechowice- ,

Dziedzice ... 9852 189 - , 10041 31519 612 - 32131 539331 10694 - 550025

Cze 1 adź .... 13956 288 4 14240 42080 1029 10 43099 6 76163 16725 150 692738

Dąbrową Górnicza 44602 944 90 45456 134113 - 2503 205 136411 2191330 * 48720 3455 2236595

Gliwice ... 71134 922 24 72032 226506 3342 50 231798 3740499 55037 724 3794812

Jas t r zęb ie-Zdrój 26368 438 - 26806 . 85728 1254 86982 N ' 1489811 23458 - 1513269

Jaworzno ... 29195 223 10 29408 92202 701 23 92880 1578216 14242 421 1592037

Knurów ... 12626 189 79 12736 41760 640 216 42204 6 48046 11305 3680 655671

Kuźni a Raciborska 1636 7 - 1643 5758 40 - 5798 94761 830 - 95591

Leszczyny ... 8456 368 1 8823 25940 1220 4 28156 461264 20550 72 481742

Libięż ...> . . 4435 290 ' 1 4724 15451 1057 3 16505 251085 17371 55 268401

Laziska Górne .... 6642 173 • - 6815 22168 618 X - 22786 370357 9008 - 379365

Łazy ... 2432 20 - 2452 7 8 9 9 8 6 - 7985 134842 1627 - 1 3 5 4 6 9

M i k o ł ó w ... 112.60 145 1 1 1 Ä 0 4 ' 3 7 6 7 4 546 4 38216 655774 1 0 8 3 3 ' 4 6 6 5 6 5 5 9 Mysłowice . . . . 28114 725 4 8 . 2 8 7 3 1 9 2 7 2 9 2762 115 9 5 3 7 6 1579647 45270 2 1 1 1 1 6 2 2 8 0 5

O g r o d ź i en i ec . . . . 1441 . 7 - 1 4 4 8 4 9 0 9 3 6 - 4945 - 89519 7 2 1 - 9 С " 4 0

01 <us z . . . . 5 8 2 7 709 3 1 0 5 3 3 3 3 5 8 1 2 4 1 6 8 3 5 9 6 9 5 3 8 1 4 0 4 1 5 5 21 4 5 5 3 6 4 7

Orzesze ... 5729 29 5 7 5 3 1 9 6 7 6 1 6 4 ' 19840 355619 3 5 8 4 3 5 9 2 0 3

Gospodarkamieszkaniowa

(11)

---

1 '

Mi e s z k a n i a I zby Powi erzchn i a7

m i e s z k a ń v m

użytkowa

V 1 ASTA

' ‘Г - а/

w on 1 u 1 I 1986 r.

przyrost /oddane do użytku/

.... ; ubytek

stan w dniu 3 1 X 1 1 1986 r .

$tT - a/

w dniu ' ! 1986 r.

p r z y os t /oddane do użytku/

ubytek

stan w dniu 3 1 X 1 1 1986 r .

stan w dniu

1 I ■ 1986 r.

przyrost /oddane do użytku/

ubytek

sten w dniu 31 XII 1986гг.

M I A S T A /d o k ./

P iekary ś1ęskie 23580 229 21 23788 74002 1087 47 75042 1233582 18904 827 1251659

Poręba ... 3048 22 - 3070 9127 111 9238 .156918 2250 - 159168

Pszczyna . ... 10025 191 %

1 10215 36760 731 . 4 37487 660486 13452 83 673855

Pyskowice ... 6345 269 - 6614 19949 1073 - 21022 322262 16970 - 339232

Rac i bór z . . . . 18136 300 . 23 . 18413 62363 1072 67 63368 1057025 18311 1449 1073887

Ruda Ś 1 ąska ... 57566 815 363 58018 168771 2902 825 170848 2760542 47378 15692 2792228

Rybnik ... 40963 525 - 41488 140417 1907 - ' 1 42324 2476957 363-18 . - 2513275

S iemianowice

śląskie ... 28054 283 1 11 28326 82444 941 22 83363 1325746 14896 450 . 1340192

Siewierz ... 1754 9 3 -1760 5108 52 6 6154 111698 1061 124 112635

Sławków ... 2306 6 - 2312 6.922 41 - 6963 137774 344 - 136618

Sosnowi ec ... 86725 1662 533 87854 258648 5997 1069 2 63576 4209495 98877 20985 4287387

Świętochłowice' 22499 180 24 22655 62840 558 " 50 63348 1025783 9740 730 1034793

Tarnowskie

Góry ... 22253 407 2 22658 77822 1585 6 79401 1335095 27111 199 1362007 ,

Toszek ... 1300 2- - 1302 4389 13 - 4402 77786 • 237 - 78023

T r z e b i n i a * ... 6597 68 3 6662 20142 393 8 20527 354499 7189 140 361548

Tychy''... 51817 89 % •16 52691 170454 3412. 59 173807 2 8 18546 5^565 1056 2876055

Wodzi sław

śląski

...

31706 400 6 32100 112922 1432 . 26 . 114330 1993937 26814 611 2020140

W o l b r o m ... 2853' 79 2 2930 8651 312 4 8959 137738 5367 93 143012

Zabrze ... 69356 67C 110 69916 208873 2220 298 210795 3409724 37954 5354 3442324

Zawiercie ... 18936 331 165 19102 57092 1247 " 350 57989 977995 21430 5320 994105

2ory

...

16539 164

л

\.

16703 54950 682

-

55632 102158C 12329 1033909

Gospodarkamieszkaniowa

(12)

Mieszkania I zb У P o w i mi es

erzchni ag zkań w (n

jżytkowa

GM 1 Ny stan ,

w dniu 1 I 1936 .r .

przyrost /oddane do

użytku/ .

ubytek

stan w dn i u 31 XI I 1986 r.

w dniu 1 I 1985 r .

przyrost /oddane do użytku/

ubytek

stan w dniu 31 XI I 1986 r

w łd n i u ^ 1 I . 1986 r.

przyrost /oddane do użytku/

ubytek

stan w dniu 31 XI I 1986 r .

W I E Ś ' ■'

RAZEM ... 134287 1878 117 136048 493061 8084 346 • 500795 9218220 160215 6864 9371571

Babice ... 2054 24 - 2078 7261 112 ' - 7373 137289 1932 - 139221

Bestwina ... 2*329 21 - 2350 8342 109 - 84*51 160243 2278 - 162521

Bobrowniki .... 4454 24 2 • 4475 14184 98 5 14277 260414 2181 98 262497.

Brzeszcze ... 1471 17 - 1488 5460 81 - 5541 107884 1689 - 109573

Bukowna ... 3129 21 3 • 3147 10899 99 7 . 10991 189650 2027 101 191576

Chrzanów ... 2729 22 - 2751 ' 9701 108 - 9809 180863 2194 - 183057

Czechow i ce -

Dziedzice .... 1801 31 -■ ■ 1832 6476 144 - 6620 123866 29*08 126774

Gaszowice ... 3127 15 2 3140 12224 80 7 12297 229049 1618 143 230524

Gierattowice 5312 36 ' - 5348 20259 128 - 20387 377462 3711 - 381173

Godów ... 2953 4-4 2997 13218 203 13421 254471 4579 - 259050

Gorzyce ... 4353 33 3 4383 19148 171 12 19307 36.0727 3486 200 364013

Klucze ... 4049 19 ■ - 4068 14048 89 - 14137 253638 .2038 - 255876

K rzanowice .... 1842 22 10 1854 . 7904 101 27 7978 153430 2372 620 155182

Krzyżanów!ce . . . Kuźni a

Rac i bor ska

3177

1720

39

13

13 t 2

3203

1731

14996

6946

179

63

38

7

15137

> 7002

279161

139105

3773 X

1257

795

128

282139

140234

Leszczyny ... 3308 75 5 3378 12430 336 13 12753 224943 6498 251 231190

Libiąż ... 1296 10 1 1305 4891 51 2 4940 86806 1064 42 87823

Lubomi a ... 2350 29 - 2379 8785 143 - 8928 166526 3324 - 169850

Lyski ... 3783 27 - 3810 13731 134 - 13865 249484 2797 - 252281

Lazy ... 3043 5 , 3048 9718 26 - 9744 175342 552 - 175894

Mi edźr.a ... 2366 298 - 2664 8693 ' 986 - ■ 9679 162847 15946 - 178793

Mierzęcice .... 2052 . 24 - 2076 4- 7304 125 7429 135293 2648 - 137941

Mszana ... 1634 -19 6 * 1647 7291 96 19 7368 145968 2494 320 148142

Nędza ... 1979 32 2 .2009 7685 145 4

6

.

7826 138762 3090 120 141732

Gospodarkamieszkaniowa

(13)

Mi eszkani a « 1 zby P o w i e r z c h n i a użytkowa m i e s z k a ń w

. GMIN>

e

stan w dniu 1 I 1986 r

a/ przyrost

•/oddane do użytku/

ubytek

st an w dniu 31 XI I 1986 r.

stan w dn i u "

1 I 1986 r.

przyrost /oddane do użytku/

' u bytek

stan v c dn i u"

31 XI I 1986 r.

stan w dniu

1 I 1986 r

przyrost /oddane do . użytku/

u bytek

s tan w dniu

31 XII 1986 r .

O grodzieniec „1390 25 2 1413

. WIEŚ 4484

/ d o k ./

119 3 4600 88801 2484 100 91185

Olkusz ... 3015 23 4 3034 10353 119 13 „ 10459 192908 2276 216 194968

Pawi owice ... 3290 224 1 3513 13121 889 3 14007 . 244209 14500 42 258667

P ietrowice

W i e l k i e ... 2154 15 • 12 2457 9397 68- 41 9424 172031 1469 860 172640

Pi 1chowice ... 3683 37 2 3718 13032 205 5 13231 232908 4075 93 236890

Pifica ... 3231 42 - 3273 9581 240 . - ' 9821 188710 5580 - 194290

Psary ... -. 3420 27 1 3446 12017 135 2 12150 216982 2740 42 219580

Pszc z y n a ... 3094 49 3143 11800 210 - 12010 223457 4101 ' 227558

Rudni к ... 1662 35 12 1685 6691 143 42 6792 132992 2881 1073 134800

R u d ziniec ... 3903 15 - 3918 12968 84 - 13052 22 9 5 0 9 1692 •• - 231201

Siewierz ... 2040 10 - 2050 7061 44 - 7105 133272 880 - 134152

Sośnicowice .... 2373 55 2428 9267 214 - 9481 1 67278 3809 171087

Suszec ... 1722 •24 1 1745 • 6717 100 3 6814 145332 , 2235 88 ,148479

Świerkianlec 2968 51 ■ 3019 11496 234 - 11730 - 211413 4488 - 215901

Świerklany .... 2928 39 5 2962 11191 205 23 11373 210069 4166 364 213871

Tąpkowice ... 1508 14 ’ 3 1519 5454 76 7 „ 5523 108570 1517 105 109982

Toszek ... 2005 . 44 - 2049 7466 15 2 . 7618 134260 2854 - 137114

Trzebinia ... 4318 33 4 4347 14296 13? 11 14422 272589 2972 148 275413

Tworóg ... 3168 85 - - 3253 11231 266 - 11497 2 00007 5344 205351

Wielowieś ... 1713 12 : ' * 1725 6963 62 - 7025 131581 1386 . 132967

W o l b r o m ... 4410 31 12 4429 12935 1,36 35 13036 244849 2742 600 246991

Zbrosławice .... 5212 35 ■ 5247 -17842 186 - 18028 323464 3809

-

327273

Zebrzydowice 2923 35 2958 11321 152 - 11473 219065 3499 222564

Żarnowiec ... 1546 18 9 1555 4783 101 16 4868 99541 . 2260 315 101486

a/ Stan w dniu 1 i 1986 r. jest.równy stanowi w dniu 31

/ •

XII 1985 r

.

- V

\

•»

Gospodarkamieszkaniowa

(14)

Tabi. 3. WARUNKI M I E S Z K A N I O W E W E D Ł U G M I A S T I G MIN Stan w dniu 31 XII

Pr z e c i ę t n a IIczba Pr z e ciętna powier z c h n i a uż ytk owa w m na ;

LA TA

M I A S T A I zb osób na

w mle- jzka- n I u

ml e- szka- n 1 e

I zbę

m i e ­ s z k a ­ nie

I zbę O S O b ę

W O J E W Ó D Z T W O ... 1985 3 ,2 2 ,99 0,94 54,0 17,0 18,1

1986 3 .2 2 .97

M I A S T A

0,93 - 54,2 17,0 18,2

KA2EM ... 1985 3 1 2 92 0,94 52,3 16,8 17,9

1986 3 1 2 91 0,93 52,4 16,8 • 18,0

K a towice ... 1985 3 1 2 64 0,86 52,1 17,0 19,7

1986 . 3 1 2 63 0,86 52,2 17,0 19,9

Bę dzin ... 1985 3 0 2 68 0,89 49,8 16,6* 18,6

1986 3 0 2 64 0,88 50,1 16,6 19,0

Brzes zc ze ... 1985 3 3 .3 89 1,18 57,5 ' ' 17,5 14,8

* 1986 3 3 3 87 1,18 57,7 17,5 14,9

Bukow no ... 1985 3 8 3 37 0,90 62 ,5 16,7 18,5

1986 3 8 3 34 0,89 02,9 16,7 18,8

B y t o m ... 1985 / 3 0 2 80 0,95 / 49,5 16,8 17,7

1986 3 0 2 78 0,94 49,6 1C,8 17,8

Cho r z ó w . . . f ... 1985 2 8 2 55 0,92. 46,0 16,6 18,1

1986 2 8 2 53 0,91 - 46,1 16,6 18,2

1985 3 2 ' 2 87 0,91 51,3 16,2 17,9

1986 3 2 2 85 0,90 51,5 16,2 18,1

Czechowl ce- . 1985 3 2 3 40 1,06 54,7 17,1 16,1

Oz iedzIce 1986 3 2 3 39 1,06 . 54,8 17,1 16,2

Czeladź ... . 1985 3 0 2 68 0,89 . 48,5 ’ 16,1 18,1

1986 3 0 2 64 0,87 48,7 16,1 18,4

D ębrowd Gó rn ic za ,. 1985 3 0 2 77 0,92 49,1 16,3 17,8

1986 3 0 2 72 0,91 49,2 16,4 18,1

Gli wi ce ... 1985 3 2 2 79 0,87 52,6 16,4 18,8

1986 3 2 2 79 0,87 52,7 16,4 18,9

Jastrzębie-Zdrój 1985 3 3 3 66 1,13 56,5 17,4 15,4

1986 3 2 3 63 1,12 56,5 17,4 15,5

Jaworzno ... 1985 3 2 3 11 0,99 54,1 17,1 17,4

1986 3 2 3 13 0,99 54,.1 17,1 17,3

Knu r ó w ... 1985 3 3 3 36 1,01 51,3 15,5 15,3

1986 3 3 3 35 1,01 51,5 15,5 15,4

Kuźnia Ra ci bo rs ka 1985 3 5 3 48 0,99 57,9 16,5 16,6

1986 3 5 3 44 0,97 • 58,2 16,5 16,9 _

Leszc zy ny .... . 1985 3 2 3 20 1,00 54,6 17.1 '17, i

1986 3 2 3 15 0,99 54,6 17,1 17,3

Libięż ... 1985 3 5 3 41 0,98 56,6 16,3 16,6

1986 3 5 3 31 0,95 56,8 16,-3 17,2

łaziska Górne .... 1985 3 3 3 09 0,93 55,8 16,7 18,0

1986 3 3 3 06 0,91 55,7 16,7 18,2 X

Łazy ... 1985 3 3 2 87 0,88 55,4 17,1 19,3 ,

1986 3 3 2 89 0,89 55,7 17,1 19,3

Ml koł ów ... 1985 3 A 3 13 0,94 58,2 17,4 18,6

1986 3 4 3 10 0,92 58,5 17,4 18,9

My $ łowIce ... 1985 У 3 3 01 0,91 56,2 17.0

17.0

18,7

1986 3 3 2 99 0,90 56,4 18,9.

Ogrodź I en i ec ... 1985 3 4 3 13 0,92 62,1 18,2 19,9

1986 3

* 3 14 0,92 62,3 18,3 19,8

(15)

Tabi . 3., WARUNKI M I E S Z K A N I O W E W E D Ł U G M I A S T I G M I N / c d . / Stan w dniu 31 XII________________________________

L A T A M I A S T A GMI N Y

Przeć I ętna 11czba P r z e c i ę t n a p o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a w m na ;

i zb osób na

ml e- szka- n i e 5

w m i e ­ s z k a ­ li i u.

ml e- szka- n i e

i zbę

Izbę osobę

Olkusz ... 1985 3,4

M I A S T A /dc . 3,29

)k. /

0 96 5 A 8 16 0 16,6

1986 3,4 3 16 0 93 55 0 16 1 17,4

Orzysze ... 1985 3.4 3 15 . 0 92 62 1 18 1 19,7

1986 3,4 3 14 ■ 0 91 62 4 18 1 19,8

P iekary Ś 1ęski e ... 1985 3,1 2 83 0 90 52 3 16 7 18,5

1986 3,2 2 82 0 89 52 6 16 7 18,6

Poręba ... 1985 * 3,0 2 88 0 96 51 5 17 2 17,9

1986 3,0 2 89 0 96 51 9 17 2 18,0

Pszc z y n a ... 1985 3,7 3 68 1 00 65 9 18 0 17,9

198$ 3 . 7 V 3 66 1 00 66 0 18 0 18,0

Py s kowice ... 1985 3,1 3 16 1 00 50 8 16 2 16,1

1986 3,2 3 11 . 0 98 51 3 16 1 16,5

Racibórz ... 1985 3,4 3 25 0 95 58 3 17 0 17,9 .

1986 3,4 '3 25 0 95 58 3 17 0 17,9

Ruda Ślaska ... 1985 • 2,9 2 77 0 95 48 0 16 4 17,3

1986 2,9 2 77 0 94 4 8 1 16 3 17,4

Rybij i к ... 1985 3,4 3 21

• 0 94 60 5 • 17 6 - 18,8

1986 3,4 3 22 0 94 60 6 17 7 18,8

S iemianowice 1985 2,9 2 81 0 96 47 3 16 1 16,8

Śląskie 1986 2,9 2 79 0 95 (47 3 16 1 16,9

Siewierz ... 1985 3,5 2 95- 0 85 63 7 18 3 21,6

1986 3,5 2 97 0 85 64 0 18 3 21,6

S ł awków ... 1985 3,0 3 33 1 11 - 59 8 19 9 18,.0-

1986 3,0 3 33 1 11 60 0 19 9 18.9

Sosnowiec ... 1985 3,0 2 78 0 93 48 5 16 3 17,5

1986 3,0 2 76 0 92 48 8 16 3 17,7

Świętochłowice .... 1985 2,8 2 66 0 95 45 б 16 3 17,1

. 1986 2,8 2 65 0 95 45 7 16 3 17,2

Tarnowskie Góry 1985 3,5 3 20 0 92 60 0 17

г

18,7

„ 1986 3,5 3 19 ■ 0 91 60 1 17 2 18,9

Toszek ... 1985 3,4 3 37 1 00 59 8 17 7 . 1 7 , 8

1986 3,4 3 34 0 99 59 9 17 7 17,9

T г zebi n1 a ... 1985 3,1 3 03 0 99 53 7 17 6 17,8

1986 3,1 2 98 0 97 54, 3 17 6 18,2

Tychy ... 1985 3,3 3 33 1 01 54 4 16 5 16,3

1986 3,3 3 32 1 01 54 6 16 5 16,5 '

Wo d z i s ł a w Śląski 1985 3,6 3 38 0 95 62 9 17 7 18,6

* 1986 3,6 3 37 0 95 62 9 17 7 18,7

Wo 1b г o m ... 1985 3,0 2 98 0 98 48 3 15 9 16,2

1986 3.1 2 86 0 94 48 В 16 0 17,1

Zabrze ... 1985 3,0 2 76 0 92 49 2 16 3 17,8

1986 3,0 2 75 0 91 49 2 16 3 17,9

Z a w l ere i e ... 1985 3,0 2 84 . 0 94 51 6 17 1 18,2

1986 3,0 2 82 0 93 52 0 17 1 18,5

Żory ... x, . 1985 3,3 3 58 1 08 61 8 18 6 17,2

1986 3,3 3 60 1 08 61 9 18 6 17,2

RAZEM ... '... 1985 3,7

W 3

56 0 97 68 7 18 7 19,3

1986 3,7 3 54 0 96 68 9 18 7 19,5

Bab i ce ... 1985 3,5 3 81 1 08 66 8 18 9 17,6

1986 3,5 3 74 1 05 67 0 18 9 17,9

(16)

Tabi . 3. WARUNKI M I E S Z K A N I O W E W E D Ł U G M I A S T I G M I N /cd./

. Stan w dniu 31 XII

LATA G M INY ł

Przeć tętna 11czba Przeci ę t n a p o wierzchnia

• u ż y t k o w a w m n a ;

lz(?

w mle- szka- n 1 u

os ób na

1 zbę osobę ml e-

szk'a- n 1 e

1 zbę

szka- n 1 6

VVIEś /cd./

B e stwina ... 1985 3,6 3 96 1,10 68,8 19,2 17,4

1986 3,6. 3 92 1,09 69,2 19,2 17,6

B o b r o w n 1 к 1 ... 1985 3,2 2 84 0,89 58,5 18,4 .20,6

1986 3,2 2 81 0,88 58,6 18,4 20,9

Brz eszcze ... 1985 3,7 4 32 1,16 73,3 19,8 17,0

1986 3,7 4 28 1,15 73,6 19,8 17,2

Bukowno ... 1985 3,5 '3 25 0,93 60,6 17,4 18,6

1986 3,5 3 23 0,92 60,9 17.4 18,9

C h r z a n ó w ... 1985 3,6 3 85 1,08 66?3 18,6 17,2

1986 3,6 3 83 . 1 , 0 8 66,5 . 18,7 17,4

C zechowice- 1985 3,6 3 99 . 1,11 68,8 19,1 17,2

D z i e d z 1ce ... 1986 3,6 3 93 1,09 68,2 19,2 17,6

Ga s zowice . .'... 1985 3,9 3 58 0,92 73,2 18,7 20,4

1986 3,9 3 59 0,92 73,4 18,7 20,5

G i e r a ł t o w i c e ... 1985 3,8 3 26 0,85 71,1 18,6 . 21,8

1986 3,8 » 3 22 0,84 71,3 18,7 22,2

G o dów ... 1985 4,5 3 84 0,86 86,2 19,3 22,4

1986 4,5 3 83 0,86 86,4 19,3 22,6

Gorzyce ... 1985 4,4 3 99 0,91 82,9 18,8 20,8

1986 4,4 4 02 0,91 83,1 18,9 20,7

Kl ucze ... 1985 * 3,5 3 50 0 , 0 1 62,7 18,1 17,9

1986 3,5 3 47 1,00 ' 62,9 18,1 18,1

K r z a nowice ... 1985 4,3 3 44 0,80 83,3 19,4 24,2

1986 4,3 3 39 0,79 83,7 19,5 24,7

Kr zyżanowice ... 1985 4,7 3 68 0,78 87,9 18,6 23,9

1986 4,7 3 67 - 0,78 88,1 18,6 24,0

Kuź n i a Racibo rs ka 1985 4,0 3 76 0,93 80,9 20,0 21,5

* - 1 1986 4,0 3 75 0,93 81,0 20,0 21,6

Leszc zy ny ... . 1985 3,8 . 3 42 0,91 68,0 18,1 19,9

. 1986 3,8 ,.3 36 0,89 68,4 18,1 20,4

Libiąż .... \ ... 1985 3,8 3 94 1,05 67,0 17,7 17,0

1986 3,8 3 93 1,04 67,3 17,8 17,1

Lubomia ... 1985 3,7 3 25 0,87 70,9 19,0 21,8

1986 3,8 3 25 0,87 71,4 19,0 22,0

Lyski ... 1985 3,6 3 44 0,95 65,9 18,2 19,2

1986 3,6 - 3 43. 0,94 66,2 18,2 19,3

Łazy ... 1985 3,2 3 39 1,06 57,6 18,0 17.0

1986 3,2 3 34 1,05 57,7 18,1 17,3

Mie d ź n a ... 1985 3,7 3 83 1,04 68,8 18,7 18,0

1986 3,6 3 75 . 1,03 67.1 18,5 17,9

M i e r zęcice ... 1985 3,6 3 70 1,04 65.9 18,5 17,8

1986 3,6 3 66 1,02 66,4 .. 18,6 18,1

Ms zana ... 1985 4,5 4 42 0,99 89,3 20,0 20,2

1986 4,5 4 41 0,99 89,9 20.1 20,4

Nędza .... ... 1965 3,9 3 47 0,89 70,1 18.1 20.2

1986 3.9 3 42 0,88 70,5 18,1 . 20,6 .

Ogr od zi en ie c ... 1985 3,2 3 86 1,20 63,9 10,0 16,5

1986 3,3 3 82 1.17 64.5 19.8 16,9

(17)

T a b l . 3. WARUNKI M I E S Z K A N I O W E W E D Ł U G M I A S T I G M I N /dok./

Stan w dniu 31 XII .

Przeć 1ętna IIczba Pr z e c i ę t n a p o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a w m na ; LATA

GMINY i zb osób na

-

* m i e ­ s z k a ­ niu

mi e- szka- n I e

I zbę

mi e - szka- n 1 e

i zbę osobę

Olkusz ... 1985 3 4

W I E Ś /dok.

4,25 /

1,24 64,0 18,6 15,1

1986 3 4 4,24 1,23 64,3 18,6 15,2

Pawłowi c6 ... 1985 4 0 3,93 0,99 74,2 18,6 18,9

1986 4 0 3,94 0,99 73,6 18,5 18,7

P i e t r o w i c e W i e l k i e 1985 3 -¾ 3,08 0 ,81 70,1 18,3 22,7

1986 3 8 3 , 1 » 0,81 70,3 18,3 22,7

P i 1 chow 1ce ... 1985 3 5 3,14 0,89 63,2 17,9 20,1

1986 *3 6 3,12 0,88 63,7 17,9 20,4

P ilica ... 1985 3 0 * 3,17 1,07 . 58,4 19,7 18,4

1986 3 0 3,12 1,04 59,4 19,8 19,0

Psary ... 1985 3 5 3,30 0,94 63,4 10,1 19,2

1986 3 5 3,27 0,93 63,7 18,1 19,5

Pszczyna ... 1985 3 8 4,22 1,11 72,2 18,9 17,1

1986 3 8 4,21 1,10 72,4 18,9 17,2

ftudnI к ... 198!" 4 0 3,60 0,90 I 80,0 19,9 22,2

1986 4 0 .3,54 0.88 80,0 19,9 22,6

Rudziniec ... 1985 3 3 ■ 3,16 0,95 58,8 17,7 18,6

1986 3 3 3,15 0,95 59,0 17,7 18,7

Siewierz ... 1985 3 5 3,77 1,09 65,3 18,9 17,3

1986 3 5 3,74 1,08 65,4 18,9 17,5

Sośnicowice ... 1985 3 9 3,50 0,90 70,5 18,1 20,1

1986 3 9 3,44. 0,88 70,5 18,1 20,5

S u s z e c ' ... 1985 3 9 - 4,51 1,16 85,0 21,8 18,9

1986 3 9 4,48 1,15 85,1 21,8 19,0

Św i e r k1 an i ec .... 1985 3 9 3,51 0,91 71,2 18,4 20,3

1986 3 9 3,49 0,90 71,5 18,4 20.5

świerk 1 any ... . 1985 3 8 3,52 0,92 71,7 18,8 20,4

1986 3 8 3,50 0,91 72,2 18,8 20,7

Tąpkowice ... 1985 3 6 3,51 0,97 72,0 19,9 20,5

1986 3 6 3,50 0,96 72, 4 19,9 20,7

Toszek ... 1985 3 7 3,86 1,04 67,0 18,0 17,3

1986 3 7 3,79 1,02 66,9 18,0 17,7

Trzebinia

...

1985 3 3 3,35 1,01 63,1 19,1 18,9

1986 3 3 3,35 1,01 63,4 19,1 18,9

Tworóg ... 1985 •3 6 3,61 1,02 63,1 17,8 17,5

1986 3 5 3,55 1,00 63, 1 17,9 17,8

W i e1owi e ś ... 1985 4 1 . 3,82 0,94 76,8 18,9 20,1

t 1986 4 1 3,79 - 0,93 77,1 18,9 20,4

Wo 1br n m ... 1985 2 9 3,30 1,13 55,5 18,9 16,8

1986 2 9 3,30 1,12 55,8 18,9 16,9 *

Z b r o s1aw ice ... 1985 3 4 3,17 0,93 62, 1 ‘ 18, 1 19,6

1986 3 4 3.16 0,92 62,4 18,2 19,7

Z " b r z y d o w1 cc .... 1985- , 3 9 3,66 0,95 74 ,9 19,4 20,5

Żarnowiec ...

1986 3 9 3,61 0,93 75,2 19,4 20,9

1985 3 1 3,40 1 , 10 64,4 20,8 18,9

1986 3 1 3,36 1,07 65,3 20,8 19,4

(18)

Tabi . 4. Z A S O B Y M I E S Z K A N I O W E a/ W Ł A S N E SPÓŁDZIELNI M I E S Z K A N I O W Y C H W E D Ł U G M I A S T Stan w dniu 31 XII

Po w i e r z- Przeć i ętna W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E M l e s z k a -

n I a I zby

chn i a u żytkowa m l e s z k a ó w tys.m

IIczba I zb

w m i e s z k a - n I u

p o w l er zehn i ,użyt k o w a

mi eszkan i a w m

W O J E W Ó D Z T W O ... 1985 307932 1011078 15402 ,7 3 ,3 50,0

1986 319047 1049950 16019 .2 3 ,3 50,2

w t ym w 1e i ... 1985 951 3310 47 ,6 3 ,5 50,1

*■

1986 ‘ 1289 4687

M I A S T A

67 ,2 3.6 52,2

RAZEM ___ 1 ... 1985 306981 1007768 15355 1 3 3 50,0

1986 317758 1045263 15952 0 3 3 50,2

Kato w i c e ... 1985 45288 148663 2234 6 3 3 49,3

1986 47359 . 155919 2356 6 3 3 49,8

Będzin . ... 1985 6463 22000 314 1 3 4 48,6

1986 6643 22344 331 7 ’ 3 4 49,9

Brz e s z c z e ... 1985 404 1204 17 5 з 0 43,2

1986 ■ 404 1204 17 2 3 0 . 42,4

B y t o m ... 1985 20129 66881 967 2 3 3 48,1

1986 20657 68644 995 9 3 3 48,2

C h o r z ó w ... 1985 14882 47370 711 3 3 2 47,8

1986 15005 47916 720 8 3 2 48,0

C h r z a n ó w ... 1985 • 4990 15575 241 2 3 1 48,3

1986 5202 15771 244 3 3 0 47,0 .

C z e chowice- 1985 2258 7224 ' 103 9 3 2 46,0

Dziedzice 1986 2402 7631 110 2 3 2 45,9

Czeladź ... 1985 4496 15394 229 3 3 4 51,0

1986 4725 16041 242 3 3 4 51,3

Dąbrowa Górnicza 1985 13313 44759 677-1 3 4 - 50,9

1986 14623 48893 744 1 3 3 50,9

Gliwice ... 1985 17045 55624 836 4 3 3 49,1

1986 17897 58722 _ 887 6 3 3 49,6

Jastrzębie-Zdrój 1985 7037 22044 358 0 * 3 1 50,9

1986 7196 •22608 367 0 3 1 51,0

Jaworzno ... 1985 7715 23748 378 1 3 1 49,0

1986 7747 23859 379 9 3 1 49,0

K n u r ó w ... 1985 4947 16525 244 4 3 3 49,4

1986 5057 16867 '250 0 3 3 49,4

Kuźnia Raciborska 1985 120 480 7 6 4 0 63,4

1986 120 480 7 6 4 0 63,4

Leszczyny ... 1985 976 3200 50 9 3 3 52,1

1986 1302 4256 67 5 3 3 . 51,9

Libiąż ... 1985 989 3588 44 2 3 6 44,7

1986 1223 4503 59 5 3 7 48,7

Łaziska Górne ... 1985 1484 5179 72 9 3 5 49,1

1986 1484 . 5179 72 5 3 5 48,9

Ł a z y ... '... 1985 325 _ 995 16 6 3 1 ' 51,0

1986 325 995 16 6 3 1 51,0

Mi kołów .... ... 1985 3469 11920 178 1 3 4 51,3

1986 3454 11756 173 9 3 4 50,4

My słowice ... 1985 5894 - 20652 316 2 3 5 53,6

1986 6312 21936 332 0 3 5 52,6

01 kusz . .'... 1985 4142 13872 210 1 3 3 50,7-

1986 4573 15238 233 8 3 3 51.1

(19)

labi., A. ZASOBY Ml ESZKANI ( Ж а/-W Ł A S N E SPÓŁDZIELNI M I E S Z K A N I O W Y C H W E D Ł U G M I A S T /dok./

Stan w dniu 31 XII

I.ATA M I A S T A

Mi oszka- n i a

z I zby

P o w ierz- Prz e ć i ętna chn i a

użytkowa mi eszkań w tys.m

1 i czba i zb . w mi eszka- n i u

powi er z c h n i a u ż y t k o w a m i e s z k a ń 1 a w m

M I A S T A /dok ./

Orzesze ... 1935 222 703 10,6 3,2 47,7

1986 222 7,01 10,6 3,2 47,7

P i ekary Śląskie .. 1985 5443 17854 277,4 3,3 51,0

1986 5446 17867 277,6 3,3 51,0

Poręba ... 1985 550 * 1720 26,3 3,1 47,7

1986 550 1720 26,3 3,1 47,7

P s z c z y n a ... 1965 1773 6279 89,9 ■ 3,5 50,7

'— 1986 1871 6595 > 93,6 3,5 50,0

Pys k o w i c e ... 1985 636 ■ 2357 34,7 3,7 54,4

198JS 678 2517 37,1 3,7 54,7

Pac ibórz

...

1985 5461 16796 281,9 3,1 51,6 ■

1986 5543 18781 283,9 . 3,4 51,2

Ruda Ś1ęska .... 1985 14301 45521 700,4 . 3,2 49,0

1*986 14582 46519 716,2 3,2 49,1

Rybni к ... .. 1985 10379 33357 534,4 3,2 51,5

1986 10446 33723 540,0 3.2 51,7

5 iemi anow 1ce 1985 10157 34096 499,7 3,4 49,2

Ślęskie 1986 10345 34791 510,0 3,4 49,3

Sławków ... 1985 154 525 7,3 3,4 47,5

- 1986 154 526 7,3 3,4 47,5

1985 30223 102134 1540,4 3,4 51,0

1986 31272 105478 1598,5 3,4 51.1

Ś w i ę tochłowice . 1985 7034 24269 356,9 3,5 50,7

» 1986 7169 24738 364,4 3,5 50,8

Tarnowskie Góry ... 1985 4425 14763 225,4 3,3 50,9

1986 4665 15582 238,9 3,3 51,2

Toszek ... - 1985 ' 208 766 11,9 3,7 57,3 .

1986 208 768 11,9 ■ 3,7 57,3

Trzeb i n1 a ... ' 920 3305 , 53,0 3,6 57,6

1986 980 - 3665 62,8 3,7 64,1

Tychy ... 1985 19460 65140 998, 4 3,3 51,3

1986 19793 66365 1018,0 • 31 4 51,4

W odz i s ław ś 1 as'k I ... 1985 6035 18078 287,1 3,0 47,6

1986 6143 18317 , 293,0 3,0 47,7.

Wo 1 b r o m ... 670 2335 29,6 3,5 44,2

1986 730 2545 33,0 ' 3,5 45,2 .

Zabrze ... ,,, 1985 11028 35827 551,2 3,-2 50,0

1986 11327 36838 567,6 3,3 50,1

Zawierc i e . .... 4736 15287 228,6 3,2 48,3

1986 5006 16173 243,0 3,2 48,5

Żory ... --- 1985 6798 19819 400,3 2,9 58,9

1986 6918 20292' 407,3 * 2,9 58,9

a/

Zamieszkane ł nie zamieszkane.

(20)

Tabi. 5. MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W GOSPODARCE NARODOWEJ

LATA

Ogółem Gospodarka

uspołeczniona

Gospodarka

nie uspołeczniona ogółem miasta wieś razem miasta wied razem miasta wieś

MIESZKANIA

1900 .... .. 33332 31397 1935 29085 28759 326 '4247 2638 1985 ... . 20694 18964 • 1730 17732 17118 614 2962 1846 1986 ...:.... 19752 17874 1878 16546 15819 727 3206 2055

1609 1116 1151 IZBY

1980 ... 116169 107836 8333 96242 95231 1011 19927 12605 7322 1985 ... 73295 65790 7505 58553 56472 2081 14742 9318 5424 1986 ... . 71142 63Ó58 8084 54946 52414 2532 16196 10644 5552

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKafo W tys.nź

1980 ... 1984,3 1813.6 170,7 1575,6 1556,6 19,0 408,7 257,0 151,7 1985 ... 1263,0 1114,0 149,0 955,3 921,9 33,4 307,7 192.1 115,6 1986 ... 1241,4 1081,1 160,3 902.4 861,5 40,9 339.0 219,6 .119,4

Tabl. 6 MIESZKANIA ODDANE 00 UŻYTKU W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ WEDŁUG INWESTORÓW

LATA Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa

mieszkań w tys.en ogółem miasta wied razem miasta wied razem miasta wieś

1980 ...

1985 ...

1986 ...

i 29085 17732 16546

28759 17118 15819

0 t 326 614 727

Ö Ł В

96242

58553 54946

1 95231 56472 52414

1011 2081 2532

1575,6 955.3 902.4

1556,6 921.9 861.5

19,0 33,4 40,9 SPÓŁDZIELCZE

1980 1985 1986

18447 18439 8 63735 63711 24 1023,9 1023,6 10623 10353 270 35648 34692 956 571.0 556,3 10880 10645 235 36324 35474 850 593,9 580,5

0,3 14,7 13,4 WŁASNE ZAKŁADÓW PRACY

1980 .... . 10638 10320 318 32507 31520 987 551,7 533.0 18,7 1985 ... . 5984 5640 344 19049 17924 1125 321,8 303,1 18,7 1986 ... 5367 4875 492 17722 16040 1682 294,0 266,5 27,5

1985 1986

1125 299

1125 299

KOMUNALNE - I 3856 - I 900

3856 900

62,5 62,5

14,5I 14.5

(21)

Tab 1.7. MIESZ KA NI A, I ZEW, P O W I E R Z C H N I A U Ż y T K O W A M I E S Z K A Ń O D D A N Y C H D O U Ż Y T K U W G O S P ODARCE N A R ODOWEJ W E D Ł U G M I A S T I G M I N _ •

" Gospo darka

LATA u s p ołeczniona * n 1 e uspołecznI ona

M I A S T A

(

m i e s z ­

kań! a I zby

pow ie rz - ■ chnia uźyt kowa mles z kań w m s

m i e s z ­

kania I zby

p o w i e r z ­ chnia u ż y t ­ kow a m i e s z ­ kań w m

W O J E W Ó D Z T W O .;.. 1985 17732 58553 955339 2962 14742 307719

1986 16546 54946 902400

M I A S T A

3206 16196 338972

R A Z E M ... 1985 17118 56472 921933 1846 9318 192081

1985 . 15819 52414 861511 2055 10644 219646

K atowice ... 1985 2352 7745 124114 84 440 . 9275

1986 2442 8463 - 137088 113 630 12408

Będ zi n ... 1985 468 1701 ■ 26643 34 164 3532

1986 549 1823 32687 34 181 3721

Brze sz cz e ... 1985 J k - - 11 51 994

1986 - - - ' 12 57 1257

B ulo wn o ... 1985 - - - 9 62 1380

1986 - - - - 17 88 1663

B y t o m ... 1685 '1041 3387 56318 27 140 2887

1986 1036 3091 52811 23 131 2629

C ho r z ó w ... 1985 460 - 1510 24143 6\ 26 554

1986 80 329 4987 39 197 4076

C h r z a n ó w ... 1985 446 1417 22461 24 119 2349 '

1986 345 1194 18716 16 80 1590.

Czech ow ic e 1985 152 474 7476 57 246 4714

Oz 1e d z 1ce 1986 148 406 6659 41 206 4035

Czelad ź ... 1985 290 1018 16572 10 45 - 376

1986 276 973 15678 . 12 56 1047

Dębr ow a Górnicza 1985 592 1382 30540 53 - 257 5772

1986 870 2142 41147 74 361 7573

G liwic e ... 1985 1147 3930 64892 61 319 6703

1986 879 3100 50333 43 242 4704

Jastrzębie-Zdrój 1985 244 827 12778 34 197 3939

1986 ' 398 1045 19454 40 209 4004

Jaworzno ... 1985 494 1492 24374 101 418 7934

1986 143 386 7774 80 315 6468

K n u r ó w ... 1985 234 794 12892 6 27- 557

1986 180 594 10316 9 46 989

Kuźnia Raciborska 1985 - - - 6 25 584

1986 - - - 7 40 830

L eszc zyn y ... 1985 191 653 10212 31 , 146 3170

1986 341 1080 17467 27 140 3083

Libięż ... 1985 114 468 6609 27 131 2827

1986 274 977 15452 16 80 1919

Łaziska Górne ... 1985 16 60 937 31 148 2865

1986 149 497 6599 24 121 2409

Łazy ... 1985 140 500 7620 7 39 761

1986 12 48 799 8 38 828

M i k o ł ó w ... 1985 128 447 6413 48 221 4932

1986 90 285 4666 55 261 6167

Mysł ow ic e ... 1985 723 2377 39946 73 364 7568

1986 642 ' 2343 36156 83 419 9114

Ogrodź lenieć .... 1985 12 54 859 11 56 1246

1986 - - 7. 36 721

Olkusz ... 1985 511 . • 1685 27794 20 104 2030

- - 1986 681 2288 39014 28 128 2538

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :