• Nie Znaleziono Wyników

Twoje pytania: 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) b) c) 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) b) c) 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) b) c) 4……………………………………………………………………………

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Twoje pytania: 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) b) c) 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) b) c) 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… a) b) c) 4……………………………………………………………………………"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię, nazwisko: ………..……….……… kl. ….. nr ….

Instrukcja

1. Przygotuj kartkówkę – test wyboru. Masz na to ok. 15 minut.

*Kartkówka ma się składać z 10 pytań.

*Pod każdym pytaniem napisz trzy możliwe odpowiedzi (a, b, c). Jedna z nich musi być prawidłowa. Nie zaznaczaj prawidłowej!

*Trzy pytania muszą dotyczyć OSÓB, dwa pytania MIEJSC, dwa PRZEDMIOTÓW, trzy pytania muszą dotyczyć WYDARZEŃ przedstawionych w książce (z początku, środka i zakończenia książki).

Twoje pytania:

1………

a) b) c)

2………

a) b) c)

3………

a) b) c)

4………

a) b) c)

5………

a) b) c)

6………

a) b) c)

7………

a) b) c)

8………

a) b) c)

9………

a) b) c)

10………

a) b) c)

2. Kiedy nauczyciel da znak, przekaż swoją kartkówkę wylosowanemu uczniowi, a sam wypełnij test przygotowany dla ciebie.

3. Oceń, czy wylosowany przez ciebie uczeń prawidłowo rozwiązał test. Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt.

Uzupełnij informację o ocenie.

10-9 pkt. – bardzo dobry 8-7 pkt. - dobry

6-5 pkt. – dostateczny 4-3 pkt. – dopuszczający 2-0 pkt. - niedostateczny OSOBYMIEJSCAPRZEDMIOTY WYDARZENIA

Informacja o ocenie:

Uczeń ………..

otrzymał ……….. punktów.

Ocena: ……….. Podpis osoby sprawdzającej: ……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeżeli uczeń popełni błąd rachunkowy w obliczeniu ilorazu i konsekwentnie do uzyskanego wyniku obliczy głośność D (ale nie uzyska wyniku ujemnego) to za

Dbanie o siebie i innych to także troska o emoc,je, samopoczucie ; o kontakt z tymi, którzy są dla nas ważni - Rodzicami, Dziadkami, Rodzeństwem, Przyjaciółmi.. Powiecie:

Podciągiem

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania należy obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu... Pole powierzchni tego prostopadłościanu

Jeśli wszystkie klasy Hom(A, B) są zbiorami, to kategorię C nazywamy lokalnie małą... zastąpiony

Znaleźć równania prostych zawierających boki oraz współrzędne pozostałych wierzchołków..

Dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich m, n, jeżeli iloczyn mn jest podzielny przez d, to co najmniej jeden z czynników m, n jest podzielny

Znaczna część ropy naftowej na świecie transportowana jest statkami, dlatego porty morskie zapewniają warunki bezpośredniej dostawy tego surowca bez konieczności

Pierwszego dnia Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa, Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa.. Jurek nakrywał do stołu we

Dwa układy korali uważamy za równoważne, jeśli jeden można uzyskać z drugiego przez obrót okręgu..

Na ile sposobów można spośród nich wybrać czteroosobową delegację, jeśli w skład delegacji nie może wchodzić żadne małżeństwo..

Przedstawi

Zasilacz jest potrzebny do zasilania badanego wzmacniacza.. zakresie szerszym od pasma

parametry diody stabilizacyjnej ( Zenera ).

Jeżeli podano więcej niż dwie nazwy roślin (np. Poprawna odpowiedź:. Części owocu lub nasienia

- Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. - Wymagana jest pełna poprawność zapisu

Jeżeli podano więcej niż trzy odpowiedzi, ocenie podlegają tylko trzy kolejne, pierwsze odpowiedzi...

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019.. Finał wojewódzki

Za każdą poprawnie zaznaczoną odpowiedź otrzymasz jeden punkt.. Za każdy poprawnie użyty spójnik otrzymasz

1) Dla relacji binarnej w zbiorze X={a,b,c,d,e,f,g} opisanej zadaną tablicą zbudować diagram Hassego i za jego pomocą wyznaczyć zbiór ograniczeń górnych i zbór ograniczeń

A group of 30 children are surveyed to find out which of the three sports cricket (C), basketball (B) or volleyball (V) they play.. The results are

Na pulpicie mogą leżeć tylko aktualnie używane kartki i długopis.. Wymagany jest następujący

Ile pocz ˛atkowych wyrazów ci ˛agu arytmetycz- nego ( b n ) nale ˙zy doda´c, aby otrzymana suma była nie mniejsza od 483?.. b) Pi ˛aty oraz trzeci wyraz ci ˛agu ( a n ) s