REALIZACJA UCHWAŁ

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 65-76)

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOĄCI ZWIERZĄT W 2021 ROKU

L. p. Lata Demontaż, transport i unieszkodliwienie

VI. REALIZACJA UCHWAŁ

Wszystkie uchwały realizowane w 2021 roku zgodnie z przepisami przekazano między innymi do: organu nadzoru, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Rogowo, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowy zakres realizacji uchwał w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p. Nr uchwały Tytuł uchwały

(w jakiej sprawie)

Realizacja/Status

1. XXIV/164/2020 uchwała zmieniona 8 razy:

- XXV/182/2021 - XXVI/197/2021 - XXVII/201/2021 - XXVIII/207/2021 - XXIX/217/2021 - XXX/223/2021 - XXXI/230/2021 - XXXII/238/2021 - XXXIII/242/2021 - XXXIV/253/2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok

Uchwałę przekazano do Referatu Finansowego, jednostek organizacyjnych, na stanowiska pracy, przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 6891

66

Uchwałę przekazano do Referatu Finansowego, jednostek organizacyjnych.

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

3. XXV/176/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rogowo na 2021 r.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W ramach przedmiotowej uchwały uchwalony został plan pracy Rady Gminy Rogowo na 2021 rok.

W 2021 r. Rada Gminy Rogowo odbyła 10 posiedzeń (sesji).

4. XXV/177/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 r.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.|

W ramach przedmiotowej uchwały uchwalony został plan pracy Komisji stałych Rady Gminy Rogowo.

W 2021 r. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych odbyła 10 posiedzeń, Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego odbyła 10 posiedzeń,|

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odbyła 13 posiedzeń,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 3 posiedzenia, których przedmiotem było rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji skierowanych do Rady Gminy Rogowo.

5. XXV/178/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, do wnoszącego petycję.

Petycję z dnia 10 grudnia 2020 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie przeprowadzenia masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 r. Rada Gminy Rogowo uznała za niezasługującą na uwzględnienie.

67

6. XXV/179/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, do wnoszącego petycję.

Petycję z dnia 20 grudnia 2020 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie obrony prawdy, godności i wolności człowieka Rada Gminy Rogowo uznała za niezasługującą na uwzględnienie.

7. XXV/180/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 grudnia 2020 r.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do wnoszącego skargę.

Skargę z dnia 23 grudnia 2020 r. złożoną przez grupę mieszkańców miejscowości Złotniki na działania

właściciela działki o numerze ewidencyjnym 206 obręb Złotniki położonej w miejscowości Złotniki, Rada Gminy Rogowo uznała za niezasługującą na uwzględnienie.

8. XXV/181/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2021 r.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do wnoszącego skargę.

Skargę z dnia 11 stycznia 2021 r. złożoną na decyzję z dnia 28 września 2020 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie dotyczącą zawieszenia świadczeń usług opiekuńczych nad potrzebującymi seniorami gminy Rogowo podjętą w porozumieniu z Wójtem Gminy Rogowo, Rada Gminy Rogowo uznała za niezasługującą na uwzględnienie.

9. XXVI/184/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 1393 z dnia 23 marca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały określono wykaz kąpielisk na terenie Gminy Rogowo w 2021 r.

obejmujący jedno kąpielisko strzeżone – Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego „Jutrzenka” w Gołąbkach zlokalizowane na Jeziorze Przedwieśnia – Gmina Rogowo.

10. XXVI/185/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 1394 z dnia 23 marca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały określono sezon kąpielowy na terenie Gminy Rogowo, obejmujący okres między 26 czerwca 2021 r., a 31 sierpnia 2021 r.

11. XXVI/186/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 1395 z dnia 23 marca 2021 r.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo w 2021 r., wyznaczono zadania realizowane przez jednostki z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych na ich realizację, które zostały przedstawione w formie tabelarycznej do niniejszej uchwały. za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także ich pobierania.

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 1396 z dnia 23 marca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz tryb ich

pobierania. Ponadto określona została stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.

68

13. XXVI/188/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Rogowie

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie podjętej uchwały dokonano zmiany uchwały Nr XXV/152/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 października 2017 r. (zmienionej uchwałą Nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2020r.) powierzającej wspólną obsługę finansowa ośmioletnich Szkół Podstawowych i Gminnego Przedszkola prowadzonych przez Gminę Rogowo, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie jako jednostce obsługującej, zmieniając brzmienie dotychczasowych jednostek redakcyjnych.

14. XXVI/189/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi na

rozstrzygnięcie nadzorcze nr 8/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. znak:

WIR.II.743.4.159.2020.JS

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie podjętej uchwały Rada Gminy Rogowo wyraziła zgodę na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 8/2021, znak: WIR.II.743.4.159.2020.JS stwierdzające nieważność § 4 pkt 1, § 6 pkt 4 lit. a oraz § 15 uchwały Nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiady dla obszaru położonego w rejonie Jeziora

Kołdrąbskiego oraz wsi Recz dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Niedźwiady oraz załącznika nr 1 do ww.

uchwały w zakresie terenu oznaczonego symbolem RM. Tym samym upoważniła Wójta Gminy Rogowo do wniesienia w/w skargi i podejmowania wszelkich czynności podczas postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi.

15. XXVI/190/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi na

rozstrzygnięcie nadzorcze nr 9/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. znak:

WIR.II.743.4.160.2020.JS

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie podjętej uchwały Rada Gminy Rogowo wyraziła zgodę na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.nr 9/2021, znak: WIR.II.743.4.160.2020.JS stwierdzające nieważność § 4 pkt 1 i 9, § 9 pkt 4 lit. a, § 15, § 23, § 25 w zakresie terenu oznaczonego symbolem 3R uchwały Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórki i Szkółki dla obszaru położonego w rejonie rzeki Wełny i Jeziora Tonowskiego oraz załącznika Nr 1 do ww.

uchwały w zakresie terenów oznaczonych symbolami 1RM, 2RM. 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, ZC, 3R. Tym samym upoważniła Wójta Gminy Rogowo do wniesienia w/w skargi i podejmowania wszelkich czynności podczas postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi.

16. XXVI/191/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze nr 10/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia

28 stycznia 2021 r. znak:

WIR.II.743.4.161.2020.JS

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie podjętej uchwały Rada Gminy Rogowo wyraziła zgodę na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 10/2021, znak: WIR.II.743.4.161.2020.JS stwierdzające nieważność § 4 pkt 1, § 6 pkt 4 lit.

a oraz § 15 uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Bydgoskiej

oraz załącznika nr 1 do ww. uchwały w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM. Tym samym upoważniła Wójta Gminy Rogowo do wniesienia w/w skargi i podejmowania wszelkich czynności podczas postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi.

69 wsi Lubcz – część wschodnia

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rada Gminy Rogowo podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubcz – część wschodnia. Przedmiotem sporządzenia w/w planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego we wschodniej części obrębu Lubcz.

18. XXVI/193/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubcz – część zachodnia

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie podjętej uchwały przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubcz – część zachodnia. Przedmiotem sporządzenia w/w planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego w zachodniej części obrębu Lubcz.

19. XXVI/194/2021

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie podjętej uchwały przystąpiono do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo. Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych gminy Rogowo, który określony został na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

20. XXVI/195/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do wnoszącego petycję.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo uznała petycję z dnia 9 lutego 2020 r. o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie, gdyż obecna ordynacja wyborcza do Sejmu jest zgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym podnoszone w przedmiotowej petycji argumenty są niezgodne z obowiązującym stanem faktycznym.

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do wnoszącego petycję.

Petycję z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Rada Gminy Rogowo uznała za niezasługującą na uwzględnienie, gdyż rząd został wybrany w demokratycznych wyborach zgodnie z ordynacją wyborczą. W związku z powyższym Rada nie udzieliła poparcia dla wnoszącego petycję w jej przedmiocie.

22. XXVI/199/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.

– Pom. i ogłoszono pod poz. 1398 z dnia 23 marca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo zniosła formę ochrony przyrody - pomnik przyrody stanowiący drzewo z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia wynoszącym 502 cm, rosnące na działce nr 1163, obręb Rogowo, gmina Rogowo, będącej własnością Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Doroty, ul. Kościelna 16, 88-420 Rogowo, który uznany był Rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. za pomnik przyrody.

23. XXVII/200/2021 z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rogowo na lata 2021-2024"

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.

– Pom. i ogłoszono pod poz. 2637 z dnia 24 maja 2021 r. Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo przyjęła „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Rogowo na lata 2021 – 2024”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

70 działania Pałuki - Wspólna Sprawa na lata 2021-2027

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Gmina Rogowo przystąpiła do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (lub dokumentu równoważnego) Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na lata 2021-2027. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem niezbędnym umożliwiającym ubieganie się o środki finansowe przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa.

25. XXVII/204/2021 z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zwolnienia

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rogowo z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 2535 z dnia 13 maja 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały zwolniono przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rogowo, z drugiej i trzeciej raty opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U z. 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

26. XXVII/205/2021 z dnia 6 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 2536 z dnia 13 maja 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 68,00 zł od osoby na miesiąc.

Ponadto ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł od stawki ustalonej tj. 34,00 zł.

27. XXVIII/206/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz przekazano do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przyjęty projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków podlega przekazaniu do organu regulacyjnego, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania.

28. XXVIII/209/2021

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 2786 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo określiła w drodze wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

71

29. XXIX/210/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rogowo wotum zaufania

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Wójt Gminy przedstawił Raport o stanie Gminy Rogowo za 2020 r. na sesji Rady Gminy Rogowo odbytej w dniu 27 maja 2021 r. Po przeprowadzeniu na sesji absolutoryjnej debaty nad przedmiotowym raportem Rada Gminy Rogowo udzieliła Wójtowi Gminy Rogowo wotum zaufania.

30. XXIX/211/2021

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2020 rok.

30. XXIX/212/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo udzieliła Wójtowi Gminy Rogowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2020 rok.

31. XXIX/213/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2021/2022

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 3353 z dnia 1 lipca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo ustaliła średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2021/2022.

32. XXIX/214/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 3354 z dnia 1 lipca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Rogowo – zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 3355 z dnia 1 lipca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo ustaliła stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym.

34. XXIX/216/2021 dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogowo

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Rogowo do 1m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr PO.RZT.70.196.2021/D/SK sygn. akt: PO.RZT.70.196.2021 z dnia 10 czerwca 2021r.

„Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Gminy Rogowo”.

72

35. XXIX/219/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. i ogłoszono pod poz. 3362 z dnia 1 lipca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo określiła wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.

z 2021 r. poz. 2786 z dnia 01.06.2021r.).

36. XXIX/220/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.

– Pom. i ogłoszono pod poz. 3363 z dnia 1 lipca 2021 r.

Na podstawie przedmiotowej uchwały Rada Gminy Rogowo zaliczyła drogę położoną na nieruchomościach ozn.

w ewidencji gruntów jako działki o nr. ewid.: 11/3, 33/2, 34/2, 85, obręb Grochowiska Księże o pow. 1,1155 ha stanowiące własność Gminy Rogowo do kategorii dróg gminnych.

37. XXIX/221/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żnińskiego

Przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Na podstawie podjętej uchwały Gmina Rogowo udziela pomoc finansową Powiatowi Żnińskiemu na realizację zadań dotyczących współfinansowania w formie dotacji celowej zadań:

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327C Skórki- Recz ( odcinek Skórki- Niedźwiady),

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2333C Rogówko - Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska,

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa w miejscowości Ryszewo,

- Budowa chodnika w miejscowości Grochowiska Szlacheckie,

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz- Trzemeszno w miejscowości Lubcz.

38. XXIX/222/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowej Białej

Na podstawie przedmiotowej uchwały Gmina Rogowo udziela pomoc finansową Gminie Nowej Białej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn." Modernizacja gminnego wodociągu Nowa Biała" w kwocie 10.000,00 zł w formie dotacji celowej.

39. XXXI/226/2021 z dnia 20 września 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogowo

Uchwałę przesłano do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, oraz przekazano do ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.

– Pom. i ogłoszono pod poz. 4673 z dnia 23 września 2021 r.

Zawarte w przedmiotowej uchwale zapisy regulują zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogowo.

Zawarte w przedmiotowej uchwale zapisy regulują zasady wynajmowania lokali i pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogowo.

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 65-76)