ZAOPATRZENIE W WODĘ

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 101-109)

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOĄCI ZWIERZĄT W 2021 ROKU

WYDARZENIA KULTURALNE

IX. USŁUGI KOMUNALNE

1. USŁUGI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

1.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ

IX. USŁUGI KOMUNALNE

1. USŁUGI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

1.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ

Urząd Gminy Rogowo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

Przedmiot działania w zakresie objętym informacją stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu i eksploatacji przedsiębiorstwa, które zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw o odpowiedniej jakości wody mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest:

• ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody;

• utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych, w tym dokonywanie bieżących napraw i remontów.

Na terenie Gminy Rogowo znajduje się i jest eksploatowanych siedem stacji uzdatniania wody z czego sześć stacji jest w posiadaniu gm. Rogowo, a jedna stacja należy do sektora prywatnego (wykorzystywana na potrzeby wewnętrzne właściciela ).

Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Rogowo

Wyszczególnienie Jednostka

miary Stan na dzień 31.12.2021 r.

długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej

będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 179 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych

i zbiorowego zamieszkania szt. 1 588

woda dostarczona gospodarstwom domowym

i indywidualnym gospodarstwom rolnym dam3 268,8

szacunkowa ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6 579

102

Dane dotyczące sieci wodociągowej wykonanej z materiałów azbestowych Miejscowość Długość w km sieci wodociągowej

wykonanej z rur azbestowych

Budzisław 2,9 km

Cegielnia 4,0 km

Grochowiska Szl. 1,0 km

Gościeszyn 3,0 km

Rogowo 3,0 km

Rzym 1,4 km

Gałęzewo 0,7 km

Łącznie: 16,0 km

Zagospodarowanie infrastrukturalne Gminy Rogowo Wyszczególnienie Wodociąg

Długość sieci w km 179 km

w tym udział w % : 100 %

wiek do 10 lat w % 14,94 %

wiek od 10 do 20 lat w % 34,61 %

wiek od 20 do 30 lat w % 34,44 %

wiek od 30 do 50 lat w % 16,01 %

Poza tym Gmina Rogowo do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców sołectwa Recz zakupuje wodę z sąsiedniej Gminy Janowiec Wlkp.

103

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym przyrostem ich liczby.

Pobór wody przez mieszkańców Gminy Rogowo wykazuje tendencje wzrostowe m.in. z uwagi na wydane decyzje w sprawie inwestycji osób fizycznych jak i przedsiębiorców, a także zmieniających się ostatnio warunków atmosferycznych (brak opadów, suche zimy i okresy suszy).

W celu poprawy jakości usług oraz utrzymania wysokich standardów, przedsiębiorstwo prowadzi bieżącą i stała kontrolę procesów produkcyjnych, co pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Stały nadzór nad jakością wody prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie, a także w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo tj. Urząd Gminy Rogowo zgodnie z podpisaną umową z zewnętrznym akredytowanym laboratorium.

W 2021 r. zgodnie z podpisaną umową dokonano badań analizy wody uzdatnionej w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B w ilości: 30 szt. (SUW + sieci wodociągowe), badań analizy wody surowej w ilości: 13 szt. (studnie głębinowe), badań analizy wody – ścieku popłucznego w ilości 36 szt. (SUW), a także wykonano dodatkowe badania wody w związku z przeprowadzonymi pracami naprawczymi oraz w związku z wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Łączny koszt poniesionych wydatków wyniósł: 34 620,81 zł.

W 2021 r. w ramach remontów wykonano przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza sportowego LKS Rogowo. Koszt poniesiony na wykonanie ww. prac wyniósł: 11 233,80 zł.

Dokonano również wymiany złóż filtracyjnych w odżelaziaczach SUW Gościeszyn.

Poniesiony z tego tytułu koszt wyniósł 36 285,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2021 r. zostały zawarte umowy darowizny kwoty pieniężnej pomiędzy darczyńcami tj. właścicielami 13 działek położonych w m. Wiewiórczyn, a obdarowanym tj. Gminą Rogowo. W wyniku postępowania i zawartych umów wykonano roboty budowlane w zakresie „Budowy sieci wodociągowej DN 110 PVC wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Wiewiórczyn gm. Rogowo”. Całościowa kwota na wykonanie robót budowlanych wyłoniona w zapytaniu ofertowym została przelana przez darczyńców na konto Gminy Rogowo.

Realizacja powyższego zadania wyniosła 78 621,46 zł i została zakończona w czerwcu 2021 r.

Wydatkowano również środki na bieżące utrzymanie urządzeń wodociągowych, usuwanie awarii wodociągowych, prace konserwacyjne na stacjach uzdatniania wody oraz sieciach i przyłączach wodociągowych, usługi zlecone, w tym okresową kontrolę stanu technicznego obiektów SUW oraz zakup materiałów i wyposażenia. Łączny koszt poniesiony w w/w zakresie wyniósł: 132 985,45 zł.

Zakup energii na potrzeby utrzymania SUW – łączny koszt wyniósł: 210 058,70 zł 1.2. OCZYSZCZANIE I ODBIÓR ŚCIEKÓW

Sieć kanalizacji ściekowej w Gminie Rogowo liczy 35,9 km, w tym 20,6 km sieci grawitacyjnej i 15,3 km kolektorów tłocznych oraz 16 szt. przepompowni ścieków z czego 14 włączonych w system monitorowania. Sieć kanalizacyjna obejmuje następujące miejscowości: Rogowo, Złotniki, Grochowiska Szlacheckie, Grochowiska Księże, Lubcz (część) , Gostomka (część). Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 760 przyłączy kanalizacyjnych z których wg. liczników zużycia wody odprowadzanych zostało 117 862,7 m3 ścieków.

104

W wyniku rozproszonego charakteru zabudowy w wielu miejscowościach Gminy Rogowo nie ma możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w tych miejscowościach mieszkańcy odprowadzają ścieki to zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2021 ilość zbiorników bezodpływowych w gminie Rogowo liczyła 560 szt., natomiast liczba przydomowych oczyszczalni wynosiła 230 szt., co szczegółowiej przedstawia poniższa tabela:

Miejscowość Ilość zbiorników

Grochowiska Szlacheckie 0 0

Izdebno 35 13

105

Złotniki 0 1

RAZEM 560 230

Ścieki z kanalizacji ściekowej oraz dowożone taborem asenizacyjnym ścieki z bezodpływowych zbiorników i osady z przydomowych oczyszczalni odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rogowie, dla której odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest jezioro Rogowskie Duże, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód.

Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia ścieków w Rogowie w ubiegłym roku pracowała w ruchu ciągłym oczyszczając średnio dobowo 547 m3 ścieków. Ogólnie oczyszczono 200 119 m3 ścieków, z czego 5 684 m3 to ścieki dowiezione, w tym 220 m3 osadów z przydomowych oczyszczalni.

Ścieki dowiezione z podziałem na miejscowości

Miejscowość

Grochowiska Szlacheckie 0 0

Izdebno 397 20

106 i roztopowe wpływające bezpośrednio do kanalizacji, wody infiltracyjne, nielegalne przyłącza wód opadowych, nielegalne przyłącza kanalizacyjne, nielegalne zrzutu gnojowicy, wody zużyte w procesie technologicznym oczyszczania ścieków.

Poniższa tabela przedstawia przepływ ścieków w poszczególnych miesiącach z wyszczególnieniem ścieków dowożonych oraz średnim i maksymalnym przepływem dobowym

Miesiąc przepływ

107

Oczyszczalnia spełnia swoje zadanie i w wysokim procencie redukuje zanieczyszczenia, co potwierdzają co miesięczne badania ścieków wykonywane przez SGS Polska.

Wyniki badań są zestawione w tabelach poniżej

Wskaźnik zanieczyszczeń na dopływie do oczyszczalni

[mg/l] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

BZT5 503 348 300 436 365 388 314 320 356 361 477 457 ChZT 1053 784 588 1081 626 697 635 1005 786 888 1286 1150 zawiesiny 402 278 314 698 162 240 145 237 224 167 372 340 azot og. 60,3 75,4 60,8 72,4 64,4 86,9 9,36 91,7 83,1 84 78,8 102 fosfor og. 10 8,93 6 10,3 8,16 25 87,5 12,4 9,47 9,79 9,8 10,7

Wskaźnik zanieczyszczeń na odpływie z oczyszczalni

[mg/l] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

BZT5 9,3 4,1 10,9 3,5 4 4,1 2,5 3 2,8 3,1 3,4 4,5

ChZT 77 80 90 63 52 77 61 72 75 78 49 59

zawiesiny 19 6,8 17,6 8,6 7,4 31,2 3,2 4 6,6 6,8 5 7,8 azot og. 18,7 14,7 13,8 12,1 11,7 16,6 0,52 18,6 17,3 17,7 19,8 18,1 fosfor og. 0,43 0,67 0,37 0,35 0,33 1,33 16,4 3,86 2,27 1,93 0,33 0,35

Wskaźnik zanieczyszczeń

Średnia roczna na dopływie

Średnia roczna na odpływie

Procent % redukcji

BZT5 385,4 4,6 98,81

ChZT 881,6 69,4 92,13

Zawiesiny 298,3 10,3 96,54

Azot og. 78,9 16,3 79,36

Fosfor og. 10,8 1,1 90,19

108

Oczyszczalnia ma swoje lata i cześć elementów pod wpływem czasu oraz agresywnych warunków zużywa się, lecz załoga na bieżąco monitoruje i remontuje urządzenia potrzebne do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia działa prawidłowo, głównie dzięki zgranemu, doświadczonemu i pracowitemu zespołowi ludzi.

W 2021 roku zmodernizowano szafę sterowniczą oczyszczalni, wymieniono główny sterownik oraz zamontowano terminal, co znacząco ułatwia pracownikom obsługę i utrzymanie właściwych parametrów pracy oczyszczalni. Koszt tego zadania wynosił 49 185,24 zł, zadanie zrealizowała firma PM - Automatyka Przemysłowa z Bydgoszczy.

W ubiegłym roku pracownicy oczyszczalni wykonali w własnym zakresie następujące zadania :

• wyczyszczono i zregenerowano komorę stabilizacji KS1 osadu,

• wyczyszczono zbiornik sieciowy oraz retencyjny oraz wymieniono łańcuchy do pomp,

• wymiano złoża filtracyjne (piasku) w filtrze piaskowo żwirowym.

• w budynku socjalnym wyremontowano ostatnie pomieszczenie - biuro kierownika, co wskazywał audyt z 2019 roku oraz kontrola sanepidu z 2020 roku. Została wylana nowa posadzka, pokryto nową podłogą, wymieniono stelaże oraz płyty gipsowe w suficie, następnie pomieszczenie zostało wygipsowane i odmalowane oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniu.

Ponadto w ubiegłym roku pracownicy wyremontowali obejście wokół dwóch przepompowni na ul. Kościelnej (koło Kościoła i koło Urzędu Gminy). Prace polegały na utwardzeniu terenu, wylaniu płyty chodnikowej , co poprawiło właściwości użytkowe i estetykę.

Ponadto na przepompowni w Lubczu wymieniono właz do pompowni. Na wszystkich w/w przepompowniach elementy stalowe zostały oczyszczone i odmalowane. Na przepompowni w Wiktorowie, przy starej leśniczówce, zamontowano nową szafkę elektryczną i poprawiono istniejące połączenie elektryczne między pompą, a siecią.

Przez cały rok na bieżąco dbano o ogólny porządek wokół oczyszczalni, aż do samego odpływu ścieków oczyszczonych do jeziora oraz przepompowni.

Zestawienie wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz przepompowni przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie Wartość w zł (brutto) Badania ścieku surowego, oczyszczonego i osadu 17 902,65 Połączenia telekomunikacyjne pomiędzy oczyszczalnią,

a przepompowniami – monitoring 10 362,05

Udrażnianie sieci kanalizacyjnej 6 696,00

Przegląd sprzętu asekurującego 720 53

Zakup paliwa 1 139,72

Zakup flokulantu do odwadniania osadu 10 249,00

Modernizacja szafy sterującej, wymiana sterownika 49 185,24

109

Pompa Metalchem msv-R-72 (Złotniki/Gostomka) 1 5867,00

Pompa Sulzer (Komora nitryfikacji) 4 907,70

Pompa Sulzer (pompa do pompowni osadu) 11 873,19

pompa Flygt (do ściągania wód nadosadowych) 6 260,70

Części i remont pomp i silników 6 114,91

Środki czystości oraz woda do picia dla pracowników 1 230,82 Przeglądy urządzeń, usługi transportowe, usługi serwisowe, inne

usługi 13 852,15

Zakup art. wielobranżowych, art. budowlanych, art.

remontowych, narzędzi, części, wyposażenia 19 906,72 Opłaty za usługi wodne - za wprowadzanie ścieków

oczyszczonych do jeziora 28 984,00

Zagospodarowanie 125 Mg komunalnych osadów ściekowych 61 573,77

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 101-109)