• Nie Znaleziono Wyników

Harmagedon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Harmagedon"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

strona

57

styczeń

2007

www.e-energetyka.pl

W bijącej rekordy słuchania (zapewne i oglądania) III części tryptyku oratoryjnego Psałterz Wrześniowy Z. Książka i P. Rubika już w pierwszym utworze brzmi w uszach przejmujące słowo refrenu: Harmagedon!

Harmagedon, Armaged(d)on – to ostateczna, decydująca

wal-ka, bitwa między siłami dobra i zła, a w przenośni wielwal-ka, krwawa, wyniszczająca obie strony wojna. Czyż nie jest to trwająca na świecie walka, w której ściera się energetyka z ekologią?

Gdyby patrząc od strony etymologicznej owa bitwa miała się ziścić pod górą Megiddo (znaną bardziej pod nazwą góry Karmel), u której stóp rozciąga się dolina Megiddo, które już było polem licznych bitew, miejsce, gdzie odbędzie się, wg Biblii (Apok., 16, 14–16) i niektórych sekt, w Dniu Sądu Ostatecznego, apokalip-tyczny bój między narodami, to podobnie jak dziś dziura ozonowa obchodzi nas to tyle co zeszłoroczny śnieg. Jak zwykle niektórzy lekceważą każde zjawisko, a inni są aż nadto przewrażliwieni, nawet barwą śniegu, machnięciem skrzydeł motyla, plamami na Słońcu, elektromagnetycznymi oddziaływaniami instalacji niskonapięciowych. A swoją drogą mierząc zaangażowanie ener-getyki liczbą świadectw zarządzania ochroną środowiska, likwi-dacją nieefektywnych technologii wytwarzania energii, postępem w budowie źródeł odnawialnych i generacji rozproszonej – to energetycy mogą spać spokojnie. O nocną ciszę bez buczenia transformatorów, czyste powietrze bez dwutlenków siarki, azotu i węgla zadbają ekolodzy i UE!!

Harmagedon – już raz się objawił, po użyciu bomby jądrowej gdy groźba samozniszczenia ludzkości zawisła nad całym świa-tem. Dotknięto wówczas pewnej granicy, granicy śmierci, która staje się walką z nikim, z rzeszami anonimowych ludzi. Generał Douglas MacArthur po tragedii Hiroszimy powiedział: „Mamy ostatnią szansę. Jeśli obecnie nie stworzymy jakiegoś sprawiedli-wego i potężniejszego systemu, nadejdzie wkrótce Armagedon”. A oto kilkadziesiąt lat później człowiek zadaje ponownie to pyta- nie: Czy następna wojna rzeczywiście będzie ostatnią wojną światową? Czy będzie to wojna ekologiczno-energetyczna?

Oczywiście sprawą otwartą pozostaje czy wojnę wiązać z wieloletnim kryzysem bliskowschodnim, pochłonięciem gwiaz-dy przez gigantyczną czarną dziurę, kolejnym black-outem, czy „podwatowanym korkiem”? A gdyby to wszystko wrzucić do elektrownianego jeziora ognia i siarki?

Współczesny człowiek rozwija potencjał militarny i kosmiczny, wkracza w erę informatyzacji i liczb pozaskończonych, ale jedno-cześnie ma kłopoty z sobą, zagląda częściej do psychologów, ma kłopoty z rytmicznym oddechem i nadwagą, wyborów dokonuje wbrew sobie nieracjonalnie i jest przekonany, że wie lepiej niż inni. Istny Harmagedon!

W grudniowej debacie DZIENNIKA „Największe zagrożenia XXI wieku” wzięli udział John Gray, filozof, wykładowca The Lon-don School of Economics and Political Science, autor książek: „Dwie twarze liberalizmu” (2001), „Słomiane psy” (2004), „Al Kaida i korzenie nowoczesności” (2006) oraz Richard Perle, wicemini-ster obrony w administracji prezydenta Ronalda Reagana oraz przewodniczący Rady ds. Polityki Bezpieczeństwa w administracji prezydenta George’a W. Busha. (relacja w Dzienniku, Tygodnik

Idei nr 51 z dnia 23 grudnia 2006 r.)

Prof. Gray stwierdził „Globalizacja oznacza uprzemysłowienie. Zaczęła się od wydobycia węgla, przez pewien czas była oparta na wydobyciu ropy naftowej, a dziś znów wracamy do węgla. Tego surowca jest na świecie sporo, zwłaszcza w Ameryce i Chinach - ale jeżeli nie zastosuje się nowych i kosztownych technologii wykorzystania go, proces ocieplania klimatu stanie się jeszcze szybszy. Złoża ropy znajdują się w krajach i regionach trwale niestabilnych, kolejne państwa będą dążyć do dywersyfikacji i przechodzić z ropy naftowej na inne źródła energii, w tym właśnie węgiel. Jest to zarówno źródłem ryzyka, jak i szansą.”

R. Perle stwierdził, że „Polska pewnie musi pogodzić się z faktem, że korzystanie z węgla jest jedynym sposobem, by nie być na łasce i niełasce Rosji. Im szybciej więc stworzymy technologie, które pozwolą nam pozyskiwać energię z węgla w sposób czysty, ekologiczny, tym lepiej.”

Jednocześnie podkreślano, że po energetyczno-ekologicz-nym potężenergetyczno-ekologicz-nym zagrożeniem jest terroryzm, zwłaszcza produkcja (i posiadanie) bomb atomowych w krajach dużego ryzyka. Na-stępnie R. Perle podkreśla, że w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłby powrót do energetyki atomowej. Nie łatwo doradzać we współczesnym świecie gdzie walka o technikę wodorową bardziej kojarzy się z bombą wodorową niż ogniwami paliwowymi. A wzmocnienie kierunku rozwoju techniki jądrowej zapewne spotka się z dalszymi protestami ekologów.

Harmagedon to już rozpoczęta bitwa między siłami dobra i zła na planecie Ziemia, między energetyką i ekologią w towa-rzystwie zagrożenia coraz to nowymi formami terroryzmu. Roz-praszać czy koncentrować siły i moce pozostaje ciągle ważnym pytaniem i nic dziwnego, że w dyskusji uczestniczą filozofowie poszukując skomplikowanych korelacji współczesnego życia.

Zakończmy słowami Psalmu Apokaliptycznego ze wspomnia-nego Psałterza Wrześniowego:

Trzy kilometry za Przemyślem Na krańcach złego i dobrego Gdzie smagną batem nim pomyślą Jest Harmagedon?

Niechaj huczą morza wraz z tym, co zawierają, i cały świat, i jego mieszkańcy,

a strumienie niech klaszczą w dłonie i góry niech się wspólnie radują

Psalm 98 (R.Brandstaetter)

STACHA felieton energetyczno-ekologiczny

Cytaty

Powiązane dokumenty

 jeśli w przypisach powołuje się wyłącznie na jedną pozycję danego autora, to przy drugim i następnych powołaniach się na daną publikację można stosować zapis

3 3-a arm ja ma wykonać decydujące uderzenie przeciw nieprzy­ jacielowi, który w targnął przez Brody i Tarnopol, o ile będzie on się dalej posuwać; dla tego uderzenia 3-a arm

Każdy Uczestnik zgłaszając Zadanie Konkursowe (dalej także „Utwór”) do Konkursu oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada prawa autorskich do Utworu, który

Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Zdjęcia, posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby/osób

• szukać pokojowego rozwiązania (nauczyciel wspomina o procesach sądowych i ich efektach) czy zbrojnego (wspomina o potencjale militarnym Polski, Litwy i Krzyżaków na początku XV

Prezentacja multimedialna Bitwa pod Grunwaldem, mapa pola bitwy, schemat ustawienia pionów na mapie pola bitwy, karty postaci do gry (karty są dostoso- wane do różnego

od 17 maja 2021 do 21 czerwca 2021 do godz.. 2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o. zaświadczenie o wyniku

cuzów w ciągu tych kilku godzin wywołało popłoch w dowództw ie niemieckiem, które nie spodziewało się tak pow ażnego natarcia Francuzów i okazało się