• Nie Znaleziono Wyników

Jdra dalekie od stabilnoci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jdra dalekie od stabilnoci"

Copied!
43
0
0

Pełen tekst

(1)

Jądra dalekie od stabilności

1. Model kroplowy jądra atomowego

2. Ścieżka stabilności

b

3. Granice „Świata” nuklidów

4. Rozpady z emisją ciężkich cząstek

naładowanych

a) rozpad

a

b) rozpad protonowy

c) rozpad dwuprotonowy

d) rozpad egzotyczny

(2)

Model kroplowy jądra atomowego

Założenie:

jądro sferyczne R=r

0

A

1/3

- kropla cieczy

nukleonowej

Podstawa analogii:

stała gęstość materii jądrowej w jądrze

prawie stała wartość energii wiązania w przeliczeniu

na jeden nukleon

Cel:

(3)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

energia

wiązania

(4)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

Proporcjonalność do A

wynika z krótkiego zasięgu sił

jądrowych (inaczej byłoby A

2

).

(5)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

Ujemny wpływ powierzchni

(nukleony nie mają sąsiadów

do oddziaływania)

(6)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

Ujemny wpływ odpychania

elektrostatycznego protonów

(7)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

Symetria między protonami i neutronami

(zmniejszenie energii wiązania przy asymetrii

liczby protonów względem liczby neutronów)

(8)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

energia

dwójkowania

(9)

Energia dwójkowania

• Energia dwójkowania wynika z faktu

szczególnie dużej energii wiązania dla jąder

o parzystej liczbie protonów i parzystej

liczbie neutronów.

• Zależność 1/

A jest empiryczna.



+

= 0

δ

jądra parzysto-parzyste (Z i N)

jądra nieparzyste (A)

(10)

Model kroplowy jądra atomowego

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

Proporcjonalność do A

wynika z krótkiego zasięgu sił

jądrowych (inaczej byłoby A

2

).

energia

wiązania

Ujemny wpływ

powierzchni

(nukleony nie

mają sąsiadów

do oddziaływania)

Ujemny wpływ

odpychania

elektrostatycz-nego protonów

Z

2

/r

Symetria między

protonami i neutronami

(zmniejszenie energii

wiązania przy asymetrii

liczby protonów względem

liczby neutronów)

energia

(11)

B(A,Z)/A

z modelu

kroplowego:

eksperyment

i obliczenia

MeV

MeV

a

MeV

a

MeV

a

MeV

a

SYM C S V

2

.

11

29

.

23

714

.

0

23

.

17

67

.

15

=

=

=

=

=

Wartości są dopasowane

do danych doświadczalnych.

(12)

Jaki układ Z protonów

i (A-Z) neutronów będzie stabilny?

• Ze względu na oddziaływania

silne

:

energia potrzebna do oderwania jednego

bądź wielu nukleonów musi być dodatnia.

• Ze względu na oddziaływania

słabe

: układ

A nukleonów musi odnaleźć swoje

minimum energii całkowitej zmieniając

neutrony na protony lub odwrotnie.

(13)

Stabilność ze względu na

oddziaływania słabe

(

,

)

2/3 12/3

(

2

)

2 1/2

A

A

Z

A

a

A

Z

a

A

a

A

a

Z

A

B

=

V

S

C

SYM

+

δ

A = const

M(A,Z) =

a + b Z + g Z

2

d/A

1/2

(

A

Z

)

ZM

A

Z

m

B

(

A

Z

)

M

,

=

H

+

(

)

n

,

(14)

A parzyste i A nieparzyste

d = +D i d = – D

d = 0

Z

M

Z

M

(15)

A = const: ile protonów?

Dla A = const zależność masy układu

A nukleonów jest zależnością

paraboliczną w funkcji liczby protonów Z.

Istnieje minimum: układ stabilny

∂ M/∂ Z = 0 dla A = const

ścieżka stabilności

b:

(16)

Ścieżka stabilności

b

-b

+

(17)
(18)

Stabilność ze względu na

oddziaływania silne

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

) (

)

(

,

) (

1

,

1

)

,

1

,

,

1

,

,

1

)

1

(

,

)

(

,

1

,

=

=

=

+

+

+

×

=

=

+

+

×

+

=

+

Z

A

B

Z

A

B

S

Z

A

B

Z

A

B

S

Z

A

B

S

Z

A

B

m

Z

A

B

m

Z

A

M

Z

S

Z

A

B

m

Z

A

M

Z

m

Z

A

M

S

Z

A

M

P N N N N H N N H N N

energia separacji neutronu

energia

separacji

(19)

Granice „Świata” nuklidów

1. Linia oderwania protonu S

P

= 0

S

P

=

DB = DB DZ/DZ

DZ

∂ B/∂ Z

∂ B/∂ Z = 0 dla N = const

2. Linia oderwania neutronu S

N

= 0

S

N

=

DB = DB DN/DN

DN

∂ B/∂ N

(20)

Ścieżka stabilności

S

N

=0

S

P

=0

(21)

Instytut Radowy w Paryżu

11 rue Pierre-et-Marie-Curie

(22)

Krótka historia promieniotwórczości (I)

y

α

,

β

Rutherford, 1899

γ

Villard, 1900

Naturę tego promieniowania wyjaśniono później : 1902 – promienie β to elektrony (Kaufmann) 1908 – cząstki α to jony helu (Rutherford)

1914 – promienie γ tej samej natury co X (Rutherford i Andrade) 1934 – odkrycie przemiany β+ (Curie i Joliot)

y

Spontaniczne rozszczepienie

– Flerov i Pietrzak, 1940

(23)

Zagadka przemiany

α

Prawo Geigera-Nuttalla 226Ra Eα = 5 MeV, T1/2 = 1600 lat (v = 0.05 c = 15000 km/s !) 238U Eα = 4.2 MeV, T1/2 = 4.5 mld lat 212Po Eα = 8.8 MeV, T1/2 = 0.3 µs

Dlaczego półokresy rozpadu tak bardzo się różnią ?

(24)

α

α

226

Ra

5 MeV

Jak cząstka α z wnętrza 226Ra może znaleźć się na

zewnątrz ?

E

α

Zachodzi kwantowe przenikanie przez barierę potencjału

Zagadka przemiany

α

(25)

212

Po

5 MeV

Przy wyższej energii bariera jest cieńsza i prawdo-podobieństwo przenikania gwałtownie rośnie.

Rachunki kwantowe dokładnie odtwarzają prawo Geigera-Nuttalla : log T = a + b (Eα)−1/2 .

α

9 MeV

E

α

E

α

α

Jak cząstka α z wnętrza 226Ra może znaleźć się na

zewnątrz ?

Zachodzi kwantowe przenikanie przez barierę potencjału

Zagadka przemiany

α

(26)

Rozpady z emisją ciężkich cząstek

naładowanych

Rozpad

α

~5 MeV

I

II

III

E

Kα

I

y(x) = Ae

ikx

+ Be

-ikx

II

y(x) = Fe

-xx

+ Ge

xx

(27)

Energia rozpadu

α

226

Ra

88

Æ

222

Rn

86

+

4

He

2

Q

α

= [M(

226

Ra) - M(

222

Rn) - M(

4

He)] c

2

= 4,869 MeV

Q

α

> 0

S

α

= - Q

α

Spontaniczny rozpad

α

zachodzi dla

Q

α

> 0 dla Z > 73

Q

α

= E

K

α

+ E

Kodrz

2m

α

E

K

α

= p

2

= 2 M E

Kodrz

M = M(

222

Rn)

Q

α

= E

K

α

+ E

K

α

(m

α

/M)

E

K

α

= Q

α

/(1 + 4 /222)

E

K

α

= 4,782 MeV

(28)

Trwały izotop lutetu:

175

Lu

151

71

Lu

80

Æ

15070

Yb

80

+ p T

1/2

= 90 ms

Rozpad protonowy jądra poza linią oderwania protonu,

S

P

< 0

(ze stanu podstawowego)

konkurencja:

rozpad

b

+

( p

Æ n + e

+

+

n

e

)

i/lub wychwyt elektronu ( p + e

-

Æ n + n

e

)

151

Lu

Æ

151

Yb

Æ

151

Tm

Æ

151

Er

Æ

151

Ho

Æ

151

Dy

Æ

151

Tb

Æ

151

Gd

Æ

151

Eu (stab.)

(29)

Energia rozpadu protonowego

Q

P

= [M(

151

Lu) - M(

150

Yb) - M(

1

H)] c

2

= 1,241 MeV

Q

P

= E

KP

+ E

Kodrz

2m

P

E

KP

= p

2

= 2 M E

Kodrz

M = M(

150

Yb)

Q

P

= E

KP

+ E

KP

(m

P

/M)

Q

P

= E

KP

(1 + 1 /150)

E

KP

= 1,233 MeV

Energia separacji protonu

S

P

= - Q

P

Bariera potencjału dla

150

Yb + p

(kulombowska + odśrodkowa)

(30)

212

Po

V

c

= 17 MeV

p

1,23 MeV

E

p

p

Energia układu

150

Yb + p

151

Lu

Rozpad 2-protonowy

niemożliwy

(31)

Rozpad protonowy

Promieniotwórczość protonowa

Eksperyment w GSI Darmstadt, 1981 rok

(przy współudziale polskich fizyków)

pociski:

58

28

Ni

30

ciężkie jony

energia: 300 MeV

reakcja:

58

28

Ni +

96

44

Ru

Æ

154

Lu

*

Æ 3 n +

151

Lu

151

Lu

Æ p +

150

Yb

(32)

Z = 2 Z = 8 Z = 20 Z = 28 Z = 50 Z = 82 N = 2 N = 8 N = 20 N = 28 N = 50 N = 82 N = 126 liczba neutronów, N licz ba protonów , Z - trwałe - β+ - β --α - rozszczepienie - p Przemiana β+ p → n + e+ + ν e Emisja p ZX → Z-1Y + p Przemiana β -n → p + e- + ν e ¯ Emisja α ZXN → Z-2YN-2 + α

Mapa nuklidów

Emisja 2p

?

(33)

Emisja dwóch protonów z jądra atomowego

(Z,N) (Z-1,N) (Z-2,N) 2p Stany jądrowe - wzbudzone : 22Mg, 26Si (83),...,14O (96) - podstawowe : 6Be (89), 12O (94) Poszukiwany ! - podejrzani : 45Fe, 48Ni, 54Zn (Z-2,N) (Z,N) 2p (Z-1,N) energia

?

(34)

Jak rozpada się

45

Fe ?

β

+ 45

Fe

45

Mn

44

Mn

43

Cr

N 19 20 21 26 25 24 23 Z 43

V

45

Cr

β

+

β

+

2p

Aby doszło do emisji 2p oba protony muszą przetunelować przez barierę zanim zajdzie przemiana β+

→ 1 µs < T2p < 10 ms; E2p ≈ 1 MeV

Najbliższy trwały 7 neutronów dalej

Wyzwanie dla eksperymentu

y Bardzo trudno wytworzyć 45Fe :

można liczyć najwyżej na kilkanaście atomów.

y Dostrzec słaby sygnał (1 MeV) kilka µs po zatrzymaniu 45Fe (1000 MeV).

y Odróżnić 2p od β+.

(35)

Rozpad 2-protonowy

Promieniotwórczość 2-protonowa

Eksperyment w GSI Darmstadt, 2001 rok

(przy silnym udziale polskich fizyków)

pociski:

58

28

Ni

30

ciężkie jony

energia: 650 MeV/A

reakcja:

58

28

Ni +

9

4

Be

Æ fragmentacja Æ

45

Fe

45

Fe

Æ 2p +

43

Cr

S

2P

- 1,1 MeV

(36)

Eksperyment w GSI Darmstadt

Pomiar czasu przelotu i strat energii pozwala zidentyfikować w locie każdy jon !

Wiązka z akceleratora

Selekcja

Tarcza

berylowa Czas przelotu(scyntylatory)

∆E (komora jonizacyjna) 58Ni, v = 0.8 c

Produkcja

Identyfikacja

Obserwacja

rozpadu

Separator fragmentów FRS 4×108 /s 20 000 /s 200 /s Stałe pole B

(37)

Detektor promieniowania γ (NaI)

Detekcja rozpadu

45

Fe

Detektory krzemowe 511 keV 511 keV Przemiana β+ cząstka + 2 fotony Emisja 2p !

Cyfrowa analiza sygnałów

zapis pełnej historii zdarzeń przez 10 ms

Komputer sterujący

taśma mag.

Układ

identyfi-kacji jonów Selektywnewyzwalanie

patrz plakat Jana Kurcewicza

(38)

Wyniki pomiarów

Eksperyment w GSI – VII 2001

y 5 dni pomiaru

y 2.5 × 1014 pocisków

Eksperyment w GANIL (Caen) – V 2000

y obserwacja 22 atomów 45Fe

ƒ 12 przypadków w piku E ≈ 1.1 MeV

(brak β i γ)

ƒ półokres T1/2 ≈ 4 ms

D M. P. i in., Eur. Phys. J. A 14, 279 (2002) D J. Giovinazzo i in., PRL 89, 102501 (2002) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 Z liczenia Energia [MeV] 1.0 1.2 0 1 Sygnały w detektorze po zatrzymaniu 45Fe

Eksperyment w GSI – VII 2001

y 5 dni pomiaru

y 2.5 × 1014 pocisków

y obserwacja 5 atomów 45Fe

ƒ 4 przypadki : E ≈ 1 MeV (brak γ) ƒ 1 przypadek : duża energia i γ (β+?) ƒ półokres T1/2 ≈ 3 ms

zgodne tylko z hipotezą emisji 2p !

(39)

Uczestnicy

W przygotowaniach i w eksperymencie brali udział fizycy z Warszawy, Darmstadt, Bordeaux, Oak Ridge, Knoxville i Caen. Główną rolę w zaplanowaniu i przeprowadzeniu pomiarów oraz w analizie i interpretacji wyników odegrała grupa polska :

Marek Pfützner

Krzysztof Rykaczewski (elektronika cyfrowa !)

Robert Grzywacz Zenon Janas

Jan Kurcewicz

(40)

Co dalej ?

?

• Poszukiwania innych nuklidów emitujących 2p (48Ni, 54Zn,...) • Rejestracja obydwu protonów oddzielnie

B jaka jest ich korelacja kątowa i energetyczna ? B jaki jest mechanizm promieniotwórczości 2p ? B jakie są korelacje par protonów wewnątrz jądra ?

(41)

Rozpad egzotyczny

Samorzutna emisja z jądra cząstki cięższej od

cząstki

a:

14

C,

20

O,

23

F,

24

Ne,

25

Ne,

26

Ne,

28

Mg,

30

Mg,

32

Si i

34

Si.

Emisja następuje z jąder ciężkich z zakresu:

221

Fr do

242

Cm.

Prawdopodobieństwo emisji jest ok. 9

(emisja

14

C z

223

Ra) do ok. 16 (emisja

34

Si z

242

Cm) rzędów wielkości mniejsze od

prawdopodobienstwa emisji

a z tego samego

(42)

Rozpad egzotyczny z emisją

14

C

Eksperyment, 1984 rok

223

88

Ra

Æ a +

219

86

Rn

T

1/2

= 11 d

Q

a

= 5,98 MeV

10

-7

%

Æ

14

C +

209

82

Pb Q(

14

C )= 29,85 MeV

V = 63 MeV

(43)

Krótka historia promieniotwórczości (II)

y

Przewidywanie emisji

p

i

2p

V. Goldansky 1960

y

Przewidywanie emisji

14

C

, – Sandulescu, Poenaru, Greiner 1981

y

Odkrycie emisji

p

ze stanu

- wzbudzonego

53m

Co – Jackson i in. 1970

- podstawowego

151

Lu – Hofmann i in. 1981

y

Obserwacja

14

C

z

223

Ra, – Rose i Jones 1984

y

Dziś znamy ok. 40 emiterów

p

B

bardzo ważne narzędzie !

y

Do dziś zbadano ponad 20 emiterów

C

,

O

,

F

,

Ne

,

Mg

i

Si

Cytaty

Powiązane dokumenty

- ubóstwo wynikające zarówno z bezrobocia, nieopłacalności produkcji rol- nej jak i „dziedziczenia biedy”,.. Są to niewątpliwie kwestie, które współwystępują z

przewidywalny i gwałtowny wzrost cen, związane z wojną lub epidemią braki w dostawach materiałów, bądź brak lub istotny wzrost kosztów siły roboczej) re- alizacja

W semestrze IV - zaliczenie (zal) na podstawie: wykonania określonych zadań w trakcie seminarium - wybór tematu pracy, sprecyzowanie celu pracy, pytań i metod badawczych,

W semestrze IV - zaliczenie (zal) na podstawie: wykonania określonych zadań w trakcie seminarium (wybór tematu pracy, sprecyzowanie celu pracy i metod badawczych, opracowanie

W semestrze IV - zaliczenie (zal) na podstawie: wykonania określonych zadań w trakcie seminarium - wybór tematu pracy, sprecyzowanie celu pracy, pytań i metod badawczych,

W „Zeszytach Literackich&#34; ofiarowanych Czesławowi Miłoszowi (,,Zeszyty ... &#34; 200 I) znajdujemy sądy, iż daje on „świadec­ two naszemu wiekowi&#34;, że jego

Z określenia iloczynu wektorowego wynika, że pole trójkąta ABC jest równe połowie długości iloczynu wektorowego wektorów. AB i AC (rys.)

Wykonujemy następujące operacje elementarne na wierszach macierzy B : mnożymy wiersz drugi przez 2 i dodajemy do wiersza trzeciego, a następnie otrzymany wiersz trzeci.. odejmujemy

[r]

4.10. Na gładkiej, poziomej powierzchni, w pewnej odległości od pionowej ściany spoczywa kulka o masie m. Oblicz średnią wartość siły oporu działającej na pocisk

Znaleźć przyspieszenie i siłę naciągu nici oraz prędkość kątowa walca po rozwinięciu się nici.. Jedna z nich, doczepiona do sufitu, podtrzymuje walec

Lubię podróżować …samochodem - I like to travel …by car, Lubię podróżować … samolotem – I like to travel … by plane, Lubię podróżować … statkiem – I like to

dalana jest z moczem, ale część dostaje się do śliny, gdzie właśnie może być przez florę bakteryjną zamie­.. niona

rozpatrywanego ciała, określa się jako zależność funkcyjną temperatury od współrzędnych oraz czasu. Najprostszym przypadkiem tych rozważań jest pole temperatury o mo-

Punktem przegięcia funkcji f nazywamy punkt, w którym wykres funkcji przechodzi z jednej strony stycznej na drugą.. Punkt przegięcia może również wystąpić w

prosta jest równoległa do płaszczyzny; 4.. Matematyka

In this paper, we apply the Bayesian concept to learn the spatial probability distribution of the friction angle of a silty soil using outcomes of direct shear tests at

Tym samym okręgiem wyborczym ma być powiat lub jego część, natomiast łączenie powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy liczba

Na ramieniu AB kąta CAB odkładamy odcinek o długości a. Następnie przez punkt B 0 poprowadźmy prostą równoległą do BC. Następujące zdania mają wyrażać cechy

She is author or editor of numerous books on the seventeenth and eighteenth-century Italian theatre and twentieth-century European theatre (see Modern European Tragedy, London,

Siła ta składa się z części lepkościowej, zależnej przede wszystkim od liczby Reynoldsa, oraz z części falowej zależnej przede wszystkim od liczby Froude’a.. Łatwiejsze

1. należą do tej samej prostej. Skorzystać z własności odwzorowania odwrotnego. Odpowiednie boki figur jednokładnych są równoległe i proporcjonalne. Czy obydwie te własności

Obliczyć stosunek pola trapezu ABCD (odcinki AB i CD są równoległe) do pola trójkąta AOB, gdzie O jest punktem przecięcia przekątnych trapezu, jeżeli wiadomo, że podstawy