• Nie Znaleziono Wyników

"Familienspiritualität. Am Beispiel einer christlichen Wochenzeitung", Hubertus Brantzen, Mainz 1984 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Familienspiritualität. Am Beispiel einer christlichen Wochenzeitung", Hubertus Brantzen, Mainz 1984 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Ryszard Otowicz

"Familienspiritualität. Am Beispiel

einer christlichen Wochenzeitung",

Hubertus Brantzen, Mainz 1984 :

[recenzja]

Collectanea Theologica 55/4, 180-181

(2)

ro d n ic z y c h z u w z g lę d n ie n ie m filo zo fii i te o lo g ii. W sk a z a li o n i ró w n ie ż , że filo z o fa n ie je s t p o s ia d a c z k ą p ra w d y , a le je s t p o s z u k iw a n ie m p ra w d y w c z a ­ sie. Z d e c y d o w a ć się n a p o s z u k iw a n ie p r a w d y je s t p ie rw s z y m k r o k ie m do p o z n a n ia rz e c z y w is t J c i n a s o ta c z a ją c e j i c z ło w ie k a w je g o u w a r u n k o w a ­ n ia c h b io lo g ic z n y c h i k u ltu ro w y c h . L e k tu r a te j p r a c y m a n a c e lu w p ro w a d z e n ie c z y te ln ik a w k ry ty c z n e m y ś le n ie filo z o fic z n e n a te m a t p o d s ta w o w y c h z a g a d n ie ń p o z n a n ia i is tn ie ­ n ia c z ło w ie k a . U w a ż n y c z y te ln ik m oże p rz e k o n a ć się, że a u to r z y t e n cel o sią g n ę li.

ks. J ó z e f M . D ołęga, W a r s z a w a

1 3 0 R E C E N Z J E

H u b e r tu s B R A N T Z E N , F a m ilie n s p ir itu a litä t. A m B e is p ie l e in e r a h r is tlic h e n

W o c h e n z e itu n g , M a in z 1984, M a tth ia s - G r ü n e w a ld - V e r la g , s. 312.

N in ie js z a p u b lik a c ja je s t s k ró c o n ą fo r m ą ro z p r a w y d o k to r s k ie j p r z e d ­ sta w io n e j w 1983 r . n a U n iw e rs y te c ie im . J a n a G u te n b e rg a w M o g u n c ji. W e w p ro w a d z e n iu do p ra c y a u to r s ta w ia is to tn e p y ta n ie : w ja k im s to p n iu p r a ­ sa k a to lic k a m oże o k a z a ć się p o m o c n a w p ra c y d u s z p a s te rs k ie j K o śc io ła , czy m oże s p e łn ia ć fu n k c ję p o ś r e d n ik a m ię d z y d u s z p a s te rz e m a w ie rn y m i, z w ła ­ szcza ro d z in ą c h rz e ś c ija ń s k ą ? P y ta n ie to n ie je s t z a w ie sz o n e w p ró ż n i. J u ż p o b ie ż n a o b s e r w a c ja s y tu a c ji d u c h o w e j m a łż e ń s tw a i ro d z in y p o z w a la s t w i e r ­ d zić. że m a m y do c z y n ie n ia z p o s tę p u ją c ą s e k u la ry z a c ją ty c h ś ro d o w isk , co p o tw ie r d z a ją b a d a n ia so cjo lo g iczn e. K o n ta k t ro d z in y c h r z e ś c ija ń s k ie j z d u sz ­ p a s te r z e m u le g a ro z lu ź n ie n iu , s tą d H . B ra n tz e n z w ra c a u w a g ę n a m o żliw o ść p ro w a d z e n ia fo r m a c ji c h rz e ś c ija ń s k ie j m a łż e ń s tw a i r o d z in y za p o ś r e d n ic ­ tw e m p r a s y k a to lic k ie j.

P rz e d m io te m b a d a ń a u to r a je s t ty g o d n ik „D ie c h ris tlic h e F a m ilie ” , k tó ­ r y u k a z u je się w E ssen od 1885 r. J e s t to p ie rw s z e k a to lic k ie p is m o n a t e ­ r e n i e N ie m ie c p o św ię c o n e z a g a d n ie n io m ro d z in y , r e p r e z e n ta ty w n e zd an ie m .

B ra n tz e n a . d la w s z y s tk ic h te g o ty p u czaso p ism .

Z a sa d n ic z y tr z o n k s ią ż k i s ta n o w i ilo śc io w a i ja k o ś c io w a a n a liz a z a w a r ­ to śc i c z a so p ism a , p o c z ą w sz y od p ie rw s z e g o je g o n u m e r u . N ie je s t w ięc. to t r a k t a t te o lo g ic z n y p r e t e n d u ją c y do w y ło ż e n ia c a łe j p ro b le m a ty k i z w ią z a n e j z d u c h o w o śc ią ro d z in y i m a łż e ń s tw a . P ie r w s z y m e ta p e m p r a c y B ra n tz e n a je s t p r ó b a o k re ś le n ia p o ję c ia d u c h o w o śc i c h rz e ś c ija ń s k ie j o ra z d u ch o w o ści ro d z in y i m a łż e ń s tw a . H is to r ia p o ję c ia „ d u c h o w o śc i” (S p ir itu a litä t) d a tu je się w N ie m c z e c h od 1945 r. W c z e śn ie j s p o ty k a się n a to m ia s t ro z m a ite jeg o s y ­ n o n im y ; życie d u ch o w e, życie r e lig ijn e , życie c h rz e ś c ija ń s k ie , św ię to ść , p o ­ b o żn o ść, w ia r a , czy te ż tr a d y c y jn e — a sc e z a i m is ty k a . D u ch o w o ść c h rz e ś c i­ ja ń s k a s w o ją n o rm ę i sw o je c e n tr u m m a w osobie J e z u s a C h ry s tu s a . D z ia ­ ła n ie B o g a p rz e z J e z u s a C h r y s tu s a w D u c h u Ś w ię ty m d o k o n u je się w e w s p ó ln o c ie k o ś c ie ln e j, s tą d a u te n ty c z n a d u c h o w o ść c h r z e ś c ija ń s k a p o sia d a a s p e k ty tr y n it a r n y , p n e u m a to lo g ic z n y , c h ry s to c e n try c z n y i e k le z ja ln y . F u n ­ d a m e n ta ln ą zaś z a s a d ą d u c h o w o śc i r o d z in y i m a łż e ń s tw a je s t s a k r a m e n t a l- rrość m a łż e ń s tw a .

T a k o k re ś lo n e p o ję c ie d u c h o w o śc i a p lik u je a u to r do 5788 a r ty k u łó w z a ­ m ie sz c z o n y c h n a ła m a c h „D ie c h r is tlic h e F a m ilie ”. W c e lu u s y s te m a ty z o w a ­ n ia b o g a c tw a m a t e r i a łu z a w a rte g o w c z a so p iśm ie , B ra n tz e n w y o d rę b n ia sze­ re g szczeg ó ło w y ch k a te g o r ii. W śró d ty c h k a te g o r ii z n a jd u j ą się ta k i e h a s ła j a k s a k r a m e n ta ln o ś ć , m ąż, żo n a, w s p ó ln o ta ży cia m a łż e ń sk ie g o , z a w a rc ie m a ł­ ż e ń s tw a , n ie r o z e rw a ln o ś ć m a łż e ń s tw a , m a łż e ń s tw o m ie sz a n e , d ziec k o , r o d z i­ n a , k a te c h e z a r o d z in n a , „ litu r g ia ” ro d z in n a , „ d ia k o n ia ” w ro d z in ie .

O b ra z te o lo g ii d u c h o w o śc i r o d z in y i m a łż e ń s tw a n ie je s t je d n o lity , a le k o r e s p o n d u je z d u c h e m czasó w , w k tó r y c h p ism o się u k a z y w a ło . K s ią ż k a je s t d o b ry m p rz y k ła d e m n a p o tw ie r d z e n ie e w o lu c ji w fo r m u ło w a n iu p ro b le m ó w

(3)

R E C E N Z J E

d u c h o w o śc i w z a le ż n o śc i od k o n te k s tu sp o łe c z n e g o i h is to ry c z n e g o życia r o ­ d z in y i m a łż e ń s tw a . J e d n o c z e ś n ie w y ra ź n ie u k a z u je s ta łe e le m e n ty n a u c z a n ia teo lo g ic z n e g o K o śc io ła o d n o śn ie m a łż e ń s tw a . Z a s a d n ic z y w a lo r k s ią ż k i p o le ­ g a łb y n a ty m , że s ta n o w i o n a w s z e c h s tro n n ą re c e n z ję u z n a n e g o ty g o d n ik a k a to lic k ie g o .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Te ostatnie były dobrze zachowa­ ne i zawierały liczne zabytki metalowe jak okucia żelazne, noże, fibule, klucze, zawieszki brązow e, rzadziej natomiast

Although this study has identified a number of variables which predict ADR in some older patients, as a model, the BADRI risk score needs further development before it can be

The author shortly described: time of creation order of the pignus’ prority due to the time’s criterion, satteled of guarancy and exceptions of the principle

Ostatnio ukazał się wnikliwie opracowany i starannie wydany Leksykon uczonych heidelberskich 1652-1802, opracowany na wniosek Rektora przez dr Driill-Zimmer- mann,

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z

W innych wypadkach asceza b ę ­ dzie polegała na przyjęciu krytyki, jakiej doznajemy od innych, albo na ta ­ kim gospodarowaniu swoim czasem, aby być zawsze na

Szczegółowa analiza poszczególnych elementów „sagi”, bo tak autor określa pierwsze rozdziały księgi Rodzaju, prowadzi go do odkrycia Jahwe, Boga Izraela, jako

Autor zajmuje się tym zagadnieniem na trzech poziomach obowiązków moralnych: z tytułu prawa naturalnego, nadprzyrodzonego prawa boskiego oraz prawa