• Nie Znaleziono Wyników

Analiza układów parametrycznych złożonych z sekcji pierwszego i drugiego rzędu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Analiza układów parametrycznych złożonych z sekcji pierwszego i drugiego rzędu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Streszczenie pracy doktorskiej

Analiza układów parametrycznych złożonych z sekcji pierwszego i drugiego rzędu Autor: mgr inż. Anna Piwowar

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Walczak Streszczenie

Problematyka rozprawy związana jest z metodami analizy układów niestacjonarnych z nieokresowo zmiennymi parametrami. W pracy opracowano modele transmisyjne układów parametrycznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Wyznaczono odpowiedzi impulsowe, odpowiedzi na dowolne wymuszenie układów niestacjonarnych oraz zbadano ich charakterystyki czasowo – częstotliwościowe. Podano warunki stabilności układów parametrycznych. Przeprowadzono analizę właściwości połączeń kaskadowego i równoległego sekcji. Badania poparto przykładem fizycznej realizacji cyfrowego filtru LTV. Abstract

The subject area of this dissertation is connected with methods analysis of non-stationary systems with non-periodically variable parameters. In this work the transmission models of parametric systems in the time domain and in the frequency domain have been obtained. The impulse response, the responses to any excitation and time-frequency characteristic of parametric filters have been determined. The stability conditions have been carried out. The analysis of cascade and parallel connections of elementary section has been obtained. The result have been illustrated by practical realization of digital LTV filter.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku zerowych warunków początkowych, mimo różnic pomiędzy definicją Caputo oraz definicją Riemanna-Liouville’a można uzyskać identyczne rozwiązanie, o ile rząd

Obecnie przedstawimy analizę wpływu parametrów bazowych na wartość funkcji celu dla dwóch układów wielo-parametrycznych: sieci elektrycznej śred- niego napięcia z

Wobec powyższego określ transmitancje poszczególnych zbiorników, transmitancję zastępczą całego układu, wyznacz odpowiedź transmitancji zastępczej na skok jed- nostkowy,

[r]

Cel ćwiczenia: poznanie charakterystyk częstotliwościowych liniowych układów elektrycznych oraz zapoznanie się z analizą widmową sygnałów okresowo-zmiennych i ich

Z drugiej strony, interesująca jest również jakościowa analiza równania (2.6) definiująca wpływ poszczególnych współczynników występujących w równaniu (2.6)

I Validity/provability in second-order classical propositional logic (known as the QBF problem) is P SPACE -complete.. I Provability in second-order intuitionistic propositional

Rozwiązanie