• Nie Znaleziono Wyników

Guciów, st. 10, gm. Zwierzyniec, woj. lubelskie, AZP 91-86

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Guciów, st. 10, gm. Zwierzyniec, woj. lubelskie, AZP 91-86"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Guciów, st. 10, gm. Zwierzyniec, woj.

lubelskie, AZP 91-86/10

Informator Archeologiczny : badania 34, 188-189

(2)

188

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich patrz: neolit

patrz: neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

kościół romański p.w.. Św. Mikołaja (Kon. XII - pocz. XIII w.) •

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone pod kierunkiem mgr Teresy Krzysztofiak (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu). Finansowane przez Wo-jewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskim Biuletynie Konser-watorskim”, t. I, 2002, s. 34-47.

• grodzisko wczesnośredniowieczna

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone od 3 do 29 lip-ca pod kierunkiem Krzysztofa Jaworskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) przy współpracy Marcina Paternogi. Finansowane przez Insty-tut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-ologicznych”, t. 43, s. 267-289.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

• osada wczesnośredniowieczna

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym kierowane przez mgr Andrzeja Urbańskiego (Muzeum Zamojskie w Zamościu), wykonane po przy-padkowym odkryciu obiektu archeologicznego podczas wybierania piasku.

W wykopie założonym na obrzeżu niewielkiej piaskowni odsłonięto pełny zarys obiektu gospodarczego, mającego na planie kwadratowy zarys o

wymia-Dopiewo, st. 29, gm. loco,

woj. wielkopolskie

Dzierżnica, st. 35, gm.

Dominowo, woj. wielkopolskie

Gąsawa, st.6, gm. loco,

woj. kujawsko-pomorskie, AZP 45-35/68

Giebułtów, st. 8, gm. Książ

Wielki, woj. małopolski, AZP 95-59

GILÓW, gm. Niemcza,

woj. dolnośląskie

Gogolin, st. 15, gm. loco,

woj. opolskie, AZP 93-38/2

Głuchowo, st. 1, gm. Komorniki,

woj. wielkopolskie, AZP 53-26/133

Głuchowo, st. 24, gm.

Komorniki, woj. wielkopolskie

Grodzisko Dolne, st. 22,

gm. loco, woj. podkarpackie, AZP 101-81/6 Grudziądz-Owczarki, st. 16, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, AZP 29-45/9 GUCIÓW st. 10, gm. Zwierzyniec,

woj. lubelskie, AZP 91-86/10

EPOKA

ŻELAZA

GIECZ, st. 3, gm. Dominowo,

(3)

189

rach 2 x 2 m. Z czarnego, smolistego wypełniska, które miało charakter paleni-ska zlokalizowanego w północnej części obiektu, oraz pozostałej części obiektu pochodzi kilkanaście fragmentów ceramiki (niektóre z rytym falistym orna-mentem) pozwalającej datować funkcjonowanie obiektu na X w. Wykonano również wykop sondażowy na miejscu domniemanych wałów obronnych usy-tuowanych na obrzeżu stanowiska. Uwidocznione na profilu wykopu nawar-stwienia glebowe o charakterze naturalnym oraz brak konstrukcji wewnętrz-nych i materiałów zabytkowych w ich obrębie nie pozwalają na dzień dzisiejszy pozytywnie zweryfikować tezy o funkcjonowaniu i istnieniu na terenie tej osady elementów fortyfikacji obronnych.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, De-legatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum Zamoj-skim w Zamościu.

• osada wczesnośredniowieczna (VIII-XI w.)

wczesnośredniowieczna osada przygrodowa (XI-XII/XIII w.) •

Stanowisko położone na wyniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie grodzi-ska w Horodyszczu. Jest ono sukcesywnie niszczone przez tzw. poszukiwaczy skarbów, którzy pozostawili po sobie kilkaset wkopów rabunkowych, z czego kilkadziesiąt można uznać za szczególnie destrukcyjne dla reliktów osadni-czych. Badania przeprowadził mgr Mieczysław Bienia ze środków Wojewódz-kiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Przebadano obszar stanowiska o po-wierzchni l ara. Dwa wykopy wytyczono w miejscu największych zniszczeń. Połączono je z wykopami z poprzednich sezonów badawczych. W wykopach zlokalizowano 17 nowych obiektów osadniczych, głównie o charakterze miesz-kalnym.

Na podstawie materiału ceramicznego można je wydatować na X-XII w. Ciekawie prezentował się obiekt nr 45 określony jako rów (?). Na jego dnie, na poziomie wód gruntowych, natrafiono na fragment konstrukcji drewnianej, z wypełniska zaś pozyskano wczesnośredniowieczny materiał. Wśród zabytków ceramicznych dominowały fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych (VIII w., IX-X w., X-XI w., XI-XII w.). Natrafiono jednak również na kilka fragmen-tów ceramiki kultury łużyckiej oraz na ceramikę późnośredniowieczną. Zabytki wydzielone (przęślik gliniany, 2 nożyki żelazne, łyżwa kościana, żelazny grot strzały, szydło kościane, kościana klamra) mają wczesnośredniowieczną chro-nologię.

Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. patrz: neolit

patrz: młodszy okres przedrzymski-okres wpływów rzymskich • grodzisko wczesnośredniowieczne

Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził od 3 lipca do 12 sierpnia badania wykopaliskowe na terenie grodziska wczesnośre dniowiecznego. Tegorocz ny sezon badawczy był kolejnym, piątym już rokiem badań tego obiektu. W pracach, którymi kierowali dr D. Poliński, mgr A. Janowski i mgr R. Kaźmierczak, wzięli udział studenci ar cheologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nadzór meryto-ryczny sprawował prof. dr hab. W. Chudziak (autor sprawozdania), kierownik zespołu badawczego prowadzącego prace wykopaliskowe.

HORODYSZCZE, st. 3,

gm. Wisznice, woj. lubelskie, AZP 67-87/3

Iłża - Chwałowski Trakt, st.

21, pow. Radom,

woj. mazowieckie, AZP 79-69

Janków, st. 9 – 11, gm. Piątek,

woj. łódzkie, AZP 59 – 52

KAŁDUS, st. 3, gm. Chełmno,

woj. kujawsko-pomorskie, AZP 33-41/3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stefan Wesołowski.

Błażej Muzolf..

Andrzej Gołembnik,Dariusz.

Leszek Wojda,Jerzy Kmieciński.

Można go łą c zyć z kulturą oksywską okresu późnolateńskiego. P ierw szy sezon

Warstwa ta je s t kon­ tynuacją pierwotnego poziomu użytkowania rozpoznanego w latach ubieg­ łych, W wykopie, na w ale wewnętrznym odsłonięto re lik ty spalonej

Znalezione razem nóż i topór noszą ślady włókien tkaniny na skorodowanej powierzchni żela za św iadczące, że oba te przedm ioty zostały złożone lub

Każdy szk ielet wyposażony był w wędzidło żelazn e, tylko w grobie nr 121 o p rócz w ędzideł żelaznych zachowały się ozdobne okucia uzdy wykonane z cienkiej