• Nie Znaleziono Wyników

W16 konfiguracja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W16 konfiguracja"

Copied!
31
0
0

Pełen tekst

(1)

Układ okresowy

(2)

Chemia kwantowa - podsumowanie

Cząstka w pudle

Atom wodoru

e

T

H

ˆ

=

ˆ

H

ˆ

=

T

ˆ

e

+

V

ˆ

e

j

(3)

Chemia kwantowa - podsumowanie

Cząstka w pudle

Atom wodoru

Funkcja falowa

Energia

Liczby kwantowe

L

x

n

L

x

n

π

sin

2

)

(

2 1

=

Ψ

2 2 2

8 mL

h

n

E

=

2

4

2

2

2

2

h

me

n

Z

E

=

π

( ) ( ) ( )

φ

ϕ

θ

γ

ψ

n ,

,

l

m

= r

R

n

n

,

l

,

m

,

m

s

rozwiązanie

(4)

Cząstka w pudle

Atom wodoru

Funkcja falowa

L

x

n

L

x

n

π

sin

2

)

(

2 1

=

Ψ

ψ

n ,

,

l

m

= r

R

( ) ( ) ( )

φ

ϕ

θ

γ

orbitale

07_105 Nodes Node 1s 2s 3s (a) 1s 2s 3s (b)

Chemia kwantowa - podsumowanie

(5)

Cząstka w pudle

Atom wodoru

Energia

2 2 2

8 mL

h

n

E

=

2

4

2

2

2

2

h

me

n

Z

E

=

π

r

0

E

n=1

n=2

n=3

n=4

r

0

E

n=1

n=2

n=3

n=4

x

E

n=1

n=2

n=3

n=4

Chemia kwantowa - podsumowanie

(6)

Cząstka w pudle

Atom wodoru

Atomy wieloelektronowe

Układ okresowy

Chemia kwantowa - podsumowanie

metody chemii kwantowej

rozwi

ązanie równania Schrödingera

w

nioski

Jaka jest postać równania Schrödingera?

e

e

j

e

V

V

T

H

ˆ

=

ˆ

+

ˆ

+

ˆ

rozwiązanie

(7)

07_117 1

H

3

Li

11

N a

19

K

37

R b

55

C s

87

Fr

4

Be

12

M g

20

Ca

38

Sr

56

Ba

88

Ra

21

Sc

39

Y

57

La

89

Ac

22

Ti

40

Zr

72

Hf

104

Unq

23

V

41

N b

73

Ta

105

U np

24

C r

42

M o

74

W

106

U nh

25

M n

43

Tc

75

R e

107

U ns

26

Fe

44

R u

76

O s

108

Uno

27

C o

45

R h

77

Ir

109

U ne

U un

110

U uu

111 28

N i

46

Pd

78

Pt

29

Cu

47

Ag

79

Au

30

Zn

48

Cd

80

Hg

31

G a

49

In

81

Tl

5

B

13

Al

32

G e

50

Sn

82

Pb

6

C

14

Si

33

As

51

Sb

83

Bi

7

N

15

P

34

Se

52

Te

84

Po

8

O

16

S

9

F

17

Cl

35

Br

53

I

85

At

10

N e

18

Ar

36

Kr

54

Xe

86

R n

2

H e

58

Ce

90

Th

59

Pr

91

Pa

60

N d

92

U

61

Pm

93

Np

62

Sm

94

Pu

63

Eu

95

Am

64

G d

96

C m

65

Tb

97

Bk

66

Dy

98

Cf

67

H o

99

Es

68

Er

100

Fm

69

Tm

101

M d

70

Yb

102

No

71

Lu

103

Lr

Lanthanide

series

Actinide

series

1 2 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Układ okresowy

(8)

d

f

S

p

G

A

Z

Y

S

Z

L

A

C

H

E

T

N

E

Układ okresowy

(9)

Układ okresowy

Ilość grup w poszczególnych

blokach

14

10

6

2

2(2l+1)=4l+2

3

2

1

0

l

f

d

p

s

Dla pobocznej liczby kwantowej l, magnetyczna liczba kwantowa m

może przyjmować 2l+1 wartości. Zatem ilość możliwych kombinacji

liczb m i m

s

(m

s

- magnetyczna spinowa liczna kwantowa) dla danej

wartości liczby l wynosi 2(2l+1).

(10)

07_115

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

6p

5d

4s

5s

6s

7s

2s

3s

1s

La

A c

G rou p

4f

5f

P e riod 4

5

6

7

2

3

1

6d

4d

3d

5p

4p

3p

2p

1s

Układ okresowy

Grupa

Okres

(11)

07_113

H

1s

1

Li

2s

1

B e

2s

2

B

2p

1

C

2p

2

N

2p

3

O

2p

4

F

2p

5

N e

2p

6

H e

1s

2

N a

3s

1

M g

3s

2

A l

3p

1

S i

3p

2

P

3p

3

S

3p

4

C l

3p

5

A r

3p

6

Układ okresowy

(12)

07_114

K

C a

S c

T i

V

C r

M n

F e

C o

N i

C u

Z n

G a

G e

A s

S e

B r

K r

4s1 4s2 3d1 3d2 3d3 4s13d5 3d5 3d6 3d7 3d8 4s13d1 0 3d1 0 4p1 4p2 4p3 4p4 4p5 4p6

(13)

0 7 _ 1 1 6

Pe ri od n umbe r, hi gh es t o ccupi ed e lectron le ve l 1 H 3 Li 11 N a 19 K 37 R b 55 C s 87 F r 4 B e 12 M g 20 C a 38 S r 56 B a 88 R a 21 S c 39 Y 57 La * 89 A c** 22 T i 40 Z r 72 H f 104 U n q 23 V 41 N b 73 T a 105 U n p 24 C r 42 M o 74 W 106 U n h 25 M n 43 T c 75 R e 107 U n s 26 F e 44 R u 76 O s 108 U no U un110 U uu111 27 C o 45 R h 77 Ir 109 U n e 28 N i 46 P d 78 P t 29 C u 47 A g 79 A u 30 Z n 48 C d 80 H g 31 G a 49 In 81 T l 5 B 13 A l 32 G e 50 S n 82 P b 6 C 14 S i 33 A s 51 S b 83 B i 7 N 15 P 34 S e 52 T e 84 P o 8 O 16 S 9 F 17 C l 35 B r 53 I 85 A t 10 N e 18 A r 36 K r 54 X e 86 R n 2 H e

d

- T ra nsition E lem ents

N oble

ga ses

R epresen tative

E lem en ts

1A

G ro u p

n u m b e rs

2A 3A 4A 5A 6A 7A

8A

R epresen tative E lem ents

1 2 3 4 5 6 7 7s1 7s2 7s26d1 7s26d2 7s26d3 7s26d4 7s26d5 7s26d7 6s1 6s2 6s25d1 4 f1 46 s25 d2 6s25d3 6s25d4 6s25d5 6s25d6 6s25d7 6s15d9 6s15d1 0 6s25d10 6s26p1 6s26p2 6s26p3 6s26p4 6s26p5 6s26p6 5s1 5s2 5s25p1 5s25p2 5s25p3 5s25p4 5s25p5 5s25p6 5s24d1 5s24d2 5s14d4 5s14d5 5s14d6 5s14d7 5s14d8 4d1 0 5s14d1 0 5s24d1 0 4s1 4s2 4s23d1 4s23d2 4s23d3 4s13d5 4s23d5 4s23d6 4s23d7 4s23d8 4s13d10 4s23d1 0 4s24p1 4s24p2 4s24p3 4s24p4 4s24p5 4s24p6 3s23p1 3s23p2 3s23p3 3s23p4 3s23p5 3s23p6 2s22p1 2s22p2 2s22p3 2s22p4 2s22p5 2s22p6 2s1 3s1 2s2 3s2 1s1 1s2 58 C e 90 T h 59 P r 91 P a 60 N d 92 U 61 P m 93 N p 62 S m 94 P u 63 E u 95 A m 64 G d 96 C m 65 T b 97 B k 66 D y 98 C f 67 H o 99 E s 68 E r 100 F m 69 T m 101 M d 70 Y b 102 N o 71 Lu 103 Lr Lantha nid es*

A ctinide s**

f

- T ra nsition E lem ents

6 s24 f55 d0 6 s24 f15 d1 6 s24 f35 d0 6 s24 f45 d0 6 s24 f55 d0 6 s24 f75 d0 6 s24 f75 d1 6 s24 f95 d0 6 s24 f1 05 d06 s24 f1 15 d06 s24 f1 25 d06 s24 f1 35 d06 s24 f1 45 d0 6 s24 f1 45 d1 7 s2f06 d2 7 s25 f26 d1 7 s25 f36 d1 7 s25 f46 d1 7 s25 f66d0 7 s25 f76 d0 7 s25 f76 d1 7 s25 f96 d07 s25 f1 06 d07 s25 f1 16 d07 s25 f1 26 d07 s25 f1 36 d07 s25 f1 46 d0 7 s25 f1 46 d1 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2 ns1 ns2np6

Układ okresowy

(14)

Kolejność zapełniania orbitali

atomowych

f

f

f

f

f

f

f

f

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Układ okresowy

(15)

Zasada rozbudowy powłok

W stanie podstawowym atomu

wieloelektronowego elektrony obsadzają orbitale

atomowe w taki sposób, że atom ma najmniejszą

energię, gdy wszystkie jego elektrony znajdują

się na orbitalu o najniższej energii

Dowolny orbital może być obsadzony

przez najwyżej dwa elektrony.

Gdy dwa elektrony zajmują ten sam

orbital, ich spiny muszą być

sparowane

Układ okresowy

(16)

Żadne dwa elektrony w atomie nie

mogą mieć identycznego zestawu

czterech liczb kwantowych n, l, m, m

s

spiny dwóch elektronów są sparowane, gdy są

ustawione w przeciwnych kierunkach,

↑ i ↓. Elektrony

mają wówczas spinowe liczby kwantowe m

s

o różnych

znakach, +½ i -½.

Układ okresowy

Zakaz Pauliego

Zasada rozbudowy powłok

(17)

żaden orbital na diagramie poziomów energetycznych nie

może być obsadzony przez więcej niż dwa elektrony

Konfiguracja elektronowa

Układ okresowy

Wnioski

(18)

żaden orbital na diagramie poziomów energetycznych nie

może być obsadzony przez więcej niż dwa elektrony

Układ okresowy

Wnioski

Zasada rozbudowy powłok

(19)

Okres 1

s

s

Układ okresowy

(20)

p

p

s

s

Układ okresowy

Okres 2

Konfiguracja elektronowa

(21)

p

p

s

s

Układ okresowy

Okres 3

Konfiguracja elektronowa

(22)

s

s

d

d

Konfiguracja elektronowa

Układ okresowy

Okres 4

(23)

d

d

p

p

Konfiguracja elektronowa

Układ okresowy

Okres 4

(24)

Nieregularności w konfiguracji

elektronowej

Układ okresowy

[Cr]= nie [Ar] 4s

2

3d

4

tak [Ar] 4s

1

3d

5

3d

4s

3d

4s

Różnica energii poziomów 4s i 3d jest niewielka. Układ 5

niesparowanych elektronów 3d i jednego 4s ma mniejszą energię

aniżeli układ 4 niesparowanych elektronów 3d i 2 sparowanych

elektronów 4s

[Cu]= nie [Ar] 4s

2

3d

9

tak [Ar] 4s

1

3d

10

[Pd]= nie [Ar] 5s

2

4d

8

tak [Ar] 5s

0

4d

10

[Ag]= nie [Ar] 5s

2

4d

9

(25)

Układ okresowy - trendy

Energia jonizacji (I)

Liczba atomowa, Z

Energia jonizacji, kJ/mol

10

0

Li

Na

K

Rb

Cs

H

B

Be

C

O

N

F

Mg

Al

Cl

S

P

Zn

As

Br

Cd

Tl

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

18

36

54

86

500

1000

1500

2000

2500

2

3

4

5

6

okresy

mol

kJ

I

e

Cu

Cu

mol

kJ

I

e

Cu

Cu

g

g

g

g

g

g

1955

785

2

)

(

2

)

(

)

(

1

)

(

)

(

)

(

=

+

=

+

+

+

+

1.

Co oznacza duża i mała

wartość I?

2.

Jakie właściwości mają

pierwiastki o małej I?

3.

Jak I zmienia się w okresach i

grupach?

1.

Co oznacza duża i mała

wartość I?

2.

Jakie właściwości mają

pierwiastki o małej I?

3.

Jak I zmienia się w okresach i

grupach?

(26)

2

4

6

8

10

-300

-200

-100

0

12

14

16

18

20

H

Li

B

C

O

F

Na

Al

Si

P

Ca

S

Cl

K

Układ okresowy - trendy

Liczba atomowa, Z

Powinowactwo elektronowe, kJ/mol

Powinowactwo elektronowe (P)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

=

+

X

E

X

E

P

X

e

X

g

g

g

mol

kJ

P

O

e

O

mol

kJ

P

O

e

O

g

g

g

g

g

g

844

141

2

2

)

(

)

(

)

(

1

)

(

)

(

)

(

+

=

+

=

+

(27)

Układ okresowy - trendy

Elektroujemność

Rozważmy samorzutny proces:

+

⎯→

⎯→

A

A

A

e

e

1.

jest równy potencjałowi jonizacyjnemu (energii jonizacji, I) za

znakiem przeciwnym (-I)

2.

jest równy powinowactwu elektronowemu (P)

Efekty energetyczne etapów:

1

2

Elektroujemność (E) wg definicji Mullikena:

2

lub

2

I

P

E

I

P

E

=

=

+

(28)

Układ okresowy - trendy

08_132 H 2.1 Li 1.0 Be1.5 Na 0.9 Mg1.2 K 0.8 Ca1.0 Rb 0.8 Sr1.0 Cs 0.7 Ba0.9 Fr 0.7 Ra0.9 Sc 1.3 Y 1.2 La-Lu 1.0-1.2 Ac 1.1 Ti 1.5 Zr 1.4 Hf 1.3 Th 1.3 V 1.6 Nb 1.6 Ta 1.5 Pa 1.4 Cr 1.6 Mo 1.8 W 1.7 U 1.4 Mn 1.5 Tc 1.9 Re 1.9 Np-No 1.4-1.3 Fe 1.8 Ru 2.2 Os 2.2 Co 1.9 Rh 2.2 Ir 2.2 Ni 1.9 Pd 2.2 Pt 2.2 Cu 1.9 Ag 1.9 Au 2.4 Zn 1.6 Cd 1.7 Hg 1.9 Ga 1.6 In 1.7 Tl 1.8 Al 1.5 B 2.0 Ge 1.8 Sn 1.8 Pb 1.9 Si 1.8 C 2.5 As 2.0 Sb 1.9 Bi 1.9 P 2.1 N 3.0 Se 2.4 Te 2.1 Po 2.0 S 2.5 O 3.5 Br 2.8 I 2.5 At 2.2 Cl 3.0 F 4.0 H 2.1 Li 1.0 Be 1.5 Na 0.9 Mg 1.2 K 0.8 Ca 1.0 Rb 0.8 Sr 1.0 Cs 0.7 Ba 0.9 Fr 0.7 Ra 0.9 Sc 1.3 Y 1.2 La-Lu 1.0-1.2 Ac 1.1 Ti 1.5 Zr 1.4 Hf 1.3 Th 1.3 V 1.6 Nb 1.6 Ta 1.5 Pa 1.4 Cr 1.6 Mo 1.8 W 1.7 U 1.4 Mn 1.5 Tc 1.9 Re 1.9 Np-No 1.4-1.3 Fe 1.8 Ru 2.2 Os 2.2 Co 1.9 Rh 2.2 Ir 2.2 Ni 1.9 Pd 2.2 Pt 2.2 Cu 1.9 Ag 1.9 Au 2.4 Zn 1.6 Cd 1.7 Hg 1.9 Ga 1.6 In 1.7 Tl 1.8 Al 1.5 B 2.0 Ge 1.8 Sn 1.8 Pb 1.9 Si 1.8 C 2.5 As 2.0 Sb 1.9 Bi 1.9 P 2.1 N 3.0 Se 2.4 Te 2.1 Po 2.0 S 2.5 O 3.5 Br 2.8 I 2.5 At 2.2 Cl 3.0 F 4.0 Increasing electronegativity De cr easi ng e lec tr on eg at ivit y Increasing electronegativity De cr eas in g e lect ron eg at iv ity (a) (b)

Skala Paulinga

Do czego

służy ta

skala?

Elektroujemność

(29)

Układ okresowy - trendy

H 37 H e 31 152 112 B 85 C 77 N 75 O 73 F 72 N e 71 186 160 143 118 110 103 100 98 227 197 135 122 120 119 114 112 248 215 167 140 140 142 133 131 265 222 170 146 150 168 140 140 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Li B e N a M g A l S i P S C l A r K C a G a G e A s S e B r K r R b S r In S n S b T e I X e C s B a T l P b B i P o A t R n

Promień atomowy

rośnie

ro

śnie

(30)

Np. w przypadku orbitalu d, na którym może zmieścić się 10 elektronów, pierwsze pięć elektronów będzie zajmowało kolejno wolne orbitale pozostając niesparowanymi

Dopiero dalsze elektrony zajmują wolne miejsca tworząc pary np. szósty elektron:

(31)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Użyte materiały dobiera się tak, aby energia potencjalna elektronu w warstwie środkowej była mniejsza niż w otaczających ją warstwach izolujących. W ten sposób środkowa

W widmie (f), zmierzonym dla najniższej energii końcowej równej 0,02 eV ujawnia się szerokie pasmo z maksimum przy energii 6,25 eV. Pomiary wykonane w przedziale energii

Kolejny z wykres´ ow (5.19) prezentuje por´ ownanie pomie ι dzy przekrojami czyn- nymi na r´ o˙znego rodzaju wzbudzenia w rozwa˙zanym zakresie energii oraz przekr´ oj czynny

Mentoring oraz jego relacje do coachingu, a także jego bariery i ograniczenia w polskich organizacjach prezentowane są w tekstach Barbary Smorczewskiej oraz Joanny

W niniejszym rozdziale przedstawiono oczekiwane wartości asymetrii azymutalnej dla oddziaływań ep, z wymianą prądów neutralnych i prądów naładowanych, dla obszaru

walencyjnych, a każdy atom wodoru posiada po jednym elektronie walencyjnym. Podczas tworzenia cząsteczki wody, każdy z elektronów walencyjnych

Z przeprowadzonej analizy korelacji pomiędzy wytrzymałością zmęczeniową a wi alkości ami opisującymi stan naprężeń własnych wynika, że największy wpływ na

Łoić elektrod otulony

[r]

Wzmożenie emisji nie będzie przypadało jedynie na energię E - Г 0,35 eV, jak wynikałoby z jednowymiarowej struktury dla kierunku Ù, ale począwszy od energii znajdującej się

szający alę stosunek współczynników przejścia I?d/De oznacza więc, że tunelowanie elektronów ze stanów "d" w stosunku do elektronów swobodnych jest coraz

Amplitudę potencjału krystalicznego obu grup elektronów dobieramy tak, aby wąskie pasmo "d" znajdowało się wewnątrz szerokiego pasma "s".. Model zhybrydyzowanych

[1] zaproponowali, aby przy interpretacji wyników doświadczalnych posłużyć się współczynnikiem transmisji elek­.. tronów przez warstwę izolatora, obliczonym przy pomocy

Rysunek: Schemat procesu rozpraszania elektronu na jądrze atomowym z uwolnieniem jednego neutronu w przybliżeniu PWIA z wymianą jednego fotonu.. Nukleon po uwolnieniu nie oddzałuje

Powstały na ekranie układ pierścieni daje się wyjaśnić, jeŜeli przyjmiemy, Ŝe z elektronem związana jest fala, której długość określona jest przez wzór:

astronomia neutrinowa ↓ (gwiazda jako „detektor”) ↓ oscylacje neutrin, nukleosynteza neutrinowa (ν-process) nowe spojrzenie na obiekty astrofizyczne, bliższe fizykom

Ilość elektronów na najbardziej „zewnętrznym” orbitalu określa własności chemiczne pierwiastka.. Ilość elektronów na najbardziej „zewnętrznym” orbitalu określa

zależności przekrojów czynnych od energii padających elektronów. Podsta- wowym problemem jest opis oddziaływań dodatkowego elektronu z drobinę w. obszarze samej

Reakcja utleniania – reakcja oddawania elektronów przez substancję utleniającą się, substancja ta jest reduktorem.. Reakcja redukcji – reakcja przyjmowania elektronów przez

elektrycznego ani momentu dipolowego, ale posiadającym niezerowy moment kawdrupolowy, pod warunkiem, Ŝe pole elektryczne jest. niejednorodne

elektrycznego ani momentu dipolowego, ale posiadającym niezerowy moment kawdrupolowy, pod warunkiem, Ŝe pole elektryczne jest.. niejednorodne

The specimen is in the form of a sharp tip. A positive potential is applied to the tip such that a very large electric field is present at the tip. The ambient gas surrounding the tip