• Nie Znaleziono Wyników

Wykad 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykad 5"

Copied!
35
0
0

Pełen tekst

(1)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak, prof. uczelni

5. Prawa promieniowania ciała czarnego (rozkład Plancka; prawa: Kirchhoffa, Stefana-Boltzmanna, Wiena)

Temperatura rozkładu widmowego, temperatura barwowa Pojęcie wzorca świetlnego

Metody osłabiania w fotometrii

http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Miejsce konsultacji: pokój 27 bud. A-1;

terminy: patrz strona www

(2)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

W zależności od sposobu wytwarzania promieniowania można

podzielić źródła światła na dwie grupy:

- Promienniki temperaturowe (źródła termiczne);

- Promienniki luminescencyjne.

Szczególną rolę wśród promienników temperaturowych ma tzw.

ciało (doskonale) czarne – jego promieniowanie nie zależy od

właściwości materiału a tylko od temperatury promiennika. Prawa

dotyczące ciała czarnego mogą być wyprowadzane z praw

termodynamiki (w tym statystycznej!).

Ogólnie, podane (dalej) prawa ciała czarnego nie są słuszne

dla dowolnego ciała (za wyjątkiem prawa Kirchhoffa).

(3)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Ciało doskonale czarne – pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała

pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie

elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. Współczynnik pochłaniania dla takiego ciała jest równy jedności dla dowolnej długości fali. {Wikipedia… again}

(4)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Zdolność emisyjna ciała E(,T) - E(,T)d to ilość energii promieniowania wysyłanej w postaci promieniowania EM o częstotliwości

+d przez jednostkową powierzchnię ciała o temperaturze T w

jednostce czasu.

 Ciało doskonale szare – A i R nie zależą od częstotliwości  (długości fali λ).

 Ciało doskonale czarne – A=1, R=0

• Zdolność emisyjna dowolnego ciała jest zawsze mniejsza od zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego o tej samej temperaturze; (na wykresie: a – krzywa dla ciała doskonale czarnego; b – krzywa dla ciała rzeczywistego).

• Charakterystyczne jest występowanie maksimum promieniowania przy pewnej częstotliwości (długości fali).

(5)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Prawo Kirchhoffa

Z drugiej zasady termodynamiki (jak brzmi?) wynika, że stosunek

strumienia energetycznego, wysyłanego z powierzchni w obrębie określonego kąta bryłowego, do współczynnika pochłaniania A tej powierzchni, ma taką samą wartość dla wszystkich promienników

temperaturowych, przy takiej samej temperaturze i w takim samym

zakresie długości fal.

Dla strumienia energetycznego wypromieniowanego w obrębie kąta półpełnego, prawo podaje się w postaci stałości egzytancji energetycznej

Me(λ,T)cc ciała czarnego:

e

cc e

M

T

T

A

T

M

,

,

,

T

T

T

A

P A

,

,

,

(6)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Prawo Kirchhoffa i emisyjność

Dla źródeł, spełniających lambertowskie prawo kosinusa, podaje

się nieco inną wersję prawa Kirchhoffa (dla luminancji):

e

cc e

L

T

T

A

T

L

,

,

,

Dla ciała doskonale czarnego:

A

,

T

1

Ale dla ciał rzeczywistych tak nie jest, i dlatego definiuje się dla

nich wielkość, zwaną emisyjnością (zdolnością emisyjną):

 

 

 

cc e e

T

L

T

L

T

E

,

,

,

Emisyjność jest liczbowo równa współczynnikowi absorpcji A.

ilość energii promieniowania wysyłanej w postaci promieniowania EM o długości fali

+d przez jednostkową powierzchnię ciała o temperaturze T w jednostce czasu.

(7)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Prawo Kirchhoffa:

Stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorpcyjnej jest dla każdej

powierzchni funkcją częstotliwości i temperatury:

T

T

A

T

E

,

,

,

Prawo Stefana-Boltzmanna:

Całkowita zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego, obliczona jako całka ze zdolności emisyjnej po wszystkich częstościach, jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury:

 

4 0

,

)

(

T

E

T

d

T

E

Prawo przesunięć Wiena:

Maksimum energii w widmie promieniowania ciała doskonale czarnego występuje dla długości fali

max, dla której:

K

m

const

T

2

max

0

,

288

10

(8)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Prawo przesunięć Wiena

w praktyce:

T (K)

λ

max

(nm)

1000

2880

2000

1450

3000

960

4000

720

5000

570

6000

480

7000

410

8000

380

9000

320

10000

290

(9)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

(10)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

TEORIA RAYLEIGHA-JEANSA :

Teoria klasyczna: zdolność emisyjna (emisyjność) E ciała doskonale

czarnego jest proporcjonalna do objętościowej gęstości energii

promieniowania cieplnego. Założenia:

- ciało doskonale czarne jako wnęka rezonansowa fal EM (fale stojące); - zasada ekwipartycji energii (na każde pole przypada średnia energia ½kBT) Wzór Rayleigha-Jeansa:

 



k

Td

c

d

T

E

3 B 2

8

,

T

d

k

Td

E

,

8

4 B albo:

(11)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

TEORIA RAYLEIGHA-JEANSA :

Zgodność teorii Rayleigha-Jeansa z praktyką:

- zgodność z prawem przesunięć Wiena 

- całkowita gęstość energii promieniowania (prawo Stefana-Boltzmanna):

 

 

d

c

T

k

d

T

E

T

E

B 0 2 3 0

8

,

)

(

 Próby dopasowania teorii do krzywej doświadczalnej:

propozycja Wiena:



T

c

c

T

E

2 5 1

exp

,

Formuła dobra dla fal krótkich, zawodziła dla długich... Ale dla pasma widzialnego – nie najgorsza!

(12)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Prawo Kirchhoffa jest prawdziwe dla wszystkich promienników – ale, choć

pojęcie ciała czarnego jest idealizacją, można wprowadzić dla takiego ciała pewne prawa, które z jakimś przybliżeniem opisują rzeczywiste źródła termiczne…

Prawo promieniowania ciała czarnego podał w 1900 r. Planck:

- ciało doskonale czarne jako wnęka rezonansowa fal EM (fale stojące) – to jeszcze założenie fizyki klasycznej;

- atomy wnęki rezonansowej zachowują się jak liniowe oscylatory harmoniczne;

- energia tych oscylatorów jest skwantowana:

E

nh

(gdzie: n – liczba naturalna zwana liczbą kwantową; h – pewna stała)

1

exp

1

,

2 5 1

T

c

c

T

E

Był to wzór empiryczny, który wkrótce potem znalazł uzasadnienie teoretyczne – ale przy dość rewolucyjnych założeniach:

(13)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Prawa promieniowania ciała czarnego

Rozkład Plancka – cd.

W związku z faktem kwantowania energii oscylatorów, zamiast całkowania rozkładu

Boltzmanna (rozkład energii) należy

zastosować sumowania, ponieważ

energia jest wielkością dyskretną!

 

d

T

k

h

c

h

d

T

E

B

1

exp

2

,

3 2





c1=5,953∙10-17 W∙m2 c2=1,4388∙10-2 m∙K

(1968, Conference Generales des Poids et Mesures)

1

exp

1

,

2 5 1

T

c

c

T

E

(14)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura rozkładu widmowego

Widmowy rozkład promieniowania wysyłanego przez ciało czarne może być dla każdej temperatury wyznaczony z rozkładu Plancka.

Promieniowanie ciał rzeczywistych może być (przynajmniej w zakresie pewnych długości fal, np. widzialnym) podobne pod względem rozkładu

widmowego przy określonej temperaturze T), choć ich moc

promieniowania jest mniejsza. Dla takich ciał zwanych szarymi ważne są rozkłady Plancka i Wiena (w szczególności, dla luminancji energetycznych):

gdzie  jest współczynnikiem proporcjonalności, mniejszym, od 1.

1

5 2

1

,

exp

1

e

c

L

T

c

T

 

 

e

,

15

exp

2

c

c

L

T

T

 

 

T

nazywamy

temperaturą

rozkładu

widmowego

danego

promieniowania

.

(15)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura rozkładu widmowego

Znajomość temperatury rozkładu widmowego daje możliwość wyznaczenia widmowego rozkładu promieniowania określonych promienników – jednak tylko dla promienników o widmie ciągłym i tylko w ograniczonym zakresie widmowym.

Rozkład* Plancka bądź Wiena można stosować do technicznych źródeł światła tylko w przybliżeniu – według Reeba i Richtera ciało powinno być

nazywane szarym, jeśli współczynnik proporcjonalności jego

promieniowania (w stosunku do ciała czarnego) w widzialnym zakresie światła nie odbiega od wartości średniej o więcej niż 5%.

* nie mylić z prawem przesunięć Wiena!

Fosterling podał, że w klasycznych żarówkach z włóknem wolframowym stałość współczynnika proporcjonalności w zakresie widzialnym wynosi maksymalnie 2%.

(16)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura barwowa

Jeżeli określimy barwę (chromatyczność: odcień i nasycenie) danego promiennika rzeczywistego, to możemy mu też przypisać inną wartość

temperatury – taką, dla której ciało czarne ma identyczną

chromatyczność. Jest to tzw. temperatura barwowa.

Dla ciał szarych, temperatura barwowa pokrywa się z temperaturą rozkładu widmowego. I jest całkiem niezłą wielkością, charakteryzująca rozkład promieniowania ciała.

Tym niemniej, temperaturę barwową można przypisać dowolnemu ciału – nawet takiemu, którego widmo promieniowania nie jest ciągłe! Ponieważ określone wrażenie barwy może być wywołane przez różne rozkłady widmowe (metameryzm!), temperatura barwowa nie mówi nic o widmowym rozkładzie danego promiennika.

(17)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura barwowa

Punkty, reprezentujące chromatyczność ciał czarnych (spełniających prawo Plancka), leżą na wykresie barw na tzw. krzywej Plancka (krzywej barw białych).

(18)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura barwowa

Tylko ciała czarne i szare reprezentowane są przez punkty barwowe, które leżą na krzywej Plancka. Tym niemniej, ponieważ pojęcie temperatury barwowej jest dość dogodne (dla kogo?!), starano się je rozszerzyć na takie promieniowania, których punkty chromatyczności leżą w pobliżu krzywej Plancka.

Wyznaczoną w ten sposób temperaturę nazywa się temperaturą barwową

najbliższą Tn (skorelowaną? CCT ).

Judd narysował na wykresie

chromatyczności linie, łączące

punkty krzywej ciała czarnego z

punktami o odpowiadającej im

temperaturze najbliższej (są to tzw. proste Judda).

(19)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura barwowa

Granice dopuszczalności podawania temperatury barwowej najbliższej są problematyczne!

Np. w normie DIN5033 podano proste Judda aż

do ±15 jednostek

progowych Mac Adama (oj, co to?).

(20)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura barwowa

Jeżeli promieniowanie Plancka o rozkładzie widmowym Le(,T) trzeba

przekształcić na inne, o rozkładzie widmowym Le(,T’), to potrzebny jest

filtr, którego widmowy współczynnik przepuszczania () odpowiada

zależności:

T

   

L

T

L

e

,

'

e

,

Według prawa promieniowania Wiena będzie więc spełniona zależność:

 

 

exp

c

2

1

T

'

1

T

Widać więc, że wygodniej byłoby wprowadzić odwrotność temperatury rozkładu widmowego, najlepiej jeszcze pomnożoną przez sporą potęgę 10 (bo iloraz c2/ jest mały!) M:

 

exp

c

2

10

6

M

'

M

exp

c

2

10

6

M

(21)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Temperatura barwowa

Dla oznaczenia jednostki miary wielkości M przyjęto stosowana w

Ameryce jednostkę: mired (micro-reciprocal degree).

Dla przykładu, filtr o wartości M=-100 miredów

przekształci promieniowania ciała o temperaturze

barwowej 2850K do 4000K ale też 4000K do 6700K.

Dzięki tak skonstruowanej skali, możemy obliczyć

działanie dwóch filtrów ustawionych szeregowo jako prostą sumę: 2 1

M

M

M

Ponieważ działanie takiego filtru jest opisane zależnością podobną do prawa pochłaniania Bouguera-Lamberta (znacie? To posłuchajcie…), wartość modyfikująca filtru jest proporcjonalna do jego grubości.

(22)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wzorzec świetlny

Fakt 1: Wszystkie pomiary fizyczne opierają się na porównaniu z

jednostką, którą można ustalić dowolnie. Potrzebny jest ogólnie

dostępny wzorzec tej jednostki.

Fakt 2: Dla zapewnienia korzystnych warunków pomiarów jednostka

taka powinna spełniać pewne założenia; powinna ona być:

- dobrze odtwarzalna;

- możliwie zgodna z układem międzynarodowym miar;

- tak dobrana, aby wartości liczbowe najczęściej wykonywanych

pomiarów były przejrzyste.

(23)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wzorzec świetlny

Trochę historii... Dążenia do ustalenia podstawowego wzorca

fotometrycznego sięgają I połowy XIX w.

- Wzorce z lamp żarowych z włóknem węglowym (USA) – niezbyt dobre jako wzorzec pierwotny, stąd „kalibrowanie” ich do wzorców płomiennych i ustalenie na tej podstawie jednostki zwanej świecą normalną (później: międzynarodową) o wartości około 1,11 świecy Hefnera. Przyjęta w 1909 r. przez USA, Francję i Anglię, w 1921 r. przez Belgię, Włochy, Hiszpanię i Szwajcarię.

- Wzorce płomienne, zarówno na paliwo stałe, jak i płynne oraz gazowe: świeca pentanowa (Anglia), lampa Carcela (Francja), lampa Hefnera (Niemcy, 1896 r. – przyjęta też przez Szwecję, Norwegię, Danię oraz Austro-Węgry; używana aż do 1947 r.; na jej podstawie ustalono jednostkę – świecę Hefnera).

(24)

Fotometria i

kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

(25)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wzorzec świetlny

Wzorce żarowe podlegały zmianom w czasie i były raczej

niepowtarzalne, więc nie bardzo nadawały się na prawdziwy

wzorzec podstawowy. Ewentualny nowy wzorzec powinien też

pozbyć się wad wzorca płomiennego, a więc zależności od składu

paliwa, ciśnienia i wilgotności powietrza itp.

Już pod koniec XIX w. Lummer zaproponował zastosowanie jako

wzorca ciała czarnego. Ale przyjęcie takiego wzorca datuje się na

rok 1948, gdy na wniosek Conference Generale des Poidset Mesures

zastąpiono wzorce dotąd używane wzorcem z ciała (doskonale)

czarnego.

(26)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wzorzec świetlny

Teoretyczne i doświadczalne badania ciała czarnego dowiodły, że

odnoszą się do niego proste i teoretycznie dobrze ugruntowane

prawa. Luminancja takiego ciała zależy tylko od temperatury a

związki między luminancją i temperaturą są dobrze znane. Wobec

tego ciało takie może stanowić prosty i dokładny fotometryczny

wzorzec podstawowy.

Dla zapewnienia powtarzalności luminancji takiego wzorca należy

zapewnić dużą stałość temperatury – realizuje się to wykorzystując

zjawisko fizyczne polegające na tym, że temperatura czystego

metalu w stanie równowagi fazowej ciecz-ciało stałe utrzymuje

bardzo dokładnie stałą wartość

(27)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wzorzec świetlny

Jako

wzorzec

wybrano

temperaturę

krzepnięcia platyny (2045 K) ze względu na

wysoką temperaturę jej punktu topnienia oraz

łatwe utrzymanie platyny w stanie czystym.

Podstawową wielkością fotometryczną, przyjętą przez układ SI w 1948 r., jest kandela (cd). Jest to

natężenie źródła światła (światłość), wysyłanego

przez powierzchnię 1/60cm2 ciała doskonale

czarnego w temperaturze krzepnięcia platyny (2042K) pod ciśnieniem 1013,25 hektopaskali (1atm).

Tak ustalona jednostka odpowiada mniej więcej jednej świecy Hefnera lub świecy międzynarodowej: 1 cd  1,09 HK  0,98 IK (HK = Hefnerkerze)

(28)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wzorzec świetlny

W 1979r. zdefiniowano kandelę jako światłość, jaką ma w

określonym kierunku promieniowanie o częstotliwości 5,4•10

14

Hz

(długość fali 555,17nm) i o natężeniu energetycznym wynoszącym

w tym kierunku 1/683 W/sr.

Przykłady:

- Typowa świeczka emituje światło o natężeniu około 1 cd; - Lampa alarmu p-poż. daje około 75 cd;

- 25 watowa kompaktowa świetlówka daj ok. 1700 lumenów – jeśli więc świeci „dookoła”, ma natężenie źródła światła równe ok. 135 cd; jeśli skolimować jej światło do wiązki stożkowej o kącie 20, będzie miała światłość ok. 18 000 cd;

- Diody LED dają światłość od 50 mcd [milikandeli] (np. dioda indykatorowa w odbiornikach TV) do 15 cd („ultra-jasne LED”).

(29)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

Przy wszystkich fotometrycznych metodach zrównania istnieje

konieczność

osłabiania

intensywności

jednego

z

dwu

porównywanych promieniowań.

Stosowanym metodom osłabiania stawia się następujące warunki:

- Osłabianie musi być wymierne;

- Widmowy rozkład osłabionego promieniowania powinien być nie

zmieniony (osłabianie aselektywne);

-

Osłabianie

powinno

w

wystarczająco

dużym

zakresie

intensywności następować w sposób ciągły.

(30)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

1. Zastosowanie fotometrycznego prawa odległości:

2

0

cos

I

E

r

Zaleta: natężenie oświetlenia może być zmieniane w sposób ciągły

i wymierny poprzez zmianę odległości.

Wada: fotometryczne prawo odległości słuszne jest dla źródeł

punktowych.

(31)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

2. Sektory wirujące:

Aby wiązkę światła osłabić jednakowo w całym przekroju, sektory

muszą być wycięte promieniowo.

Do opisu działania sektora wirującego stosuje się prawo Talbota:

t

t

L

L

0

gdzie L0 jest nieosłabioną luminancją, L luminancją spostrzeganą, t to czas trwania bodźca w jednym okresie a t – całkowity czas tego okresu.

(32)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

2. Sektory wirujące – cd.:

Za pomocą jednego pojedynczego sektora

można osiągnąć tylko jedno dokładnie

określone osłabienie. Dlatego stosuje się np.

układ

dwóch

symetrycznych

sektorów,

osadzonych na wspólnej osi.

Innym

rozwiązaniem

jest

urządzenie

zaproponowane

przez Brodhuna z wirującymi

pryzmatami.

(33)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

3. Filtry:

Możliwość osłabiania światła dają po prostu filtry szare

(nieselektywne).

Za pomocą filtru o stałej grubości można osiągnąć tylko określone osłabienie – osłabienie zmienne w sposób ciągły można osiągnąć za pomocą klina szarego, który w celu kompensacji załamania promieni skleja się z identycznym klinem przezroczystym.

Do osłabiania wiązek o dużych średnicach stosuje się dwa kliny szare przesuwane wzajemnie.

(34)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

4. Przesłony:

Jeżeli w torze wiązki osłabianej znajduje się układ odwzorowujący źródło, to istnieje możliwość wymiernego osłabiania światła za pomocą

przesłon, umieszczonych najczęściej w źrenicy wejściowej urządzenia,

Dla ciągłego osłabiania światła stosuje się przeważnie przesłony o kształcie prostokątnym („kocie oko”), natomiast do stopniowego osłabiania, np. do zmiany zakresu pomiarowego – przesłony ze stałym otworem, między innymi siatki i sita.

(35)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Metody osłabiania w fotometrii

5. Polaryzacja:

W celu ciągłego osłabiania światła można stosować elementy

polaryzujące światło, korzystając z prawa Malusa. Dla idealnych

polaryzatorów liniowych:

2 0

cos

L

L

gdzie

jest kątem między azymutami obu polaryzatorów.

Ze względu na przebieg funkcji cos

2

, praktycznie można uzyskać

osłabienia co najwyżej 1 do 10. Dla większych osłabień można

stosować układy z trzema polaryzatorami.

Niestety, polaryzatory wykazują zwykle selektywność widmową.

Uwaga na stosowanie polaryzatorów jako „osłabiaczy” przy

badaniu światła spolaryzowanego!.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Została tam część jego rzeczy, a przede wszystkim książki, których nie można przewieźć do mnie, bo się tu po prostu nie zmieszczą.. A co

- kosmologia, w tym obliczanie prostych parametrów modeli kosmologicznych, zastosowanie własności typowych modeli do obliczania parametrów obserwacyjnych

Przez źródła prawa w znaczeniu materialnym należy rozumieć całokształt czynników (ekonomicznych, społecznych, ideologicznych, politycznych) kształ- tujących prawo, jak

Perspektywa owego „tylko to” pozwala pytać: „I cóż z tego”, że masy ciał pochłania ogień, przecież Uczy się „tylko to”; charakterystyczne, że o tych, którzy

Jeżeli na bryłę sztywną działa niezrównoważony moment siły to bryła porusza się ruchem obrotowym zmiennym, z przyśpieszeniem kątowym wprost proporcjonalnym do

Spośród wielu zbadanych promotorów przenikania na uwagę zasługują takie związki chemiczne jak woda, której długotrwałe działanie powoduje tworzenie

Следует добавить, что именно заимствованное сло­ во считалось знамением языковой перестройки (а так часто определяется со­

W œwietle powy¿szych ustaleñ przyjrzyjmy siê jeszcze raz specyfice dziennika z podró¿y w XVIII wieku.. W tym okresie zachodzi ewolucja diariu- sza nastawionego dotychczas

Z uwagi na zasygnalizowaną wyżej dwutorowość kodyfikacji międzyna- rodowego prawa praw człowieka w ramach Rady Europy, instrumenty kon- trolne przewidziane pierwotnie w

Švandrlíka stało się sym pto maty - cz ne dla całej je go twó r czo ści, obe j mującej sze reg humo ry sty cz nych utwo rów począwszy od te kstów pub li ko wa nych w cza so

najczęściej termin „źródła prawa międzynarodowego” używany jest w znaczeniu formalnym, wła- śnie jako ściśle określona forma prawna. W nauce nie ma zbieżności

39 Dworkinowskie odróżnienie sporów teoretycznych i empirycznych znajdzie czytelnik w R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2004. Idea sporu teoretycznego prowokuje wiele

 Akty prawa miejscowego stanowione przez organy administracji rządowej również mogą mieć charakter wykonawczy lub porządkowy.  W przypadku administracji zespolonej

Za to w ustępie 2 tego samego artykułu znajduje się stwierdzenie: elementy wyizolowane z ciała ludzkiego, w tym sekwencje DNA, mogą być przedmiotem patentu, nawet jeśli są

Umowy międzynarodowe mogą być zawierane wyłącznie przez UE gdy

300 KP „W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami

Atomy znajdują się blisko siebie dzięki występującym między nimi siłom międzyatomowym.. Działają one tak, jak gdyby atomy połączone były małymi spręŜynkami, jak na

* Porcja 5ml Lactirelle zawiera około 0,9g własnych cukrów owocowych (tak więc napój z Lactirelle, z definicji prawnej, nie zawiera cukru).. Dzięki Lactirelle możesz

Oznacza to, że ruch postępowo-obrotowy walca w każdej chwili możemy rozważać jako obrót walca dookoła osi obrotu pokrywającej się ze styczną walca z podłożem (oś ta

Wed³ug Sk³adu Uniwersytetu za semestr letni 1920 roku studiowa³o 1397 mê¿czyzn i 417 kobiet 7 , gdy tymczasem z badañ Krasowskiego wynika, ¿e w tym czasie na samym

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie Zna podstawowe prawa fizyki ciała stałego i eksperymenty w których można sprawdzić ich działanie., ale

Siły akcji i reakcji działają na INNE ciała, więc siły wzajemnego oddziaływania nie równoważą się.. Przykład 1 - zastosowanie III zasady

Proszę napisać ciała funkcji, które wypisują postać binarną liczby n.. Uwaga dla studentów: Bardzo proszę o dołączenie komentarzy