• Nie Znaleziono Wyników

Woźniki, st. 15, gm. loco, woj. śląskie, AZP 91-48

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Woźniki, st. 15, gm. loco, woj. śląskie, AZP 91-48"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Woźniki, st. 15, gm. loco, woj. śląskie,

AZP 91-48/2

Informator Archeologiczny : badania 34, 280

2000

(2)

280

W narożniku wykopu odsłonięto wycinek najprawdopodobniej kolistej jamy o charakterze śmietnikowym (obiekt 2). Jej średnica wynosiła około 1,50 m. W przekroju jama miała kształt zbliżony do odwróconego trapezu o wyso-kości 70-75 cm. W górnej części wypełniska odkryto fragmenty różnego rodza-ju kafli piecowych (przynajmniej z 3 pieców) oraz ceramiki, które zapewne były użytkowane we wcześniejszym budynku. Na dnie jamy zalegały potłuczone da-chówki.

Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługuje szkliwiony kafel licowy z wyobrażeniem dwugłowego orła pod koroną.

Na pozostałym obszarze działki w warstwie o charakterze „ogrodowym” stwierdzono fragmenty naczyń z XIX-XX w.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Studia Angerburgica” t. V. Badania zakończono.

patrz neolit

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu patrz: późne średniowiecze

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesne średniowiecze

• ślad osadniczy z epoki kamienia ślad osadniczy z okresu nowożytności •

Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A1, przepro-wadzone 22 sierpnia pod kierunkiem mgr Ewy Matuszczyk (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0, 50 ara.

Założono 3 sondaże w rejonie znalezisk powierzchniowych: ceramiki no-wożytnej, wióra krzemiennego, szczątkowego rdzenia. Nie stwierdzono obiek-tów i nawarstwień kulturowych. Stanowisko wytypowano do nadzoru ścisłego podczas realizacji inwestycji.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] D. Abłamowicz, Przebieg i wyniki

archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A l w województwie śląskim [w:] „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i

Zie-miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 435-463. patrz: późne średniowiecze

Wieliczka-Rożnowa, st. 13, gm. loco, woj. małopolskie, AZP 104-57/13

Witów, st. 10, gm. Bielawy, woj. łódzkie

Witów, dawny klasztor oo. Norbertanów, gm. Sulejów, woj. łódzkie

Witów Parcele, st. 11-12, gm. Piątek, woj. łódzkie,

AZP 61-52

Wojanowo, st. 5, gm. Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, AZP 14-43/2

Woźniki, st. 4, gm. loco, woj. śląskie, AZP 91-48/4 WOŹNIKI, st. 15, gm. loco, woj. śląskie, AZP 91-48/21

Wschowa, st. 17, gm. loco, woj. lubuskie, AZP 65-22/66

EPOKA

Cytaty

Powiązane dokumenty

Błażej Muzolf..

Andrzej Gołembnik,Dariusz.

Leszek Wojda,Jerzy Kmieciński.

Można go łą c zyć z kulturą oksywską okresu późnolateńskiego. P ierw szy sezon

Warstwa ta je s t kon­ tynuacją pierwotnego poziomu użytkowania rozpoznanego w latach ubieg­ łych, W wykopie, na w ale wewnętrznym odsłonięto re lik ty spalonej

Znalezione razem nóż i topór noszą ślady włókien tkaniny na skorodowanej powierzchni żela za św iadczące, że oba te przedm ioty zostały złożone lub

Każdy szk ielet wyposażony był w wędzidło żelazn e, tylko w grobie nr 121 o p rócz w ędzideł żelaznych zachowały się ozdobne okucia uzdy wykonane z cienkiej

Wydaje się prawdopodobne, że w rejon ie d z is ie j­ szego budynku Narodowego Banku Polskiego i Urządu W ojewódzkiego, ze względu na strom ą skarpę, brak było