Przedmiot: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego

Download (0)

Full text

(1)

Przedmiot: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie: Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego. Znak sprawy ZP/23/2012

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Województwo: świętokrzyskie

Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76 Telefon: 41 273 62 00

Fax: 41 273 62 60

Strona internetowa: www.pup-starachowice.pl Data publikacji: 2012-10-22

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul.

Radomska 76, REGON: 29114005000000

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa z zakresu szkolenia.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie: Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego. Znak sprawy ZP/23/2012.

Kod zgodnie ze słownikiem CPV 80530000-8.

- Celem szkolenia jest uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez uczestników szkolenia.

- Proponowana liczba godz.: 50 godzin dla każdego uczestnika szkolenia.

- Zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z programem szkolenia. Wymaga się, aby zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się odbywanie szkolenia w soboty. Niedopuszczalne jest zaplanowanie i prowadzenie zajęć

w niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

- Maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. Plan nauczania powinien obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

- Miejsce realizacji szkolenia: miasto Starachowice lub miejscowość w promieniu do 60 km od Starachowic,

- W przypadku gdy, szkolenie będzie realizowane poza miastem Starachowice, koszty transportu (dojazdu) uczestników szkolenia pokrywa Wykonawca.

(2)

- Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę szkoleniową oraz opracuje szczegółowy harmonogram szkolenia.

- Wykonawca zapewni opiekuna sprawującego nadzór nad grupą szkoleniową oraz czuwającą nad

prawidłową realizacją szkolenia

- Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt dla prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.

- Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć otrzyma materiały piśmienne (zeszyt, długopis, itp.), materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia) oraz szczegółowy harmonogram szkolenia.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników szkolenia z wyjątkiem osób posiadających z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prawo do stypendium szkoleniowego.

- Ewentualny egzamin zorganizuje i opłaci Wykonawca zamówienia.

- Wykonawca wyda dokument (zaświadczenie, dyplom, uprawnienie), potwierdzający ukończenie szkolenia zawierający numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia,

a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany np: terminu wykonania zamówienia (wcześniejsze, późniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia), liczby uczestników szkolenia przed jego

rozpoczęciem. W przypadku zmiany liczby uczestników szkolenia. Zamawiający dokona zapłaty za liczbę osób faktycznie rozpoczynających szkolenie (tj. iloczyn liczby osób rozpoczynających szkolenie i ceny jednostkowej).

- Przez cenę jednostkową należy rozumieć iloraz ceny brutto oferty i liczby uczestników szkolenia określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę składu komisji

egzaminacyjnej, kadry dydaktycznej mającej prowadzić to szkolenie. W przypadku zmiany wykładowcy, trenera gdy zmiana dotyczy osoby, której kwalifikacje były punktowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty, konieczne jest by zaproponowana osoba posiadała tożsame kwalifikacje z osobą której zamiana dotyczy a jej kwalifikacje muszą zostać potwierdzone poprzez złożenie kserokopii stosownych dokumentów. Powyższe zmiany nie będą powodować aneksowania

umowy, a jedynie wymagają akceptacji przez Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym jego powiadomieniu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę sprzętu technicznego

wykorzystywanego podczas przeprowadzania szkolenia określonego załączniku nr 3 do SIWZ oraz w ofercie jednostki szkolącej - załącznik nr 7 do SIWZ pod warunkiem, że wymieniony sprzęt znajdzie zastosowanie podczas przeprowadzania tego szkolenia. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę miejsca odbywania szkolenia pod warunkiem, że nowe miejsce szkolenia/ kursu wskazane przez Wykonawcę będzie mieścić się w tej

samej miejscowości, którą wskazał Wykonawca w złożonej ofercie. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku zawarcia umowy zmiana ta wymaga jej aneksowania

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w umowie, upoważnionych do kontaktów.

- Wykonawca zapewni serwis kawowy dla uczestników szkolenia.

(3)

- W przypadku zmiany wysokości podatku VAT od towarów i usług cena brutto przedmiotu zamówienia może ulec zmianie o wartość wzrostu lub spadku tego podatku.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca w terminie 5 dni od dnia pozyskania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) wzór ankiety dla uczestników szkolenia,

c) wzór dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia tj. wzór zaświadczenia, dyplomu, uprawnienia itp.

d) harmonogram zajęć,

e) szczegółowy program szkolenia w szczególności zawierający:

- nazwę i zakres szkolenia,

- czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia,

- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,

- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Program szkolenia powinien być sporządzony z wykorzystaniem standardów kwalifikacji

i modułowych programów szkoleń zawodowych, o ile są one dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra.

Nie dostarczenie przez Wykonawcę w/w dokumentów, będzie skutkowała odstąpieniem przez Zamawiającego od podpisania umowy.

W przypadku osób działających jako pełnomocnicy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub formie poświadczonej notarialnie kopii

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa z zakresu szkolenia.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach mającego na celu nabycie przez uczestników szkolenia nowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie: Zakładanie i prowadzenie sklepu internetowego. Znak sprawy ZP/23/2012.

Kod zgodnie ze słownikiem CPV 80530000-8.

- Celem szkolenia jest uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez uczestników szkolenia.

- Proponowana liczba godz.: 50 godzin dla każdego uczestnika szkolenia.

- Zamówienie ma być zrealizowane zgodnie z programem szkolenia. Wymaga się, aby zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się odbywanie szkolenia w soboty. Niedopuszczalne jest zaplanowanie i prowadzenie zajęć

w niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

- Maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych. Plan nauczania powinien obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

- Miejsce realizacji szkolenia: miasto Starachowice lub miejscowość w promieniu do 60 km od Starachowic,

- W przypadku gdy, szkolenie będzie realizowane poza miastem Starachowice, koszty transportu (dojazdu) uczestników szkolenia pokrywa Wykonawca.

(4)

- Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę szkoleniową oraz opracuje szczegółowy harmonogram szkolenia.

- Wykonawca zapewni opiekuna sprawującego nadzór nad grupą szkoleniową oraz czuwającą nad

prawidłową realizacją szkolenia

- Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt dla prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.

- Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Każdy uczestnik szkolenia, w dniu rozpoczęcia zajęć otrzyma materiały piśmienne (zeszyt, długopis, itp.), materiały dydaktyczne (podręczniki, skrypty, inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia) oraz szczegółowy harmonogram szkolenia.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników szkolenia z wyjątkiem osób posiadających z tytułu uczestnictwa w szkoleniu prawo do stypendium szkoleniowego.

- Ewentualny egzamin zorganizuje i opłaci Wykonawca zamówienia.

- Wykonawca wyda dokument (zaświadczenie, dyplom, uprawnienie), potwierdzający ukończenie szkolenia zawierający numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia,

a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany np: terminu wykonania zamówienia (wcześniejsze, późniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia), liczby uczestników szkolenia przed jego

rozpoczęciem. W przypadku zmiany liczby uczestników szkolenia. Zamawiający dokona zapłaty za liczbę osób faktycznie rozpoczynających szkolenie (tj. iloczyn liczby osób rozpoczynających szkolenie i ceny jednostkowej).

- Przez cenę jednostkową należy rozumieć iloraz ceny brutto oferty i liczby uczestników szkolenia określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę składu komisji

egzaminacyjnej, kadry dydaktycznej mającej prowadzić to szkolenie. W przypadku zmiany wykładowcy, trenera gdy zmiana dotyczy osoby, której kwalifikacje były punktowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty, konieczne jest by zaproponowana osoba posiadała tożsame kwalifikacje z osobą której zamiana dotyczy a jej kwalifikacje muszą zostać potwierdzone poprzez złożenie kserokopii stosownych dokumentów. Powyższe zmiany nie będą powodować aneksowania

umowy, a jedynie wymagają akceptacji przez Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym jego powiadomieniu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę sprzętu technicznego

wykorzystywanego podczas przeprowadzania szkolenia określonego załączniku nr 3 do SIWZ oraz w ofercie jednostki szkolącej - załącznik nr 7 do SIWZ pod warunkiem, że wymieniony sprzęt znajdzie zastosowanie podczas przeprowadzania tego szkolenia. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przez Wykonawcę miejsca odbywania szkolenia pod warunkiem, że nowe miejsce szkolenia/ kursu wskazane przez Wykonawcę będzie mieścić się w tej

samej miejscowości, którą wskazał Wykonawca w złożonej ofercie. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku zawarcia umowy zmiana ta wymaga jej aneksowania

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w umowie, upoważnionych do kontaktów.

- Wykonawca zapewni serwis kawowy dla uczestników szkolenia.

(5)

- W przypadku zmiany wysokości podatku VAT od towarów i usług cena brutto przedmiotu zamówienia może ulec zmianie o wartość wzrostu lub spadku tego podatku.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca w terminie 5 dni od dnia pozyskania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument można złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

b) wzór ankiety dla uczestników szkolenia,

c) wzór dokumentacji potwierdzającej ukończenie szkolenia tj. wzór zaświadczenia, dyplomu, uprawnienia itp.

d) harmonogram zajęć,

e) szczegółowy program szkolenia w szczególności zawierający:

- nazwę i zakres szkolenia,

- czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, - cele szkolenia,

- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,

- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Program szkolenia powinien być sporządzony z wykorzystaniem standardów kwalifikacji

i modułowych programów szkoleń zawodowych, o ile są one dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra.

Nie dostarczenie przez Wykonawcę w/w dokumentów, będzie skutkowała odstąpieniem przez Zamawiającego od podpisania umowy.

W przypadku osób działających jako pełnomocnicy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub formie poświadczonej notarialnie kopii

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

(6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej majÄ cej prowadziÄ to szkolenie IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-starachowice.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

2012-10-30 godzina: 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego :

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach ul. Radomska 76, w pokoju 210

IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Figure

Updating...

References

Related subjects :