• Nie Znaleziono Wyników

12.6. Moment pędu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "12.6. Moment pędu"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Pamiętaj, że moment siły jest zawsze wyznaczony względem (lub wokół) pewnego punktu, który trzeba podać, aby znajomość momentu siły była w jakikolwiek sposób przydatna. Dla innego punktu odniesienia moment siły może mieć inną wartość i inny kierunek. W przykładzie 12.3 obliczyliśmy momenty siły zwią-

zane z trzema siłami względem początku układu współrzędnych.

Możesz się łatwo przekonać, że jeśli dla tych samych trzech sił obliczylibyśmy momenty sił względem punktu A (czyli punktu, w którym znajduje się cząstka), to dla wszystkich trzech sił otrzy- malibyśmy moment siły równy zeru, gdyż dla każdej z nich r = 0.

12.6. Moment pędu

Przekonaliśmy się już — co warto teraz przypomnieć — że pojęcie pędu Ep oraz zasada zachowania pędu są bardzo skutecznymi narzędziami do badania ruchu ciał. Umożliwiły nam one na przykład przewidywanie wyniku zderzenia dwóch samochodów, bez wchodzenia w szczegóły samego zderzenia. Wprowadzimy te- raz wielkość, która jest odpowiednikiem pędu dla ruchu obrotowego, a w końco- wej części rozdziału zajmiemy się zasadą zachowania, która jest odpowiednikiem zasady zachowania pędu dla ruchu obrotowego.

Na rysunku 12.11 przedstawiono cząstkę o masie m i pędzie Ep (= mEv), znajdującą się w danej chwili w punkcie A na płaszczyźnie xy. Moment pędu E`

tej cząstki względem początku układu współrzędnych jest wielkością wektorową, zdefiniowaną jako:

Rys. 12.11.Definicja momentu pędu. Cząstka znajdująca się w danej chwili w punkcie A ma pęd Ep (= mEv), przy czym wektor Ep leży w płaszczyźnie xy. Cząstka ta ma moment pędu E`

(= Er×Ep) względem początku układu współrzędnych O. Zgodnie z regułą prawej dłoni wektor momentu pędu ma dodatni kierunek osi z. a) Długość wektora E` wynosi ` = rp= rmv. b) Długość wektora E` można również wyrazić jako ` = rp= rmv

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem tego święta jest pogłębienia wartości, jakie niosą polskie barwy.. Sejm RP ogłosił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja, gdyż obchodzona będzie 230

każda kostka będzie w stanie przewrócić następną. Jeśli oba warunki zachodzą, twierdzenie jest prawdziwe dla wszystkich liczb naturalnych. Metodą indukcji matematycznej dowodzi

Niech AB będzie taką średnicą okręgu ω, by punkt P leżał na prostej AB. (b) Na każdej wspólnej stycznej dwóch rozłącznych

Podczas tego kursu pedagodzy mogli się nie tylko dowiedzieć czym jest wyobraźnia, ale również w jakim stopniu zdolności wyobrażeniowe pomagają w procesie

Autorka pracy na temat warunków uczenia się języka przez dzieci w przedszkolu, oraz tekstów piosenek wspomagających naukę języka angielskiego.. Organizatorem szkolenia

Celem projektu jest wzrost świado- mości historycznej 120 osobowej grupy młodzieży (w wieku 11-15 lat) z gminy Sianów oraz podnie- sienie w ten sposób ich gotowości

Czy istnieje taki ostrosłup czworokątny oraz taka płaszczyzna przecina- jąca wszystkie jego krawędzie boczne, że pole uzyskanego przekroju jest więk- sze od pola podstawy

Stopień kompresji obrazu SK definiujemy jako stosunek obszaru pamięci zajmowanego przez kod pierwotny obrazu (reprezentację rastrową lub wektorową) KP do obszaru