• Nie Znaleziono Wyników

Matematyka Twierdzenie Talesa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Matematyka Twierdzenie Talesa"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet Szczeci«ski

Twierdzenie Talesa

Skrypt jest przeznaczony dla uczniów szkóª ponadpodstawowych. Jest to zestaw zada«, które uczniowie mog¡ rozwi¡zywa¢ samodzielnie wspieraj¡c si¦ doª¡czonymi wskazówkami. Skrypt zawiera równie» wzorcowe rozwi¡za-nia zada«.

1. Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne.

Twierdzenie 1 (Twierdzenie Talesa). Je»eli ramiona k¡ta przetniemy dwie-ma prostymi równolegªymi, to odcinki wyznaczone na jednym ramieniu k¡ta s¡ proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu k¡ta. Przy oznaczeniach jak na rysunku 1, twierdzenie Talesa formuªuje si¦ nast¦-puj¡co.

Rysunek 1.1

Je»eli proste lAC i lBD s¡

równo-legªe, to |AB| |CD| = |P A| |P C| = |P B| |P D|. (1.1)

Przeformuªujemy tez¦ twierdzenia Talesa (czyli ukªad równo±ci (1.1)) w taki sposób, aby wygodnie byªo twierdzenie to udowodni¢. Po±wi¦cimy temu dwa pierwsze zadania.

1. Poka», »e ukªad równo±ci (1.1) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zacho-dz¡ równo±ci |AB| |P A| = |CD| |P C|, (1.2) |P B| |P A| = |P D| |P C|, (1.3)

(2)

|AB| |P B| =

|CD|

|P D|. (1.4)

Czy powy»sze stwierdzenie pozostanie prawdziwe, je±li pominiemy jedn¡ z równo±ci (1.2)-(1.4)?

2. Poka», »e równo±ci (1.2), (1.3) i (1.4) s¡ równowa»ne.

Wskazówki: W równo±ci (1.2) zapisz |AB| oraz |CD| jako ró»nice dªu-go±ci odcinków le»¡cych na odpowiednim ramieniu k¡ta. Przeksztaªcaj równo±¢, a» uzyskasz (1.3). Zauwa», »e wszystkie przeksztaªcenia s¡ rów-nowa»ne. Post¦puj¡c analogicznie, wyprowad¹ (1.3) z (1.4).

Uwaga 2. Przy oznaczeniach jak na rysunku 1, ukªad równo±ci (1.1) jest równowa»ny z dowoln¡ równo±ci¡ od (1.2) do (1.4). B¦dziemy korzysta¢ z tego faktu w ró»nych miejscach. Na przykªad dowodz¡c twierdzenie Talesa uzasadnimy jedynie równo±¢ (1.2).

3. Udowodnij twierdzenie Talesa. Wskazówki:

 Zapisz zaªo»enie i tez¦ (zgodnie z uwag¡ 2).

 Sporz¡d¹ rysunek albo jeden do±¢ du»y, albo trzy  po jednym na ka»dy kolejny punkt.

 Dorysuj odcinek BC. Przyjrzyj si¦ trójk¡tom 4ABC i 4P AC. Wy-ra¹ P4ABC

P4P AC jako stosunek dªugo±ci podstaw tych trójk¡tów (przy

ob-liczaniu pól jako podstawy wybierz boki le»¡ce na jednym ramieniu k¡ta).

 Dorysuj odcinek AD i wyprowad¹ analogiczn¡ zale»no±¢ dla pól i pod-staw trójk¡tów 4ADC i 4P AC.

 Uzasadnij, »e trójk¡ty 4ABC i 4ADC maj¡ równe pola.  Wywnioskuj tez¦.

W którym miejscu dowodu korzystamy z zaªo»enia?

4. Ramiona k¡ta przeci¦to dwiema prostymi równolegªymi jak na rysunku 1. Uzasadnij, »e

|P B| |P A| =

|BD|

|AC|. (1.5)

Wskazówki: Sporz¡d¹ rysunek i narysuj prost¡ równolegª¡ do prostej lCD, przechodz¡c¡ przez punkt A. Niech E b¦dzie punktem przeci¦cia tej

prostej z prost¡ lBD. Zastosuj twierdzenie Talesa dla k¡ta o wierzchoªku

(3)

Równo±¢ (1.5) b¦dziemy cz¦sto stosowa¢ w zadaniach, jako konsekwencj¦ twierdzenia Talesa.

Twierdzenie 3 (Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa). Je»eli ra-miona k¡ta przetniemy dwiema prostymi i odcinki wyznaczone na jednym ramieniu k¡ta s¡ proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ra-mieniu k¡ta, to proste te s¡ równolegªe.

Przy oznaczeniach jak na rysunku 1 twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa mo»na zapisa¢ w nast¦puj¡cy sposób.

Je»eli |AB| |CD| = |P A| |P C| = |P B| |P D|, to proste lAC i lBD s¡ równolegªe.

5. Udowodnij twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa. Poprowad¹ do-wód nie wprost w oparciu o rozumowanie z dowodu twierdzenia Talesa. Wskazówki: Zapisz zaªo»enie i tez¦. Przypu±¢, »e teza nie zachodzi. Wywnioskuj st¡d, »e P4ABC 6= P4ADC. Z zaªo»enia wywnioskuj, »e

|AB| |P A| =

|CD|

|P C|, a st¡d »e P4ABC = P4ADC (skorzystaj z zale»no±ci dla

pól i podstaw odpowiednich trójk¡tów z dowodu twierdzenia Talesa). Zauwa», »e uzyskana sprzeczno±¢ ko«czy dowód.

Uwaga 4. Stosuj¡c twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa, b¦dziemy wnioskowa¢ równolegªo±¢ prostych, gdy zachodzi którakolwiek z równo±ci od (1.2) do (1.4). Zgodnie z uwa-g¡ 2 taki warunek jest równowa»ny z zaªo»e-niem twierdzenia.

(4)

2. Zadania

6. Na jednym ramieniu k¡ta wybrano trzy punkty A1, A2, A3, a na drugim

trzy punkty B1, B2, B3 w taki sposób, aby prosta lA2B1 byªa równolegªa

do prostej lA1B2, a prosta lA3B2 byªa równolegªa do prostej lA2B3. Wyka»,

»e proste lA3B1 i lA1B3 s¡ równolegªe.

Wskazówki: Narysuj k¡t o wierzchoªku P . Na jednym ramieniu wybierz kolejno punkty A1, A2, A3 a na drugim ramieniu wybierz punkt B1 (nie

zbyt blisko P ). Reszt¦ punktów wyznacz konstruuj¡c odpowiednie proste. Zastosuj twierdzenie Talesa dla lA2B1 i lA1B2 oraz dla lA3B2 i lA2B3.

Z odpowiednich proporcji i wywnioskuj proporcj¦ dla odcinków odci¦-tych przez lA3B1 i lA1B3. Zastosuj twierdzenie odwrotne do twierdzenia

Talesa.

Je±li nie wiesz, które proporcje wybra¢ stosuj¡c twierdzenie Talesa, to wypisz odpowiednik warunku (1.1) w obu przypadkach. Zaobserwuj, ja-kie odcinki si¦ powtarzaj¡. Wybierz równo±ci, w których wyst¦puj¡ te odcinki. Z nich wywnioskuj równo±¢, w której te odcinki ju» nie wyst¦-puj¡.

7. Dane s¡ odcinki o dªugo±ciach a, b i c. Skonstruuj odcinek o dªugo±ci a) a·b c , b) a2 b , c) a3 b2.

Wskazówki: (a) Dªugo±¢ szukanego odcinka oznacz jako x. Mamy x b = a

c. Potraktuj t¦ równo±¢ jak równo±¢ (1.2) (przyjmij |P A| = b, |P C| = c

i |CD| = a). Narysuj k¡t o wierzchoªku P i skonstruuj punkty A, C i D. Punkt B wyznacz konstruuj¡c prost¡ równolegª¡ do lAC przechodz¡c¡

przez punkt D. Otrzymany odcinek AB ma dªugo±¢ x. (b) Post¦puj jak w (a). Tutaj x

a = a b.

(c) Oznaczmy dªugo±¢ uzyskanego w (b) odcinka jako y. Szukamy odcinka dªugo±ci x, gdzie x

y = a

b. Dalej post¦puj jak w (a).

8. W trójk¡cie 4ABC wysoko±¢ CD ma dªugo±¢ 5, |AD| = 4 i |DB| = 8. Oblicz dªugo±¢ odcinka równolegªego do CD, którego ko«ce le»¡ na bo-kach trójk¡ta i który dzieli pole trójk¡ta na poªowy.

Wskazówki: Niech EF b¦dzie odcinkiem, którego dªugo±ci szukamy, przy czym E le»y na DB, a F na BC. Oznacz x = |EF | i y = |EB|.

(5)

Skorzystaj z zale»no±ci mi¦dzy polami 4ABC i 4EBF oraz z twierdze-nia Talesa (u»yj równo±ci (1.5)). W obu przypadkach otrzymasz równanie z x i y. Wyznacz x z ukªadu równa«.

9. Niech S b¦dzie punktem przeci¦cia przek¡tnych trapezu ABCD (AB k CD). Prosta równolegªa do podstaw przechodz¡ca przez S przecina boki AD i BC odpowiednio w punktach M i N. Wyka», »e |SM| = |SN|. Wskazówki: Zastosuj twierdzenie Talesa trzykrotnie: dla k¡ta ]CAD, dla boków trapezu i dla k¡ta ]DBC.

Je±li ta wskazówka to za maªo, to post¦puj w nast¦puj¡cy sposób. Wy-ra¹ |SM |

|CD| jako iloraz dªugo±ci odpowiednich odcinków na boku trapezu

(pierwsze zastosowanie twierdzenia Talesa), nast¦pnie iloraz ten przed-staw jako iloraz odpowiednich odcinków na drugim boku trapezu (drugie zastosowanie), ostatni iloraz przedstaw jako |SN |

|CD| (trzecie zastosowanie).

Wyci¡gnij wnioski.

10. Przy oznaczeniach, takich jak w poprzednim zadaniu wyka», »e |MN| zale»y wyª¡cznie od dªugo±ci podstaw trapezu.

Wskazówki: Zgodnie z poprzednim zadaniem |MN| = 2|MS|, wi¦c wy-starczy pokaza¢, »e |MS| zale»y wyª¡cznie od a = |AB| i b = |CD|. Zastosuj twierdzenie Talesa dla k¡tów ]CAD i ]ADB. Z otrzymanych równo±ci wyznacz MS.

Bardziej szczegóªowo: wyra¹ |M S| a i

|M S|

b jako ilorazy odpowiednich

od-cinków na boku AD. Otrzymane równo±ci dodaj stronami i wyznacz |M S|.

(6)

3. Rozwi¡zania

1. Wyprowadzamy (1.1) z ukªadu równo±ci (1.2)(1.4)        |AB| |P A| = |CD| |P C| / · |P A| |CD| |P B| |P A| = |P D| |P C| / · |P A| |P D| |AB| |P B| = |CD| |P D| / · |P B| |CD| ⇔        |AB| |CD| = |P A| |P C| |P B| |P D| = |P A| |P C| |AB| |CD| = |P B| |P D| ⇔ |AB| |CD| = |P A| |P C| = |P B| |P D|

Zauwa»my, »e w drugim ukªadzie ka»da równo±¢ wynika z dwóch po-zostaªych, wi¦c mo»emy skre±li¢ dowoln¡ z nich jako nic nie wnosz¡c¡ do ukªadu. To samo dotyczy pierwszego ukªadu, tylko nieco trudniej to zauwa»y¢. Dla przykªadu usu«my równo±¢ (1.4). Nadal zachodz¡ równo-wa»no±ci: (|AB| |P A| = |CD| |P C| / · |P A| |CD| |P B| |P A| = |P D| |P C| / · |P A| |P D| ⇔ (|AB| |CD| = |P A| |P C| |P B| |P D| = |P A| |P C| ⇔ |AB| |CD| = |P A| |P C| = |P B| |P D| 2. Przeksztaªcamy równo±¢ (1.2) i (1.4), obserwuj¡c, »e wszystkie

prze-ksztaªcenia prowadz¡ do równo±ci równowa»nej z poprzedni¡. Pierwsze przeksztaªcenie wynika z poªo»enia punktów na rysunku 1.

|AB| |P A| = |CD| |P C| |AB| |P B| = |CD| |P D| |P B| − |P A| |P A| = |P D| − |P C| |P C| |P B| − |P A| |P B| = |P D| − |P C| |P D| |P B| |P A| − 1 = |P D| |P C| − 1 1 − |P A| |P B| = 1 − |P C| |P D| |P B| |P A| = |P D| |P C| − |P A| |P B| = − |P C| |P D| |P B| |P A| = |P D| |P C| 3. Dowód twierdzenia Talesa.

(7)

Dla trójk¡tów 4P AC i 4ABC mamy P4ABC P4P AC = 1 2· h · |AB| 1 2 · h · |P A| = |AB| |P A|. (1.6) Analogicznie P4ADC P4P AC = 1 2 · h 0· |CD| 1 2 · h0· |P C| = |CD| |P C|. (1.7)

Trójk¡ty 4ABC i 4ADC maj¡ wspóln¡ podstaw¦ AC, a wysoko±ci opuszczone na t¦ podstaw¦ lub jej przedªu»enie maj¡ t¦ sam¡ dªugo±¢ h00.

Wynika to z zaªo»enia, »e lAC k lBD.

Mamy wi¦c P4ABC = 1 2· h 00· |AC| = P 4ADC. Podsumowuj¡c: |AB| |P A| = P4ABC P4P AC = P4ADC P4P AC = |CD| |P C|, co ko«czy dowód.

Uwaga. Zaªo»enie o równolegªo±ci prostych wykorzystujemy dopiero, pokazuj¡c, »e P4ABC = P4ADC. Równo±ci (1.6) i (1.7) s¡ prawdziwe

równie» wtedy, gdy proste lAC i lBDnie s¡ równolegªe. Warto zapami¦ta¢

te równo±ci, bo skorzystamy z nich w dowodzie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa.

4. ZAŠO›ENIE: lAC k lBD TEZA: |P B||P A| = |BD||AC|

Do rysunku 1 dorysowujemy prost¡ równolegª¡ do lCD przechodz¡c¡

przez punkt A. Punkt przeci¦cia tej prostej z prost¡ lBD oznaczamy

(8)

Stosujemy twierdzenie Talesa dla k¡ta o wierzchoªku B, przy czym wnioskujemy tylko t¦ proporcj¦, w której pojawia si¦ |P B|

|P A|, tzn.:

|P B| |P A| =

|DB| |DE|.

Zgodnie z zaªo»eniem lAC k lBD i zgodnie z konstrukcj¡ lCD k lAE, wi¦c

AEDC jest równolegªobokiem. Wobec tego |AC| = |DE| i mamy |P B|

|P A| = |DB| |AC|.

5. Dowód twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa. ZAŠO›ENIE: |AB|

|P A| = |CD|

|P C| TEZA: lAC k lBD

Przypu±¢my, »e proste lAC i lBD nie s¡ równolegªe. St¡d wnioskujemy,

»e wysoko±ci trójk¡tów 4ABC i 4ADC maj¡ ró»ne dªugo±ci. Mamy

h 6= h0 1 2 · h · |AC| 6= 1 2· h 0· |AC| P4ABC 6= P4ADC

Z drugiej strony z zaªo»enia i z wyprowadzonych w dowodzie twierdzenia Talesa równo±ci (1.6) i (1.7) mamy

|AB| |P A| = |CD| |P C| P4ABC P4P AC = P4ADC P4P AC P4ABC = P4ADC

Otrzymali±my sprzeczne wnioski, a zatem przypuszczenie, »e proste lAC

i lBD nie s¡ równolegªe, byªo bª¦dne. To dowodzi, »e teza jest prawdziwa.

6. ZAŠO›ENIE: lA2B1 k lA1B2 i lA3B2 k lA2B3

(9)

Z zaªo»enia mamy

lA2B1 k lA1B2 i lA3B2 k lA2B3.

Stosuj¡c twierdzenie Talesa w obu sytuacjach otrzymamy |P A1| |P A2| = |P B2| |P B1| i |P A2| |P A3| = |P B3| |P B2| , a st¡d |P A1||P B1| = |P A2||P B2| i |P A2||P B2| = |P A3||P B3|. Zatem |P A1||P B1| = |P A3||P B3|, a wi¦c |P A1| |P A3| = |P B3| |P B1|.

Z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Talesa wnioskujemy, »e lA3B1 k lA1B3.

7. Niech x b¦dzie dªugo±ci¡ szukanego odcinka. Kolejne konstrukcje s¡ na kolejnych ilustracjach.

(a) Mamy x = ab

c. Przyjmijmy, »e równo±¢ x b =

a

c ma si¦ do szukanej

konstrukcji tak, jak równo±¢ (1.2) do rys. 1. Dla uªatwienia przyjmiemy oznaczenia z rys. 1 i przyrównamy dªugo±ci odcinków w obu równo±ciach:

x = |AB|, b = |P A|, c = |P C|, a = |CD|.

Konstrukcja: Rysujemy k¡t o wierzchoªku P . Punkty A, C i D wyzna-czamy odkªadaj¡c odcinek P A dªugo±ci b na jednym ramieniu k¡ta oraz odcinki P C i CD o dªugo±ci odpowiednio c i a na drugim ramieniu k¡ta tak, »eby |P D| = c + a.

(10)

Punkt B konstruujemy tak, »eby le»aª on na póªprostej hP A, i »eby odcinki

AC i BD byªy równolegªe. Odcinek ABma dªugo±¢ x, bo zgodnie z twier-dzeniem Talesa zachodzi równo±¢

x b =

a c.

Na koniec zauwa»my jeszcze, »e konstrukcja jest jednoznaczna i nie zale»y od wyboru k¡ta, wi¦c zadanie ma zawsze jedno rozwi¡zanie.

Analogicznie konstruujemy odcinki z podpunktów (b) i (c), przy czym pomijamy ju» oznaczanie punktów.

(b) Mamy x = a2 b co oznacza, »e x a = a b. (c) Mamy x = a3 b2 = a b · a2 b , czyli x y = a b, gdzie y = a2 b . Odcinek dªugo±ci y zostaª skon-struowany w podpunkcie (b).

8. Niech EF b¦dzie odcinkiem, którego dªugo±ci szukamy. Oznaczmy x = |EF |i y = |EB|.

Z jednej strony wiadomo, »e P4EBF = 1 2P4ABC, wi¦c 1 2xy = 1 4· 5 · 12 xy = 30.

(11)

Z drugiej strony wiemy, »e EF k CD i mo»emy zastosowa¢ twierdzenie Talesa, a konkretnie równo±¢ (1.5):

8 y = 5 x x y = 5 8

Podsumowuj¡c, nale»y wyznaczy¢ x z ukªadu równa«: ( xy = 30 x y = 5 8

Mno»¡c równania stronami otrzymamy x2 = 75

4, czyli x = 5 2

√ 3.

9. Mamy sytuacj¦ jak na rysunku. Stosujemy twierdzenie Talesa kilkakrot-nie, w wyniku czego otrzymujemy równo±ci:

|SM | |CD| = |AM | |AD|, |AM | |AD| = |BN | |BC|, |BN | |BC| = |SN | |CD|. St¡d |SM | |CD| = |SN | |CD|. Zatem |SM | = |SN |.

10. Oznaczmy a = |AB| i b = |CD|. Stosujemy twierdzenie Talesa dla k¡tów ]CAD i ]ADB. Mamy

|AM | |AD| = |M S| b i |DM | |AD| = |M S| a . Dodaj¡c te równo±ci stronami otrzymamy

1 = |M S| a + |M S| b / · ab ab = |M S|(b + a) |M S| = ab a + b

(12)

Z poprzedniego zadania wiemy, »e |MN| = 2|MS|, wi¦c |M N | = 2ab

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pow stanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi t... przy okazji lustracja zam ków

ziornej Bajkału przed naukow cam i zajm ującym i się jej historią geologiczną w yłoniły się nowe problem y do rozwiązania. Czy ta trójdzielność jest pierw

Gdy zwierzę dotknie strzępek grzyba, otrze się o nie, ze strzępek wydziela się szybko krzepnący śluz, do którego przykleja się zw

Godzą się na to, aby duchem była nieobecna w domu nawet przez dwa tygodnie. Przeciętnie tyle czasu wymaga zrobienie reportażu, jeśli ma być

badawcze, przygotowanie warsztatowe, znajomość archiwaliów i stan historiografii dla proponowanej problematyki badawczej, znajomość języków obcych nowożytnych (poziom

Jeżeli ramiona kąta płaskiego przecinają dwie proste równoległe, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków

Podejmowaniezłożonychdecyzji—sekwencyjneproblemydecyzyjne9 Własnościużytecznościsekwencjistanów Funkcjęużytecznościsekwencjistanównazywamyseparowalnąjeśli:

Jeżeli ramiona kąta płaskiego przecinają dwie proste równoległe, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków