OGŁOSZENIE. Zastrzega się prawo uniewaŝnienia przetargu bez podania przyczyn.

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością 62-500 Konin ul. M. Dąbrowskiej 8 woj. wielkopolskie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierŜawę straganu handlowego zlokalizowanego na terenie m.Konina :

ul. Chopina –Targowisko – „Zieleniak” : stragan handlowy nr 12 . Cena wywoławcza miesięcznej opłaty administracyjnej straganu handlowego

o pow. 8 m2 wynosi 200,00 zł + obowiązujący podatek VAT. Oprócz zaoferowanej stawki opłaty administracyjnej DzierŜawca ponosi opłaty dodatkowe określone w dokumentacji przetargowej, w tym opłatę targową na podstawie uchwały Rady Miasta.

Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na dzierŜawę straganu handlowego zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 400,00 zł dla oferty.

Szczegółowy tryb postępowania przetargowego oraz warunki dzierŜawy straganu handlowego określa „opis istotnych warunków postępowania przetargowego”, który moŜna pobrać w biurze Kierownika Targowiska przy ul. 11 Listopada 7a, w godz. od 700 do 1500 /w dni robocze/ , lub na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl

Zainteresowani przetargiem winni złoŜyć ofertę pisemną w terminie do dnia 27.09.2013r.do godz.900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2013r. o godz. 1100

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. M. Dąbrowskiej 8 i Targowiska Miejskiego w Koninie

przy ul. 11 Listopada 7A, oraz na stronie internetowej www.pgkim.konin.pl

Dodatkowych informacji o przetargu moŜna uzyskać pod nr tel. 63 249 12 79 w godz.

od 800 do 1300.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne które:

zalegają z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych/dzierŜawionych od Przedsiębiorstwa lub Miasta Konina.

mimo wygrania wcześniejszego przetargu na lokal uŜytkowy w tutejszym

Przedsiębiorstwie nie zawarły we wskazanym terminie umowy najmu/dzierŜawy.

Zastrzega się prawo uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.

(2)

Nr sprawy:14/ZTM /2013

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierŜawę straganu handlowego.

PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 12 o pow. 8 m2 zlokalizowany na terenie Targowiska „Zieleniaka” przy ul. Chopina w Koninie .

RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU : komunalna.

WYNAJMUJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Dąbrowskiej 8 62-500 Konin

NIP 665-000-12-14 REGON 51-3-728-31111 tel: 63 242 82 76 fax 63 242 82 24

Strona internetowa: www.pgkim.konin.pl

FORMA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO – pisemny przetarg nieograniczony OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Treść ogłoszenia o przetargu.

2. Warunki uczestnictwa w przetargu.

3. Druk oferty.

4. Ramowy wzór umowy dzierŜawy.

Konin , dnia 20.09.2013r.

Podpis ...

(3)

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na dzierŜawę straganu handlowego nr 12 na terenie Targowiska „Zieleniaka” przy ul. Chopina w Koninie administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1. Wydzierzawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 62 -500 Konin.

2. Informacja o straganie: stragan handlowy połoŜony na terenie targowiska

”Zieleniaka” przy ul. Chopina w Koninie .

Stragan stanowi własność komunalną w administracji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie.

Przetargowi podlega stragan handlowy w obecnym stanie technicznym.

Uwaga :stragan zostanie przekazany dzierŜawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Cena wywoławcza miesięcznej opłaty administracyjnej straganu handlowego

o pow. 8 m2 wynosi 200,00 zł plus równowartość obowiązującego podatku VAT. DzierŜawca płaci ponadto opłaty dodatkowe: aktualna opłata targowa ustalona na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina.

4. Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na dzierŜawę części straganu handlowego zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 400,00zł

słownie: Czterysta złotych 00/100 .

Wadium naleŜy wpłacić do dnia 27.09.2013r. do godz 850 w kasie w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8 lub przelewem na konto PKO BP S.A. 1 O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983 . W przypadku przelewu za datę wpłaty uznaje się datę wpływu rachunku na w/w konto Przedsiębiorstwa.

Kserokopię dokumentu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta naleŜy dołączyć do oferty.

Uczestnikom, których oferty nie zostały wybrane, wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zostanie zaliczone na poczet trzymiesięcznej kaucji zabezpieczającej.

Wadium przepada na rzecz WydzierŜawiającego, jeŜeli Oferent, który wygrał przetarg na dzierŜawę straganu handlowego nie zawrze umowy dzierŜawy w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu.

5. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy

dzierŜawy na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie j.w. nie później niŜ w terminie 3 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu , kaucję w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny opłaty administracyjnej /bez podatku VAT/.

Z wyŜej wymienionego zabezpieczenia WydzierŜawiający będzie korzystał w przypadku nie zapłacenia przez DzierŜawcę opłaty administracyjnej a takŜe w przypadku wyrządzenia przez DzierŜawcę szkody materialnej na straganie.

Zabezpieczenie udzielone przez DzierŜawcę, pomniejszone o ewentualne naleŜności

WydzierŜawiającego z tytułu dzierŜawy, podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez Bank dla środków pienięŜnych znajdujących się na rachunku bieŜącym PGKiM spółka z o.o. w Koninie, w ciągu miesiąca od zwrotu straganu handlowego przez DzierŜawcę.

6. Warunki wymagane od oferenta:

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne które:

zalegają z płaceniem czynszu w innych lokalach wynajmowanych od Przedsiębiorstwa lub Miasta Konina,

(4)

mimo wygrania wcześniejszego przetargu na lokal uŜytkowy w tutejszym Przedsiębiorstwie nie zawarły we wskazanym terminie umowy najmu/dzierŜawy,

7. Dokumenty składające się na ofertę:

pisemna oferta zawierająca proponowaną stawkę opłaty dzierŜawy sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania przetargowego,

aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), wystawiony nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed datą złoŜenia oferty,

Kserokopia dowodu wpłaty wadium, 8. Postać oferty:

Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i podpisane przez osobę /osoby/ uprawnione do występowania w imieniu oferenta zgodnie z formą oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy oferenta.

Kserokopie dokumentów składających się na ofertę winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w zł. KaŜdy oferent moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Oferty składane są tylko w jednym egzemplarzu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

9. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 27.09.2013r. do

godz. 900 w Biurze Kierownika Targowiska Miejskiego ul.11 Listopada 7a.

Koperta winna być zaadresowana następująco: „Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8, z dopiskiem : Przetarg – stragan handlowy nr ...

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2013r. o godz. 1100 w siedzibie WydzierŜawiającego, bez udziału oferentów.

11. ZłoŜenie jednej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia przetargu. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaoferowana cena opłaty administracyjnej. O wynikach

przetargu/wyborze najkorzystniejszej oferty/ Oferenci zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń / II piętro biurowca i targowiska miejskiego / z podaniem

nazwy/firma/, którego ofertę wybrano, oraz ceny. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie dodatkowo powiadomiony na piśmie. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koninie wezwie oferentów, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia ofert dodatkowych.

12. Oferent, który wygra przetarg ma prawo do zawarcia z PGKiM Spółka z o.o. w Koninie umowy dzierŜawy na stragan handlowy będącego przedmiotem przetargu, w której stawka opłaty

administracyjnej będzie równała się zaoferowanej przez niego stawce opłaty administracyjnej, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia o wyniku przetargu, po wpłaceniu zabezpieczenia określonego w pkt. 5 niniejszego opisu postępowania przetargowego. W przypadku uchylania się Oferenta od podpisania umowy w wyŜej wskazanym terminie, Oferent traci prawa wynikające ze złoŜonej oferty, a PGKiM Sp. z o.o. w Koninie moŜe zaoferować zawarcie umowy

kolejnemu uczestnikowi postępowania, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę. DzierŜawca oprócz opłaty administracyjnej jest zobowiązany do uiszczania opłat wymienionych w pkt. 3

niniejszego opisu. Bez zgody PGKiM Sp. z o.o. w Koninie DzierŜawca nie moŜe czynić w dzierŜawionym straganie zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem. Warunki umowne zostały określone w załączonej do niniejszego opisu propozycji umowy.

13. Ustalona stawka opłaty administracyjnej moŜe ulegać zmianie o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok poprzedni.

14. W przypadku nie podjęcia działalności gospodarczej, jej zaniechania , podnajęcia w całości lub części lokalu przez DzierŜawcę, PGKiM Spółka z o.o. w Koninie ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

(5)

15. Zarząd PGKiM Spółka z o.o. w Koninie zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu utraconych korzyści wobec oferenta uchylającego się od podpisania umowy i przejęcia straganu handlowego.

16. Oferentowi przysługuje prawo do przeprowadzenia wizji i zapoznania się ze stanem technicznym straganu handlowego.

17. Zarząd Przedsiębiorstwa zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju przetargu, wycofania z przetargu lokalu oraz uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyn.

18. Rozpatrywania ofert dokonuje Zarząd Przedsiębiorstwa lub powołania komisja przetargowa 19. KaŜdy Oferent ma prawo zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie treści regulaminu.

Pytania Oferentów oraz odpowiedzi WydzierŜawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

WydzierŜawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień wszystkim Oferentom

uczestniczącym w przetargu, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynęła do WydzierŜawiającego na mniej niŜ 4 dni przed terminem składania ofert.

Konin, dnia 2013.09.20

Zatwierdził:

...

(6)

...

...

...

(Imię Nazwisko adres lub pieczęć adresowa oferenta )

tel. ... fax. ...

Nr sprawy: 14/ZTM/2013

O F E R T A

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 8 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na :

- dzierŜawę straganu handlowego nr 12 o pow. 8 m2 na Targowisku - Zieleniaku przy ul.

Chopina w Koninie ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie WydzierŜawiającego i Targowisku Miejskim oraz na stronie internetowej WydzierŜawiającego www.pgkim.konin.pl :

1. Oferujemy/ę miesięczną cenę opłaty administracyjnej straganu handlowego nr 12 w wysokości :

netto: ... zł

słownie: ...zł. .../100.

plus równowartość obowiązującego podatku VAT, zł oraz aktualną opłatę targową ustaloną na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina.

2. Oświadczam/my Ŝe∗ :

a/prowadzę/imy działalność gospodarczą branŜy: …...

zarejestrowaną w………

nr wpisu ……...data wpisu ……... , b/NIP …... ,

c/Regon ……... ,

d/pracę handlowca będę wykonywał sam / zatrudnię pracowników najemnych (właściwe podkreślić).

3. Oświadczam/my Ŝe:

a. zapoznałem/liśmy się z dokumentacją przetargową i projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niej Ŝadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę

(7)

zgodnie z tym projektem umowy w terminie zaproponowanym przez WydzierŜawiającego nie później jednak niŜ do końca związania ofertą,

b. jestem/śmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert, c. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia na wskazane przez

WydzierŜawiającego konto kaucji w wysokości trzymiesięcznej zaoferowanej ceny opłaty administracyjnej.

d. z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny w/w straganu, w przypadku zawarcia ze mną umowy dzierŜawy nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku dzierŜawy, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację straganu handlowego, w celu rozpoczęcia w nim działalności,

e. wyraŜamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego.

4. Integralną częścią oferty są niŜej wymienione dokumenty:

a/...

b/...

c/...

d/...

5. Oferta została złoŜona na ... ponumerowanych stronach.

Uwaga:

∗ - wypełniają jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

...

(pełnomocny podpis oferenta) miejscowość ...data ...

(8)

Umowa dzierŜawy Nr ……../ZTM/2012

zawarta w dniu …………r. w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu KRS nr

0000019516 , NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł zwaną w dalszej treści umowy „WydzierŜawiającym „ reprezentowaną przez:

mgr inŜ. Jarosława Derdzińskiego – Prezesa Zarządu

a Panem/ią

………, zam. ul. ………., ……….

NIP ………., PESEL ………

zwanym/ą w dalszej treści umowy „DzierŜawcą”

§ 1

WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do wydzierŜawienia straganu handlowego nr 12, połoŜonego na targowisku - zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie.

§ 2

1.WydzierŜawiający oddaje w dzierŜawę DzierŜawcy stragan handlowy opisany w § 1 niniejszej umowy na czas nieokreślony.

2..KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę dzierŜawy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

3.DzierŜawca zobowiązuje się uŜywać określonego w §1 straganu do handlu artykułami spoŜywczymi i kwiatami.

4. Na straganie zabrania się sprzedaŜy: mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych i podrobowych, ryb – z wyłączeniem okresu Świąt BoŜego Narodzenia.

§ 3

1. DzierŜawca zobowiązuje się do płacenia opłaty targowej za kaŜdy dzień sprzedaŜy według zasad i w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Konina .

2. Ustalona stawka opłaty targowej moŜe ulegać zmianie na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina .

3. Oprócz opłaty targowej określonej w ust. 1 DzierŜawca zobowiązuje się płacić miesięcznie WydzierŜawiającemu zaoferowaną opłatę administracyjną w wysokości

……….. zł słownie: ………. 00/100 / plus równowartość obowiązującego podatku VAT.

4. Opłatę administracyjną DzierŜawca zobowiązuje się płacić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek WydzierŜawiającego w PKO BP

O/Konin 11 1020 2746 0000 3202 0077 9983.

§ 4.

JeŜeli DzierŜawca nie ureguluje naleŜnej za dany miesiąc opłaty administracyjnej

WydzierŜawiający moŜe rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5

DzierŜawca nie moŜe poddzierŜawiać ani teŜ oddawać w bezpłatne uŜytkowanie przedmiotu

(9)

dzierŜawy osobom trzecim.

-2-

§ 6

WydzierŜawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zaginięcie, konfiskatę lub zniszczenia mienia DzierŜawcy, znajdującego się na obiekcie będącym przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7

W przypadku stwierdzenia zniszczeń i dewastacji przedmiotu dzierŜawy WydzierŜawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 8

W przypadku stwierdzenia oddania przedmiotu dzierŜawy osobom trzecim w dzierŜawę lub do bezpłatnego uŜywania , WydzierŜawiający ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9

DzierŜawca zobowiązuje się do dokonywania w wynajmowanym straganie drobnych napraw i konserwacji, jakie okaŜą się konieczne w czasie trwania umowy za wyjątkiem napraw dachu, rynien rur spustowych chyba, Ŝe ich uszkodzenie nastąpiło z winy DzierŜawcy a po wygaśnięciu umowy przywrócić stragan do stanu w jakim go przejął od

WydzierŜawiającego.

§ 10

DzierŜawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu targowiska i stosowania się do poleceń i zarządzeń WydzierŜawiającego.

DzierŜawca zobowiązuje się w szczególności do utrzymania właściwego stanu sanitarnego, porządku i czystości w swoim miejscu handlu i wokół niego- zarówno w czasie trwania handlu jak i po jego zakończeniu.

W przypadku niezastosowania się do powyŜszego WydzierŜawiający moŜe dokonać wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 11.

W przypadku wystąpienia w okresie zimowym obfitych opadów śniegu zagraŜających naruszeniu konstrukcji straganów oraz braku moŜliwości natychmiastowego jego usunięcia WydzierŜawiający ma prawo do czasowego zamknięcia targowiska. Za kaŜdy dzień

zamknięcia targowiska WydzierŜawiający obniŜy stawkę opłaty administracyjnej o 1/30.

§ 12.

KaŜda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby WydzierŜawiającego.

§ 15

1.Warunkiem podpisania umowy przez WydzierŜawiającego jest wpłacenie przez DzierŜawcę na konto WydzierŜawiającego kaucji w kwocie : ………. zł Słownie:

(10)

………. 00/100.

- 3 –

2. Z wpłaconej kaucji o której mowa w ust. 1, WydzierŜawiający ma prawo pokryć

niezapłaconą przez DzierŜawcę opłatę administracyjną za wydzierŜawiany stragan, a takŜe równowartość szkód wyrządzonych przez DzierŜawcę straganu.

3. W przypadku, gdy kaucja nie zostanie wykorzystana przez WydzierŜawiającego na cele określone w ust. 2, WydzierŜawiający zwróci DzierŜawcy kaucję lub jej niewykorzystaną część wraz z oprocentowaniem według stopy procentowej stosowanej przez bank dla środków pienięŜnych znajdujących się na rachunku bieŜącym WydzierŜawiającego w ciągu miesiąca od opróŜnienia straganu przez DzierŜawcę.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla kaŜdej ze stron.

... ...

WYDZIERśAWIAJĄCY DZIERśAWCA

WyraŜam zgodę na zawarcie w/w umowy przez mojego współmałŜonka. PESEL………..

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :