• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1"

Copied!
155
0
0

Pełen tekst

(1)

Program nauczania realizowany

w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1

w Zespole Szkół Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

w zawodzie

Lakiernik , 713201 Nr programu: 713201/714[03]/ZSZ/MENIS/2001.08.26/ZSiPKZ/2012

opracowany przez pracowników Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu

„Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”

Autorzy: mgr Tomasz Jeziorowski, mgr inż. Marek Olsza Recenzenci: dr inż. Krzysztof Presz, mgr.inż Halina Śledziona Konsultanci: mgr inż. Robert Wanic

zmodyfikowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie lakiernik:

Autorzy programu : - mgr Sławomir Tomczuk - mgr Edyta Halijasz-Tomczuk - mgr Rafał Wójcicki

Recenzenci: mgr inż. Mariola Kostrzewska, mgr inż. Leszek Jastrubczak Typ programu – przedmiotowy

Rodzaj programy – liniowy

Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r.

Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r.

(2)

PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu LAKIERNIK opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz 2572, z późn. zm)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 poz 7)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U 2012, poz 184)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz 204)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz752)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U 2007 nr 83, poz 562 późn. zmianami)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. 2007, nr 228, poz 1487)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003, nr 6, poz. 69 z późn.zm)

 Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 244, poz 1626) CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

(3)

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU LAKIERNIK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu lakiernik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu lakiernik uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształceniaw zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, matematyka i informatyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.

INFORMACJA O ZAWODZIE LAKIERNIK

Zadaniem lakiernika jest lakierowanie oraz wykonywanie renowacji powierzchni. Typowymi pracami wykonywanymi przez lakiernika są:

 przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,

 nakładanie powłok lakierniczych,

 renowacja powierzchni lakierowanej.

Dynamiczne zmiany w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach powodują, iż kształcenie zawodowe lakiernika ma charakter szerokoprofilowy umożliwiający opanowanie umiejętności ogólnozawodowych oraz specjalistycznych, a także umiejętności intelektualnych i postaw stanowiących dobre przygotowanie do specjalizacji. Przewidywane są następujące specjalizacje w zawodzie lakiernik:

- lakiernik samochodowy, - lakiernik przemysłowy.

Lakiernik wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych – halach fabrycznych, warsztatach lakiernictwa samochodowego. Jedne i drugie muszą ściśle odpowiadać rygorystycznym normom ekologicznym. Prace lakiernicze, pomimo wprowadzania coraz skuteczniejszych zabezpieczeń i udoskonalania technologii mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lakiernika. Najpoważniejsze z nich to możliwość zatrucia oparami farb i lakierów, alergie, choroby układu oddechowego. Wykonując pracę lakiernik odpowiada za materiał, narzędzia, maszyny i urządzenia, które zostały mu powierzone.

Kandydat do zawodu lakiernik powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz starannością,

(4)

Prace lakiernicze z reguły nie wymagają znacznego wysiłku fizycznego, jednak wymagają dobrej ogólnej sprawności fizycznej i ruchowej. Jest to niezbędne by mógł np. wytrwać w niewygodnej pozycji, którą czasami musi przyjąć na dłużej podczas pracy.

Przeciwwskazania zdrowotne to: astma, skłonność do przeziębień, chorób płuc i oskrzeli, chorób skóry, uczuleń, zaburzenia równowagi i świadomości, zaburzenia psychiczne, wady wzroku niepoddające się korekcji, brak widzenia obuocznego.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LAKIERNIK

Lakiernicy mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej, w usługach, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Lakiernik samochodowy napraw lakierniczych sam podejmuje wszystkie decyzje i wybiera sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych. Do jego obowiązków należy też obsługa nowoczesnych kabin lakierniczych. Praca z samochodami używanymi wymaga od lakiernika do opanowania dodatkowych umiejętności związanych z wyrównaniem powierzchni, demontażem

i ponownym montażem pojazdu. W związku ze stałym rozwojem branży samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw lakierniczych, jak i zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom lakierniczym i pomocniczym zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze będzie nadal rosło. Pomimo stałej komputeryzacji i automatyzacji prac lakierniczych w zawodzie nadal najważniejsze są kompetencje i umiejętności specjalistyczne, kształcone w procesie edukacji zawodowej.

1.

POWIĄZANIA ZAWODU LAKIERNIK Z INNYMI ZAWODAMI

Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy

wspólne M.28. Wykonywanie prac lakierniczych 713201 Lakiernik PKZ(M.a

)

Kwalifikacja M.28. wyodrębniona dla zawodu lakiernik, stanowi jednocześnie podbudowę kształcenia w zawodzie. Efekty kształcenia wspólne dla obszaru kształcenia określone kodem PKZ(M.a)stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk- mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler.

2.

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LAKIERNIK

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do wykonywania prac lakierniczych;

(5)

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) renowacji powierzchni lakierowanej;

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS)

- efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo--hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a);

- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.28. Wykonywanie prac lakierniczych dla zawodu lakiernik.

(6)

PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU LAKIERNIK Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące

na kursach zawodowych

I stopień 4 tyg.

II stopień 4 tyg.

III stopień 4 tyg.

Razem liczba godzin

1. Chemia z materiałoznawstwem 46 ---- --- 46

2. Maszyny elektryczne 32 ---- --- 32

3. Podstawy techniki ---- 36 24 60

4. Technologia lakierowania 58 100 92 244

5. Podstawy działalności zawodowej --- --- 16 16

6. Język obcy zawodowy --- --- 4 4

Razem godzin 136 136 136 408

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**

6 Konstrukcja maszyn 2 2 2 64 + 10

7 Wykonywanie prac lakierniczych - zajęcia praktyczne 4 4 10 10 14 14 28 896

Łączna liczba godzin 6 6 10 10 14 14 30 970

*dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy podano powiejz uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ M.28. ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY TRZECIEJ.

(7)
(8)

PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa

zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

(9)

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

(10)

Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

(11)

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

4) jest otwarty na zmiany;

5) potrafi radzić sobie ze stresem;

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

9) potrafi negocjować warunki porozumień;

10) współpracuje w zespole.

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a);

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk- mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji

(12)

odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler

Uczeń:

1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

2) sporządza szkice części maszyn;

3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia rodzaje połączeń;

6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

14) wykonuje pomiary warsztatowe;

15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

(13)

16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lakiernik opisane w części II:

M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

1. Przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych Uczeń:

1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;

2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni;

3) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;

4) określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;

5) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych;

6) rozróżnia materiały wypełniające;

7) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;

8) nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;

9) dobiera materiały ścierne;

(14)

11) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;

12) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;

13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

2. Przygotowanie powłok lakierniczych Uczeń:

1) rozróżnia powłoki lakiernicze;

2) dobiera kolor powłoki lakierniczej;

3) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych;

4) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

3. Nanoszenie powłok lakierniczych Uczeń:

1) rozróżnia pistolety lakiernicze;

2) obsługuje pistolety lakiernicze;

3) użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze;

4) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;

5) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie lakiernik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

(15)

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, modele nadwozi samochodowych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego, dokumentacje nadwozi samochodowych;

2) pracownię technologii, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, próbki spoiw i powłok lakierniczych, przyrządy do pomiaru grubości powłok lakierniczych, przyrządy do pomiaru twardości, higrometry,

przyrządy do pomiaru lepkości, przyrząd do pomiaru elastyczności, manometry, modele urządzeń lakierniczych, przykładowe dokumentacje technologiczne, normy oraz instrukcje dotyczące obsługi maszyn i urządzeń lakierniczych, katalogi produktów lakierniczych;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska do przygotowania powierzchni do lakierowania (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: przyrządy pomiarowe, narzędzia

ślusarskie, szczotki druciane, szlifierki, urządzenia do czyszczenia powierzchni metodą strumieniowo-ścierną, palnik do czyszczenia płomieniowego, urządzenia do chemicznego czyszczenia powierzchni, przyrządy do nakładania zabezpieczeń antykorozyjnych, narzędzia i materiały do polerowania i konserwacji powłok, katalogi i cenniki wyrobów lakierowych,

b) stanowiska do lakierownia (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: kabinę lakierniczą, przyrządy pomiarowe, stojaki do lakierownia, pistolety natryskowe pneumatyczne, hydrodynamiczne i elektrostatyczne, narzędzia do malowania ręcznego, narzędzia i sprzęt do mieszania i filtrowania lakierów, ekran do próbnego malowania, szlifierki, polerki, urządzenia do pomiaru lepkości, myjkę do pistoletów natryskowych, urządzenie do piaskowania, promienniki i suszarki.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, załącznik nr 6 ust. 5 i 6 uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej (IV etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Praktyczną naukę zawodu realizują u pracodawców w pierwszej i drugiej klasie po dwa dni w tygodniu, a w trzeciej klasie cztery dni w tygodniu.

Kwalifikacja M.28. Wykonywanie prac lakierniczych – egzamin potwierdzający kwalifikacje planowany jest na koniec trzeciego roku nauki

(16)

Lp. Przedmioty zawodowe obowiązujące na kursach zawodowych

I stopień 4 tyg.

II stopień 4 tyg.

III stopień 4 tyg.

Razem liczba godzin

1. Chemia z materiałoznawstwem 46 ---- --- 46

2. Maszyny elektryczne 32 ---- --- 32

3. Podstawy techniki ---- 36 24 60

4. Technologia lakierowania 58 100 92 244

5. Podstawy działalności zawodowej --- --- 16 16

6. Język obcy zawodowy --- --- 4 4

Razem godzin 136 136 136 408

1.Chemia z materiałoznawstwem

Nr

działu Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej

Poziom wymagań programo wych (P lub PP)

Kategoria taksonomi czna

Liczba godzin dla I stopnia

I Organizacja zajęć w pracowni chemiczno-materiałoznawczej

1) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

P C

- scharakteryzować zagrożenia dla 6 zdrowia i życia człowieka

związane z wykonywaniem zadań zawodowych lakiernika

P C

- scharakteryzować zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań

zawodowych lakiernika

P C

(17)

- analizować sposób

zorganizowania stanowiska pracy lakiernika w celu określenia możliwości wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka

PP C

- analizować sposób

zorganizowania stanowiska pracy lakiernika w celu określenia możliwości wystąpienia

PP C

zagrożeń dla mienia i środowiska

2) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

rozróżnić szkodliwe czynniki w środowisku pracy podczas wykonywania prac lakierniczych

P B

scharakteryzować szkodliwe czynniki środowiska pracy występujące podczas

wykonywania prac lakierniczych

P C

scharakteryzować metody i sposoby ograniczenia lub wyeliminowania szkodliwych czynników środowiska pracy występujące podczas

wykonywania prac lakierniczych

P C

(18)

współpracować z odpowiednimi służbami promocji bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakresie identyfikowania szkodliwych czynników w środowisku pracy

P D

3) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

analizować wpływ na organizm człowieka szkodliwych czynników związanych z wykonywaniem prac lakierniczych

PP D

rozróżnić skutki oddziaływania na organizm człowieka czynników szkodliwych związanych z

wykonywaniem prac lakierniczych

P B

współpracować z odpowiednimi służbami promocji bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakresie identyfikowania skutków oddziaływania na organizm człowieka szkodliwych czynników związanych z wykonywaniem prac lakierniczych

P C

(19)

4) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

6 zorganizować stanowisko pracy w

pracowni podstaw konstrukcji maszyn zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

P C

stosować zasady organizacji stanowiska pracy w pracowni podstaw konstrukcji maszyn,

P C

II Metale i ich stopy 5) rozróżnia materiały wypełniające;

- rozróżnić poszczególne rodzaje szpachlówek,

P B

- określić właściwości szpachlówek poliestrowych,

P C - dobrać rodzaj szpachlówki do P C

(20)

- odczytać właściwe proporcje szpachlówek dwuskładnikowych,

P C

6) rozróżnia materiały

konstrukcyjne i eksploatacyjne;

rozróżnić pojęcia z zakresu materiałoznawstwa,

P B

określić właściwości i

zastosowanie metali i ich stopów,

P C

określić właściwości i zastosowanie materiałów eksploatacyjnych

P C

uzasadnić dobór materiału z uwzględnieniem własności mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji,

PP C

7) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

sklasyfikować metody odlewania 14 części maszyn i urządzeń,

P C

(21)

sklasyfikować metody obróbki plastycznej,

P C

scharakteryzować obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną,

P C

scharakteryzować metody obróbki ręcznej części maszyn i urządzeń,

P C

sklasyfikować metody spajania metali,

P C

scharakteryzować elementy procesu produkcyjnego,

P C

III Procesy elektrochemiczne 8) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

scharakteryzować powstawanie zjawiska korozji metali,

P C

wskazać sposoby zapobiegania i ochrony przed korozją,

P C

scharakteryzować rodzaje powłok ochronnych i techniki ich

nanoszenia,

P C

(22)

13) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

wykonywać przetarcie powierzchni ścierkami antystatycznymi

P C

przygotować powierzchnię do gruntowania

P C

wykonywać nanoszenie gruntu kontrolnego

P C

wykonywać nanoszenie gruntu wypełniającego antykorozyjnego

P C

wykonywać natryskiwanie lakieru nawierzchniowego

P C

wykonywać różnego rodzaju systemy lakierowania nawierzchniowego

P C

14) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

sklasyfikować metody odlewania części maszyn i urządzeń,

P C

(23)

sklasyfikować metody obróbki plastycznej,

P C

scharakteryzować obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną,

P C

scharakteryzować metody obróbki ręcznej części maszyn i urządzeń,

P c

sklasyfikować metody spajania metali,

P C

scharakteryzować elementy procesu produkcyjnego,

15) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

P C

16) rozróżnia powłoki lakiernicze;

sklasyfikować rodzaje powłok według charakterystycznych kryteriów

P C

scharakteryzować rodzaje powłok lakierniczych nawierzchniowych

P C

określić zasadność zastosowania P B

(24)

17) dobiera i stosuje techniki nakładania powłok lakierniczych;

wskazać etapy przygotowania powierzchni do lakierowania

P C

dobrać sposób przygotowania powierzchni w zależności od rodzaju materiału

P C

dobrać produkty do lakierowania poszczególnych materiałów

P C

dobrać techniki nakładania powłok lakierniczych do poszczególnych materiałów

P C

wskazać kolejność lakierowania poszczególnych płaszczyzn

P C

charakteryzować techniki cieniowania naprawczego

P C

IV Materiały lakiernicze i pomocnicze

1) rozróżnia powłoki

lakiernicze; 26

(25)

sklasyfikować rodzaje powłok według charakterystycznych kryteriów

P C

scharakteryzować rodzaje powłok lakierniczych nawierzchniowych

P C

określić zasadność zastosowania poszczególnych powłok w kolejnych etapach pracy

P B

różnicować powłoki

nawierzchniowe renowacyjne

P B

18) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;

scharakteryzować rozcieńczalniki organiczne (węglowodory)

P C

scharakteryzować rozcieńczalniki organiczne zawierające tlen

P C

(26)

dobrać rozcieńczalnik do wyrobu

P C

19) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;

20) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych przygotować powierzchnię do gruntowania

P C

wykonywać nanoszenie gruntu kontrolnego

P C

wykonywać nanoszenie gruntu wypełniającego antykorozyjnego

P C

wykonywać natryskiwanie lakieru nawierzchniowego

P C

wykonywać różnego rodzaju systemy lakierowania nawierzchniowego

P C

21) potrafi ponosić

odpowiedzialność za podejmowane działania;

22) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

(27)

określić sposób transportu w zależności od postaci materiału,

P C

określić sposób składowania w zależności od postaci materiału,

P C

zorganizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów,

P C

dobrać sposób i środki transportu do rodzaju materiału

P C

23) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

rozróżnić pojęcia z zakresu materiałoznawstwa,

P B

określić właściwości i zastosowanie metali i ich stopów,

P C

określić właściwości i zastosowanie materiałów eksploatacyjnych

P C

(28)

uzasadnić dobór materiału z uwzględnieniem własności mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji

PP C

2.Maszyny elektryczne

Nr

działu Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla I stopnia I Podstawowe wiadomości o

pomiarach elektrycznych.

1) wykonuje pomiary warsztatowe;

6 rozróżnić narzędzia i przyrządy

pomiarowe oraz sprawdziany

P C

rozróżnić pomocnicze urządzenia pomiarowe

P C

określić własności metrologiczne przyrządów pomiarowych

P B

dobrać przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych

P C

(29)

zorganizować stanowisko do

wykonania pomiarów warsztatowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii

P P

C

2) określa skutki

oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

analizować wpływ na organizm człowieka szkodliwych czynników związanych z wykonywaniem prac lakierniczych

P P

D

rozróżnić skutki oddziaływania na organizm człowieka czynników szkodliwych związanych z

wykonywaniem prac lakierniczych

P B

scharakteryzować metody i sposoby ograniczenia lub wyeliminowania skutków oddziaływania na organizm człowieka czynników szkodliwych związanych z wykonywaniem prac lakierniczych

P C

(30)

współpracować z odpowiednimi służbami promocji bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakresie

identyfikowania skutków oddziaływania na organizm człowieka szkodliwych czynników związanych z wykonywaniem prac lakierniczych

P C

II Maszyny i urządzenia elektryczne

3) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

10 scharakteryzować osie i wały

maszynowe,

P C

scharakteryzować budowę i rodzaje łożysk tocznych i ślizgowych,

P C

dobrać z katalogu na podstawie oznaczeń łożysko toczne,

P C

wyjaśnić budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców,

P C

sklasyfikować przekładnie mechaniczne

P C

wyjaśnić budowę przekładni zębatych prostych i złożonych,

P C

(31)

wskazać zastosowanie elementów, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń,

P C

wyjaśnić budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego,

P C

4) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

i maszynowej;

dobrać narzędzia do trasowania na płaszczyźnie i w przestrzeni,

P C

dobrać narzędzia skrawające do obróbki metali i tworzyw sztucznych,

P C

dobrać narzędzia skrawające do obróbki

zgrubnej i wykańczającej otworów,

dobrać narzędzia do gwintowania, P C

rozpoznać maszyny do obróbki metali i tworzyw sztucznych,

P B

(32)

scharakteryzować rodzaje

oprzyrządowania technologicznego do mocowania przedmiotów podczas obróbki ręcznej i maszynowej,

P C

5) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

sklasyfikować maszyny i urządzenia, w tym lakiernicze

P C

scharakteryzować elementy

funkcjonalne maszyny i urządzenia,

P C

określić parametry techniczne maszyn i urządzeń,

P C

wyjaśnić budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych stosowanych w pracach lakierniczych

P P

C

(33)

wyjaśnić działanie i określić zastosowanie maszyn

technologicznych stosowanych w pracach lakierniczych,

P P

C

porównać parametry maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyki technicznej;

P P

C

rozróżnić elementy napędu hydraulicznego i pneumatycznego maszyn i urządzeń,

P C

6) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn

i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

rozróżnić rodzaje i elementy dokumentacji technicznej

P B

odczytać informacje o elementach maszyn, urządzeń i narzędzi zawarte na rysunku technicznym

P B

dobrać materiały konstrukcyjne w oparciu o dokumentację techniczną oraz normy

P C

(34)

dobrać materiały eksploatacyjne w oparciu o dokumentację techniczną oraz normy

P C

Zaplanować wykonanie prac lakierniczych w oparciu o dokumentację techniczną

P P

D

zaplanować wykonanie konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi w oparciu o dokumentację techniczną

P P

D

zaplanować wykonanie

zabezpieczania antykorozyjnego maszyn,

urządzeń i narzędzi w oparciu o dokumentację techniczną

P P

D

III Zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych w lakiernictwie

7) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

16 sklasyfikować maszyny i urządzenia,

w tym lakiernicze

P C

scharakteryzować elementy

funkcjonalne maszyny i urządzenia,

P C

(35)

określić parametry techniczne maszyn i urządzeń,

P C

wyjaśnić budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych stosowanych w pracach lakierniczych

P P

C

wyjaśnić działanie i określić zastosowanie maszyn

technologicznych stosowanych w pracach lakierniczych,

P P

C

porównać parametry maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyki technicznej;

P P

C

rozróżnić elementy napędu hydraulicznego i pneumatycznego maszyn i urządzeń,

P C

8) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn

i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

(36)

rozróżnić rodzaje i elementy dokumentacji technicznej

P B

odczytać informacje o elementach maszyn, urządzeń i narzędzi zawarte na rysunku technicznym

P B

dobrać materiały konstrukcyjne w oparciu o dokumentację techniczną oraz normy

P C

dobrać materiały eksploatacyjne w oparciu o dokumentację techniczną oraz normy

P C

zaplanować wykonanie prac lakierniczych w oparciu o dokumentację techniczną

P P

D

zaplanować wykonanie konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi w oparciu o dokumentację techniczną

P P

D

zaplanować wykonanie

zabezpieczania antykorozyjnego maszyn,

urządzeń i narzędzi w oparciu o dokumentację techniczną

P P

D

(37)

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych lakiernika

P C

stosować zasady ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania zadań zawodowych lakiernika

P C

stosować zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych lakiernika

P C

10) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

sklasyfikować metody odlewania części maszyn i urządzeń,

P C

(38)

sklasyfikować metody obróbki plastycznej,

P C

scharakteryzować obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną,

P C

scharakteryzować metody obróbki ręcznej części maszyn i urządzeń,

P C

sklasyfikować metody spajania metali, P C

scharakteryzować elementy procesu produkcyjnego,

P C 11) rozróżnia maszyny,

urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

i maszynowej;

dobrać narzędzia do trasowania na płaszczyźnie i w przestrzeni

P C

dobrać narzędzia skrawające do obróbki metali i tworzyw sztucznych,

P C

dobrać narzędzia skrawające do obróbki zgrubnej i wykańczającej otworów,

P C

(39)

dobrać narzędzia do gwintowania P C

rozpoznać maszyny do obróbki metali i tworzyw sztucznych

P B

scharakteryzować rodzaje

oprzyrządowania technologicznego do mocowania przedmiotów podczas obróbki ręcznej i maszynowej,

P C

RAZEM 32

3.Pomiary techniczne

Nr

działu Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla II stopnia I Podstawy metrologii 1) potrafi ponosić odpowiedzialność

za podejmowane działania;

10 2) rozróżnia przyrządy pomiarowe

stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

scharakteryzować właściwości metrologiczne

przyrządów pomiarowych

P P

C

sklasyfikować rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej,

P C

(40)

dobrać przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne,

P C

dobrać przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym,

dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru kątów,

P C wykonać pomiary wielkości

geometrycznych,

P C 2) wykonuje pomiary

warsztatowe

rozróżnić narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz sprawdziany

P C

rozróżnić pomocnicze urządzenia pomiarowe

P C

określić własności metrologiczne przyrządów pomiarowych

P B

dobrać przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych

P C

(41)

zorganizować stanowisko do

wykonania pomiarów warsztatowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii

P P

C

3) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy,

P P

C

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości gotowego wyrobu na stanowisku kontroli jakości,

P C

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

P C

II Pomiary wielkości liniowych 6) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

7) rozróżnia przyrządy pomiarowe 26 stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

(42)

sklasyfikować rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej,

P C

charakteryzować właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych,

P P

C

dobrać przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne,

P C

dobrać przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym,

P C

dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru kątów,

P C wykonać pomiary wielkości

geometrycznych,

P C 8) wykonuje pomiary warsztatowe;

rozróżnić narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz sprawdziany rozróżnić pomocnicze urządzenia pomiarowe

P C

(43)

określić własności metrologiczne przyrządów pomiarowych

P B

dobrać przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych

P C

zorganizować stanowisko do

wykonania pomiarów warsztatowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii

P P

C

9) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy,

P P

C

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości gotowego wyrobu na stanowisku kontroli jakości,

P C

10) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

P C 11) jest kreatywny i konsekwentny

w realizacji zadań;

P C

(44)

12) przewiduje skutki podejmowanych działań;

P C

RAZEM 36 Nr

działu

Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla III stopnia I Pomiary wielkości

fizykochemicznych

1) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

10 2) rozróżnia przyrządy pomiarowe

stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

scharakteryzować właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

P P

C

dobrać przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne,

P C

dobrać przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym,

P C

dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru kątów,

P C wykonać pomiary wielkości

geometrycznych,

P C

(45)

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy,

P P

C

3) wykonuje pomiary warsztatowe;

rozróżnić narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz sprawdziany

P C rozróżnić pomocnicze urządzenia

pomiarowe

P C określić własności metrologiczne

przyrządów pomiarowych

P B dobrać przyrządy pomiarowe do

wykonania pomiarów warsztatowych P C zorganizować stanowisko do

wykonania pomiarów warsztatowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony

środowiska i wymaganiami ergonomii P P

C

4) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy

P P

C

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości gotowego wyrobu na stanowisku kontroli jakości,

P C

5) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych.

wykonywać pomiar lepkości

materiałów lakierniczych przy użyciu P C

(46)

wykonywać pomiar lepkości

materiałów lakierniczych przy użyciu listwy pomiarowej lakierniczej

P C

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

P C 7) jest kreatywny i konsekwentny

w realizacji zadań;

P C 8) przewiduje skutki podejmowanych działań;

II Pomiary ciśnienia i temperatury 9) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

14 10) rozróżnia przyrządy pomiarowe

stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

sklasyfikować rodzaje przyrządów pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej

P C

scharakteryzować właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych,

P P

C

dobrać przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne,

P C

(47)

dobrać przyrządy pomiarowe z odczytem cyfrowym,

P C

dobrać przyrządy pomiarowe do pomiaru kątów

P C

wykonać pomiary wielkości geometrycznych,

P C 11) wykonuje pomiary

warsztatowe;

12) rozróżnić narzędzia i przyrządy

pomiarowe oraz sprawdziany

P C rozróżnić pomocnicze urządzenia

pomiarowe

P C określić własności metrologiczne

przyrządów pomiarowych

P B dobrać przyrządy pomiarowe do

wykonania pomiarów warsztatowych P C zorganizować stanowisko do

wykonania pomiarów warsztatowych zgodnie z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony

środowiska i wymaganiami ergonomii P P

C

13) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy

P P

C

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości gotowego wyrobu na stanowisku kontroli jakości

P C

13) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

P C

(48)

15) przewiduje skutki podejmowanych działań;

P C RAZEM 24

4.Technologia lakierowania

Nr działu

Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla I stopnia I Organizacja i zakres prac na

stanowisku lakiernika

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2)

10 wyjaśnić zasady ochrony

przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego

P C

rozróżnić środki gaśnicze ze względu na zakres ich zastosowania

P B

wyjaśnić znaczenie pojęcia ergonomia w odniesieniu do stanowisk pracy lakiernika

P C

3) rozróżnia zadania

i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

(49)

wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

P B

scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

P C

zidentyfikować przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy

P C 4) organizuje stanowisko pracy

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

zorganizować stanowisko pracy w pracowni podstaw konstrukcji maszyn zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

P C

stosować zasady organizacji

stanowiska pracy w pracowni podstaw konstrukcji maszyn,

P C

5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

(50)

zastosować środki ochrony indywidualnej

właściwe dla wykonywanych zadań zawodowych lakiernika

P C

dobrać sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej

P C zastosować środki ochrony zbiorowej

właściwe dla wykonywania zadań zawodowych lakiernika

P C

5) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

6) potrafi negocjować warunki porozumień;

II Technika przeciwkorozyjna 6) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

32 określić sposób transportu w zależności

od postaci materiału,

P P

C określić sposób składowania w

zależności od postaci materiału,

P C zorganizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów

P C dobrać sposób i środki transportu do

rodzaju materiału,

P C

7) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

(51)

scharakteryzować powstawanie zjawiska korozji metali,

P C wskazać sposoby zapobiegania i

ochrony przed korozją,

P C scharakteryzować rodzaje powłok

ochronnych i techniki ich nanoszenia, P C

8) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń

sklasyfikować metody odlewania części maszyn i urządzeń,

P C sklasyfikować metody obróbki

plastycznej,

P C

scharakteryzować obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną,

P C scharakteryzować metody obróbki

ręcznej części maszyn i urządzeń,

P C sklasyfikować metody spajania metali, scharakteryzować elementy procesu produkcyjnego,

P C

9) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;

zastosować elektryczne lub pneumatyczne szlifierki

P C dobrać materiał ścierny P C

(52)

10) określa sposoby

zabezpieczania powierzchni przed korozją;

scharakteryzować elektrochemiczne sposoby zabezpieczenia powierzchni przed korozją

P C

scharakteryzować zabezpieczenia powierzchni przed korozją powłokami malarskimi

P C

określić warunki wykonywania gruntowania

P B określić warunki wykonywania

podkładowania

P B

11) dobiera materiały ścierne;

scharakteryzować obróbkę ścierną spojonym ścierniwem oraz obróbkę ścierną luźnym ścierniwem

P C

dobrać rodzaj oraz oznaczenie materiałów ściernych do rodzaju obróbki

P C

wskazać narzędzia do obróbki ściernej ręcznej

P C dobrać obrabiarki i narzędzia do

obróbki ściernej zmechanizowanej

P C scharakteryzować zastosowanie dla

obróbki strumieniowo-ściernej

P C

12) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.

(53)

przygotować powierzchnię do gruntowania

P C

wykonywać nanoszenie gruntu kontrolnego

P C

wykonywać nanoszenie gruntu wypełniającego antykorozyjnego

P C wykonywać natryskiwanie lakieru

nawierzchniowego

P C wykonywać różnego rodzaju systemy

lakierowania nawierzchniowego

P C

13) rozróżnia powłoki lakiernicze;

sklasyfikować rodzaje powłok według charakterystycznych kryteriów

P C scharakteryzować rodzaje powłok

lakierniczych nawierzchniowych

P C określić zasadność zastosowania

poszczególnych powłok w kolejnych etapach pracy

P B

różnicować powłoki nawierzchniowe renowacyjne

P B 14) dobiera kolor powłoki

lakierniczej;

różnicować powłoki nawierzchniowe renowacyjne

P B wskazać stosowane rodzaje próbników P C dobrać kolor, gdy jego oznaczenie nie jest znane

P C dobrać kolor, gdy jego opis (numer)jest znany

P C określić zasady niuansowania kolorów P B

(54)

III Procesy przygotowania powierzani do lakierowania

15) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

22 rozróżnić pojęcia z zakresu

materiałoznawstwa,

P B określić właściwości i zastosowanie

metali i ich stopów,

P C określić właściwości i zastosowanie

materiałów eksploatacyjnych

P C uzasadnić dobór materiału z

uwzględnieniem własności

mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji,

P P

C

16) dobiera materiały ścierne;

scharakteryzować obróbkę ścierną spojonym ścierniwem oraz obróbkę ścierną luźnym ścierniwem

P C

dobrać rodzaj oraz oznaczenie materiałów ściernych do rodzaju obróbki

P C

wskazać narzędzia do obróbki ściernej ręcznej

P C dobrać obrabiarki i narzędzia do

obróbki ściernej zmechanizowanej

P C scharakteryzować zastosowanie dla

obróbki strumieniowo-ściernej

P C 17) rozpoznaje uszkodzenia

i wady powłok lakierniczych;

wyjaśnić przyczyny powstawania wad powłok lakierniczych

P C

(55)

wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu wad powłok lakierniczych

P C

dobrać sposoby usuwania wad powłok lakierniczych

P C określić sposób naprawy uszkodzenia P B

18) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania

powierzchni;

wyjaśnić przyczyny powstawania wad powłok lakierniczych

P C wskazać sposoby zapobiegania

powstawaniu wad powłok lakierniczych

P C

dobrać sposoby usuwania wad powłok lakierniczych

P C określić sposób naprawy uszkodzenia P B

19) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;

zastosować elektryczne lub pneumatyczne szlifierki

P C dobrać materiał ścierny P C wykonywać oczyszczanie materiałem

ściernym

P C 20) stosuje programy

komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

wykorzystać programy komputerowe wspomagające dobór

znormalizowanych części maszyn.

P P

C

(56)

wykorzystać programy komputerowe wspomagające dobór materiałów konstrukcyjnych pod względem własności mechanicznych.

P P

C

21) dobiera kolor powłoki lakierniczej;

wskazać stosowane rodzaje próbników P C dobrać kolor, gdy jego oznaczenie nie

jest znane

P C dobrać kolor, gdy jego opis (numer)jest znany

P C określić zasady niuansowania kolorów P B

22) ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej.

wykonywać kontrolę powłoki, pod kątem występowania wad lakierniczych

P C rozpoznać przyczyny powstawania wad lakierniczych

P C zastosować wiedzę dotyczącą

powstawania wad lakierniczych

P C wykorzystać sposoby usuwania wad

lakierniczych

P C wykonywać kontrolę jakości barwy

powłoki lakierniczej

P C RAZEM 54

(57)

Nr

działu Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla II stopnia I Procesy przygotowania

powierzani do lakierowania

1) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

36 rozróżnić pojęcia z zakresu

materiałoznawstwa,

P B określić właściwości i zastosowanie

metali i ich stopów,

P C określić właściwości i zastosowanie

materiałów eksploatacyjnych

P C uzasadnić dobór materiału z

uwzględnieniem własności mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji,

P P

C

2) dobiera materiały ścierne;

scharakteryzować obróbkę ścierną spojonym ścierniwem oraz obróbkę ścierną luźnym ścierniwem

P C

dobrać rodzaj oraz oznaczenie materiałów ściernych do rodzaju obróbki

P C

wskazać narzędzia do obróbki ściernej ręcznej

P C dobrać obrabiarki i narzędzia do

obróbki ściernej zmechanizowanej

P C scharakteryzować zastosowanie dla

obróbki strumieniowo-ściernej

P C

(58)

3) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych;

wyjaśnić przyczyny powstawania wad powłok lakierniczych

P C wskazać sposoby zapobiegania

powstawaniu wad powłok lakierniczych

P C

dobrać sposoby usuwania wad powłok lakierniczych

P C określić sposób naprawy uszkodzenia P B

4) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania

powierzchni;

wyjaśnić przyczyny powstawania wad powłok lakierniczych

P C wskazać sposoby zapobiegania

powstawaniu wad powłok lakierniczych

P C

dobrać sposoby usuwania wad powłok lakierniczych

P C określić sposób naprawy uszkodzenia P B

5) oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;

dobrać narzędzia do obróbki mechanicznej

P C

dobrać narzędzia do obróbki ręcznej

P C zastosować materiał ścierny do rodzaju wykonywanej obróbki

P C

(59)

6) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

scharakteryzować maszyny i

urządzenia transportu wewnętrznego, P C dobrać maszyny i urządzenia

transportu wewnętrznego do określonych zadań,

P C

określić budowę i zasadę działania wybranych maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego,

P P

C

7) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

określić sposób transportu w zależności od postaci materiału,

P C określić sposób składowania w

zależności od postaci materiału,

P C zorganizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów,

P C dobrać sposób i środki transportu do

rodzaju materiału,

P C

8) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości wykonanej operacji technologicznej na określonym stanowisku pracy,

P P

C

(60)

określić zakres prac dotyczących kontroli jakości gotowego wyrobu na stanowisku kontroli jakości,

P C

9) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

sklasyfikować maszyny i urządzenia, w tym lakiernicze

P C scharakteryzować elementy

funkcjonalne maszyny i urządzenia,

P C określić parametry techniczne maszyn i urządzeń,

P C wyjaśnić budowę i zasadę działania

maszyn elektrycznych stosowanych w pracach lakierniczych

P P

C

wyjaśnić działanie i określić zastosowanie maszyn

technologicznych stosowanych w pracach lakierniczych,

P P

C

porównać parametry maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyki technicznej;

P P

C

rozróżnić elementy napędu hydraulicznego i pneumatycznego maszyn i urządzeń,

P C

10) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży mechanicznej i powiązania między nimi

P B

(61)

określić powiązania przedsiębiorstwa branży mechanicznej z otoczeniem

P C

11) określa sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych

scharakteryzować sposób pomiaru lepkości materiałów lakierniczych

P C dobrać przyrządy pomiarowe do

wykonania pomiarów lepkości materiałów lakierniczych

P C

12) wykonuje pomiary lepkości materiałów lakierniczych wykonywać pomiar lepkości

materiałów lakierniczych przy użyciu kubka Forda

P C

wykonywać pomiar lepkości

materiałów lakierniczych przy użyciu listwy pomiarowej lakierniczej

P C

13) przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię;

dobrać rodzaj materiału wypełniającego

P C przygotować materiał wypełniający do nałożenia

P C II Procesy przygotowania

materiałów lakierniczych i pomocniczych do nakładania

14) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

(62)

określić właściwości i zastosowanie metali i ich stopów,

P C określić właściwości i zastosowanie

materiałów eksploatacyjnych

P C uzasadnić dobór materiału z

uwzględnieniem własności

mechanicznych, technologicznych i rodzaju produkcji

P P

C

15) dobiera materiały ścierne;

scharakteryzować obróbkę ścierną spojonym ścierniwem oraz obróbkę ścierną luźnym ścierniwem

P C

dobrać rodzaj oraz oznaczenie materiałów ściernych do rodzaju obróbki

P C

wskazać narzędzia do obróbki ściernej ręcznej

P C dobrać obrabiarki i narzędzia do

obróbki ściernej zmechanizowanej

P C scharakteryzować zastosowanie dla

obróbki strumieniowo-ściernej

P C 16) rozpoznaje uszkodzenia

i wady powłok lakierniczych;

wyjaśnić przyczyny powstawania wad powłok lakierniczych

P C

wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu wad powłok lakierniczych

P C

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

6) Odbiorca Wsparcia – szkoły, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, będąca członkiem Partnerstwa, tj. Miasto Jaworzno,

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

4) bezpłatny dostęp według potrzeb do wszystkich urządzeń oraz sprzętu sportowo- rekreacyjnego na terenie ośrodka. Liczba osób niepełnosprawnych, które będą

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do