• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 9 Zadanie 1. Znajdź pierwiastki wielomianu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 9 Zadanie 1. Znajdź pierwiastki wielomianu "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 9

Zadanie 1.

Znajdź pierwiastki wielomianu 𝑊(𝑥) = −6𝑥5+ 18𝑥4+ 12𝑥3− 48𝑥2+ 24𝑥.

Zadanie 2.

Znajdź najmniejszą liczbę naturalną, która nie spełnia nierówności 𝑥2− 7𝑥 − 5 < 0.

Zadanie 3.

Różnica pewnej liczby dwucyfrowej i liczby zapisanej w ten sposób, że cyfra dziesiątek i jedności z pierwszej zostały zamienione ze sobą wynosi 54. Jaka to liczba?

Zadanie 4.

Prosta przechodząca przez wierzchołek 𝐴 równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷 przecina jego przekątną w punkcie 𝐸, bok 𝐵𝐶 w punkcie 𝐹, a prostą 𝐷𝐶 w punkcie 𝐺. Udowodnij, że |𝐸𝐴|2 = |𝐸𝐹| ∙

|𝐸𝐺|.

Zadanie 5.

W trapezie równoramiennym 𝐴𝐵𝐶𝐷 ramię ma długość 10. Obwód tego trapezu jest równy 40. Wiedząc, że tangens kąta ostrego w tym trapezie jest równy 34 , oblicz jego pole.

Zadanie 6.

Trzy liczby tworzą ciąg arytmetyczny. Ich suma jest równa 15. Jeżeli pierwszą i trzecią liczbę pozostawimy bez zmian, a drugą pomniejszymy o jeden, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz sumę tych trzech wyrazów ciągu geometrycznego.

Zadanie 7.

Oblicz pole czworokąta 𝐴𝐵𝐶𝐷, którego wierzchołki mają współrzędne 𝐴 = (−2,1), 𝐵 = (−1, −3),𝐶 = (2,1), 𝐷 = (0,5).

Zadanie 8.

Rozwiąż: 2−𝑥𝑥+1> −1 Zadanie 9.

Oblicz sumę pierwszych pięciu wyrazów ciągu geometrycznego 𝑎𝑛 = −1

3−𝑛 , podaj wszystkie z nich.

Zadanie 10.

Ile wynosi iloczyn pierwiastków równania: 𝑥3−19𝑥+302−𝑥 = 0?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz pierwszy wyraz, różnicę oraz najmniejszy dodatni wyraz

Wyznacz wzór

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym dana jest długość krawędzi bocznej 6√3 oraz kąt między wysokościami sąsiednich ścian bocznych wychodzących z wierzchołka

Wyznacz wszystkie trójwyrazowe ciągi geometryczne, których pierwszy wyraz i iloraz są liczbami naturalnymi, a suma wszystkich wyrazów ciągu wynosi 91.. W trapezie

Wśród maturzystów pewnej szkoły stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wnosi jak 3 ∶ 2?. Wśród dziewcząt maturę rozszerzoną z matematyki zdaje 20%

Oblicz pole przekroju sześcianu o