• Nie Znaleziono Wyników

Obliczenia procentowe 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Obliczenia procentowe 1"

Copied!
1
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Obliczenia procentowe 1

Obliczanie wielkości a, która jest ustalonym procentem p danej wielkości b.

Przykład:

W pewnej klasie jest 30 uczniów, z których 60% to dziewczynki.

Ilu jest w tej klasie chłopców?

Rozwiązanie:

Dane:

b = 30 p = 60%

Obliczyć:

d – liczba chłopców w klasie a – liczba dziewczynek w klasie

Zaczynamy od obliczenia liczby dziewczynek w klasie.

a / 30 = 60 / 100 a = (60 ∙ 30) / 100 a = 18

Zatem mamy, że

d = 30 – a = 30 – 18 = 12 Odp. W klasie jest 12 chłopców.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obliczenia procentowe... Co to

Przy wszystkich obliczeniach, które będziesz dokonywał, wykorzystany będzie program Mathematica.. Wynik każdej czynności kopiuj do dokumentu

Na podstawie zamieszczonego obok diagramu, przedsta- wiającego wyniki sprawdzianu z matematyki w klasie VI a, odpowiedz na pytania:.. a) Ile procent uczniów otrzymało

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. W klasie VI b jest tyle samo chłopców co dziewcząt. Wycho- wawca VI b zapytał uczniów, jakie

Wnioski (proszę uwzględnić liniowość krzywej kalibracyjnej, precyzję pomiarów dla trzech próbek o nieznanym stężeniu oraz wpływ tych parametrów na spodziewaną

Gliwice Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD. Autor:

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan Jurek wpłacił do banku 5 000 zł na lokatę roczną oprocentowaną 4,5% w skali roku.

Kolejne 12 minut przeznaczone jest na wystąpienie obu grup „ZA” i „PRZECIW”. Zadaniem członków tych grup jest wykonanie obliczeń procentowych, które zostały zawarte

Obliczanie wielkości b, mając dany procent p oraz część

Roczne oprocentowanie w tym banku

Nauczyciel rozdaje uczniom różne rodzaje diagramów, w tym przyniesione przez uczniów jako praca domowa (z gazet, książek, komputerowe) i uczniowie klasyfikują je..

A jak obliczyć stężenie roztworu otrzymanego przez zmieszanie 2 roztworów o znanych

Krowy i gęsi mają łącznie sto głów i nóg, i jest ich łącznie trzy razy więcej niż koni.. Ile koni pasie się

fizykochemicznych klasyfikuje dany związek chemiczny do: […] związków jednofunkcyjnych ([…] fenoli, […]) XII. 3) stosuje pojęcia: […] izomeria konstytucyjna ([…]

III.2 - wybrać prawidłowe równanie opisujące reakcję wapienia z kwasem solnym na podstawie opisu doświadczenia 1 16.. III.1 - wskazać czynność życiową

Oblicz jaki procent uczniów klasy stanowią dziewczęta.. Właściciel sklepiku kupuje drożdżówki po 0,90 a sprzedaje

(Załóż, że każdy uczeń ma jedną ulubioną porę roku).. Ile waży

The stochastic analysis of offshore structures requires the spectral function of stress variations that can be calculated in terms of the sea spectrum by means of some

Korzystając z wykresu rozpuszczalności, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu soli kuchennej w temperaturze 100 C.. Korzystając z wykresu rozpuszczalności,

 Do klasy pierwszej uczęszcza 17 uczniów, a do klasy drugiej uczęszcza o 7 uczniów więcej niż do klasy pierwszej, zaś do klasy trzeciej uczęszcza o 9 uczniów więcej niż

Na sklepowej półce jest 27 opakowao kredek świecowych i 19 opakowao kredek ołówkowych.. Ile jest wszystkich opakowao kredek na

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego